Här beskrivs momseffekter dels när en golfbana hyrs ut med frivillig skattskyldighet dels när det sker en korttidsupplåtelse.

Momshanteringen påverkas beroende på vem som äger golfanläggningen. Det är viktigt att fånga upp alla skattemässiga konsekvenser om korttidsupplåtelsen

faller.

Korttidsupplåtelse är skattemässigt fördelaktigt då uthyrningen blir momspliktig och momsavdrag kan göras på kostnader kopplade till verksamheten.

Om reglerna för korttidsupplåtelse (se kapitel 10) inte uppfylls övergår uthyrningen till att bli en momsfri fastighetsupplåtelse. Konsekvenserna blir att GolfAB förlorar delar av sin avdragsrätt för moms på grund av blandad verksamhet.

På följande sidor ges exempel på frivillig

skattskyldighet och korttidsupplåtelse när golfklubb

respektive GolfAB äger eller arrenderar mark samt äger eller hyr golfbana.

Sist i kapitlet finns två konkreta fall där korttidsupplåtelse fallit, i form av

dels ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, dels en dom från Kammarrätten avseende upplåtelse.

Om reglerna inte uppfylls kan GolfAB

förlora avdragsrätt

för moms.

Frivillig skattskyldighet och korttidsupplåtelse – golfklubb äger

Golfklubb

GolfAB betalar hyra med 25 % moms för golfklubbens upplåtelse av golfanläggning med golfbana, övningsområde, drivingrange och övriga lokaler enligt reglerna för frivillig skattskyldighet.

GolfAB ansvarar för drift och skötsel av golfbana.

Hyran ska vara marknadsmässig och motsvara golfklubbens självkostnad med visst påslag om inget annat värde finns.

GolfAB tar ut en återhyra med 6 % moms när golfklubben använder golfbanan, övningsområdet och drivingrange enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal.

Återhyran ska vara marknadsmässig.

Här görs till exempel en jämförelse med vad en greenfeegäst betalar för spel på golfbanan.

Medlemsavgift (ej inkomstskatt, ej moms)

Spelavgift (inkomstskatt, 6 % moms)

Återhyra (inkomstskatt, 6 % moms)

Greenfee (inkomstskatt, 6 % moms)

Företagsgolf (inkomstskatt, 6 % moms)

Golfklubb äger eller arrenderar mark, äger eller hyr golfbana. GolfAB hyr golfbanan och ansvarar för golfbanedriften. GolfAB ägs helt eller delvis av golfklubb, eller har annan ägare.

GolfAB

GolfAB har i exemplet ovan intäkter från golfspel i form av spelavgifter från golfklubbens medlemmar, återhyra från golfklubben för till exempel träning och tävling, greenfee från externa gäster och greenfee vid företagsgolfevent.

Notera att när medlemmar deltar i golfklubbens aktiviteter måste golfklubben

betala återhyra även för medlem som har betalat spelavgift till GolfAB.

Det är viktigt att golfklubben och GolfAB följer momsreglerna:

• Golfklubben hyr ut golfbanan med övningsområde och drivingrange till GolfAB.

Uthyrning sker enligt reglerna för frivillig skattskyldighet med 25 % moms. Därmed har Golfklubben avdragsrätt för moms på kostnader kopplade till uthyrningen.

° Det är viktigt att GolfAB hela tiden bedriver momspliktig verksamhet på golfbanan, eftersom det är ett av kraven för att Golfklubben ska kunna hyra ut med frivillig skattskyldighet.

• Golfklubben får återhyra golfbanan med 6 % moms med viss begränsning enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal (se kapitel 10). Skatteverkets riktmärke är tio timmar per vecka i genomsnitt under spelsäsong men detta är inte en fast gräns.

° Om golfklubben nyttjar golfbanan i alltför stor utsträckning övergår återhyran till att bli momsfri uthyrning av fastighet. Då kan GolfAB förlora delar av sin avdragsrätt för moms på grund av momsfri fastighetsuthyrning.

• Spelavgiften ska tas in av GolfAB.

° Om golfklubben istället tar in spelavgiften så måste golfbanan hyras tillbaka från GolfAB för att golfklubben ska kunna uppfylla avtalet mot medlemmarna/spelarna.

Det leder till att pengarna som överförs från golfklubben till GolfAB utgör ersättning för en momsfri fastighetsupplåtelse och därmed kan golfklubben inte återhyra banan med 6 % moms. Om golfklubben ändå tar in spelavgiften är det mycket viktigt att följa reglerna för samfakturering (se kapitel 22).

Korttidsupplåtelse – GolfAB äger

Golfklubb

Golfklubben betalar en hyra med 6 % moms för nyttjanderätt av golfbana och eventuellt omklädningsrum enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal.

Hyran för korttidsupplåtelsen ska vara marknadsmässig. Här görs till exempel en jämförelse med vad en greenfeegäst betalar för spel på golfbanan.

Spelavgift (inkomstskatt, 6 % moms)

Hyra (inkomstskatt, 6 % moms)

Greenfee (inkomstskatt, 6 % moms)

Företagsgolf (inkomstskatt, 6 % moms för golfspel)

Medlemsavgift (ej inkomstskatt, ej moms)

GolfAB har i exemplet ovan intäkter från golfspel i form av spelavgifter från golfklubbens medlemmar, hyra från golfklubben för till exempel träning och tävling, greenfee från externa gäster och greenfee vid företagsgolfevent.

Notera att när medlemmar deltar i golfklubbens aktiviteter måste golfklubben betala hyra även för medlem som har betalat spelavgift till GolfAB.

GolfAB äger eller arrenderar mark, äger eller hyr golfbana.

GolfAB ansvarar för golfbanedrift och ägs helt eller delvis av golfklubb, eller har annan ägare.

GolfAB

Det är viktigt att golfklubben och GolfAB följer momsreglerna:

• Golfklubben får återhyra golfbanan med 6 % moms med viss begränsning enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal (se kapitel 10). Skatteverkets riktmärke är tio timmar per vecka i genomsnitt under spelsäsong men detta är inte en fast gräns.

° Om golfklubben nyttjar golfbanan i alltför stor utsträckning övergår återhyran till att bli momsfri uthyrning av fastighet. Då förlorar GolfAB delar av sin avdragsrätt för moms på grund av momsfri uthyrning.

• Spelavgiften ska tas in av GolfAB.

° Om golfklubben istället tar in spelavgiften så måste golfbanan hyras tillbaka från GolfAB för att golfklubben ska kunna uppfylla avtalet mot medlemmarna/spelarna.

Om golfklubben tar in spelavgiften för GolfABs räkning är det mycket viktigt att följa reglerna för samfakturering (se kapitel 22).

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden angående upplåtelse

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked avseende ett GolfAB (2017-12-18 dnr 51–

16/D) meddelat att en golfklubbs tävlings- och träningsspel på en golfbana innebär en dispositionsrätt för klubben som GolfAB ska uttagsbeskattas för. Golfklubben hyrde ut golfbanan med frivillig skattskyldighet till GolfAB.

Förutsättningarna var följande:

Golfklubben

• hyr ut golfbanan till ett helägt dotterbolag med frivillig skattskyldighet (25 % moms)

• arrangerar tävling, träning, klubbmästerskap i egen regi, deltagande medlemmar betalar ev. tävlings- och träningsavgift till klubben

• planerar omfattningen av aktiviteterna gemensamt med GolfAB i förväg

• har 10 % av GolfAB:s bokningsbara tider reserverade

• återhyr INTE golfbanan i samband med idrottsverksamhet som tävling och träning GolfAB

• tar betalt för allt spel på golfbanan genom spelrätter och greenfee

• medlemmar betalar spelrättsavgift och får därmed obegränsad tillgång till golfbanan

• fakturerar hyra vid företags- och förbundsarrangemang (även för deltagare med spelrätt)

• bär samtliga kostnader för golfbanedriften

Golfklubb

GolfAB ska uttagsbeskattas för golfklubbens disposition av golfbanan (inkomstskatt, 6 % moms).

Spelrätt till medlemmar (inkomstskatt, 6 % moms) Greenfee (inkomstskatt, 6 % moms)

Företagsgolf (inkomstskatt, 6 % moms för golfspel) Medlemsavgift (ej inkomstskatt, ej moms)

GolfAB betalar

Skatteverkets yrkanden

Skatteverket hade i första hand yrkat på att frångå hyresavtalet mellan golfklubben och GolfAB. Bakgrunden till det var att golfklubben, enligt avtalet, hyr ut golfbanan med full dispositionsrätt till GolfAB och det villkoret efterlevdes inte enligt Skatteverket (eftersom golfklubben ändå disponerade golfbanan).

Full dispositionsrätt är en förutsättning för att golfklubben ska kunna tillämpa frivillig skattskyldighet för moms på hyran och i sin tur få avdrag för kostnader och moms som hör till uthyrningen. I verkligheten disponerar GolfAB endast 90 % av starttiderna, vilket skulle innebära att golfklubbens frivilliga skattskyldighet faller, enligt Skatteverket.

Skatterättsnämnden prövade inte Skatteverkets förstahandsyrkande, däremot andrahandsyrkandet att GolfAB skulle uttagsbeskattas.

Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär att GolfAB ska:

• uttagsbeskattas till ett pris motsvarande marknadspriset för golfklubbens 10 % bokningsbara och reserverade tider.

• uttagsbeskattas för golfklubbens disposition av golfbana för arrangemang av tävling och träning.

Skatterättsnämnden motiverar beskedet med att upplåtelsen har ett ekonomiskt värde och att greenfeegäster med flera genom avtalet utestängs från spel, med inkomstbortfall för GolfAB som följd.

Den här situationen undviks genom att:

 upplåta full dispositionsrätt till GolfAB vid uthyrning med frivillig skattskyldighet för moms (25 % moms).

 golfklubben betalar en återhyra med 6 % för all användning av golfbana,

övningsområde och drivingrange, och eventuella andra anläggningar för idrottslig verksamhet vid exempelvis träning, tävling och övriga klubbarrangemang.

 tillämpa en marknadsmässig prissättning.

Dom från Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten (KR) i Göteborg har i en dom 2019-12-17 avseende ett GolfAB,

(mål nr: 2928–19) prövat frågan om GolfAB hade avdragsrätt för ingående moms för hela verksamheten.

De avgörande frågorna gällde huruvida reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal och frivillig skattskyldighet var uppfyllda, eller om GolfAB ansågs ha momsfri

fastighetsupplåtelse till någon del.

GolfAB förlorade målet till viss del och fick därmed så kallad blandad verksamhet med begränsad avdragsrätt för ingående moms på kostnader i verksamheten.

Utgångspunkten i målet var följande:

• GolfAB är ett helägt dotterbolag till golfklubben.

• GolfAB äger golfbanan och anläggningen i övrigt.

• Golfklubben och dess medlemmar nyttjar golfbanan och anläggningen enligt avtal. För detta har GolfAB redovisat 6 % moms med hänvisning till reglerna för korttidsuthyrning av lokal för idrott (idrottstjänst).

• Golfklubben säljer spelrätter för spel på golfbanan till sina medlemmar.

• GolfAB hyr ut lokaler för kök och matsal till Restaurang AB med frivillig skattskyldighet, 25 % moms.

• GolfAB hyr ut lokaler till Shop AB med frivillig skattskyldighet, 25 % moms.

Kammarrätten ansåg att golfklubbens hyra av golfbana inte utgjorde en momspliktig

korttidsupplåtelse av idrottslokal utan en momsfri fastighetsupplåtelse från GolfAB. För att uthyrningen ska utgöra en korttidsupplåtelse krävs bland annat att upplåtelsen är kortvarig, tillfällig eller övergående. Avtalet föreskrev dock tillsammans med faktiskt förhållanden att golfklubben hade en obegränsad (obruten) exklusiv dispositionsrätt till golfbanan framför andra gäster och under en längre tid (kontinuerligt nyttjande under en längre tid).

Förekomsten av greenfeegäster och företagsgolf påverkade inte bedömningen, inte heller att golfklubbens medlemmar måste använda bokningssystem.

• GolfAB:s uthyrning av golfanläggningen till golfklubben ansågs därför utgöra en momsfri fastighetsuthyrning.

• GolfAB fick blandad verksamhet och hade därmed inte full avdragsrätt för moms i verksamheten.

Kammarrätten ansåg att GolfAB:s hyresavtal med Restaurang AB inte till fullo uppfyllde reglerna för frivillig skattskyldighet. Avtalet begränsade delvis hyresgästens rättigheter.

Hyresgästen disponerade inte matsalen med ensamrätt på grund av att golfklubbens medlemmar hade rätt att vistas i matsalen obrutet, och vidare disponerade golfklubben matsalen för styrelse- och kommittémöten samt trivselkvällar.

• GolfAB kunde därmed inte fakturera moms på hela upplåtelsen till restauratören då reglerna för frivillig skattskyldighet för moms inte var uppfyllda (för uthyrningen av köksdelen uppfylldes kraven för frivillig skattskyldighet).

• GolfAB fick blandad verksamhet och hade därmed inte full avdragsrätt för moms.

Kammarrätten ansåg att GolfAB:s hyresavtal med Shop AB inte uppfyllde reglerna för frivillig skattskyldighet. I korthet var vissa ytor inte byggtekniskt avskiljbara och omfattades därför inte av lokalbegreppet. Avtalet innebar vidare ett gemensamt nyttjande av vissa ytor. GolfAB och Shop AB delade till exempel ytan vid receptionsdisken.

• GolfAB kunde därmed inte fakturera upplåtelsen med moms eftersom reglerna för frivillig skattskyldighet inte var uppfyllda.

• GolfAB fick blandad verksamhet och hade därmed inte full avdragsrätt för moms.

Kammarrättens dom innebar att:

• GolfAB bedrev blandad verksamhet – momsfri verksamhet till golfklubben och momspliktig verksamhet mot greenfeegäster och företagsgolf. Uthyrning av restaurangköket uppfyllde vidare kraven för frivillig skattskyldighet till moms.

• GolfAB fick så kallad blandad verksamhet i momshänseende och kunde inte dra av ingående moms på kostnader som hörde till upplåtelsen till golfklubben eller uthyrningen till Restaurang AB respektive Shop AB.

• Skatteverket fastställde en reducerad avdragsrätt för moms för kostnader som till sin helhet inte kunde hänföras till skattefri eller skattepliktig verksamhet.

• GolfAB fick betala skattetillägg på grund av felaktiga uppgifter i momsdeklarationen.

Effekterna av Kammarrättens dom är att GolfAB inte har full avdragsrätt för moms på kostnader i verksamheten. Det beror på att uthyrning av golfbanan till golfklubben anses utgöra momsfri fastighetsupplåtelse.

Uthyrning till Shop AB är momsfri då reglerna för frivillig skattskyldighet inte är uppfyllda.

Slutligen är endast uthyrningen av köket till Restaurang AB momspliktig medan övriga lokaler som matsalen, inte uppfyller kraven för frivillig skattskyldighet till moms, eftersom golfklubbens medlemmar kan nyttja lokalerna.

Den här situationen undviks genom att:

 Golfklubb och GolfAB avtalar om korttidsupplåtelse av idrottslokal för golfklubbens nyttjande av golfbanan och ser till att avtalet efterlevs i verkligheten.

 Golfklubben inte tar in spelavgifter från medlemmarna.

 GolfAB ger Restaurang AB och Shop AB full dispositionsrätt till avgränsade lokaler.

Det innebär att golfklubben inte får disponera ytan. När medlem kommer till restaurangen är det för att köpa en restaurangtjänst av Restaurang AB.

 Identifiera lokal för lokal vilken juridisk person som ska disponera lokalen. Lokaler som golfklubben använder i sin verksamhet, till exempel receptionen, hyrs ut utan moms direkt till golfklubben. Observera att momsfri uthyrning påverkar möjligheten till momsavdrag på kostnader i denna del av fastigheten.

 Restaurang AB som har dispositionsrätt till lokaler kan bedriva

konferensverksamhet. Då krävs att reglerna för konferensverksamhet efterlevs. En bedömning får göras i det enskilda fallet. Se vidare kapitel 13.

I dokument Frivillig skattskyldighet Uthyrning av golfklubbens lokaler och byggnader Uthyrning av möblerad kontorsplats Vad menas med en lokal (sidor 45-55)