7. Empirisk analys

7.2 Nya variabler

7.2.1 Sammanslagning av variabler

De 26 företagsspecifika variablerna har vi delat in i sju kategorier i Operationaliseringen (se avsnitt 6.5) och är till för att representera revisorers uppfattning om rekommendation till de kunder som omfattas av frivillig revision. Det finns en risk med att ha för många variabler som mäter ungefär samma företeelse då de kan korrelera med varandra vilket innebär att det föreligger multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Till följd av risken för multikolli- nearitet och mätfel har vi reducerat de 26 variablerna till sju stycken som representerar de sju tidigare skapade kategorierna. Djurfeldt och Barmark (2009) påpekar att det vid sammanslag- ning av flera variabler är viktigt att de olika variablerna har en tillräckligt stark korrelation, detta kan kontrolleras med ett Cronbachs alpha-test. Vi har därför testat om variablerna i re- spektive kategori korrelerar tillräckligt starkt och därmed kan antas mäta samma sak (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Ett Cronbachs alpha-test genomfördes för respektive kate- gori för att undersöka om de olika variablerna kan slås ihop (se tabell 13), för att se vilka fak- torer som ingår i de olika kategorierna se tabell 12. Det genomfördes dock inget samvaria- tionstest för kategorin Ägaregenskaper till följd av att denna kategori enbart innehåller två variabler och därav inte uppfyller kravet på att minst tre variabler ska ingå. Variablerna i ka- tegorin Ägaregenskaper kommer till följd av att de enbart är två att behandlas separat (Djur- feldt & Barmark, 2009).

Variabelgrupp Cronbach's Alpha Antal variabler

Affärsrelation 0,690 4 Framtid 0,888 5 Verksamhetsstorlek 0,723 4 Verksamhetsbakgrund 0,754 4 Verksamhetsproblem 0,896 3 Intressenter 0,876 4

58 I tabell 13 redovisas resultatet av de genomförda testerna och som tabellen visar har de fem nedersta variabelgrupperna Cronbachs alpha-värden över 0,7 vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är gränsen för att den nya variabeln ska kunna användas. De menar vidare att desto högre värdet testet resulterar i desto starkare är variablernas korrelation mellan var- andra. För den översta variabelgruppen Affärsrelation uppgår Cronbachs alpha till 0,690, vi valde då att exkludera en variabel för att undersöka om värdet skulle bli högre. Resultatet av att ta bort en variabel blev att Cronbachs alpha i stället sjönk, en viss förklaring till detta kan vara att värdet på Cronbachs alpha automatiskt blir högre ju fler variabler som ingår. Trots ett värde på 0,690 anser vi att detta är så pass nära 0,7 att även denna variabelgrupp kan använ- das. Detta motiveras även av att Hair et al. (2010) menar att den undre gränsen för ett Cron- bachs alpha-test är 0,6. I tabell 14 nedan visas de nya beroende variablerna som representerar den beroende variabeln Uppfattning om rekommendation.

Företagsspecifika faktorer Min. Max. Medel Std.avvik. Inte alls, antal Inte alls , procent

Affärsrelationen 0,00 6,50 3,48 1,56 109 14,73 % Framtidsplaner 0,00 7,00 4,18 1,69 88 9,51 % Verksamhetsstorlek 0,00 7,00 3,86 1,54 70 9,46 % Verksamhetsbakgrund 0,00 6,50 3,58 1,49 96 12,97 % Verksamhetsproblem 0,00 7,00 3,33 2,07 81 14,59 % Intressenter 0,00 7,00 4,78 1,72 48 6,49 % Ägare pension 0,00 7,00 2,56 1,92 37 20,00%

Ägare ung & oerfaren 0,00 7,00 3,29 1,94 24 12,97 %

Tabell 14 Verksamhetens påverkan på rekommendationen

Tabell 14 visar respondenternas svar efter sammanslagningen av de företagsspecifika fakto- rerna, för samtliga kategorier finns det en eller flera respondenter som har svarat Inte alls (0) och som därmed tycker att faktorn inte påverkar alls. För kategorierna Affärsrelationen och

Verksamhetsbakgrund är det sammanslagna maxvärdet 6,50 medan det för resterande katego-

rier är 7,00 vilket innebär att det är en eller flera respondenter som har besvarat samtliga frå- gor för kategorin till 7 och som tycker att samtliga faktorer påverkar mycket medan detta inte är fallet för de kategorierna med ett lägre maxvärde. De variabelgrupper som hade flest antal respondenter som hade svarat Inte alls (0) och som därav förändras mest är faktorerna Ägare

pension (20,00 %) och Verksamhetsproblem (14,59 %). Vidare är de variabelgrupper som

hade minst antal respondenter som svarat Inte alls (0) Intressenter (6,49 %) och Verksamhets-

storlek (9,46 %), detta innebär att det är dessa företagsspecifika faktorer som flest antal re-

spondenter anser har en påverkan på rekommendationen. Av de nya faktorerna, där Ägare

pension och Ägare ung & oerfaren är oförändrade, kan det urskiljas att de två faktorer med

högst medelvärden är Intressenter (4,78) och Framtidsplaner (4,18) medan de faktorer som graderats lägst är Ägare pension (2,56) och Ägare ung & oerfaren (3,29). Vidare är respon- denterna mest överrens om påverkan gällande faktorn Verksamhetsbakgrund (1,49) och minst överrens om faktorn Verksamhetsproblem (2,07). Det är även intressant att se att Intressenter (4,78) hade två av de högst graderade faktorerna före sammanslagningen och Framtidsplaner (4,18) hade en utav de tre högst graderade faktorerna före sammanslagningen. Ägare pension

59 (2,56) fortsatte att vara den faktorn som ansågs ha minst inverkan på rekommendationen både före och efter sammanslagningen samtidigt som Ägare ung & oerfaren (3,29) blev en utav de lägsta efter sammanslagningen, vilket den inte var före sammanslagningen. Vidare innehåller kategorin Verksamhetsbakgrund (1,49) faktorn Åldern på verksamheten (1,76) som respon- denterna var mest överrens om före sammanslagningen samtidigt som Verksamhetsproblem (2,07) innehåller faktorn Förekomsten av orena revisionsberättelser (2,31) som respondenter- na var minst eniga om före sammanslagningen.

7.2.2 Omkodning av datamaterialet

I enkäten fanns ett antal frågor som var öppna, så kallade frisvarsfrågor, och till en del frågor fanns det möjlighet att komplettera de redan givna svarsalternativen med ett eget svar. Dessa måste efter insamlandet kodas om för att kunna analyseras, omkodningarna beskrivs i detta avsnitt. Då svaren är väldigt spridda gällande revisorns utbildningsbakgrund (3) och i vilket län kontoret är beläget (6) har dessa delats upp på de sex mest förekommande svaren och en sjunde som representerar övriga. Gällande frågan om vilken kommun kontoret är beläget i (7) har vi valt att se de svar som har angett någon utav Sveriges tre största kommuner som centra- la medan övriga kommuner har setts som icke centrala. Att vi har valt att begränsa oss till de tre största kommunerna har gjorts för att inte behöva göra alltför diffusa indelningar på vilka kommuner som ska anses vara centrala, detta skulle kunna undersökas med ett annat tillväga- gångssätt men vi har valt att begränsa oss till dessa kommuner. Nedan visas tabell 15 över de omgjorda svaren.

Kodning Utbildning Kommun Län

0 Stockholms Universitet Inte centralt Stockholm

1 Linköpings Universitet Centralt Skåne

2 Uppsala Universitet Västra Götaland

3 Göteborgs Universitet Östergötland

4 Lunds Universitet Jönköping

5 Linnéuniversitetet Dalarna

6 Annan utbildning Övriga

Tabell 15 Omkodning frisvar

Gällande frågan om vilka affärsområden kontoret har (9) innebär kodningen 0 att kontoret enbart har revision och därutöver anges antal ytterligare affärsområden, “2” innebär således att kontoret har två affärsområden utöver revision. Gällande byråns affärsfokus (11) har de kompletterande frisvaren kategoriserats in i de givna svarsalternativen, de fåtal frisvar som inte har kunnat placeras i dessa svar har vi valt att bortse från då dessa inte har visat sig ha en relevans i studien. När det kommer till frågan om det föreligger belönings- eller bonussystem (23) har vi hanterat frisvaren likt frisvaren för affärsfokus. Här har ett fåtal respondenter beto- nat att införskaffandet av nya kunder och att ha långa uppdrag har betydelse för den rörliga ersättningen eller bonusen, men att dessa inte är de enda parametrarna att ta hänsyn till. Efter att ha läst frisvaren från respondenterna hade ett tänkbart alternativ till denna frågeställning

60 varit att be respondenterna uppskatta hur stor vikt som läggs vid att revisorn införskaffar re- spektive behåller kunder för belöning eller bonus. När det gäller frågan om på vems initiativ ett råd ges har vi erhållit för få svar på både svarsalternativet “Råd ges ej” samt “Vet ej”, dessa svar går därför inte att användas och har behandlats som partiella bortfall. Värt att uppmärk- samma är vidare att två av tre respondenter som har valt något av dessa två svarsalternativ samtidigt har svarat att de ger råd på antingen denna fråga, eller andra frågor som berör just detta, det finns därför anledning att ifrågasätta dessa svar och iaktta en försiktighet när dessa behandlas.

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 65-68)