7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

7.2 Visuellt säljarbete

7.2.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande

 utför demonstrationer eller kampanjer inom hans/hennes produktgruppsområde

 följer upp butikens utseende och upprätthåller det

 producerar kundinformation.

7.2.2 Bedömning

I tabellen har föremålen för bedömning och bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocesser

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering av det egna

arbetet

förbereder under handledning

arbetsuppgifter i enlighet med företagets

anvisningar

planerar och förbereder arbetsuppgifter i

enlighet med företagets anvisningar

planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets anvisningar

arbetar under

handledning inom den dagliga arbetstiden

planerar fördelningen av den dagliga

arbetstiden mellan olika arbetsuppgifter

planerar självständigt fördelningen av den dagliga arbetstiden mellan olika

arbetsuppgifter utför vid behov arbetsuppgifterna i prioriteringsordning Behärskande av

arbetets helhet

arbetar under

handledning i enlighet med företagets kvalitetsmål

arbetar i enlighet med företagets kvalitetsmål

arbetar obehindrat och i enlighet med företagets kvalitetsmål

Utvärdering och utveckling av det egna arbetet

utvärderar under handledning sitt arbete och resultatet av det

utvärderar sitt arbete och resultatet av det samt ändrar sitt

utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar

26 samt ändrar vid behov

sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått

arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått

självständigt sitt arbetssätt

Utvärdering av

möjligheterna att verka som egenföretagare

utvärderar under handledning styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare.

utvärderar styrkorna i den egna

verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare.

utvärderar styrkorna i den egna

verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Användning av

arbetsredskap och -metoder

använder under handledning

arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete

använder

arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete

använder självständigt arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete är verksam inom

internetmiljöer

är verksam inom internetmiljöer

är verksam inom internetmiljöer drar under handledning

nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken

drar nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken

drar nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken och hittar nya

användningsändamål för dem

använder reklamtexter eller

informationstekniska program för att göra prislappar och affischer

använder reklamtexter och

informationstekniska program för att göra prislappar och affischer

tillämpar reklamtexter och

informationstekniska program för att göra prislappar och affischer Behärskande av

material

använder under

handledning material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till

återanvändning

använder material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till

återanvändning

använder material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till

återanvändning drar under handledning

nytta av grafiska material vid demonstrationer.

drar nytta av grafiska material vid

demonstrationer.

tillämpar grafiska material i enlighet med anvisningarna vid demonstrationer.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 3. Behärskande av

den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Genomförande av demonstrationer eller kampanjer

demonstrerar en helhet ur produktgruppen

demonstrerar

alternativa helheter ur produktgruppen

demonstrerar upplevelsemässiga, alternativa helheter ur produktgruppen

27 tillämpar

kontextprincipen

tillämpar

kontextprincipen söker under handledning

efter information om olika målgrupper och drar nytta av den

söker efter information om olika målgrupper och drar nytta av den

söker på ett mångsidigt och självständigt sätt efter information om olika målgrupper och drar nytta av den tillämpar under

handledning

demonstrationsteknik för visuellt säljarbete

tillämpar

demonstrationsteknik för visuellt säljarbete

tillämpar på ett mångsidigt och självständigt sätt demonstrationsteknik för visuellt säljarbete Att följa upp och

upprätthålla utseendet på butiken

följer under handledning upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål

följer upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål

följer självständigt upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål och

kommer med förslag på förnyelse

ställer under handledning i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta

ställer i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta

ställer i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta Produktion av

kundinformation

använder under handledning grundläggande kunskaper i

textuppställning och typografi samt företagets anvisningar

använder grundläggande kunskaper i

textuppställning och typografi samt

företagets anvisningar

tillämpar grundläggande kunskaper i

textuppställning och typografi samt

företagets anvisningar uppfattar under

handledning helheten i visningen av

kundinformation.

uppfattar helheten i visningen av kundinformation.

uppfattar helheten i visningen av kundinformation. för livslångt lärande

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lärande och

problemlösning

utvärderar under handledning sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt

utvärderar sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt

utvärderar självständigt sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt

Interaktion och samarbete

följer de instruktioner som han/hon fått om hur demonstrationen eller kampanjen ska genomföras

diskuterar

genomförandet av demonstrationen eller kampanjen

diskuterar och förhandlar om genomförandet av demonstrationen eller kampanjen

Yrkesetik iakttar under

handledning de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller

iakttar de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller

handlar i enlighet med företagets värderingar och iakttar de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga

28 som getts om arbetet

och förorsakar inte fara för sig själv eller andra

anvisningar och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön

anvisningar och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön använder tryggt

arbetsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna

försäkrar sig om arbetsredskapens och materialen säkerhet

informerar om de faror och risker som han/hon observerar

arbetar i regel ergonomiskt.

arbetar ergonomiskt. använder säkra,

lämpligt belastande och omväxlande

arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

Tabell: Bedömningskriterier för Visuellt säljarbete

I dokument Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom (sidor 26-29)