Uppdraget enligt direktiven

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 76-80)

Författningsförslag

Bilaga 3 Den officiella statistiken

1 Utredningens uppdrag

1.2 Uppdraget enligt direktiven

Min övergripande uppgift är att se över Statistiska centralbyrån och systemet för den officiella statistiken och analysera för- och nack-delar med ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem.

Jag ska särskilt granska statistikkvaliteten och tillgängligheten till statistiken, inbegripet prissättning och dokumentation.

Utredningens direktiv (dir. 2011:32) är mycket omfattande. De tar upp ett flertal områden och inom dessa sammantaget ett femtio-tal olika delfrågor. I huvudsak kan dock de frågor som anges i direktiven delas in i följande fyra grupper och undergrupper:

1) Översyn av systemet för officiell statistik

• Den officiella statistikens inriktning och det offentliga åtagan-dets omfattning.

• Den officiella statistikens kvalitet.

• Tillgängligheten för statistikanvändarna, med särskild betoning på dokumentation, prissättning och statistiksekretess.

• Uppgiftsskyldighet avseende statistik.

• Organisationen av systemet för den officiella statistiken.

• Hur EU-samarbetet kan få större genomslag i det svenska stati-stiksystemet.

Utredningens uppdrag SOU 2012:83

2) Översyn av SCB

• Frågor om bl.a. mål, uppgifter, resurser och prioriteringar för SCB.

3) Övriga frågor

• Förvaltningspolitiska principer och konkurrensrättsliga regler m.m. avseende myndigheters säljverksamheter.

• Konsekvenser av lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

• Konsekvensbeskrivningar av utredningens förslag (enligt 14–

15 a §§ kommittéförordningen).

4) Behov av författningsändringar (avseende punkterna 1–3) I direktiven utpekas också en rad områden där utredningen för-väntas redovisa förslag. Med utgångspunkt i den översyn och analys som görs avseende statistiksystemet och ovanstående punkter, ska jag således föreslå:

• åtgärder som säkerställer kvaliteten i den officiella statistiken in-klusive förslag till förbättringar av den interna styrningen och kontrollen,

• åtgärder som minskar uppgiftslämnarnas kostnader,

• åtgärder som förbättrar tillgängligheten till statistiken inklusive ett system för tillsyn av tillgängligheten,

• åtgärder som förbättrar dokumentationen av statistiken,

• en prissättningsmodell, för- och nackdelar och ekonomiska kon-sekvenser av denna modell samt andra tänkbara modeller,

• de ändringar som behövs i lagen om den officiella statistiken särskilt när det gäller dels det offentliga åtagandet på statistik-området, dels avgränsning och precisering av begreppet officiell statistik och dels uppgiftsskyldigheten,

• hur systemet för den officiella statistiken ska utformas,

• de ändringar som behövs i förordningen om den officiella stati-stiken särskilt när det gäller vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den,

• mål, uppgifter, resurser och prioriteringar för SCB,

SOU 2012:83 Utredningens uppdrag

• effektiviseringar i SCB:s verksamhet,

• hur målkonflikterna inom SCB ska hanteras,

• en ny förordning med instruktion för SCB,

• hur EU-medlemskapet ska få ett ännu större genomslag i det svenska statistiksystemet i allmänhet och i SCB:s verksamhet, prioriteringar och arbetsformer i synnerhet,

• ändringar i svenska författningar till följd av Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik,

• hur uppförandekoden för europeisk statistik3 kan införlivas i det nationella statistikregelverket,

• hur regeringens uttalande i prop. 2009/10:175 om myndigheters säljverksamheter ska tillämpas på statistikområdet,

• eventuella förändringar för SCB till följd av PSI-lagen,

• hur SCB:s samverkan med universitet och högskolor och andra myndigheter kan stärkas så att kompetensen vid myndigheten säkerställs,

• eventuella övriga författningsändringar som bedöms nödvändiga till följd av förslagen,

• hur sekretesskyddet för personuppgifter som begärts in i sam-band med såväl statistikansvariga som andra myndigheters fram-ställning av statistik bör regleras.

Vidare anges i direktiven att utredningen ska bedriva sitt arbete i kontakt med statistikanvändare, statistikansvariga myndigheter, Riks-banken, berörda utredningar och Näringslivets Regelnämnd. Enligt direktiven ska utredningen också hålla berörda centrala arbetstagar-organisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att fram-föra synpunkter.

Enligt direktiven ska utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 10 december 2012.

Direktiven återfinns i sin helhet i bilaga 1.

3 Vid tiden för framtagandet av utredningsdirektiven användes benämningen ”uppförande-koden för europeisk statistik”. Som framgått av avsnitt 1.1 används dock numera benäm-ningen ”riktlinjerna för europeisk statistik”.

Utredningens uppdrag SOU 2012:83

Tilläggsdirektiv

Regeringen beslutade den 8 mars 2012 om tilläggsdirektiv för utred-ningen (dir. 2012:15).

Tilläggsuppdraget avsåg att föreslå organisatoriska och tekniska åtgärder som kan underlätta registerbaserad forskning. Enligt tilläggs-direktiven finns det ett behov av samverkan mellan registerhållande myndigheter och av att förbättra möjligheterna till forskning med bibehållet eller stärkt integritetsskydd för den enskilde. Det saknas i dag en infrastruktur genom vilken mikrodata hos olika myndig-heter kan användas på ett effektivt sätt. I dag finns det ingen myn-dighet som har ansvaret för att driva frågorna om hur man ska kunna underlätta användningen av registeruppgifter för forsknings-ändamål.

Mot denna bakgrund skulle jag enligt tilläggsdirektiven:

• identifiera vilka de viktigaste datakällorna för forskningen är och vilka centrala och regionala myndigheter som ansvarar för dessa,

• särskilt analysera och beskriva vilka hinder som finns för till-gänglighet till myndigheters registeruppgifter för forsknings-ändamål,

• föreslå åtgärder inom ramen för gällande rätt för att öka till-gängligheten till myndigheters registeruppgifter för forsknings-ändamål och underlätta för registeransvariga myndigheter att lämna ut uppgifter för forskning,

• föreslå åtgärder för att införa en mer enhetlig och tydlig struk-tur för dokumentation av innehållet i myndigheters register som kan användas i forskning och för uppgifternas lagringsform hos registeransvariga myndigheter, däribland mikrosimulerings-modeller,

• föreslå organisatoriska och tekniska åtgärder som kan underlätta skapande av register och användning av registeruppgifter för forskningsändamål, och

• vid utformningen av förslagen väga behovet av att förbättra förut-sättningarna för registerbaserad forskning mot behovet av skydd för individens personliga integritet samt redovisa vilka avväg-ningar som gjorts.

SOU 2012:83 Utredningens uppdrag

I enlighet med tilläggsdirektiven redovisade jag tilläggsuppdraget den 2 maj 2012, i delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36).

Regeringens syn på delbetänkandets förslag redovisades i okto-ber 2012, i forsknings- och innovationspropositionen (prop.

2012/13:30). Hur delbetänkandets förslag där behandlades framgår närmare av avsnitt 9.2.4 i föreliggande betänkande.

Tilläggsdirektiven återfinns i sin helhet i bilaga 2.

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 76-80)