Viktig information

I dokument SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (sidor 21-31)

Sedan 1 januari 2005 gäller att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan behöva tecknas. I de fall försäkringarna krävs skall de vara tecknade och uppvisas för samhällsbyggnadsnämnden innan byggstart får ske.

Se länken http://www.regeringen.se/sb/d/178/a/35139 för att läsa mer om

”Konsumentskydd vid småhusbyggande”.

Vid frågor kontaktas byggnadsinspektören.

Bygglovprövningen innebär i huvudsak bedömningar från plansynpunkt, av yttre gestaltning, av tomt och omgivningspåverkan. Allt övrigt såsom frågor om planlösning och tekniska utföranden ska behandlas i bygganmälningsärendet.

Bygganmälan: Bygganmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadskontoret senast tre veckor innan bygg-nadsarbetena påbörjas.

Upplysning: Kvalitetsansvarig ska utses till byggsamrådet.

Kontrollplan och tekniska systemlösningar ska redovisas vid byggsamrådet.

Giltighetstid: Bygglov upphör att gälla, om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från beslutets datum.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 195 Föredragande: David Frankel Dnr: 2011-2502

Fastighet: Bisonoxen 15

Fastighetens adress: Nobelgatan 4

Sökande: Förvaltnings AB Wisborgsfastigheter

Ärende: Förhandsbesked för byggnad av handelslokal

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-06-29, BILAGA § 195.

BESLUT: Positivt förhandsbesked lämnas för nyetablering av handelsverksamhet på rubricerad fastighet samt för nybyggnad av affärshus.

Giltighetstid: Förhandsbeskedet upphör att gälla, om bygglov inte har sökts inom två år från beslutsdatum.

Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän bygglov sökts och erhållits.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 196 Föredragande: Ewa Juneborg Dnr: 2011-0457

Fastighet: Aldebaran 1

Fastighetens adress: Villagatan 54

Sökande: XXXXXXXX

Ärende: Tillbyggnad, enbostadshus, tillbyggnad gårdshus, plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-06-11, BILAGA § 196.

Överläggning: Jonas Lövgren (M) yrkar bifall till ansökan om tillbyggnad av enbostadshus och gårdshus, yrkar avslag till uppförande av plank och yrkar att detaljplanen revideras i syfte att öka byggrätten.

Häri instämmer Kent Pettersson (FP).

Roland Pettersson (S) anser inte detta är ett prioriterat område att jobba med och yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Häri instämmer Lars Holmberg (V) och Mattias Adolfsson (S).

Omröstning: Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill avslå ansökan för uppförande av plank. Han förklarar sig ha hört övervägande avslag.

Härefter frågar ordföranden om nämnden vill avslå respektive bifalla ansökan om tillbyggnad av enbostadshus och gårdshus. Han förklarar sig ha hört övervägande avslag.

Härefter frågar ordföranden om nämnden vill avslå respektive bifalla yrkandet om revidering av detaljplanen. Han förklarar sig ha hört övervägande avslag.

BESLUT: Med hänvisning till 8 kap. 11 § plan- och bygglagen avslår

samhällsbyggnadsnämnden bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och gårdshus inom fastigheten Aldebaran 1 samt byggande av plank, 180 cm högt, på tomtgränsen till Villagatan eftersom åtgärderna strider mot gällande detaljplan avseende tillåten byggnadsyta och byggande på prickmark, samt att avvikelsen inte kan bedömas som mindre.

Reservation: Jonas Lövgren (M), Rolf Wallergård (M), Samuel Watanen (KD) och Kent Pettersson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Överklagande: Detta beslut kan överklagas, se beslut ”Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut”.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 197 Föredragande: Arne Andersson Dnr: 2011-1792

Fastighet: Hagby 25:125

Fastighetens adr: Prosits väg 5

Sökande: XXXXXXXXX

Ärende: Tillbyggnad, fritidshus

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-08-10, BILAGA § 197.

Överläggning: Gunilla Johansson (S) yrkar bifall till ansökan eftersom avvikelsen är mindre och inte motverkar planens syfte.

Häri instämmer Jonas Lövgren (M).

BESLUT: Med hänvisning till 8 kap. 11§ plan- och bygglagen beviljar samhällsbyggnadsnämnden bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Upplysning

Innan arbetena påbörjas ska du anmäla vem som ska vara kvalitetsansvarig och kontakta byggnadsinspektören Arne Andersson, telefon 0480/450384 för överenskommelse om byggsamråd och beslut om kontrollplan.

Giltighetstid

Bygglov upphör att gälla, om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från beslutets datum.

Viktig information

Sedan 1 januari 2005 gäller att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan behöva tecknas. I de fall försäkringarna krävs skall de vara tecknade och uppvisas för samhällsbyggnadsnämnden innan byggstart får ske.

Se länken http://www.regeringen.se/sb/d/178/a/35139 för att läsa mer om

”Konsumentskydd vid småhusbyggande”.

Vid frågor kontaktas byggnadsinspektören.

Bygglovprövningen innebär i huvudsak bedömningar från plansynpunkt, av yttre gestaltning, av tomt och omgivningspåverkan. Allt övrigt såsom frågor om planlösning och tekniska utföranden ska behandlas i bygganmälningsärendet.

Bygganmälan: Bygganmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadskontoret senast tre veckor innan bygg-nadsarbetena påbörjas.

Upplysning: Kvalitetsansvarig ska utses till byggsamrådet.

Kontrollplan och tekniska systemlösningar ska redovisas vid byggsamrådet.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

Giltighetstid: Bygglov upphör att gälla, om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från beslutets datum.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 198 Föredragande: Mats Johansson Dnr: 2011-1723

Fastighet: Kvarnholmen 2:1

Fastighetens adress: Larmtorget

Sökande: Bryans Glasskiosk

Ärende: Tidsbegränsat bygglov glasskiosk, förnyelse av dnr: 2009-2969 Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-08-17, BILAGA § 198.

BESLUT: Med hänvisning till 8 kap 14 § plan- och bygglagen beviljar

samhällsbyggnadsnämnden tidsbegränsat bygglov för glasskiosk på Larmtorget under perioden 1 april till 1 oktober 2012.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 199 Föredragande: Anna Aleljung Dnr: 2011-2556

Ärende: Remiss från regeringskansliet – Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden (Miljödepartementet M2011/1540/Ke

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-08-15, BILAGA § 199.

BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande från den 15 augusti som sitt och överlämnar det till Miljödepartementet som Kalmar kommuns remissvar över Miljödepartementets remiss – Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 200 Föredragande: Christian Sandholm Dnr: 2011-0579

Fastighet: Lindeberga 1:156

Sökande: Sita Sverige AB

Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet för omlastning, mellanlagring, sortering och bearbetning av avfall

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-08-17, BILAGA § 200.

BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till 2 kap 6 § miljöbalken, Sita Sverige AB, (orgnr 556108-8393) att bedriva verksamheten enligt inlämnad anmälan, omlastning,

mellanlagring, sortering och bearbetning på Lindeberga 1:156.

Överklagande: Detta beslut kan överklagas, se beslut ”Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut”.

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 201 Föredragande: Bo Ericsson Dnr: 2011-1468

Fastighet: Hagby 1:3

Ärende: Strandskyddsdispens

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-08-22, BILAGA § 201.

BESLUT: Strandskyddsdispens beviljas för anläggandet av ny väg till fastigheten Hagby 1:3 enligt bilaga 1.

Särskilda skäl:

Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten.

Giltighetstid: Dispensbeslutet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Upplysning: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet inom tre veckor från det att de fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för ev prövning innan projektet påbörjas.

Delges: Länsstyrelsen

Sökanden

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 202 Föredragande: Bo Ericsson Dnr: 2011-3067

Fastighet: Hossmo 1:53

Ärende: Strandskyddsdispens

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-08-19, BILAGA § 202.

BESLUT: Strandskyddsdispens beviljas för anläggande av dagvattensystem på Björkelunds stugförening med utlopp på Hossmo 1:53 enligt ansökan daterad 2011-06-20.

Särskilda skäl: Anläggningen måste ligga vid vatten. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

Giltighetstid: Dispensbeslutet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Upplysning: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet inom tre veckor från det att de fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för ev prövning innan projektet påbörjas.

Delges: Länsstyrelsen

Sökanden

K:\kansli\sbn - under arbete\Sammanträden\2011\Maskade protokoll\sh110825.doc

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens

anslagstavla 2011-08-31

§ 203

Ärende: Beslut från länsstyrelsen, länsrätten m fl

Handling: Vadstena 1:47, tillbyggnad av fritidshus, förvaltningsrättens dom, överklagandet avslås.

Hagby 43:1, förhandsbesked nybyggnad av 2 enbostadshus, förvaltningsrättens dom, överklagandena avslås.

Kalmarsundsparken 2:7, tidsbegränsat bygglov för anordning av parkeringsplatser, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås.

Kalmarsundsparken 2:7, tidsbegränsat lov för uppförande av kiosk, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås.

Värnanäs 1:2, tidsbegränsat lov för vindmätningsmast, länsstyrelsens beslut, överklagandet bifalles – ärendet återförvisas för ny handläggning.

Hagbyhamn 1:1, byggnadsavgift – olovligt byggande, mark- och miljödomstolens dom, överklagandet avslås.

Krafslösa 12:3, föreläggande om att avlägsna staket, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås.

Gamla stan 2:4, tidsbegränsat bygglov för anläggande av ny parkering, länsstyrelsens beslut, överklagandet avvisas.

Malmen 2:1, tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kiosk, förvaltningsrättens dom, överklagandet avslås.

Rev 2:25, strandskyddsdispens för byggnation av brygga, miljödomstolens dom, överklagandet avslås.

Päronträdet 12, föreläggande om vite/löpande vite – ianspråktagande som bostad, länsstyrelsens beslut, överklagandet bifalles – beslutet upphävs.

Päronträdet 12, föreläggande om vit/löpande vite – hyresgäster i källarvåning, länsstyrelsens beslut, beslutet upphävs och ärendet återförvisas för ny handläggning.

Detaljplan för Gasten 1 m fl (träningsplaner och parkering), Kalmar kommun, Högsta förvaltningsdomstolens protokoll, prövningstillstånd meddelas ej.

Dunö 1:1 o 1:43, föreläggande om återställande av brygga, mark- och miljödomstolens beslut, målet avskrives från fortsatt handläggning.

§ 204

Ärende: a) Anmälan av delegationsbeslut och beslut från lantmäterimyndigheten.

Anmälan av godkända och avslutade förrättningar.

b) Anmälan av delegationsbeslut under tiden 2011-06-11 – 2011-08-18 c) Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag.

d) Anmälan av tillsyner på serviceförvaltningen.

e) Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m.

Detaljplan för kvarteren Tigern och Fåret m fl fastigheter utmed Södra vägen, lagakraft 2011-07-04.

Detaljplan för del av Smedby 1:9, Sjöslätten, Boholmarna, lagakraft 2011-06-22.

I dokument SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (sidor 21-31)

Relaterade dokument