VYHODNOCENÍ A SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU A NÁVRHŮ

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VÝROBNÍ LINKY (sidor 49-56)

V této kapitole jsou srovnány jednotlivé návrhy oproti současnému stavu.

V rozhodovací matici je bodové ohodnocení, kde 1 bod je nejniţší počet a naopak 5 bodů je plný počet. Srovnání je rozděleno podle hlavních kriterií, které nás zajímají a ovlivňují celý proces

Tabulka č. 8: Rozhodovací matice

Důležitost Varianty Současný

stav Návrh 1 Návrh 2 Návrh 3 návrh 2, proto bude tento návrh vybrán k další realizaci a zavedení do provozu.

50

Závěr

Firma musí být co nejvíce flexibilní, co se týče poţadavků od zákazníka. A i sebemenší část podniku se musí, pokud chce být úspěšná, přizpůsobit a stále optimalizovat své procesy a vytvořit flexibilní výrobní systém. Proto je důleţitá optimalizace i tohoto menšího pracoviště jako je DL Pulley.

V bakalářské práci je obsaţeno několik návrhů na zlepšení, následně jsou porovnány nové moţnosti rozmístění součástí, strojů a manipulačních zařízení oproti současnému stavu. A výsledek této práce můţeme rozdělit do dvou základních skupin, z ekonomického hlediska a dlouhodobého hlediska.

Ekonomické hledisko

Z pohledu nákladů na zavedení nejlépe vyhovuje návrh 1. V tomto návrhu je zachována technologie celého procesu, a proto jsou náklady spojené pouze s přestavbou a rozmístění pracovního prostoru. V ostatních návrzích je nutno zohlednit náklady na vývoj nové technologie obrábění.

Nedosáhli jsme však hlavního cíle a to je sníţení času výroby jednoho dílu a eliminaci čekání na strojní čas u dvouřadého loţiska. Splněné a nesplněné cíle jsou popsány v kapitole 7.1 Návrh 1.

Dlouhodobé hledisko

Z pohledu dlouhodobého zavedení, je návrh 2 nejpřijatelnější. Vzniklý volný prostor o velikosti 154 m2 je 45% podíl celkové plochy. Cyklový čas je sníţen u dvouřadého loţiska na 39,7 s. Díky sníţení cyklového času se zvýší produktivita na linkách a návratnost nákladů na přestavbu a vývoj nové technologie obrábění se v budoucnu vrátí.

Návrh 3 nelze v tuto chvíli realizovat, protoţe není moţné dodrţet stanovené normy na zásobování logistikou a vyhovět nárokům kvality. Bylo by nutné investovat do vývoje nového systému zaváţení „pulíků“ a vývoje nových beden, ve kterých jsou „pulíky“

nyní uloţeny. To však přesahuje rámec zadání této práce.

Návrh 2 bude oficiálně prezentován v nadcházejících měsících.

51

Seznam použité literatury a elektronických zdrojů

[1] API, s.r.o. Školící materiály

[2] DENSO CZ: ČR. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/vyrobky-a-sluzby/denso-cr/

[3] DENSO CZ: Historie. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/o-nas/historie/

[4] DENSO CZ: obrat. [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:

http://zpravy.idnes.cz/pozar-v-denso-manufacturing-czech-dr2-/krimi.aspx?c=A130213_205211_liberec-zpravy_cen

[5] DENSO CZ, TIE basic. Sledování pohybů pracovníků a zavádění zlepšení. Liberec, 2013-04-04.

[6] DENSOCZ, TIE basic. Časové analýzy. Liberec 2013-04-04

[7] DENSOCZ: Zákazníci. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/o-nas/zakladni-udaje/

[8] Ergonomie: co je to ergonomie ?. [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://e-api.cz/page/68399.ergonomie/

[9] IPA Magazín [online]. IPA Slovakia. 2010. [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW:

<http://www.ipaslovakia.sk/slovnik.aspx?id=143>.

[10] KEŘKOVSKÝ, Miloslav.Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s. ISBN 80-717-9471-6.

[11] KOŠTURIAK, J. , FROLÍK, Z. et al. Štíhlý a inovativní podnik.1. vyd. Praha:

Alfa, 2006. 240 s. ISBN 80-86851-38-9.

[12] Lean: historie. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z:

http://www.leancompany.cz/historie.html

[13] Lean: plýtvání. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z:

http://www.ipaslovakia.sk/sk/ipa-slovnik/lean-design

[14] LHOTSKÝ, O. Organizace a normování práce v podniku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 104 s. ISBN 80-7357-095-5.

52 [15] MAŠÍN, I. Výkladový slovník průmyslového inţenýrství a štíhlé výroby. 1. vyd.

Liberec: IPI, 2005. 106 s. ISBN 80-903533-1-2.

[16] MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M. Nové cesty k vyšší produktivitě.1. vyd. Liberec:

IPI, 2000. 311 s. ISBN 80-902235-6-7.

[17] „Pulík“ na kompresoru. [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z:

http://www.indotek-bpn.com/product.php?category=compressors&product=CXD6051 [18] ŘEPKA, Václav. Podnikové procesy. Praha: GradaPublishing s.r.o., 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.

[19] Tahové systémy: úvod. [online]. [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/

[20] TUČEK, D., BOBÁK, R. Výrobní systémy. 2. vyd. Zlín: UTB, 2006. 298 s. ISBN 80-7318-381-1.

53

Přílohy

Jednořadé ložisko - současný stav

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl 2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným

ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu 2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

označení obvodu dílu

1 drží připravený díl pro označení vyjmutí označeného dílu 2 vloží díl do stroje pro označení čeká (drží označený díl) 3 zapne stroj pro označování čeká (drží označený díl)

visuální kontrola - úklid

do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své

osy

2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

54 Jednořadé ložisko - návrh 1

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl

2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu

2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

označení obvodu dílu

1 drží připravený díl pro označení vyjmutí označeného dílu 2 vloží díl do stroje pro označení čeká (drží označený díl) 3 zapne stroj pro označování čeká (drží označený díl)

visuální kontrola - úklid

do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy 2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

55 Dvouřadé ložisko - současný stav

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl 2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným

ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu 2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

visuální kontrola - úklid do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své

osy

2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

56

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného

dílu drží natočený díl

2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu

2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

visuální kontrola - úklid do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy 2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VÝROBNÍ LINKY (sidor 49-56)