• No results found

Kurskod: LL1502

Utbildningsområde: Undervisning Ämne: Utbildningsvetenskap Nivå: A (1 -20)

Fastställande: Utbildningsnämnden för Lärarutbildningen, reviderad 2002-08-15 2001-06-08.

Behörighet

Se utbildningsplan.

För fristående kurs: Grundläggande behörighet samt SvB/Sv2B + EnA + ShA

Syfte

Syftet är att studenter ska utveckla kunskap om olika perspektiv på människors utveckling och lärande samt kritiskt granska förskolans och skolans uppdrag att vara en utvecklingsmiljö för alla. Syftet är också att studenter i ett tvärvetenskapligt perspektiv ska analysera och utveckla kunskap om lokala och globala framtidsfrågor. I kursen ingår 1,5 poäng verksamhetsförlagd tid.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenter

• ha kännedom om lärarutbildningen, dess krav och villkor samt om studenters rättigheter*

• utifrån olika perspektiv kunna beskriva processer som påverkar människors utveckling och lärande

• kunna problematisera begreppet "en skola för alla" i förhållande till verksamheten och styrdokumenten

• ha kunskap om och kunna diskutera lokala och globala framtidsfrå- gor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

• kunna dokumentera och beskriva barns och ungas tankar om lokala och globala framtidsfrågor

• vara orienterad om hur lärande och begreppsutveckling äger rum i tal- och skriftspråkliga sammanhang

• ha visat ett engagemang och intresse för elever och deras villkor och behov**

• ha visat en förmåga att samarbeta med förskolans och skolans per- sonal och en öppenhet för att upprätta en dialog**

• kunna reflektera över sin egen professionsutveckling** *Gäller om kursen läses som första kurs termin 1

** Gäller om kursen läses som andra kurs termin 1

Innehåll*

Kursen tar sin utgångspunkt i barns och ungdomars utveckling och lä- rande.

Barns och ungas lärande och utveckling behandlas ur olika perspek- tiv såsom t ex sociologiska, kulturella, biologiska och psykologiska. Tillsammans med observation och samtal med barn och unga i verksam- heten utgör detta en grund för att tillägna sig både olika perspektiv på och en förståelse för helhetens betydelse för barns och ungas lärande och utveckling. I anslutning till detta granskas förskolans och skolans upp- drag att vara en utvecklingsmiljö för alla barn och ungdomar och pro- blematiseras i förhållande till styrdokumenten och verksamheten. Sär- skilt belyses språkliga sammanhangs betydelse för utveckling och läran- de med utgångspunkt från barns, ungas, förskolans och skolans samtals- kulturer och texter. Mångfalden som en resurs i förskolans och skolans arbete och frågor som rör de språkliga villkoren för barn och unga med annat modersmål än svenska behandlas. Relationen mellan hem, försko- la, skola och fritid tas upp. Metoder för observation och dokumentation studeras för att kunna tillämpas i förskole-, skola och uppväxtmiljöer**.

Med utgångspunkt i Agenda 21 diskuteras begreppet hållbar utveck- ling. Genom att utgå från situationer som innehåller intressekonflikter som t ex världens energiförsörjning, samspel miljö - hälsa för olika

grupper, sammanhanget miljö och naturresurser, konflikter och migra- tion ges studenterna möjlighet att problematisera komplexa lokala och globala framtidsfrågor. I det sammanhanget genomför studenterna sam- tal med barn och unga om lokala och globala framtidsfrågor och doku- menterar deras tankar. Anknytning görs till relevant didaktisk forskning. • I kursen ingår 5p integrerade tvärvetenskapliga ämnesstudier med

inriktning mot lokala och globala framtidsfrågor. Den inledande ter- minens båda kurser innehåller tillsammans 3p vft.

• * Gäller om kursen läses som första kurs termin 1.

Resurser för lärande - arbetsformer

Arbetsformer utvecklas, med utgångspunkt i kursens syfte, mål, innehåll och tidigare kursvärderingar. I kursen ingår arbetsformer som föreläs- ningar, lektioner, seminarier, gestaltande framställningar, självstudier och arbete i grupp. Fältstudier genomförs i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Studenternas arbetsuppgifter och reflektioner under kursen redovisas i studentportfolion.

Prestationsbedömning

Kriterier för bedömningar utgår från kursens mål. Former för bedöm- ning av studenternas prestationer klargörs vid kursstart. Reflektioner redovisade i portfolion kan utgöra underlag för bedömning. God språk- behandling krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar

Betygsgrader

underkänd, godkänd

Kursvärdering

Kursvärdering utgår från kursens syfte och mål. Den sker under kursens gång och i slutet av kursen. De faktiska formerna beslutas gemensamt av studenter och lärarutbildare. Studentportfolion kan utgöra en kursvärde- ring. Kursledaren är ansvarig för att en för kursen sammanfattande ut- värdering i samråd med studenterna upprättas och görs tillgänglig för kommande kurser.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur. OBS! Preliminär

Evenshaug, Oddbjorn. & Hallen, Dag. Barn- och ungdomspsykologi (2001) Lund:

Studentlitteratur (512 s.) (Urval ca 250 s)

Hultinger, Eva-Stina & Wallentin, Christer (1996) Den mångkulturella skolan.

Lund; Studentlitteratur (306s) (Läses kurs 1) alternativt Krock eller möte. Om den mångkulturella skolan. (Delbetänkande av Skolkorn- mitt6n, SOU 1996:143). (228 s) (Läses kurs 2)

Liedman, S-E. (2001). Ett oändligt Äventyr. Människans kunskaper. Albert Bonnier Förlag. (375 s)

Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Skollag, läroplaner, yrkes- etiska principer.

Skolverket. (1995) Överenskommet! Fyra internationella överenskom- melser som ligger till grund för de nya läroplanerna. (1 25s) (Tillgänglig på & www.skolverket.se)

Skolverket (2002). Hållbar utveckling i skolan. (Referensmaterial) (175 s)

Validering av delmål i kursplan för ”Att bli lärare” LL1501 resp ”Utveckling och lärande” LL1502

Enkät besvarad av

_____________________________________________________

Arbetsledare för

_____________________________________________________

Namn

Validering av termin 1 i Lärarutbildningen gällande barnskötare med erfarenhet av arbete i förskola/förskoleklass

Vi vill att du tillsammans med _____________________________(namn)

bedömer det arbete hon/han utfört inom din verksamhet.

Målet med kursen är att den som valideras skall

• ha visat ett engagemang och intresse för barn och deras villkor och

behov

Ange med kryss på skalan bedömningen av hur _______________(namn)

har visat engagemang och intresse för barnen och deras villkor och behov

litet ___________________________________________stort Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Validering av delmål i kursplan för ”Att bli lärare” LL1501 resp ”Utveckling och lärande” LL1502

Målet med kursen är att den som valideras skall

• ha visat en förmåga att samarbeta med förskolans/- skolans perso-

Ange med kryss på skalan bedömningen av hur _______________(namn)

har visat förmåga att samarbeta med förskolans och skolans personal och en öppenhet för att upprätta en dialog

litet ___________________________________________stort Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________ ________________________

Arbetsledare Validant

Bilaga 2

OBS! Detta är ett utdrag ur valideringsunderlaget för VFT med endast ett exempel på frågeställning under respektive rubrik.

Validering av verksamhetsförlagd tid (vft)

Related documents