• No results found

Validering av verksamhetsförlagd tid (vft) för barnskötare med yrkeserfarenhet

förskola/förskoleklass 20p

• Validering av verksamhetsförlagd tid (vft) för barnskötare med yrkeserfarenhet i förskola/förskoleklass 20p

Vi vill att du tillsammans med ____________________________ (namn)

bedömer det arbete hon/han utfört inom din verksamhet relaterat till nedanstående mål. Samtidigt blir genomgången av nedanstående fråge- ställningar en självskattning för den som valideras.

Målet är att den som valideras skall

• ha utvecklat en pedagogisk kompetens i mötet med alla barn,

enskilt och i grupp

• ha utvecklat sin didaktiska kunskap om hur man skapar goda

lärandesituationer och utvecklingsmöjligheter för barn ut- ifrån deras olika förutsättningar

• ha pedagogisk och didaktisk kompetens att kunna tillvarata,

uppmuntra och stimulera barns och ungas lek

Dessa mål konkretiseras i frågeställningar uppdelade på ett antal ru- briker

Allmänna och övergripande delar av lärarkompetensen

Ur examensordningen: ” För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utveckling- en av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer” Dvs validanten skall

vara väl förtrogen med innehållet i de nationella, kommunala och lokala styrdokumenten samt att kunna tolka och omsätta dessa i verksamheten

delta i verksamhetens arbete med utvecklingsfrågor

Ange med kryss på skalan bedömningen av validantens förmåga att koppla de olika styrdokumenten till det löpande arbetet i verksamheten litet ___________________________________________stort Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Kommunikativ förmåga samt Respons och bedömning

Ur examensordningen: ”Studenten skall kunna bedöma och värdera ele- vers lärande och utveckling samt informera och samarbeta med föräld- rar och vårdnadshavare”

Dvs validanten skall

kunna kommunicera med barn/elever, föräldrar, kollegor, skolled- ning och det omgivande samhället

kunna bedöma, värdera och stärka barns och elevers lärande och utveckling

Ange med kryss på skalan bedömningen av validantens förmåga att etablera kontakt med barnen och föra en dialog med dem liten ___________________________________________stor Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Värdegrundsfrågor samt Ledarskap

Ur examensordningen: ”Studenten skall förmedla och förankra samhäl- lets och demokratins värdegrund”

Dvs validanten skall

ha ett förhållningssätt som vilar på den värdegrund som uttrycks i de nationella styrdokumenten

utöva ett tydligt demokratiskt ledarskap

Ange med kryss på skalan bedömningen av validantens förmåga att hantera relationer och konflikter individuellt och i grupp samt att vara flexibel och hantera oförutsägbara situationer och händelser liten ___________________________________________stor Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Innehåll, metod och organisation

Ur examensordningen: ”Studenten skall vidare kunna självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla un- dervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna.”

”Studenten skall vidare kunna inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet.”

”Studenten skall vidare kunna använda informationsteknik i den peda- gogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för denna.”

Dvs validanten skall

kunna behandla ämnesstoffet på ett lustfyllt, varierat och noga över- vägt sätt

kunna organisera den pedagogiska verksamheten/undervisningen så att det blir en meningsfull lärandesituation för barnen

kunna organisera den pedagogiska verksamheten/undervisningen ut- ifrån ett genusperspektiv

Ange med kryss på skalan bedömningen av validantens förmåga att skapa en lustfylld och meningsfull lärandesituation som stimulerar barnen till självständigt kunskapssökande

liten ___________________________________________stor Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Dokumentation, reflektion och analys

Ur examensordningen: ”Studenten skall kunna tillvarata och systemati- sera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten.”

Dvs validanten skall

kunna problematisera och reflektera över fälterfarenheter med hjälp av skrivandet och samtalet som redskap

Ange med kryss på skalan bedömningen av validantens förmåga att dokumentera, problematisera och reflektera över sitt arbete liten ___________________________________________stor Ge exempel på situationer som stödjer bedömningen:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Ange med kryss på skalan bedömningen av validantens förmåga

att granska sig själv på ett kritiskt sätt, dvs se sina starka respektive svaga sidor i sin pedagogroll

liten ___________________________________________stor

_______________________ ________________________

Ort Datum

_______________________ ________________________

Arbetsledare Validant

Skickas senast xx xx xx till Malmö högskola, Lärarutbildningen

Regionalt utvecklingscentrum 205 06 Malmö

ra

ppor

ter om utbildning

H

ur kan högskolor mäta och värdera kunskap som förvärvats genom yrkeserfarenhet och andra erfarenheter i livet? Hur kan personers reella kompetens valideras? Vilken kompetens ska högskolan värdera och vad ska den reella kompetensen vägas emot? Vilka metoder behövs och varför?

Det är inte ekonomiskt försvarbart att personer tvingas genomgå kur- ser av formella skäl när de redan har reell kompetens som motsvarar kursinnehållet. Högskolor arbetar därför med att utveckla metoder för att avgöra vilka reella kunskaper och färdigheter en person har.

Astrid Tursell, arbetar som projektledare på Regionalt utvecklings- centrum (RUC) på Lärarutbildningen, vid Malmö högskola. Som en del av projektet Fler lärare till förskolan har hon lett ett valideringsprojekt på Lärarutbildningen. Tillsammans har gruppen utvecklat metoder för vali- dering av yrkesverksamma barnskötare i förskolan, så att de kan tillgo- doräkna sig delar av en lärarutbildning. Metoderna är generella och kan användas vid validering av andra som arbetar med pedagogisk verk- samhet i förskola/skola. Dessutom kan arbetssättet utvidgas till valide- ring av kunskaper inhämtade genom annan yrkesverksamhet.

15/2004

Att validera kompetens

Related documents