• No results found

II. PRAKTICKÁ ČÁST

7. V YHODNOCENÍ PROGRAMU

7.4 Závěry praktické části

V závěru praktické části bych ještě ráda uvedla, ţe pro celkové zkvalitnění programu by bylo potřeba jej uvést opakovaně. Na základě praktických zkušeností bych si více uvědomila případné chyby, kterých jsem si při první realizaci nevšimla. Myslím si, ţe tento program vytvořil jakýsi základ, který v prŧběhu své praxe mohu dále rozvíjet a vylepšovat. Samotná koncepce programu se dá bez problému rozšířit o další lekce, které budou i nadále rozvíjet připravenost dětí na vstup do základní školy. Ráda bych si postupně vytvořila určitou zásobu lekcí, které by děti doprovázely během celého školního roku.

Pokud bych program měla uvést v budoucnu znovu, myslím si, ţe by bylo efektivnější program zintenzivnit. Uvědomila jsem si v prŧběhu realizace programu několik svých nedostatkŧ v jednotlivých oblastech např. při vedení aktivit zaměřených na rozvoj grafomotoriky nebo při práci s reflexí. V těchto oblastech potřebuji získat větší zkušenost a sebevědomí, abych mohla plně vyuţít jejich přínos. Z realizace programu mám však celkově dobrý pocit. Získala jsem neocenitelné zkušenosti, ze kterých budu v budoucnosti moci čerpat. Potěšila mě i pozitivní reakce mých kolegyň z mateřské školy a samozřejmě reakce samotných dětí. Bylo vidět, ţe se na jednotlivé lekce opravdu netrpělivě těší a během týdne se ujišťovali, zda budeme v programu pokračovat.

ZÁVĚR

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvořit a realizovat volnočasový výchovně vzdělávací program pro předškolní děti zaměřený na přípravu dětí na přestup z mateřské školy do školy základní. V rámci praktické části bakalářské práce proto představuji program Se zvířátky do školy, který jsem realizovala v období od dubna do června 2017 se 12 dětmi předškolního věku. Jeho prostřednictvím jsem rozvíjela jejich schopnosti a dovednosti týkající se školní zralosti a připravenosti. V rámci pravidelného procvičování jednotlivých oblastí, získaly děti větší dŧvěru ve své schopnosti a vzrostl jejich zájem o školu a vlastní domácí přípravu. Během programu děti získaly základní přehled o ţivotě vybraných domácích zvířat a došlo k podpoře jejich positivního vztahu k nim. V rámci bakalářské práce se mi tedy podařilo vytvořit smysluplný výchovně vzdělávací program, který rozvíjí jednotlivé oblasti školní zralosti a připravenosti dětí.

Realizaci hlavního cíle předcházelo zjištění nabídky podobných programŧ v obci, kde ţiji a pracuji jako učitelka v mateřské škole. V teoretické části proto uvádím přehled všech institucí v Brandýse n/L - Staré Boleslavi, které nabízejí volnočasové aktivity pro předškolní děti. Zajímala jsem se především o takové aktivity, které souvisí s přípravou dětí na školu. Zjistila jsem, ţe takto zaměřené aktivity v Brandýse n/L - Staré Boleslavi ţádné volnočasové instituce nenabízejí. Tyto aktivity jsou především součástí vzdělávacího systému mateřských škol.

Z pohledu učitelky mateřské školy mi bylo prostřednictvím programu umoţněno pozorovat jednotlivé děti a posoudit jejich úroveň v konkrétních oblastech ve srovnání s ostatními dětmi. Měla jsem také moţnost pozorovat chování dětí při samostatných úkolech, jejich soustředění, ale i míru zapojení do společných aktivit. Sledovala jsem postupný vývoj vztahŧ ve skupině a vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Společná účast na programu děti více sblíţila a pomohla mi zlepšit vzájemné vztahy mezi nimi. Pro ostatní učitele vidím hodnotu programu především v moţnosti vyuţití uceleného programu pro předškolní děti, zaměřeného na procvičení konkrétních oblastí školní zralosti. Kromě samotné předškolní přípravy umoţňuje program seznámení dětí s ţivotem několika vybraných domácích zvířat. Program si mŧţe každý individuálně přizpůsobit vlastním podmínkám a realizovat jej v praxi. Jednotlivé aktivity z programu mohou být navíc vyuţity samostatně a slouţit jako určitý zásobník her pro předškolní přípravu.

V rámci mateřské školy vidím přínos především z pohledu spokojenosti rodičŧ zúčastněných dětí, ale také v otevření diskuze k tématu školní přípravy mezi samotnými pedagogy a jejich vzájemnou výměnu zkušeností. Program Se zvířátky do školy mŧţe mít uplatnění nejenom v rámci mateřské školy. Mŧţe se stát inspirací a námětem pro další volnočasové organizace, které se specifikují na práci s dětmi předškolního věku.

Pro můj osobní a profesní rozvoj mělo velký význam vytvoření a následná realizace programu, díky kterému jsem získala řadu zkušeností. Jsem nyní schopná pracovat více systematicky a rozvíjet jednotlivé oblasti školní zralosti a připravenosti dětí rovnoměrně. Přínos pro mě měla také teoretická příprava programu. Díky prostudování příslušné odborné literatury k tématu jsem získala větší orientaci a přehled. Bakalářská práce pro mě znamená také jakési potvrzení toho, ţe se mi s věkovou skupinou předškolních dětí dobře pracuje a ráda bych se v budoucnu rozvoji školní zralosti a připravenosti dětí věnovala ještě intenzivněji.

Seznam Literatury

BEDNÁŘOVÁ, J. ŠMARDOVÁ, V. 2015. Školní zralost - Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 2. aktual. vyd. Brno: Edika ISBN 978-80-266-0793-9

GAVORA, P. 2010. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. aktul. vyd. Brno: Paido ISBN 978-80-7315-185-0.

CHRÁSKA, M. 2007. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1369-4

JUCOVIČOVÁ, D. ŢÁČKOVÁ, H. 2014. Je naše dítě zralé na vstup do školy?.

Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4750-7.

KASPER, T. KASPEROVÁ, D. 2008. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2429-4.

KOŤÁTKOVÁ, S. 2014. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4435-3.

KROPÁČKOVÁ, J. 2008. Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let. Praha:

Portál. ISBN 978-80-7367-359-8

KUTÁLKOVÁ, D. 2014. Jak připravit dítě do 1. třídy. 3. aktual. vyd. Praha: Grada.

ISBN 978-80-247-4856-6.

LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. 2016 Vývojová psychologie. 2. aktual. vyd.

Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1284-0

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY, 2017. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Aktualizováno 1. 2. 2017 [vid. 10. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/JC_SVUR.pdf

OPRAVILOVÁ, E. 2016. Předškolní pedagogika. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5107-8.

OTEVŘELOVÁ, H. 2016. Školní zralost a připravenost. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1092-4.

PRŦCHA, J. ed 2009 Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2

PRŦCHA, J. WALTEROVÁ, E. MAREŠ, J. 2009 Pedagogický slovník. 6. aktualiz.

a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-647-6.

RÝDL, K. ŠMELOVÁ, E 2012 Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3033-1 SYSLOVÁ, Z. 2016. Proměna mateřské školy v učící se organizaci. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-113-2.

THOROVÁ, K. 2015 Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0714-6

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 1062-10324.

Seznam příloh

Program Se zvířátky do školy ... 96 Dotazník pro rodiče ...155 Pracovní list č. 1. ...157 Pracovní list č. 2. ...157 Pracovní list č. 3. ...158 Tabulka na umístění vajíčka ...159 Pracovní list č. 4. ...160 Pracovní list č. 5. ...161 Pracovní list č. 6. ...162 Pracovní list č. 7. ...163 Pracovní list č. 8. ...164

Program Se zvířátky do školy

Tento program je určen pro skupinu 15 předškolních dětí ve věku od 5 do 6 let a jeho náplní jsou aktivity zaměřené na rozvoj školní zralosti a připravenosti této věkové kategorie. Program obsahuje 12 jednotlivých lekcí plus lekci úvodní. Kaţdá lekce trvá přibliţně 45 minut a probíhá ve třídě mateřské školy. Lekce jsou propojené skrze svět domácích zvířat, která slouţí k motivaci k samotným aktivitám. U kaţdé lekce uvádím více aktivit, ze kterých mŧţe učitelka čerpat. Cílem není splnit za kaţdou cenu všechny aktivity v přesném pořadí, jak je zde uvádím. Záleţí vţdy na konkrétní situaci a prŧběhu jednotlivé lekce.

Seznamovací lekce č. 1.

Lekce je určená především pro skupinu dětí, které se mezi s sebou neznají. Tuto lekci jsem já osobně nezrealizovala, protoţe jsem pracovala se skupinou dětí, které se jiţ vzájemně znaly. Pro efektivitu programu je dŧleţité, aby se děti dokázaly alespoň oslovit křestním jménem a cítily se ve skupině pokud moţno bezpečně. Dále také velmi napomŧţe, kdyţ se děti budou schopné bez ostychu obrátit na pedagoga.

Cíl:

 Představit se a zapamatovat si křestní jména ostatních.

 Uvědomit si rozdíl mezi mateřskou školou a školou základní.

 Popsat a pojmenovat části lidského těla.

 Nakreslit svou postavu.

Jednotlivé aktivity a jejich popis:

Proč tu jsem

Cíl: Představit dětem učitelku, která je bude programem provádět. Vysvětlit obsah a cíl programu.

Popis: Děti se posadí společně do krouţku a učitelka se dětem představí. Sdělí jim své jméno a několik osobních informací. Následně se dětí zeptá na několik otázek: např.

„Těšíte se do školy?, Do které základní školy budete chodit?, Máte ze školy strach?, Uţ jste dostali školní tašku?“ apod. Následně dětem v krátkosti představí obsah a cíle

programu Se zvířátky do školy. Je dŧleţité, aby děti pochopily, proč se programu účastní.

Škola x školka

Cíl: Vyjmenovat jednotlivé rozdíly mezi mateřskou a základní školou.

Pomůcky: igelitový ubrus, velký arch papíru, obrázek nebo fotka mateřské školy a

Cíl: Nakreslit svou postavu. Ukázat na svém těle jednotlivé části lidského těla a správně je pojmenovat.

Pomůcky: dřevěné kostky nebo plastová víčka, papíry A4 a obyčejné tuţky pro kaţdé dítě, látkový pytlík s barevně rozlišenými knoflíky

Popis: Učitelka vyzve děti k vylosování barevných knoflíkŧ z pytlíku, jejichţ prostřednictvím se skupina rozdělí do trojic případně čtveřic. Následně se děti vzájemně poměří a postaví se podle své velikosti. Nejniţší člen skupiny si lehne na zem a mírně rozpaţí ruce a nohy. Ostatní členové druţstva skládají kolem kamarádova obrysu těla víčka nebo dřevěné kostky. Učitelka pak pomŧţe leţícímu dítěti opatrně vstát a všechny skupinky se vzájemně podívají na poskládané postavy. Společně si pak zazpíváme písničku „Hlava, ramena, kolena, palce“ s ukazováním jednotlivých částí lidského těla.

Po písničce jmenuje učitelka i jiné části lidského těla a kaţdé dítě je ukazuje na svém těle. Na závěr vyzve učitelka děti k nakreslení vlastní postavy obyčejnou tuţkou na papír velikosti A4.

Horké křeslo

Cíl: Představit se druhým dětem.

Pomůcky: ţidlička s přehozenou látkou, namalované postavy dětí

Popis: Děti si sednou do pŧlkruhu a naproti ţidličce s přehozem „horké křeslo“.

Učitelka vyzve jedno dítě, aby se posadilo na ţidličku a ukázalo svŧj obrázek. Dále má dítě za úkol představit ostatním své křestní jméno, příjmení, věk a své bydliště. Učitelka mŧţe vyzvat ostatní děti k doplňujícím otázkám např. oblíbená hračka, barva, jídlo apod. Pokud se aktivity nechce někdo z dětí účastnit, tak ho nenutíme.

Kdo sedí vedle mě

Cíl: Zapamatovat si křestní jména druhých dětí.

Popis: Sedneme si s dětmi do kruhu a kaţdý postupně jmenuje jméno dítěte po jeho levé ruce. Pokud se dětem činnost daří, mŧţeme změnit pořadí dětí v kruhu a činnost zopakovat.

Co bude následovat?

Cíl: Podepsat se křestním jménem podle vzoru.

Pomůcky: kartičky s křestním jménem dětí, obyčejné tuţky, kousky papíru

Popis: Rozdáme dětem kousek papíru a vzorovou kartičku s křestním jménem dítěte.

Učitelka vyzve kaţdé dítě, aby se zkusilo podepsat podle vzorové kartičky na kousek papíru. Na závěr si děti podepíší své desky na pracovní listy jiţ načisto.

Můj palec

Cíl: Zhodnotit úvodní lekci. Motivovat děti na lekci příští.

Popis: Posadíme se do krouţku a s pomocí učitelky děti stručně popíší prŧběh lekce.

Děti pak na výzvu učitelky otočí svŧj palec nahoru nebo dolu podle toho, jak se jim daná lekce líbila. Na závěr programu pozve učitelka děti na následující lekci.

Zahajovací lekce č. 2.

Cíl:

 Ukázat dětem prostory základní školy, kterou budou v budoucnu navštěvovat.

 Seznámit je s obsahem a cíli programu Se zvířátky do školy.

Místo: místní základní škola

Pomůcky: desky pro kaţdé dítě s motivem domácích zvířat

Obr. č. 4. Desky k programu

Příprava: S místní základní školou si dohodneme přesný termín naší návštěvy.

Domluvíme se i s konkrétní třídní učitelkou některé z prvních tříd, tak aby s námi dopředu počítala. Je vhodné vyuţít např. absolvování ukázkové hodiny, kterou některé základní školy nabízejí. Před samotnou návštěvou mŧţeme s dětmi vyrobit drobné dárkové předměty pro ţáky první třídy. O budoucí návštěvě základní školy si s dětmi dopředu povídáme a připravujeme je na to, co je čeká. Následně se s dětmi vypravíme na samotnou návštěvu a prohlídku školy. Během návštěvy základní školy se snaţíme být co nejvíce otevření a zodpovídat dětem jejich případné dotazy. Na konec rozdáme dětem desky s motivem domácích zvířat a vysvětlíme jim prŧběh a cíl programu Se zvířátky do školy. Zahájení programu si učitelka mŧţe přizpŧsobit vlastním podmínkám. Předání desek by však mělo mít slavnostní ráz.

Průběh a popis realizace: Pro zahájení a první seznámení dětí s programem, jsem vyuţila návštěvu Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem. Po předchozí domluvě s rodiči dětí a místní základní školou jsme se tak 5. 4. 2017 vydaly s předškoláky do základní školy. Děti zde měly od 8:45 domluvenou ukázkovou hodinu pod vedením paní učitelky Mgr. Ivety Novákové. Po příchodu si děti nejdříve zvědavě prohlíţely paní učitelku a vybavení třídy. Později se však aktivně zapojily do programu, který byl pro ně připravený. Děti byly velmi tiché a nesměle se kolem sebe rozhlíţely.

Po počáteční nervozitě se aktivně zapojily do plnění připravených úkolŧ. Z mateřské školy prozatím neznaly interaktivní tabuli, proto byly při práci s ní nejisté. Některé děti byly z nového prostředí natolik vyvedené z míry, ţe po celou dobu programu seděly pouze na koberci a sledovaly co se kolem nich děje. V závěru ukázkové hodiny jsem dětem představila program Se zvířátky do školy a vysvětlila jim, ţe se jeho prostřednictvím budeme na školu společně připravovat. Před odchodem ze třídy rozdala paní učitelka dětem namalované desky k programu a kaţdému popřála mnoho štěstí při své přípravě. Po vzájemném rozloučení jsme si šli prohlédnout ještě další prostory školy. Děti měly moţnost prohlédnout si společné šatny školákŧ, tělocvičnu a jídelnu, kde jsme se s dětmi posadili ke stolu a dali si svačinku. Společně jsme si povídali o ukázkové hodině a o škole jako takové. Ptala jsem se dětí, zda se do školy těší, případně z čeho mají strach.

Hodnocení programu: Zahájení programu Se zvířátky do školy se celkově vydařilo.

Děti si prohlédly prostory základní školy a po překonání počáteční nervozity se aktivně zajímaly, jak to ve škole chodí. Byla jsem ráda, ţe se podařilo vytvořit potřebnou atmosféru pro předávání desek k programu. Děti si dostatečně uvědomily dŧleţitost své připravenosti na zahájení školní docházky a pochopily význam nadcházejících lekcí.

Zahájení programu splnilo předem dané cíle a vhodně motivovalo děti k dalším lekcím.

Kočka - lekce č. 3.

Cíle této lekce:

 Seznámit se s chovem kočky domácí a naučit se tematickou básničku.

 Slovně popsat detaily obrázku tak aby jej poznali i ostatní.

 Popsat vlastnosti klubíčka včetně jeho barvy. Klubíčko namalovat s dŧrazem na uvolněné zápěstí.

 Poskládat karty ve správném pořadí podle návaznosti obrázkŧ a spolupracovat na společně zadaném úkolu.

 Procvičit sluchové vnímání a pohybové dovednosti při přesouvání z místa na místo.

Jednotlivé aktivity a jejich popis:

Seznámení se zvířetem (řeč)

Cíl: Zahájit program a motivovat děti k dalším aktivitám. Naučit děti básničku.

Seznámit je s kočkou domácí.

Pomůcky: fotografie nebo obrázek zvířete, básnička

Obr. č. 5. Kočka básnička

Popis: S dětmi se posadíme do krouţku a necháme mezi nimi kolovat rŧzné fotografie kočky. Zeptáme se dětí, proč si lidé pořizují do svých domovŧ kočku. Následně učitelka přednese dětem básničku a pro snadnější zapamatování textu ji doplní vhodnými pohyby. Básničku podle potřeby ještě několikrát společně s dětmi zopakujeme.

Který to je? (řeč)

Cíl: Popsat obrázek takovým zpŧsobem, aby ho druzí podle popisu rozpoznali.

Pomůcky: barevné obrázky s podobnými motivy, papír a tuţky, karty s počtem puntíkŧ od 1 do 3

Popis: Posadíme se do krouţku a vybereme jedno dítě, které si vylosuje z pytlíčku obrázek. Tento obrázek nesmí ukázat ostatním a má za úkol ho co nejlépe popsat slovy.

Ostatní děti učitelka vyzve k pozornému naslouchání. Po ukončení popisu obrázek smícháme s dalšími dvěma obrázky a rozloţíme je doprostřed kruhu na očíslované karty. Úkolem dětí je určit, který obrázek se nejlépe hodí k danému popisu. Správnou odpověď děti namalují na volný papír pomocí puntíkŧ. Učitelka pak společně s dětmi zhodnotí správné odpovědi a popis obrázku. V roli popisovatele vystřídáme další děti a aktivitu mŧţeme několikrát zopakovat s jinými obrázky.

Klubíčko (grafomotorika)

Cíl: Namalovat klubíčko s uvolněným zápěstím.

Pomůcky: klubíčko rŧzné velikosti a barvy pro kaţdé dítě, balicí papír, voskovky Popis: Děti si nejprve vylosují klubíčko vlny z tašky a jeden po druhém ho popíší (jeho vlastnost, barvu, velikost, strukturu). Následně připevníme na zeď velkou plochu balicího papíru a vyzveme děti, aby kočičce namalovaly pomocí voskovek několik klubíček. Klubíčka mŧţou být rŧzně veliká a barevná.

Obrázek 6. Kočka - grafomotorika

Kočičí obrázky (zrakové vnímání)

Cíl: Procvičení zrakové analýzy a syntézy. Rozvoj vzájemné spolupráce ve skupině.

Pomůcky: zalaminované karty s obrázky (http://dum.rvp.cz/materialy/domino-a-kocka-micka.html), lano

Popis: Vysvětlíme dětem princip skládání obrázkŧ a předvedeme jim to na prvním vzoru. Následně vyzveme děti, aby se postavily za lano do jedné řady. Rozdáme jim zbývající karty s obrázky, které chodí přikládat jednotlivě. Učitelka upozorní děti na pravidlo, ţe za lanem smí stát vţdy pouze jeden. Na skládání řady z obrázkŧ pracují děti samostatně. V závěru aktivity pak všichni společně zhodnotí, jak probíhala vzájemná spolupráce, jak se kdo cítil během skládání.

Kočka a myš (sluchové vnímání) šátkem. Ukazováním ruky učitelka ukáţe na dvě děti, které budou představovat myšky.

Obě myšky mají za úkol vyměnit si mezi sebou místo, aniţ by je kočka chytila. Kočka se pohybuje v prostoru a pomocí sluchu se snaţí chytit myšky během jejich přesunu.

Během aktivity se snaţíme vystřídat všechny děti v jedné z nabízených rolí. Pokud někdo nechce mít zavázané oči tak ho nenutíme a nabídneme mu roli myšky. Je potřeba děti upozornit na to, aby během výměny myšek byly potichu a nerušily kočku při lovu.

Lano (reflexe)

Cíl: Zhodnotit prŧběh celé lekce.

Popis: Sedneme si s dětmi do krouţku a kaţdý se chytne svázaného lana. Lano v krouţku postupně otáčíme tak, aby uzel byl vţdy u jednoho dítěte. Ten kdo má u sebe

uzel odpovídá na otázky učitelky (např. Který úkol ti šel nejlépe?, Jak si se cítil při této aktivitě? Apod.). Učitelka dá prostor všem dětem ke krátkému shrnutí programu.

Doplňující aktivity:

Co bude následovat (předmatematické dovednosti)

Cíl: Doplnit celou řadu podle předchozího vzoru (serialita).

Pomůcky: arch papíru, fixy, pracovní list č. 1. (str. 157)

Popis: Neţ dětem rozdáme pracovní list, vyzkoušíme si doplňování řady společně všichni najednou. Na velký arch papíru namaluje učitelka začátek nějaké řady podle určitého vzoru (např. dvakrát za sebou prázdné kolečko a vybarvené kolečko). Postupně vyvolává jedno dítě za druhým a to se snaţí doplnit vhodný symbol. Zkusíme rŧzné obměny vzorŧ a aţ po té necháme děti pracovat samostatně s pracovním listem.

Která to bude? (prostorové vnímání)

Cíl: Plnit pokyny podle zadání. Procvičit orientaci vpravo a vlevo.

Popis: Děti se postaví do jedné řady a učitelka jim říká následující pokyny: „Udělej dva kroky doprava, jeden krok dopředu, pět krokŧ dozadu a tři kroky vlevo“ apod. Mŧţeme děti rozdělit na dvě skupiny a vytvořit dvě řady naproti sobě. Děti se pak budou muset lépe soustředit na zrcadlově převrácené strany.

Průběh a popis realizace:

Program se konal 6. 4. a sešlo se na něm 12 dětí. Nejdříve jsme si s dětmi povídali o

Program se konal 6. 4. a sešlo se na něm 12 dětí. Nejdříve jsme si s dětmi povídali o