3 Praktická část

3.5 Výsledky průzkumu a jejich interpretace

3.5.1 Výsledky průzkumu

Položka dotazníku č. 1 Váš věk?

Tabulka č. 1

18 - 25 let 25 25 %

26 - 35 let 37 37 %

36 - 45 let 31 31 %

46 a více let 7 7 %

Celkem 100 100 %

Z celkového počtu respondentů bylo 25 ve věku 18 – 25 let (25 %), 37 ve věku 26 – 35 let (37 %), 31 ve věku 36 – 45 (31 %) a 7 ve věku 46 a více (7 %).

Položka dotazníku č. 2 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Tabulka č. 2

Graf č. 1: Grafické znázornění dosaženého vzdělání respondentů

Základní

Nejčastěji zastoupeným bylo vzdělání základní, kterého z celkového počtu respondentů dosáhlo 42 (42 %). Další skupinou bylo vzdělání středoškolské bez maturity s celkovým počtem 39 respondentů (39 %), následuje vzdělání středoškolské s maturitou, kterého dosáhlo 16 dotázaných (16 %). Vysokoškolské vzdělání získali pouze 3 z respondentů (3 %).

Položka dotazníku č. 3 Bydliště?

Tabulka č. 3

Obec 25

Velkoměsto 8

Město 67

Celkem 100

Graf č. 2: Grafické znázornění bydliště respondentů

Obec 25 25%

Velkoměsto 8 Město 8%

67 67%

Obec Velkoměsto Město

Komentář ke grafu č. 2

Z grafu č. 2 je zřejmé, že nadpoloviční většina respondentů, 67 (67 %), bydlí ve městě, 8 respondentů (8 %) odpovědělo, že bydlí ve velkoměstě a zbylých 25 respondentů (25 %) má své bydliště v obci.

Položka dotazníku č. 4 Vyrůstal jste v úplné rodině?

Tabulka č. 4

Ano 64

Ne 36

Celkem 100

Komentář k tabulce č. 4

Tabulka č. 4 znázorňuje, zda respondenti vyrůstali v úplné rodině. Na tuto otázku odpovědělo kladně 64 respondentů (64 %), zápornou odpověď uvedlo 36 dotázaných (36 %).

Položka dotazníku č. 5 Měl v rodině někdo problémy s užíváním alkoholu?

Tabulka č. 5

Ano 32

Ne 68

Celkem 100

Graf č. 3: Grafické znázornění problémů s užíváním alkoholu v rodině

Ano 32 32%

Ne 68 68%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 3

Na otázku, zda měl někdo v rodině problémy s užíváním alkoholu, odpovědělo 68 respondentů (68 %), že ne. Zbylých 32 dotázaných (32 %) zaškrtlo možnost ano, tedy že v jejich rodině se problémy s užíváním alkoholu objevily.

Položka dotazníku č. 6 Pokud ano, o koho se jednalo?

Graf č. 4: Grafické vyjádření členů rodiny

Matka rodiny, který měl problémy s užíváním alkoholu, byl sourozenec, či sourozenci.

Položka dotazníku č. 7 Máte již vy sám osobní zkušenost s užíváním centrálně tlumivé látky?

Tabulka č. 7

Ano 53

Ne 47

Celkem 100

Graf č. 5: Grafické znázornění osobní zkušenosti s užíváním centrálně tlumivé látky

Ano 53 53%

Ne 47

47% Ano

Ne

Komentář ke grafu č. 5

Graf č. 5 znázorňuje osobní zkušenost s užíváním centrálně tlumivé látky.

Na tuto položku dotazníku odpovědělo 47 respondentů (47 %), že s těmito látkami osobní zkušenost nemá. Oproti tomu 53 respondentů (53 %) uvedlo ano, tedy, že osobní zkušenost s užíváním centrálně tlumivé látky mají.

Položka dotazníku č. 8 V případě, že ano, s jakým druhem?

Položka dotazníku č. 8 navazuje na položku dotazníku č. 7. Tuto položku vyplnilo celkem 53 respondentů (100 %), ti, kteří uvedli, že mají osobní zkušenost s užíváním centrálně tlumivé látky. Jelikož tato otázka byla otevřená, přinesla velmi

různorodé odpovědi. 22 respondentů (41 %) uvedlo, že mají osobní zkušenost

Graf č. 6: Grafické znázornění věkové kategorie – aktivní kontakt s alkoholem skupinou byla kategorie 13 – 15 let. Tuto možnost uvedlo 26 respondentů (26 %).

Zbylých 10 respondentů odpovědělo, že se dostali do aktivního kontaktu s alkoholem ve věku 9 – 12 let.

Položka dotazníku č. 10 V období 1 roku před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody jste alkohol konzumoval?

Tabulka č. 9

Ano 71

Ne 29

Celkem 100

Graf č. 7: Grafické znázornění konzumace alkoholu před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody

Ano 71 71%

Ne 29 29%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 7

Z grafu č. 7 je patrné, že nadpoloviční většina respondentů, konkrétně 71 respondentů (71 %), konzumovali alkohol v období 1 roku před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody. 29 oslovených (29 %) odpovědělo, že alkohol před nástupem do výkonu trestu nekonzumovali.

Položka dotazníku č. 11 Pokud ano, jak často?

Tabulka č. 10

1x týdně 31

2 - 3x týdně 28

4x a více za týden 12

Celkem 71

Graf č. 8: Grafické znázornění konzumace alkoholu

1x týdně 31 44%

2 - 3x týdně 28 39%

4x a více za týden 12 17%

1x týdně 2 - 3x týdně 4x a více za týden

Komentář ke grafu č. 8

Graf č. 8 zobrazuje častost konzumace alkoholu před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody. Položka dotazníku č. 11 se váže na položku dotazníku č. 10, tudíž je nutné brát v potaz, že 71 respondentů je v tomto grafu znázorněno jako 100 %. 71 respondentů odpovědělo na otázku č. 10, že v období 1 roku před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody konzumovalo alkohol, z tohoto 31 respondentů (44 %) 1x týdně, 28 respondentů (39 %) 2 – 3x týdně. Zbylých 12 respondentů uvedlo, že alkohol konzumovali 4x a více za týden.

Položka dotazníku č. 12 Jaký druh alkoholu jste nejčastěji konzumoval?

Graf č. 9: Grafické znázornění druhu alkoholu

Pivo

Položka dotazníku č. 13 Jaké pocity jste při konzumaci alkoholu míval?

Graf č. 10: Grafické znázornění pocitů při konzumaci alkoholu

Nevolnost respondentů (31 %). Z tohoto počtu respondentů neuvedlo 10 dotázaných již bližší údaj, který pocit při konzumaci alkoholu měli. Zbylých 12 respondentů napsalo, že prožívali psychické uklidnění, stavy opojení, oproštění od reality, různé druhy nálad, a to jak veselých, tak i agresivních.

Položka dotazníku č. 14 Spáchal jste alespoň jeden trestný čin pod vlivem alkoholu?

Tabulka č. 13

Ano 49

Ne 51

Celkem 100

Graf č. 11: Grafické znázornění spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu

Ano 49 49%

Ne 51 51%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 11

Graf č. 11 znázorňuje, zda respondenti spáchali alespoň jeden trestný čin pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu 100 respondentů odpovědělo 51 (51 %) záporně, tedy že nespáchali alespoň jeden trestný čin pod vlivem alkoholu. Oproti tomu 49 respondentů (49 %) zvolilo odpověď kladnou, což lze hodnotit jako velice negativní jev.

Položka dotazníku č. 15 Pokud ano, byl jste za tento trestný čin odsouzen do výkonu trestu odnětí svobody?

Tabulka č. 14

Ano 8

Ne 41

Celkem 49

Graf č. 12: Grafické znázornění odsouzení do výkonu trestu odnětí svobody za spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu

Ano 8 16%

Ne 41 84%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 12

Z grafu č. 12 je zřejmé, že i přesto, že respondenti spáchali trestný čin pod vlivem alkoholu, mnozí nebyli za tento čin odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody. Z celkových 49 respondentů (100 %) bylo pouze 8 dotázaných (16 %) za tento čin odsouzeno, zbylých 41 respondentů (84 %) odpovědělo na tuto položku dotazníku záporně, tedy že za spáchaný trestný čin pod vlivem alkoholu nebyli odsouzeni k výkonu trestu.

Položka dotazníku č. 16 Řekl byste o sobě, že jste závislý na alkoholu?

Tabulka č. 15

Ano 10

Ne 90

Celkem 100

Graf č. 13: Grafické znázornění závislosti na alkoholu

Ano 10 10%

Ne 90 90%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 13

Jak graf č. 13 znázorňuje, že 90 respondentů (90 %) uvedlo, že se necítí být závislými na alkoholu, oproti tomu zbylých 10 dotázaných (10 %) zvolilo možnost kladnou, tedy že jsou závislí na alkoholu.

Položka dotazníku č. 17 Byl jste léčen na alkoholovou závislost?

Tabulka č. 16

Ano 13

Ne 87

Celkem 100

Graf č. 14: Grafické znázornění léčby na alkoholové závislosti

Ano 13 13%

Ne 87 87%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 14

Graf č. 14 znázorňuje, kolik z dotázaných respondentů bylo léčeno na alkoholovou závislost. 87 respondentů (87 %) odpovědělo na tuto položku dotazníku záporně, zbylých 13 respondentů (13 %) se na alkoholovou závislost léčilo, jejich odpověď byla tedy kladná.

Položka dotazníku č. 18 Léčba proběhla ústavní formou?

Tabulka č. 17

Ano 7

Ne 6

Celkem 13

Graf č. 15: Grafické znázornění formy léčby na alkoholové závislosti –I.

Ano 7 54%

Ne 6 46%

Ano Ne

Komentář ke grafu č.15

Z grafu č. 15 je zřejmé, že 7 respondentů (54 %) z celkového počtu 13 dotázaných (100 %), bylo léčeno na alkoholovou závislost ústavní formou. Ostatní respondenti na tuto položku odpověděli záporně, bylo jich celkem 6 (46 %).

Celkový počet 13 dotázaných se váže k položce dotazníku č. 17, kde respondenti odpovídali na otázku, zda byli léčeni na alkoholovou závislost.

Položka dotazníku č. 19 Léčba proběhla ambulantní formou?

Tabulka č. 18

Ano 12

Ne 1

Celkem 13

Graf č. 16: Grafické znázornění formy léčby na alkoholové závislosti II.

Ano 12 92%

Ne 1 8%

Ano Ne

Komentář ke grafu č. 16

Graf č. 16 znázorňuje výsledek položky č. 19, a to zda byli dotázaní léčeni na alkoholovou závislost ambulantní formou. Z celkového počtu 13 dotázaných (100 %) uvedl jeden respondent (8 %), že nebyl léčen na alkoholovou závislost ambulantní formou. Oproti tomu 12 respondentů (92 %) tak léčeno bylo. I přes to, že se graf č. 16 váže na graf č. 15, lze z odpovědí vyvodit, že určití respondenti se

léčili jak formou ústavní, tak i formou ambulantní, tudíž v položkách dotazníku č. 18 i 19 uvedli kladnou odpověď.

I dokument ZÁVISLOST NA ALKOHOLU ALCOHOLIC ADDICTION Technická univerzita v Liberci (sidor 37-53)

relaterade dokument