Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2014/15, samt prognos 2013/14

I dokument Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 (sidor 63-77)

Budget 14/15

Anm. / spec Utfall Prognos 13/14

INTÄKTER

Prel. budget

MAJ -14

Medlemsavgifter

3010 Hel avgift 667 000,00 kr 569 635,00 kr 590 000,00 kr

30101 D.o. 2 terminer 1 120 000,00 kr 1 166 000,00 kr 1 200 000,00 kr

3013 Reducerad avgift 39 000,00 kr 31 760,00 kr 52 000,00 kr

30131 D.o 2 terminer 110 000,00 kr 110 000,00 kr 125 000,00 kr

3014 Stödmedlemsavgift 20 000,00 kr 22 700,00 kr 25 000,00 kr

3015 Adminstrativ avg. "Baskort" 18 200,00 kr 17 000,00 kr 17 000,00 kr

Rabatt: sektioner - 40 000,00 kr - 39 721,00 kr - 35 000,00 kr

Summa medlemsavgifter 1 934 200,00 kr 1 877 374,00 kr 1 974 000,00 kr Externa stöd

3110 Statsanslag 974 284,00 kr 990 000,00 kr 964 889,00 kr

3120 Tjänsteköp från UmU centralt 1 063 272,00 kr 1 117 200,00 kr 1 098 646,00 kr 3130 Tjänsteköp från fakulter/USE 1 123 260,00 kr 1 128 067,00 kr 1 128 067,00 kr

Summa externa stöd 3 160 816,00 kr 3 235 267,00 kr 3 191 602,00 kr

Tjänsteintäkter Se spec. bilaga

3610 Tjänsteköp 642 000,00 kr Ex. KHS,UK,Kempe,Hsamo 430 905,00 kr 594 000,00 kr

3630 Samarbeten 510 000,00 kr LF, Kommunicera,IKSU 639 000,00 kr 490 000,00 kr

3620 Lönebidrag 400 000,00 kr ökat bidrag 220 959,00 kr 300 000,00 kr

Projektintäkter 73 684,00 kr reviderad summa - kr

3845 Externa relationer/ reklam 100 000,00 kr 268 723,00 kr 93 500,00 kr

Summa tjänsteintäkter 1 725 684,00 kr 1 559 587,00 kr 1 477 500,00 kr Övriga intäkter

3530 Övrigt 20 000,00 kr 23 062,00 kr 20 000,00 kr

Loppis-verksamhet 30 000,00 kr Netto 20 kkr 27 755,00 kr

Försäljning apotek, varuaut, åkkort, s-radion 155 000,00 kr Netto 40 kkr, se spec. 166 323,00 kr 330 000,00 kr

8020 Finansiella intäkter 40 000,00 kr 35 378,00 kr 50 000,00 kr

3800 Hyresintäkter 474 000,00 kr Se spec. bilaga 247 035,00 kr 389 000,00 kr

3840 Studentkopiering - kr 1 950,00 kr

Summa övriga intäkter 719 000,00 kr 501 503,00 kr 789 000,00 kr

SUMMA INTÄKTER 7 539 700,00 kr 7 173 731,00 kr 7 432 102,00 kr

Sida 1 Budget 13/14

Bilaga B4

Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2014/15, samt prognos 2013/14

KOSTNADER Budget 14/15 Utfall Prognos 13/14

Personal MAJ -14

5016 Löner 1 640 000,00 kr 1 434 709,00 kr 1 600 000,00 kr

5020 Löner, timanställda 40 000,00 kr 27 400,00 kr 35 000,00 kr 5600 Arbetsgivaravgifter 590 000,00 kr 479 175,00 kr 552 000,00 kr Summa personal 2 270 000,00 kr 1 941 284,00 kr 2 187 000,00 kr Personalomkostnader

5700 AMF 4 000,00 kr 8 334,00 kr 4 000,00 kr

5710 Alecta/Collectum 90 000,00 kr 124 590,00 kr 100 000,00 kr 7310 Kompetensutveckling 20 000,00 kr 9 901,00 kr 17 000,00 kr

7320 Personalvård 20 000,00 kr 20 993,00 kr 20 000,00 kr

7321 Företags/ Friskvård 15 000,00 kr 24 117,00 kr 18 800,00 kr 7322 Inventarier/Arbetsmiljö 25 000,00 kr 36 225,00 kr 30 000,00 kr 7330 Arbetsgivaralliansen 6 000,00 kr 8 872,00 kr 8 800,00 kr Summa personalomk 180 000,00 kr 233 032,00 kr 198 600,00 kr Kansli

7111 Medlemsregister 62 000,00 kr 67 787,00 kr 63 000,00 kr 7112 Porto / epost 8 000,00 kr 13 161,00 kr 10 000,00 kr 7120 Mottagaravgifter/ Bankavg. 40 000,00 kr 43 838,00 kr 40 000,00 kr

Loppisverksamhet 10 000,00 kr Ingick tidigare i 7120, överskott 20 kkr 11 305,00 kr

Inköp av apotek, varuaut., kaffemaskin mm 115 000,00 kr överskott netto 40 kkr 367 161,00 kr 280 000,00 kr 7140 Övriga kostnader kansli 10 000,00 kr 17 150,00 kr 10 000,00 kr Summa kansli 245 000,00 kr 520 402,00 kr 403 000,00 kr Gemensamma kostnader

7510 Lokalhyra 517 000,00 kr 516 578,00 kr 516 700,00 kr

7520 Telefoni, fast 6 000,00 kr minskas till 1-2 st á 3.000 kr 6 699,00 kr 18 000,00 kr 7525 Telefoni, mobil 10 000,00 kr kan halveras? 18 105,00 kr 20 000,00 kr 7540 Kontorsmaterial 15 000,00 kr 9 567,00 kr 17 000,00 kr 7545 Fotokopior 80 000,00 kr minskas 20 kkr 34 085,00 kr 100 000,00 kr 7560 Datorunderhåll/serverhyra 25 000,00 kr 20 692,00 kr 25 000,00 kr 7580 Övriga kostnader 15 000,00 kr 13 170,00 kr 15 000,00 kr

Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2014/15, samt prognos 2013/14

Budget 14/15 Utfall Prognos 13/14

MAJ -14 Förtroendevalda

5050 Arvode, presidium 4 st 750 000,00 kr uppdaterat, se bilaga 669 000,00 kr 740 100,00 kr 5052 Arvode, fak utbbev 839 000,00 kr uppdaterat, se bilaga 781 659,00 kr 783 000,00 kr 6011 Arvode, talman KF 10 000,00 kr 3 291,00 kr 10 000,00 kr 5650 Soc. avg förtroendevalda 426 000,00 kr uppdaterat, se bilaga 367 103,00 kr 439 800,00 kr Summa förtroendevalda 2 025 000,00 kr 1 821 053,00 kr 1 972 900,00 kr

Organistationsomkostnader Kostnadsspec:

6005 Kårstyrelse, disp 20 000,00 kr KS helg, 2 st 9 066,00 kr 10 000,00 kr Projektkostnader 30 000,00 kr nytt konto

6006 Möteskostnader 5 000,00 kr Mötesfika KF och ev. KS 7 400,00 kr 7 400,00 kr 7530 Resor 10 000,00 kr Rese-deltagaravgifter samt ev. logi 4 133,00 kr 30 000,00 kr

Mottagningsutbildningsansvarig 15 500,00 kr

6004 Mottagningsutbildning 30 000,00 kr ökas med 10 kkr 35 537,00 kr 35 000,00 kr 6003 Kompetensutv. Utbildningsbevakn. 10 000,00 kr Rese-deltagaravgift samt ev. logi 649,00 kr 10 000,00 kr 6012 Verksamhetsmedel, presidiet 61 000,00 kr Ordf.konto, representation, café nian 40 550,00 kr 57 000,00 kr 6515 Studentkopiering

6016 Kårbil 50 000,00 kr Leasing á 3321 kr/mån 49 923,00 kr 50 000,00 kr

7570 Revision 16 000,00 kr 26 282,00 kr 16 000,00 kr

7915 Friskvård studenter 330 000,00 kr 330 000,00 kr 330 000,00 kr Summa organisationsomk 577 500,00 kr 503 540,00 kr 545 400,00 kr Informationskostnader

6809 Medlemskort 6 000,00 kr bör vara c:a 6 kkr 12 288,00 kr 10 000,00 kr

6810 Infomaterial 110 000,00 kr 48 390,00 kr 115 000,00 kr

6811 Annonsering/Reklam 20 000,00 kr 19 990,00 kr 25 000,00 kr Summa informationskostnader 136 000,00 kr 80 668,00 kr 150 000,00 kr

Sida 3 Budget 13/14

Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2014/15, samt prognos 2013/14

Budget 14/15 Utfall Prognos 13/14

MAJ -14 Verksamhetsstöd

6960 Sektions- och föreningsstöd 640 400,00 kr 616 330,00 kr 655 780,00 kr 6014 Verksamhetstipendier 60 000,00 kr 39 250,00 kr 50 000,00 kr 6513 Kostnader akutlån 5 000,00 kr 147,00 kr 5 000,00 kr 7910 Studentradion - kr Ingen förlängning av sponsringsavtal 55 000,00 kr 55 000,00 kr 7117 Medlemsavgift SFS 55 000,00 kr 52 110,00 kr 55 000,00 kr Summa verksamhetsstöd 760 400,00 kr 762 837,00 kr 820 780,00 kr Bostäder/ Uthyrning

7601 Akutrumsförmedling, löner 190 000,00 kr 148 789,00 kr 167 000,00 kr 7610 Akutrumsförmedl., omkostn. 90 000,00 kr 162 480,00 kr 145 000,00 kr 7650 Hyreskostnad, Blå huset 312 800,00 kr 216 538,00 kr 312 800,00 kr

7655 Omkostnader 10 000,00 kr 33 439,00 kr 10 000,00 kr

602 800,00 kr

561 246,00 kr 634 800,00 kr

Kårval

7719 Kostnader kårval 30 000,00 kr minskas rejält 64 034,00 kr 50 000,00 kr Summa kårval 30 000,00 kr 64 034,00 kr 50 000,00 kr

SUMMA KOSTNADER 7 539 700,00 kr 7 144 716,00 kr 7 749 180,00 kr RESULTAT - kr 29 015,00 kr - 317 078,00 kr

Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2014/15, samt prognos 2013/14

Utfall Prognos Budget 2014/15

NOTER HT 13 VT 14

Kåravgifter Antal Avgift Anslutningsgrad

Full avgift 1606 1600 2900 230 38%

Full avgift 2 terminer 2540 200 2800 400

Reducerad avgift 152 150 300 130 6%

Reducerad avgift 2 terminer 428 50 550 200

Stödmedlemmar 13 200 50 (50 kr till sekt.)

Medlemmar: 4739 4968 5000

Adm. avg. "Baskort" 93 70 130

4832 4968 höst 5100 snitt 5225

Utfall mars 4 485 Beräkningsunderlag bidrag UMU och fakulteter

År 2010 à kr År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

Helårsstudenter 11.100 11.244 10422 9918 9471

USE 1878 235 kr 1793 1934 1674

HUM 2784 105 kr 2605 2566 2431

SAM 6556 85 kr 6845 6545 6317

Studentkopiatorer

Antal S/V A4, enkel/m 10 000 0,30 kr Antal S/V A4, dubbel/m 10 000 0,50 kr Antal Färg A4, enkel/m 1 000 1,00 kr

prognos

Anslutningsgrad HT 10 VT 11 HT 11 VT 12 HT 12 VT 13 HT 13 VT 14

Full avgift, antal 5201 4381 4739 4679 4750 4444 4146 4015

Anslutningsgrad 66,2% 61,7% 65,2% 64,9% 63,1%

Reducerad avgift, antal 1189 1093 988 1289 878 196 686 721

Anslutningsgrad 21,2% 15,6% 16,7% 25,0% 15,2%

233 stöd

Totalt medlemsantal 6390 5474 5727 5968 5628 4640 4832 4736

Anslutningsgrad Ladok 39,0% 43,0% 43,5% 48,6% 42,9% 48,3%

Anslutningsgrad HST 58% 48,7% 50,9% 54,0% 51,0% 46,8% 48,7% 50,0%

Sida 5 Budget 13/14

... 2

... 2

... 2

... 2

... 3

... 3

... 3

... 4

... 4

... 4

... 5

... 5

... 7

... 10

... 10

... 10 Bilaga B10

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 090-786 90 00

Sidan 2 av 10

Denna arbetsordning är ett dokument över de rutiner som Umeå Studentkårs fullmäktige ska arbeta efter. Den finns till för att det ska finnas klara riktlinjer och för att det inte ska råda någon oklarhet kring hur fullmäktigearbetet går till. Arbetsordningen ska årligen fastställas vid höstterminens första fullmäktigesammanträde.

Fullmäktiges uppgift är att vara US högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar hur US skall arbeta i större principiella eller ekonomiska frågor.

I US’ stadga kap. 8 13§ regleras fullmäktiges åligganden, förutom dessa kan frågor väckas. En fråga kan väckas i fullmäktige på tre olika sätt, genom motion, proposition eller interpellation:

En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon vill att fullmäktige skall besluta om. Varje enskild medlem av US har rätt att motionera.

Motionsstopp infaller senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar innan sammanträdet. Motionen behandlas av kårstyrelsen som beslutar om motionen skall skickas på remiss och/eller behandlas i arbetsgrupper. Kårstyrelsen skriver ett motionssvar till närmast följande fullmäktigesammanträde där styrelsens syn på motionen avges samt förslag på hur fullmäktige skall besluta.

Av motionen skall det framgå vem som har skrivit den, att den är riktad till fullmäktige och vad som föreslås skall beslutas. I motionen bör det så utförligt som möjligt redogöras för frågan, gärna med bakgrundsmaterial, samt avslutas med förslag på vad fullmäktige skall besluta: s.k. att-satser. Exempel: ”Fullmäktige föreslås besluta att inköpa skönare stolar till Hägglundsrummet.”

En proposition är ett förslag från kårstyrelsen som fullmäktige skall besluta om. Propositionen kan gå på remiss till berörda instanser inom US.

Behandling av proposition och motion går till enligt följande:

 Kort föredragning av proposition/motion

 Kort föredragning av styrelsens yttrande (vid motion)

 Ev. diskussion där möjlighet finns att lämna in ytterligare yrkanden

 Efter diskussionens avslutande föreslås och fastställs beslutsordning

 Styrelsens förslag är alltid huvudförslag

 Beslut fattas först i fråga om varje enskild att-sats och slutligen till motionen i sin helhet.

Skulle motionen som helhet falla, kvarstår ändå de att-satser som tidigare bifallits, dock utan inledande brödtext

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till av US’ fullmäktige valda styrelse.

Interpellation ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 fjorton (14) dagar före US’

fullmäktigemöte. Interpellation besvaras skriftligen av kårstyrelsen. Debatt kan följa på kårstyrelsens föredragande av interpellationssvar. Interpellation skall föras in i protokollet.

Enkel fråga är en skriftlig fråga från medlem i eller organ inom US till ledamot av kårstyrelsen.

En enkel fråga ska vara kårordförande tillhanda senast klockan 12:00 sju (7) dagar före US fullmäktigemöte varpå ledamoten är skyldig att avge ett muntligt svar på frågan. Sedan frågan besvarats kan ledamoten och frågeställaren uppta debatt i det ämne frågan behandlar. Frågan ska föras till protokollet.

Följande är överenskomna principer som gäller de enskilda fullmäktigeledamöterna. Principerna kan inte ses som regler utan är nedtecknade här för att förmedla en känsla kring hur vi vill att vårt fullmäktige ska fungera.

Fullmäktigeledamöterna ansvarar för att:

 Visa respekt för studentkåren, studenterna och resten av fullmäktigeledamöterna

 Leva upp till de förväntningar man har på sig som förtroendevald

 Göra aktiva prioriteringar och medvetet väga privatliv mot kårarbete

 Tänka på sitt välbefinnande på ett sådant sätt att man kan vara aktiv under hela mandatperioden och inte bränner ut sig

 Hjälpa de andra fullmäktigeledamöterna att göra prioriteringar och säga åt dem när de tar på sig för mycket

 Analysera sig själv och sina svagheter och arbeta med dessa

 Säga ifrån i tid om man inser att man inte kommer att kunna fullfölja en uppgift som man tagit på sig, dvs. be om hjälp, delegera, samarbeta med övriga etc.

 Svara på meddelanden (Ex. e-post)

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 090-786 90 00

Sidan 4 av 10

Gällande fullmäktigemötena ansvarar ledamöterna för att:

 Tänka på att ha ett uppmuntrande beteende och inte verka uttråkad när någon annan pratar. Lyssna aktivt

 Inte upprepa argument i annat fall än om man misstänker att någon inte förstått argumentet

 Skaffa sig en uppfattning och att se till att man har förstått vad ett beslut innebär

 Hålla sig till ämnet

 Närvara och hålla tiderna

 Försöka förstå de andras åsikt och perspektiv. Se till sak och inte person

 Ta ansvar för eventuella personliga konflikter exempelvis genom att prata ut ordentligt redan innan mötet då en känslig fråga diskuteras

Övriga principer kring fullmäktigearbetet:

 Kontinuitet. Det vi gör nu ska inte behöva göras igen de närmaste åren. Allt ska dokumenteras och föras vidare.

 Struktur och formalia. Med en tydlig struktur kan man kontrollera så att organisationen har högt till tak och att allt sköts som det ska. Det blir inte tråkigare att arbeta i en genomtänkt struktur med klara rutiner.

En stor del av fullmäktiges arbete består av möten. Följande avsnitt beskriver hur dessa möten går till.

Fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. Vid varje mötes öppnande ansvarar mötespresidiet för att ange beräknad tidsåtgång för sammanträdet.

Kallelse skall skickas ut tio (10) dagar innan sammanträde. Dagordning, besluts- och diskussionsunderlag ska vara utformat enligt särskild mall och utskickat via e-post senast fem (5) dagar innan ett möte.

Gruppledare ansvarar för att anmäla till organisationssekreteraren hur många exemplar av handlingarna de vill hämta ut. Påminnelse om detta ska skickas ut till gruppledarna från organisationssekreteraren i samband med kallelse.

Samtliga diskussioner och beslut som behandlas av fullmäktige bör vara beredda i underlag.

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Det är mötespresidiet som ansvarar för att fullmäktigemötena blir ordentligt ledda.

Mötespresidiet består av kårfullmäktiges ordförande och vice ordförande.

Det är ordförandes roll att se till att alla kommer till tals på mötet, att mötesdisciplinen efterlevs och att effektivitetsnivån hålls hög. Ordförande ansvarar även för att vice ordförande samt sekreterare hinner med att utföra sina uppgifter.

Är ordförande eller vice ordförande frånvarande under två (2) på varandra följande kårfullmäktigesammanträden anses förtroendeuppdraget förbrukat och nyval ska ske vid närmast följande kårfullmäktigesammanträde.

Den mötesformalia som används under fullmäktigemötena finns till för att underlätta arbetet och inte för att vara ett hinder. Effektivitet och demokrati går alltid före att hålla strikt på mötesformalian.

Mötesordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen. För att mötet skall få öppnas krävs enligt stadgarna att fler än hälften av ledamöterna skall vara närvarande. Räknat på 31 mandat innebär detta att minst 16 ledamöter måste närvara. Annars kan fullmäktigesammanträde ej hållas.

Ledamots frånvaro bör anmälas till respektive gruppledare senast en (1) timma innan sammanträdet.

Beslut tas om mötet är stadgeenligt utlyst, dvs. att kallelsen skickades senast tio (10) dagar innan mötet. Är mötet ej stadgeenligt utlyst kan mötet genomföras endast om fullmäktige beslutar så.

Här väljs två ledamöter för att justera protokollet, vilket innebär att de läser igenom sekreterarens protokoll och intygar att protokollet stämmer överens med vad som skedde på sammanträdet. De två personerna skall också räkna röster vid beslut som äger rum med rösträkning. Normalt sker inget val av sekreterare då sådan väljs av fullmäktige tillsammans med mötesordföranden i maj.

Beslut tas om tidpunkt när protokollet skall justeras. Protokollet justeras genom att sekreteraren, mötesordföranden samt de två justerarna skriver under protokollet. Omedelbar justering innebär att protokollet justeras under mötet gällande en viss punkt och får till konsekvens att beslutet omedelbart blir giltigt.

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 090-786 90 00

Sidan 6 av 10

Beslut tas om att fastställa röstlängden. Detta innebär att sekreteraren läser upp namnen på fullmäktigeledamöterna. När namn på ledamot läses upp svarar denne med ”Ja”. Vid de tillfällen då ordinarie ledamot ej närvarar fortsätter mötesordföranden med suppleanterna enligt partilistan.

För att ledamot skall få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Utjustering görs av sekreterare och utjusterad ledamot kan inte ställas till svars för de beslut fullmäktige tar.

Fullmäktige kan välja att för visst sammanträde adjungera medlem eller annan person med närvaro- eller yttranderätt. Det innebär att denna person ses som deltagare på mötet med de rättigheter som fullmäktige väljer att ge denne. Alla medlemmar i Umeå studentkår äger närvarorätt till samtliga fullmäktigemöten. Yttranderätt vid fullmäktigesammanträde har KF-ledamot, KS-KF-ledamot, revisor och inspektor. Tjänstemän och funktionär har yttranderätt i frågor inom deras verksamhetsområde. Förslagsrätt vid fullmäktigesammanträde har KF-ledamot, KS-ledamot, ledamot i sektionsrådet, revisorerna samt inspektor. Adjungering kan aldrig ske med rösträtt.

Fullmäktige kan med enkel majoritet besluta att överläggning skall hållas inom slutna dörrar.

Eventuell tidigare adjungerad närvarorätt upphör därmed.

Här beslutas om sammanträdets arbetsordning. Frågorna kan flyttas om, tas bort eller läggas till.

Även övriga frågor anmäls här. Om inga ändringar gjorts frågar mötesordföranden om

”fullmäktige kan besluta att arbeta efter den föreslagna föredragningslistan” har ändringar gjorts sker frågan med tillägget ”…med gjorda ändringar”.

Under punkten meddelanden skall organ inom US rapportera om sin verksamhet. Det är viktigt att poängtera vikten av skriftliga rapporter då muntliga rapporter har en tendens att förlänga mötet. Punkten meddelanden kan också användas för att informera om kommande händelser som kan vara av intresse för fullmäktige. Under denna punkt är det fritt att ställa frågor om de framlagda rapporterna och meddelandena. Det är dock inte möjligt att ta några beslut.

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Kårfullmäktiges ordförande ansvarar för insamling av information från representanter utsedda av kårfullmäktige till organ inom US samt säkerställande att denna information tas upp vid fullmäktigesammanträde. Följande organ ska rapportera om sin verksamhet:

- Kårhuset Pålebacken AB - Kårhusstiftelsen

- Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond - Kårmedia i Umeå AB

- Stiftelsen Folkuniversitetet - Stiftelsen Universitetshallen - Stiftelsen Studenthälsan

De frågor som finns i föredragningslistan behandlas i den angivna turordningen. Frågorna kan vara i form av motion, proposition eller interpellation (läs om dessa ovan)

Beslut i fråga som väckts på sittande möte kan fattas om konsensus rörande beslutet råder mellan alla närvarande fullmäktigeledamöter.

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Följande beskriver hur ledamöterna förväntas agera under mötet.

Mötesordförande för talarlista. Man begär ordet genom att signalera till mötesledaren tills denne ger tecken om att begäran uppfattats. Det är av stor vikt att talarlistan följs och att ingen ledamot talar utan att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är ordningsfråga, sakupplysning samt replik. Se nedan för förklaring.

Yrkande i ordningsfråga bryter talarlistan och går före andra yrkanden. Ordningsfråga är förslag som rör det pågående mötet. Det kan handla om rast, bordläggningar eller liknande. Särskilda ordningsfrågor är streck i debatten och bordläggning. Se nedan för förklaring. Debatt i ordningsfråga får upptas.

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 090-786 90 00

Sidan 8 av 10

Då mötesordföranden anser att en fråga är färdigdiskuterad har denna rätt att dra streck i debatten. Om detta möter motstånd genomförs omröstning. Streck i debatten kan även föreslås som ordningsfråga. Vid beslut om streck i debatten gäller följande:

 Framställda yrkanden läses upp av mötesordförande

 Möjlighet ges att lämna in ytterligare yrkanden

 Möjlighet ges att teckna sig på talarlistan

 Därefter meddelas att streck i debatten satts

När streck i debatten satts kan inga nya talare erhålla ordet och inga nya yrkanden läggas.

Bordläggningsyrkanden skall vid beslut först tas upp till behandling. Bordläggning skall ske om en majoritet av närvarande ledamöter så önskar.

Vem som helst kan under pågående debatt begära sakupplysning. Sakupplysning bryter talarlistan och ger personen i fråga rätt att informera mötet om ett sakfel som nämnts eller svara på en direkt ställd sakfråga. Vid sakupplysning får talare endast upplysa om fakta och ej uttrycka åsikter eller på annat sätt föra debatt.

Den ledamot som känner att han/hon blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med replik menas att man har rätt att gå i svarsmål på föregående talares inlägg. Replik bryter talarlistan och bör ej vara längre än en minut. Önskar man tala längre får man anmäla sig på talarlistan. Replik bör endast ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och därmed personligt angripen. Argumentation i sakfrågan är ej tillåten. Kontrareplik beviljas ej.

Samtliga förslag till styrelsen sker genom yrkanden – vilka görs skriftligen på för därom avsedd yrkandelapp – formulerade i en eller flera att-satser. I yrkandet skall tydligt framgå vem som yrkar, vilken punkt som avses samt hela den text som yrkandet gäller. Detta gäller ej bifalls- eller avslagsyrkanden, vilka enbart avläggs muntligen.

Styrdokument Arbetsordning KF

Fastställd av kårfullmäktige 2012-xx-xx

Omröstning sker i första hand via handuppräckning. Mötesordförande klargör liggande förslag, frågar sedan fullmäktige om man vill bifalla förslagen. Förslagen räknas upp och man yrkar bifall med handuppräckning. Man säger aldrig nej. Råder tvivel kring vilket förslag som vann kan vem som helst i fullmäktige begära votering, då räknas rösterna. Ansvarig för rösträkning är mötesjusterare. I fall där det finns flera förslag som står mot varandra används kontrapropositionsvotering (se nedan). Omröstning med fullmakt eller per telefon tillåts inte, man måste befinna sig på mötet för att rösta. Enligt stadgan skiljer lotten vid lika röstetal.

Återremitteringsyrkande tas alltid upp först vid beslutstillfället, därefter bordläggningsyrkande och därefter sakyrkanden. Förslag ställs slutligen alltid mot avslag.

Beslutsförfarande som används för att på ett effektivt sätt avgöra vilket förslag som vinner om det finns många förslag som står mot varandra. Man börjar med att göra en försöksvotering mellan alla förslag som inte är huvudförslag.

Mötesordförande räknar då upp alla förslag ett i taget och röstberättigade mötesdeltagare ropar ja när det förslag de förespråkar räknats upp. Mötesordföranden skapar sedan godtyckligt en turordning utifrån hur populära han/hon finner förslagen. Därefter ställs de två populäraste förslagen mot varandra och så vidare. Till slut har man förhoppningsvis ett förslag som ställs mot huvudförslaget. Det av dessa förslag som vinner ställs för säkerhets skull även mot avslag.

Normalt sett ska det då inte kunna bli avslag. Om någon mötesdeltagare önskar att inget förslag ska vinna bör denne yrka på att huvudförslaget avslås. Detta yrkande får då delta i turneringen som alla de andra.

Protokollsanteckningen används när man önskar försäkra sig om att något förs till protokollet.

Protokollsanteckningen används när man önskar försäkra sig om att något förs till protokollet.

I dokument Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 (sidor 63-77)