URVALSKRITERIER ALLMÄN BEHÖRIGHET

I dokument BILDKONST- AKADEMIN UNIVERSITETET KONST- URVALS- GUIDE (sidor 35-39)

Tvååriga studierna (120 studiepoäng) som leder till magister examen organiseras av studieprogrammen

URVALSKRITERIER ALLMÄN BEHÖRIGHET

Behörig för studier som leder till endast högre högskolexamen (magister i bild-konst) är den sökande som enligt universitetslaget (558/2009, 37§) har avlagt en lämplig lägre högskolexamen, en lämplig yrkeshögskola examen, en lämplig ut-bildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande universitetsstudier.

Behörig är även den som Bildkonstakademin på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Av en studerande som blivit antagen kan universitetet kräva kompletterande studier för att hon/han skall uppnå den nivån som utbildningen till magister kräver.

TIDIGARE UTBILDNING SOM ANSES LÄMPLIG VID BILDKONSTAKADEMIN (MAGISTERURVALET)

Lägre högskoleexamen som fullgjorts vid ett konstuniversitet i hemlandet eller utomlands (Bachelor of Fine Arts)

En examen i konst avlagd i en yrkeshögskola (AMK)

Förutom en lämplig utbildningsbakgrund, urvalskriterierna för magisterurvalet är påvisad konstnärlig begåvning hos sökanden och lämplighet till studier vid Bildkonstakademin som leder till magisterexamen.

I den första fasen baserar sig bedömningen på ansökan, bilagor samt på portfolio.

I den andra fasen bedöms sökanden på basis av intervjun och eventuella tilläggs-uppgifter.

URVALSFÖRFARANDE

Bildkonstakademins grundexamenstuderandens urval förvaltas av urvalsnämn-den och juryer, som består av akademins professorer och lärare. Nämnurvalsnämn-dens och juryernas sammansättning varierar från år till år. Även utomstående medlemmar kan ingå juryerna.

Urvalsförfarandet omfattar två skeden. Juryn för väljer (i det första skedet) på basis av ansökningar, portfolior och bilagor sökande som kallas till intervju. Efter intervjun (i den andra fasen) väljer juryn på basis av intervjun och eventuella tilläggsuppgifter sökanden som presenteras till urvalsnämnden.

Urvalsnämnden lämnar in ett förslag angående urvalet av nya studerande till Bildkonstakademins dekan. Dekan godkänner nya studerande.

36

Bildkonstakademins studenturval Ansökningstid 8.–27.1.2016 fram till kl 15

Det ges inga poäng för ansökningar, bilagor, portfolio eller för intervjun.

Juryn har möjlighet att presentera en sökande för urvalsnämnden också utan att intervjua honom/henne.

Utvärderingsgruppen kan för sökanden föreslå även ett annat utbildnings- program än sökanden själv önskat.

ANSÖKAN

FÖRSTA SKEDET

Till Bildkonstakademins magisterstudier kan du söka via universitetens gemen-samma elektroniska ansökningssystem. Ange på ansökningsblanketten vilket utbildningsprogram du söker till (man kan söka till ett utbildningsprogram).

1. Ansökningsblanketten ifylls och skickas elektroniskt på nätet: www.studieinfo.fi. Kom ihåg att skriva ut en pappers-kopia på din elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden börjar 8.1.2016 och slutar 27.1.2016 klockan 15.

Om du söker med pappersblankett, returneras blanketten också ifylld till Bildkonstakademin senast 27.1.2016 kl. 15.

2. Leverera till Bildkonstakademin senast 10.2.2016 kl. 15:

En papperskopia av den elektroniska ansökningsblanketten Portfolio, storlek max. A3 (närmare instruktioner nedan).

Och följande bilagor:

Fritt formulerat motiveringsbrev i vilken den sökande redogör för sin konst-närliga verksamhet samt motiverar varför han/hon vill genomföra sina magis-terstudier just vid Bildkonstakademin. Det är bra att också nämna de centrala områden som den sökande vill prioritera i sina studier. Ansökans längd max.

4 sidor (A4, radavstånd 1,5).

Meritförteckning/CV (bör omfatta personuppgifter, utbildning, arbetserfaren-het, utställningar, publikationer, priser, stipendier och studieresor)

Kopior av betyg på studier inom konst och eventuella andra kopior av betyg som den sökande vill hänvisa till. Därtill bifogas respektive läroanstalts redo- görelse för studiernas struktur och innehåll (BFA/yrkeshögskoleexamen) såvida dessa inte framgår ur betyget.

Bildkonstakademins studenturval Ansökningstid 8.–27.1.2016 fram till kl 15 Adresser:

Postadress: Bildkonstakademin, PB 10, 00097 Konstuniversitetet.

Besöksadress: Ifall du själv lämnar in din ansökan och portfolio eller skickar dessa via kurirservice, använd följande address: Bildkonstakademin, Elimägatan 25 A, 00510 Helsingfors, Finland.

Om du sänder portfolion samt ansökans bilagor per post, se till att försändelsen är Bildkonst- akademin tillhanda senast 10.2.2016 kl. 15. Nämnda datums poststämpel räcker inte. Försenad ansökan/portfolio beaktas inte. Bildkonstakademin löser inte ut ansökan/ bilagor/portfolio med otillräcklig frankering. Märk kuvertet/ paketet: ”Magisterantagning”.

PORTFOLIO

Tänk noggrant över innehållet i din portfolio. Portfolions storlek får vara högst A3. Sänd inte konstverk i original utan presentera ditt bildkonstnärliga arbete i din portfolio.

Obs! Sänd endast rörlig bild i digital form (USB). Presentera inte samma verk i flera olika former.

Portfolion ska vara tydligt märkt med upphovsmannens namn och uppgifter om verket: namn, storlek, teknik och examensår. Ifall redovisningen av ditt verk kräver någon teknisk specialitet, meddela detta tydligt.

RÖRLIG BILD/VIDEO

Editera det material du vill presentera så att den sammanlagda speltiden är högst 5 minuter. Dessutom skall allt material finnas på samma USB-sticka.

Följande format godkänns:

Digital fil lagrad med H264-kompression på USB-sticka. Kontrollera att USB-stickan inte innehåller annat material än ditt arbetsprov.

Obs! Märk tydligt USB-stickan med sökandes namn. Annan information om verket (upphovsman, adress, datum när verket blev klart, längd, deltagare samt andra viktiga uppgifter) kan anges på separat papper som bifogas till specifika-tionsblanketten för arbetsprovet.

MULTIMEDIA OCH VERK PÅ NÄTET

Editera av verken demon som baserar sig på rörlig bild. Speltiden för verk med rörlig bild får vara högst 5 minuter sammanlagd.

38

Bildkonstakademins studenturval Ansökningstid 8.–27.1.2016 fram till kl 15

NÄTSIDOR

Juryn har inte möjlighet att bekanta sig med ansökandes nätsidor.

FÖRSÄKRING AV ARBETSPROV

Bildkonstakademin varken ansvarar för eller försäkrar arbetsproven. Om den sökande så önskar bör han/hon på egen bekostnad försäkra sina arbetsprov.

RETURNERING AV PORTFOLIOR

Portfoliorna kan avhämtas i informationsdisken på Bildkonstakademin tidigast 22.6.2016 och senast 26.8.2016. Besöksadress: Elimägatan 25 A, 00510 Helsingfors.

Såvida den sökande vill att portfolierna returneras per post bör till ansökan bifogas ett frankerat returkuvert. I detta fall returneras arbetsproven/portfolier-na när urvalsprovet är slutfört. Övriga ansökningshandlingar returneras inte.

Portfolior som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt franke-rade förstörs efter den 26.8.2016. Akademin är inte heller ersättningsskyldig för eventuella skador.

ANDRA SKEDET

INTERVJUER FÖR DEM SOM ANTAGITS TILL DEN ANDRA FASEN

Intervjuerna ordnas veckorna 13, 14 och 15 i mars och april 2016. Information om vilka som antagits/kallats till intervju publiceras måndag 14.3.2016 på Bild- konstakademins dörr (Elimägatan 25 A, Helsingfors) och på Konstuniversitetets Bildkonstakademins webbsida för studenturval (www.uniarts.fi/sv/sok-till- bildkonstakademin). Detta gäller endast dem som i sin ansökan gett tillstånd att publicera namnet på webbsidan. De som antagits får också per brev/e-post en särskild kallelse med information om plats och tid för intervjun. Övriga sökande informeras inte per post/e-post.

Bildkonstakademins studenturval Ansökningstid 8.–27.1.2016 fram till kl 15

VANLIGA FRÅGOR OM ANTAGNINGEN TILL DEN 2-ÅRIGA

I dokument BILDKONST- AKADEMIN UNIVERSITETET KONST- URVALS- GUIDE (sidor 35-39)