Verksamhet i enlighet med goda produktionsprinciper

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 41-44)

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i ett företag inom processindustrin . Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det

2.7.3 Verksamhet i enlighet med goda produktionsprinciper

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 följa arbetarskyddsanvisningar

 arbeta i enlighet med kraven på rena utrymmen

 arbeta i enlighet med goda produktionsprinciper (GMP) och goda laboratoriearbetsprinciper

(GLP)

 följa funktionssystemets anvisningar och bestämmelser i sitt arbete

 arbeta antiseptiskt

 sköta tillverknings- och förpackningsprocessens maskiner och utrustning

 använda den informationsteknik som behövs i arbetet

 fungera och arbeta inom processindustrin som medlem i arbetsgemenskapen

 arbeta utan att orsaka fara för människor och miljön

 sortera och förstöra det avfall som uppstår i arbetet.

Bedömning av kunnandet

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Behärskande av

goda produkt-ionsprinciper och ansvarsfullt utfö-rande av arbetet

följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna

behöver handledning då han/hon går vidare i nya arbetsskeden

planerar sitt arbete enligt anvis-ningar och går smidigt vidare från ett arbetsskede till nästa

planerar sitt arbete självständigt och avancerar smidigt i arbets-skedena, med beaktande av drift-situationen

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför givna uppgifter på eget initiativ

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför inom sitt eget ansvarsområde på eget initiativ även andra än givna arbetsuppgifter

Utvärdering av den egna arbets-prestationen

utvärderar handledd sitt eget arbete och sitt kunnande

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande samt ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksamhet

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande och ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksamhet samt förmår ge förslag till för-bättringar

Verksamhet i enlighet med kraven på rena utrymmen

sköter sin personliga hygien och klär sig handledd enligt arbets-platsens krav.

sköter sin personliga hygien och klär sig enligt arbetsplatsens krav.

sköter sin personliga hygien och klär sig enligt arbetsplatsens krav med beaktande av arbetsuppgif-tens särdrag.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Användning av använder de arbetsredskap och använder självmant de arbetsred- använder självmant de

arbetsred-arbetsredskap och maskiner

maskiner som behövs för till-verkning av produkten med spo-radiskt behov av handledning

skap och maskiner som behövs för tillverkning av produkten

skap och maskiner som behövs för tillverkning av produkten och klarar sig också i problemsituat-ioner

Aseptiskt arbe-tande (förhind-rande av konta-mination)

arbetar handledd så att inte pro-duktionen eller arbetsmiljön kontamineras

arbetar självmant så att inte pro-duktionen eller arbetsmiljön kontamineras

arbetar självmant så att inte pro-duktionen eller arbetsmiljön kontamineras och ser på förhand och självmant till att arbetsmiljön hålls ren och snygg

Ekonomiskt ar-bete och förstö-ring av avfall

undviker slöseri i arbetet och förstör handledd det biologiska avfallet

undviker slöseri i arbetet och förstör det biologiska avfallet enligt anvisningar

undviker slöseri i arbetet och förstör det biologiska avfallet enligt anvisningar, kan bedöma vilka risker avfallet förorsakar Användning av

informationstek-nik och arbetsan-visningar

arbetar och utför dokumentering handledd enligt arbetsanvisning-arna.

arbetar och utför dokumentering enligt arbetsanvisningarna.

arbetar och utför dokumentering enligt arbetsanvisningarna samt utvärderar dokumenteringens riktighet på eget initiativ.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Verksamhet i

enlighet med GMP och GLP

definierar kriterierna för sitt eget kvalitetsmässiga arbete

definierar kriterierna för sitt eget kvalitetsmässiga arbete

förstår vilken betydelse utförande av eget kvalitetsmässigt arbete har för helheten

utreder handledd den arbetsrela-terade dokumenteringen

utreder den arbetsrelaterade do-kumenteringen

utreder den arbetsrelaterade do-kumenteringen och förstår bety-delsen av spårbarhet

arbetar handledd i enlighet med GMP och GLP

arbetar i enlighet med GMP och GLP

arbetar i enlighet med GMP och GLP och utvärderar sitt eget arbete

följer handledd produktvisa kva-litetskrav i sitt arbete

arbetar i enlighet med för verk-samheten uppsatta kvalitetskrav och anvisningar

arbetar i enlighet med för verk-samheten uppsatta kvalitetskrav och anvisningar och förstår vil-ken betydelse kvalitetskraven har för produktens kvalitet

Arbete i produkt-ionskedjan

känner till produktens använd-ningsändamål samt det föregå-ende och efterföljande process-skedet.

känner till produktens använd-ningsändamål samt kan beskriva hela processen från råvaror till slutprodukt.

känner till produktens använd-ningsändamål samt kan beskriva hela processen från råvaror till slutprodukt och förstår de olika produktionsskedenas beroende av varandra.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för

livs-Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

långt lärande Den studerande eller examinanden Lärande och

problemlösning

klarar sig i bekanta situationer, men behöver handledning och stöd i föränderliga och valsituat-ioner

klarar sig på eget initiativ i be-kanta och föränderliga valsituat-ioner

fungerar rationellt i olika förän-derliga situationer och finner alternativa handlingssätt för sin verksamhet

Interaktion och samarbete

utför de uppgifter han/hon har ansvar för inom arbetsgemen-skapen, men behöver sporadiskt handledning

utför på eget initiativ de uppgifter han/hon har ansvar för inom arbetsgemenskapen

fungerar ansvarsfullt, samarbets-villigt och jämlikt tillsammans med olika människor som en medlem i arbetsgemenskapen och gruppen

Yrkesetik verkar i enlighet med god sed och följer givna etiska anvisningar

följer givna etiska anvisningar, avtal och regler

fungerar i enlighet med arbets-gemenskapens värderingar, mål, etiska anvisningar, avtal och regler

Hälsa, säkerhet och funktionsför-måga

följer arbetarskyddsanvisningar och noterar farorna i sitt eget arbete, kan fungera enligt företa-gets verksamhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar och rap-porterar brister i säkerheten, kan fungera enligt företagets verk-samhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar och förmår bedöma risker i arbetet och an-mäler dem, kan fungera enligt företagets verksamhetsmodell då en olycka skett

kan vid behov kalla på hjälp kan vid behov kalla på hjälp och ge första hjälp

kan vid behov kalla på hjälp och handla rätt i de vanligaste sjuk-doms- och olycksfallssituationer-na

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på rätt sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbetsredskapen

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på ett riktigt och säkert sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbets-redskapen

arbetar för det mesta ergonomiskt riktigt.

arbetar ergonomiskt riktigt. använder säkra, lämpligt belas-tande och varierande arbetsme-toder med beaktande av ergono-min.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i ett företag inom processindustrin. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremå-len för bedömning och bedömningskriterierna.

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov

eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 41-44)

Outline

Relaterade dokument