Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön

I dokument Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare (sidor 24-29)

7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

7.3 Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön

Den studerande kan

 upprätthålla åker- och skogsmarkens bördighet och markens sammansättning

 påverka växternas tillväxtfaktorer

 planera sitt eget arbete med beaktande av anvisningar, planer och

väderleksförhållanden

 utföra berednings-, sånings- och skördearbeten

 odla de regionalt sett viktigaste odlingsväxterna

 använda och underhålla de vanligaste lantbruksmaskinerna och -anordningarna

 utnyttja lantgårdens byggnader i produktionen samt upprätthålla byggnadernas

skick på lantgården

 utföra skogsvårdsarbeten (förnyelsearbeten, skötsel av ungskog)

 vårda åker- och skogslandskapet

 verka i föränderliga förhållanden

 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekterna och

upprätthålla arbetsförmågan

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull

främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling

 bilda nätverk med andra aktörer inom branschen.

7.3.2 Bedömning

I tabellen har föremålen för bedömning samt bedömningskriterier för tre olika

kunskapsnivåer sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering och

genomförande av åker- och skogsarbeten

planerar och utvärderar med handledning sitt eget arbete på basis av

planerar och utvärderar sitt eget arbete på basis av odlingsplanen

gör självständigt upp en genomförbar arbetsplan på basis av

24 odlingsplanen enligt givna anvisningar odlingsplanen och

utvärderar

genomförandet av den utför med handledning

enskilda arbeten, men behöver handledning för att gå över från ett arbetsskede till ett annat

utför arbetsskedena i en ändamålsenlig ordning och arbetar säkert och noggrant

utför arbetsskedena i rätt tid, arbetar säkert, raskt och noggrant

Verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling i åker- och skogsarbeten (t.ex.

åtgärder som minskar bortsköljning av näringsämnen och åtgärder som förbättrar markens skick, åtgärder som ökar mångfalden och åtgärder som minskar på mängden bekämpningsmedel som används)

arbetar i enlighet med de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket

beaktar i sitt arbete en optimering av

åkertrafiken och iakttar i sitt arbete

anvisningarna i de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket

beaktar i sitt arbete en optimering av

åkertrafiken och iakttar i sitt arbete

anvisningarna i de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket samt har beredskap att göra val eller

framlägger förslag, som siktar på att minska bortsköljningen av näringsämnen utför under handledning

enskilda

landskapsvårdande åtgärder

utför enskilda landskapsvårdande åtgärder

ger förslag till landskapsvårdande åtgärder och genomför enskilda åtgärder självständigt Bedömning av

miljöolägenheter i växtodling och

minskande av dem(t.ex.

åtgärder som inverkar på markens

sammansättning och tidsanpassningen av dem, t.ex. bearbetning och direkt sådd, ekologisk odling,

nackdelar och risker med genmodifieradesorter, besprutningsteknik vid växtskydd som besparar miljön)

identifierar i sitt arbete med hjälp av en expert möjligheterna att påverka och minimera

miljöolägenheter i växtodling

identifierar i sitt arbete dmöjligheterna att påverka och minimera miljöolägenheter i växtodling

identifierar i arbetshelheterna möjligheterna att påverka och minimera miljöolägenheter i växtodling

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 2.Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Bedömning av markens odlingsskick

tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör med

handledning en spaddiagnos

tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör en

spaddiagnos

tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör en

spaddiagnos samt bedömer åkerns odlingsskick visuellt

25 utför med handledning

odlingsplanering och skiftesbokföring

utför odlingsplanering och skiftesbokföring enligt anvisningarna

utför självständigt odlingsplanering och skiftesbokföring Omsorg om markens

vattenhushållning

läser täckdikeskartan med hjälp av en expert och utför en enkel åtgärd med underhåll av

dräneringen

tolkar täckdikeskartan och underhåller dräneringssystem

tolkar täckdikeskartan och har färdigheter att bedöma

dikessystemets kompletterings- och underhållsbehov samt att utföra de åtgärder som behövs

Utförande av växtodlingsarbeten

utför med handledning växtodlingsarbeten på ett säkert sätt samt

använder den

skyddsutrustning som hör till arbetet

utför

växtodlingsarbeten enligt givna anvisningar samt använder den skyddsutrustning som hör till arbetet och säkerställer arbetsredskapens säkerhet före arbetets utförande

utför självständigt växtodlingsarbeten enligt givna

anvisningar, ändrar på arbetsuppgifternas ordningsföljd när situationen det kräver samt använder den skyddsutrustning som hör till arbetet och säkerställer arbetsredskapens säkerhet före arbetets utförande och ser till att söndriga arbetsredskap underhålls

Användning och

underhåll av lantgårdens byggnader, maskiner och utrustning

använder och underhåller med

handledning lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och utrustning på ett tryggt sätt

använder och underhåller enligt anvisningarna

lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och utrustning

använder och underhåller självständigt

lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och utrustning

Utförande av skogsvårdsarbeten

använder under handledning de arbetsredskap som behövs i skogsvård på ett tryggt sätt

använder de arbetsredskap som behövs i skogsvård enligt anvisningarna på ett tryggt sätt

använder och underhåller de arbetsredskap som behövs i skogsvård utför under handledning

skogsförnyelsearbeten samt skogsvårdsarbeten i ungskog.

utför

skogsförnyelsearbeten samt

skogsvårdsarbeten i ungskog enligt anvisningarna.

utför självständigt skogsförnyelsearbeten samt

skogsvårdsarbeten i ungskog.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 3. Behärskande av den

kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Identifiering av växter identifierar de vanligaste

odlingsväxterna och trädarterna

identifierar de mest allmänna odlings- och skogsväxterna, ogräsen,

växtsjukdomarna och skadegörarna

identifierar de mest allmänna odlings- och skogsväxterna, ledväxterna i skogen och de vanligaste ogräsen,

26 växtsjukdomarna och skadegörarna

Beaktande av klimatologiska tillväxtfaktorer och växtfysiologi inom växtodlingen

utreder med handledning klimatologiska

tillväxtfaktorer och växternas

utvecklingsfaser

utreder de mest

centrala klimatologiska tillväxtfaktorerna och utvecklingsfaserna hos växterna och beaktar deras betydelse vid tidsläggningen av odlingsarbetena

utreder de mest

centrala klimatologiska tillväxtfaktorerna och utvecklingsfaserna hos växterna och har färdigheter att tidslägga odlingsarbetena så att de är riktiga med tanke på en optimering av skörden

Strukturbildningen i odlingsjorden och dess bevarande

bedömer med handledning faktorer som påverkar markens struktur

bedömer och jämför de biologiska, kemikaliska och fysikaliska faktorer som påverkar markens struktur

bedömer och jämför de biologiska, kemikaliska och fysikaliska faktorer som påverkar markens struktur och har

färdigheter att utnyttja dem för att säkra markens odlingsskick känner till metoder med

vilka man kan påverka markens struktur och bördighet

beaktar i sitt arbete metoder med vilka man kan påverka markens struktur och bördighet

beaktar i sitt arbete alternativa metoder med vilka man kan påverka markens struktur och bördighet och har färdigheter att utnyttja dem i sin verksamhet Identifiering av

jordarternas

odlingsegenskaper och tolkning av

markkarteringen

identifierar de vanligaste jordarterna och tolkar markkarteringen

beaktar i sitt arbete olika jordarters

odlingsegenskaper och näringsämnesbehov enligt markkarteringen

beaktar i sitt arbete olika jordarters

odlingsegenskaper och har färdigheter att bestämma gödslingen och kalkningen av åkerskiftena på basis av markkarteringen Beaktande av

grundfaktorerna i växternas

vattenhushållning i åkerodlingsarbeten

beaktar i sitt arbete dikningens betydelse för vattenhushållningen

beaktar i sitt arbete dikningens betydelse för vattenhushållningen och dikningssätten

beaktar i sitt arbete dikningens betydelse för vattenhushållningen och kan välja

dikningssätt samt har färdigheter att utföra de underhållsåtgärder som dikessystemet kräver bedömer möjligheterna

att använda de mest allmänna

bevattningssystemen

jämför de mest allmänna

bevattningssystemen och har färdigheter att bedöma växternas bevattningsbehov i olika tillväxtskeden

jämför

bevattningssystem, har färdigheter att bedöma växternas

bevattningsbehov i olika tillväxtskeden samt hur bevattningen ekonomiskt inverkar på produktionen

Behärskande av odlingstekniken för

identifierar regionalt viktiga odlingsväxter och

identifierar de regionalt viktiga odlingsväxterna

identifierar de regionalt viktiga odlingsväxterna

27 regionalt viktiga

odlingsväxter

behärskar

odlingsteknikerna för dem

och behärskar odlingsteknikerna för dem

och behärskar odlingsteknikerna för dem samt skaffar information om

branschens utveckling Skötsel av skogsmark identifierar skogsvårdens

inverkan på markens växtkraft och på upprätthållandet av skogarnas hälsa samt förstår vilken betydelse skogsbruksplanen har.

identifierar

skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på upprätthållandet av skogarnas hälsa samt har färdigheter att bedöma skötselbehovet genom att utnyttja skogsbruksplanen.

identifierar

skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på upprätthållandet av skogarnas hälsa samt har färdigheter att självständigt bedöma skötselbehovet genom att utnyttja

skogsbruksplanen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 4. Nyckelkompetenser

för livslångt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lärande och

problemlösning

klarar av bekanta situationer i sina arbetsuppgifter

klarar av föränderliga och valsituationer (t.ex.

väderleksförhållanden) efter att ha rådgjort med

arbetsgemenskapens övriga medlemmar

fungerar

ändamålsenligt i olika slags situationer och kommer på alternativa tillvägagångssätt i sin verksamhet

identifierar i sitt arbete lösningar som bygger på ett kunskapsunderlag

tillämpar i sitt arbete med hjälp av en expert ett kunskapsunderlag för en resultatrik verksamhet

tillämpar i sitt arbete ett kunskapsunderlag för en kvalitativ och resultatrik verksamhet Interaktion och

samarbete

verkar som medlem i en arbetsgemenskap i bekanta

interaktionssituationer

anpassar sig väl som medlem i

arbetsgemenskapen, tar emot respons och förändrar sin

verksamhet vid behov

verkar som en jämbördig medlem i arbetsgemenskapen och beaktar andras åsikter

klarar av att fungera tillsammans med olika människor i

arbetsgemenskapen och begär hjälp vid behov

fungerar tillsammans med olika människor i arbetsgemenskapen

stöder och hjälper andra samt beaktar i sitt arbete den följande arbetsfasen och arbetstagaren diskuterar självmant sin

verksamhet

diskuterar sin

verksamhet självmant och naturligt, samt vill utveckla sina

samarbetsfärdigheter Yrkesetik fungerar ärligt och

ansvarsfullt när han/hon utför de givna

arbetsuppgifterna

fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon utför de givna arbetsuppgifterna

bygger utförandet av sitt arbete på öppenhet, ärlighet och ansvar Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

undviker egna och arbetskamraters olycksfallsrisker och behärskar färdigheterna i

identifierar riskfaktorer och behärskar

färdigheterna i Fhj 1

förutser en potentiell fara och känner till riskerna för

yrkessjukdomnar och

28

Fhj 1 behärskar färdigheterna

i Fhj 1 samt

ergonomins betydelse för en livslång

arbetsförmåga använder

skyddsutrustning enligt anvisningarna.

granskar

skyddsutrustningens skick före arbetsfasen och underhåller eller förnyar söndrad skyddsutrustning vid behov.

använder

ändamålsenlig och duglig skyddsutrustning samt granskar även att den skyddsutrustning som hör till den maskin som ska användas är i dugligt skick.

Tabell: Bedömningskriterier för Underhåll av markens odlingsskick och produktionsmiljön

7.4 Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi

I dokument Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare (sidor 24-29)