Utredningens genomförande

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 80-83)

Författningsförslag

Bilaga 3 Den officiella statistiken

1 Utredningens uppdrag

1.3 Utredningens genomförande

Som underlag för arbetet har utredningen tagit del av en stor mängd skriftligt material, varav väsentligare källor anges löpande i betänk-andet. Vidare har följande underlagsmaterial framtagits genom sär-skilda uppdrag som jag har initierat:

• På uppdrag av utredningen har professor Bo Sundgren, tillika expert i utredningen, analyserat vissa frågor om dokumentation av statistik. I uppdraget ingick bl.a. att beskriva vad som avses med dokumentation av statistik och hur dokumentationen funge-rar i dag. Vidare skulle Sundgren redogöra för vilka problem som finns i dag avseende dokumentation, vad problemen beror på och lämna förslag på åtgärder. Arbetet redovisades till utred-ningen den 15 november 2011, i rapporten Utredning om doku-mentation av officiell statistik. För att komplettera underlaget inhämtades sedan synpunkter på rapporten genom ett skriftligt remissförfarande bland de statistikansvariga myndigheterna. 15 av de sammanlagt 27 statistikansvariga myndigheterna lämnade yttranden. Innehållet i Sundgrens rapport samt de statistik-ansvariga myndigheternas synpunkter beskrivs närmare i kapi-tel 9. Rapporten återfinns också i sin helhet i bilaga 3.

• På uppdrag av utredningen har Ekonomistyrningsverket (ESV), efter att utredningen och ESV kommit överens om detta, ana-lyserat olika prissättningsmodeller avseende statistik, utifrån kost-nads- och tillgänglighetsperspektiv. Utgångspunkten för upp-draget var allmänt sett att ESV:s analys skulle ge underlag för att besvara de frågor som ställs beträffande prissättning i utred-ningens direktiv. Mot denna bakgrund ingick i uppdraget bl.a.

att identifiera tänkbara prissättningsmodeller avseende statistik, att analysera för- och nackdelar med de olika modellerna och

Utredningens uppdrag SOU 2012:83

dessas ekonomiska och andra konsekvenser samt att analysera modellernas genomförbarhet med avseende på såväl praktiska omständigheter som förenlighet med olika regelverk, t.ex. avgifts-förordningen och konkurrenslagen. ESV:s uppdrag redovisades till utredningen den 15 februari 2012, i rapporten Prissättning av statistik – rapport till Statistikutredningen 2012 (ESV 2012:5).

Innehållet i rapporten framgår närmare av kapitel 9. Rapporten finns också tillgänglig via ESV:s hemsida.

• På uppdrag av utredningen har SCB genomfört en webbaserad enkätundersökning bland medlemmar i de statistikansvariga myndigheternas användarråd för statistik e.d. Syftet med enkäten var att få en bild av hur centrala statistikanvändare ser på sys-temet för officiell statistik och de frågor som omfattas av mitt uppdrag, dvs. deras syn på exempelvis statistikens kvalitet och tillgänglighet. SCB:s uppdrag redovisades till utredningen den 29 mars 2012. Enkätens resultat redovisas på olika ställen i be-tänkandet, bl.a. i kapitlen 4 och 6. SCB:s rapport återfinns också i sin helhet i bilaga 4.

Vidare har synpunkter inhämtats vid olika möten med ett stort an-tal intressenter. Dels har sju möten hållits med gruppen av sak-kunniga och experter. Dels har utredningen varit i kontakt med drygt 200 personer representerande ett åttiotal organisationer, bland dem återfinns t.ex. samtliga statistikansvariga myndigheter, andra användare och producenter av statistik och även vissa utländska organ.

Dessa kontakter har oftast skett i form av enskilda, personliga möten, men i några fall via telefon, brev eller e-post eller genom möten med flera organisationer samtidigt. I arbetet har utredningen varit i kontakt med följande myndigheter och andra organ:

• Departement: Arbetsmarknads-, Finans-, Närings-, Social- och Utbildningsdepartementen.

• De statistikansvariga myndigheterna: Arbetsmiljöverket, Brotts-förebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Domstols-verket, EkonomistyrningsDomstols-verket, Finansinspektionen, Försäk-ringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Högskoleverket, Kemikalieinspektionen, Konjunkturinstitutet, Kungliga biblio-teket, Medlingsinstitutet, Myndigheten för kulturanalys, Myn-digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Natur-vårdsverket, Pensionsmyndigheten, Riksgäldskontoret,

Skogs-SOU 2012:83 Utredningens uppdrag

styrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jord-bruksverk, Statens skolverk, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket och Trafikanalys.

• Andra offentliga utredningar: E-delegationen (N Fi 2009:1), Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11), Högskole-myndighets- och programkontorsutredningen (U 2011:03), Statens vård- och omsorgsutredning (S 2011:01), 2011 års utred-ning om finansmarknadsstatistiken (Fi 2011:07) och Utredutred-ningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten (S 2011:13).

• Andra statliga förvaltningsmyndigheter: Bolagsverket, Boverket, Centrala etikprövningsnämnden, Datainspektionen, de regionala etikprövningsnämnderna, Elsäkerhetsverket, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen, Kommerskollegium, Lotteriinspektionen, Migrationsverket, Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyr-elsen, Riksbanken, Riksrevisionen, Sametinget, Statens folkhälso-institut, Statens kulturråd, Transportstyrelsen, Ungdomsstyrelsen och Vetenskapsrådet.

• Övriga svenska organ: Famna (riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstintresse), Föreningen för kommunal statistik och planering, Näringslivets Regelnämnd, Region Skåne, Rådet för främjande av kommunala analyser, Statisticon, bransch-föreningen Svenska marknadsundersökningsföretag (SMIF, vid detta möte medverkade bl.a. företrädare för Demoskop, Synovate och TNS-Sifo), Sveriges Kommuner och Landsting och System-bolaget.

• Utländska organ: Danmarks Statistik, Eurostat, Norsk Sam-funnsvitenskapelig Datatjeneste, Statistisk sentralbyrå (Norge) och UK Statistics Authority (Storbritannien).

Som kommentar till uppräkningen ovan bör även nämnas att utred-ningen i arbetet har haft ett tiotal möten med SCB, med företrädare för olika delar och nivåer av myndigheten.

Vidare bör nämnas att jag, beträffande kontakter med arbets-tagarorganisationer, har bedömt att de närmast berörda arbetstagar-organisationerna är de fackliga arbetstagar-organisationerna vid SCB, varför ett möte har hållits med dem. Vid detta möte deltog också företrädare för vissa centrala arbetstagarorganisationer. De senare har också, i

Utredningens uppdrag SOU 2012:83

egenskap av medlemmar i vissa användarråd, ingått i underlaget för den webbenkät som SCB har gjort på mitt uppdrag (se ovan).

Vidare har jag och/eller sekretariatet deltagit vid flera kon-ferenser och seminarier, bl.a. Rådets för den officiella statistiken årskonferens 2012.

Kvantitativa uppgifter i betänkandet, om olika verksamheters omfattning m.m., avser främst år 2011. Såvitt kan bedömas har dock utvecklingen under år 2012 inte varit sådan att den bild som förmedlas har förändrats på något påtagligt sätt. Eventuella undan-tag från detta framgår av den löpande texten.

1.4 Tidigare utredningsarbete på statistikområdet

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 80-83)