II. EMPIRICKÁ ČÁST

8. Vlastní výzkumné šetření

8.2. Zkoumaná školská zařízení na Praze 6

Tato školská zařízení, jsem si vybrala z toho důvodu, že mám se všemi nějakou osobní zkušenost, a proto si myslím, že tak mohu objektivněji hodnotit výsledky výzkumného šetření.

V ZŠ Bílá pracuji jako vychovatelka ve školní družině a také dobře znám prostředí místní mateřské školy. ZŠ Antonína Čermáka jsem osobně navštěvovala a v MŠ Čínská pracuje moje matka jako učitelka, lektorka anglického jazyka a já spolupracuji s touto MŠ na příměstských táborech, kulturních i dětských akcích. Všechny školy jsou na Praze 6 ve velmi malé vzdálenosti od sebe. Informace o školských zařízeních jsem získala z jejich webových stránek, rozhovorem z místními pedagogy a v neposlední řadě z vlastní zkušenosti.

Základní škola Bílá

Jedná se o běžnou základní školu. Přesto se však zaměřuje na určité oblasti více. Jednou takovou oblastí je výuka jazyků. Má velmi propracovaný systém výuky jazyků, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni. S výukou se začíná již v mateřské školce, kdy je dětem nabídnuta výuka formou kroužku zařazeného v dopolední výuce. Ve všech dalších ročnících mají žáci po 4 hod. anglického jazyka týdně, což je o celou jednu čtvrtinu výuky více než předepisuje RVP.

V současnosti je ve škole 25 tříd. Většina tříd je umístěna v hlavní budově, kde je částečně prostorově oddělen I. a II. stupeň. Dvě první třídy a jedna druhá třída jsou umístěny v areálu školní družiny v samostatné budově. Tímto opatřením se neřeší nedostatek místa v hlavní budově, ale snaží se vytvořit novým školákům klidnější a ničím nerušené prostředí při přechodu na základní školu.

Na škole pracuje i speciální pedagožka a asistenti pedagoga. Speciální pedagožka pracuje se žáky z 1. stupně v D-klubu, kde jsou rozděleni podle druhu poruchy a věku.

40

Ve volném čase si žáci mohou vybrat ze široké nabídky školních kroužků. V rámci školní družiny, která je otevřená pro všechny děti od 1. do 3. ročníku, případně i zájemcům že 4.

ročníku, se mohou děti zabavit při rozličných aktivitách dle měsíčních plánů zkušených vychovatelek. Ve škole funguje školní knihovna, která je pod vedením pana knihovníka plně k dispozici všem žákům i učitelům každý den od 11:30 do 15 hodin.

Pro tělesnou výchovu jsou využívány dvě vlastní tělocvičny a multifunkční venkovní hřiště v areálu školy i prostory stadionu SK Kotlářka. V ozvučené aule školy je divadelní jeviště, které slouží nejen pro vystoupení školního souboru Bělásek a školního dramatického kroužku, ale i pro další kulturní akce jako jsou školní plesy či vánoční koncerty.

Škola je registrována v programu Aktivní město. Rodiče žáků s trvalým pobytem na Praze 6 mohou čerpat příspěvek ve výši 600 Kč/800 Kč i na vybrané školní kroužky.

Školní kroužky 1. – 2. třída

• Angličtina

• Pěvecký sbor Bělásek

• Keramika

• Výtvarné techniky

• Šachový kroužek

• Stolní tenis

• Florbal

• Házená

• Aerobic 3. – 5. třída

• Cestovatelský kroužek

• Chemíček

• Keramika

a výše uvedené sportovní aktivity – pro pokročilé.

41 Kroužky pořádané na půdě školy

Ve školních prostorách jsou také kroužky, které pořádají jiné volnočasové instituce nebo jednotliví volnočasoví pedagogové, kteří nejsou zaměstnanci školy.

• Gymnastika – pro všechny holky a kluky z 1. stupně

• Malý průzkumník přírody (1. – 3. třída)

• Náboženství – pro děti, které jsou ve víře vychovávány i pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco o křesťanství.

• Latinsko-americké tance Ivy Langerové – naučí žáky tančit a udržet se správně v rytmu

• Věda nás baví – návštěvníci kroužku se mohou hravou a zábavnou formou seznámit s taji vědních oborů jako je fyzika, chemie, astronomie i přírodopis

• ZuŠ Harmonie – pro žáky, kteří se nadchnou pro hudební, taneční a literárně-dramatický obor

• Karate – pod vedením trenéru TJ Sokol.

Kroužky v rámci školní družiny

• Dramaťáček (1. – 3. třída) – dramatická průprava dětí

• Malý čtenář (1. – 2. třída) – děti si zábavnou formou zdokonalují čtení

• Pastelka – výtvarný kroužek, kde si děti vyzkouší tradiční i netradiční výtvarné a tvořivé techniky

• Hry – nejrůznější pohybové a sportovní hry (ZŠ Bílá)

Základní škola Antonína Čermáka

Škola je umístěna v příjemném a poměrně klidném prostředí, je dobře dostupná. Dopravní a bezpečnostní rizika v blízkém okolí jsou relativně nízká. Významnou součástí výuky je rozvoj oblasti projektové výuky, tj. využití „projektové“ metody k podpoře plnění vzdělávacích cílů – tato metoda je uplatňována především ve třídách se zaměřením na rozvoj kreativity, ale také v různých předmětech. Projektová výuka je prostředkem mezipředmětového propojení, a to v jednotlivých třídách ale i pro celou školu (projektové dny, školy v přírodě, absolventské práce žáků 9. ročníku).

Pravidelnou součástí výuky na 1. stupni je pomoc třídních učitelů žákům se specifickými poruchami učení, kdy se v malých skupinkách zaměřují na techniky vedoucí k nápravě poruch.

42

Pro žáky 6. ročníku je organizován rozvojový a adaptační kurz, jehož náplní je intenzivní program založený na metodách zážitkové pedagogiky, na tvořivých činnostech a kooperativním učení. Cílem je usnadnit žákům přechod na 2. stupeň, napomoci rozvoji pozitivních vztahů ve třídách, navodit atmosféru spolupráce mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem apod.

Menší počet žáků sebou přináší některé výhody. Jednou z nich je možnost vytvářet účelově využitelné prostory. Díky tomu disponuje škola kromě klasických účelových prostor, jako jsou tělocvičny, knihovna, kuchyňka, dílna, učebna výpočetní techniky, keramická dílna také dalšími účelovými prostory – učebnou hudební a výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, jazykovou učebnou. Odborné učebny jsou tak vystaveny menšímu útoku žáků a každá třída má svoji kmenovou učebnu, ve které se jiní žáci neučí. To významně přispívá k šetrnějšímu zacházení se školním nábytkem a vybavením tříd.

Školní kroužky

• Keramika – kresba, malba, keramika pro celý 1. stupeň.

• Kytara pro začátečníky – kroužek je vhodný pro děti od třetí do páté třídy.

• Kytara pro pokročilé – kroužek je určený pro děti od třetí třídy, které už s hraním na kytaru mají nějaké zkušenosti

• Pohybové hry a fotbal (1. – 5. třída) – všeobecná pohybová průprava.

• Florbal (1. – 5. třída) – všeobecná pohybová průprava, kroužek je zaměřen na obeznámení se s individuálními florbalovými herními činnostmi s míčkem

• Softball (2. – 5. třída) chlapci + dívky – děti navštěvující kroužek se seznámí s pravidly sportu

• Dramatický kroužek – pro žáky 1. a 2. stupně

• Kroužek tvoření: háčkování, pletení, šití (2. – 5. třída) – kroužek podporuje rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti, je určen pro žáky, kteří se chtějí naučit šít, háčkovat, plést a různě tvořit

• Kreativní kroužek (3. – 5. třída) – na kroužku si děti zkouší různé výtvarné techniky, práci s papírem, látkou, sklem a základy ručních prací

Kroužky pořádané na půdě školy

Věda nás baví

Přírodovědný kroužek aneb „malý průzkumník přírody

43

Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou – pro děti od 3. třídy. Žáci absolvují elementární cvičení, při kterých se soustředí na různé prvky odděleně. Získají tak pevnou a citlivou linii kresby.

Sólový zpěv – výuka je zaměřena na hlasovou a dechovou techniku, rytmiku, práci s mikrofonem a celkový rozvoj hudebnosti tak, aby žáci mohli později zpívat.

Hra na housle – individuální výuka pro začátečníky i pokročilé.

Inline bruslení – kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem.

Brick4kidz – Naše kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice Lego.

(ZŠ Antonína Čermáka)

Mateřská škola Bílá

Mateřská škola je součástí základní školy. ZŠ je příspěvkovou organizací; sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu ZŠ a MŠ. Mateřská škola je situována v městské části Praha 6 – Dejvice, na rozhraní vilové zástavby a areálu vysokých škol (ČVUT). V sousedství se nachází rovněž stadion Kotlářka a Arcibiskupský seminář. Třídy jsou vybaveny novými koberci a nábytkem, dvě třídy mají nová pódia na uložení lehátek. Ve školce je velké množství hraček, tělovýchovného náčiní, divadelní scéna s maňásky, audiovizuální pomůcky, pískový stůl, počítače, hrací koutky. Nově škola získala interaktivní tabuli. V zahradě jsou dvě pískoviště, sestava prolézaček, kreslící tabule, mlhoviště. Děti využívají i multifunkční hřiště ZŠ na volné pobíhání i na jízdu na koloběžkách. Propojení se základní školou umožňuje využívat i další společné prostory (aula, tělocvična, keramická dílna, internetová knihovna, školní družina).

Kroužky mateřské školy

Výuka s jazykovou školou Akcent – nadstandartní výuka anglického jazyka

Kroužek angličtiny pro předškoláky – nadstandartní výuka anglického jazyka

Tancuj – pohybová průprava

Pohybové hry – pohybová průprava Nadstandartní aktivity

Plavání – plavecký výcvik

Školáček – příprava předškoláků na vstup do 1. třídy

Bělásek – hudebně pohybová průprava

44

Vyrábíme s mámou, tátou – tvořivé dílny pro rodiče s dětmi (MŠ Bílá)

Mateřská škola Čínská

Škola byla postavena v roce 1972 a od té doby slouží potřebám předškolní výchovy.

Kapacita školy je 168 dětí. Děti jsou rozděleny do 6 heterogenních (věkově smíšených) tříd.

Od roku 2013 je zrekonstruovaná "Zahrada kultury" s hledištěm ve svahu a jevištěm ve tvaru klavírního křídla, se 2 pískovišti ve tvaru kytary, houpačkami, skluzavkou, lezeckou stěnou, dráhou na odstrkovadla a dalšími herními prvky.

Školní vzdělávací program OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS napomáhá celkovému rozvoji dětské osobnosti a předškoláky připravuje na úspěšný vstup do ZŠ.

Hlavním cílem programu školky je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování potřeb a zájmů. Učitelé se snaží probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové poznatky i odvahu ukázat, co už umí a dokáží.

Vytváří takové prostředí, kde převládá jistota, vzájemná tolerance, úcta k druhému a radost ze všech činností, což dětem umožňuje prožívat aktivní a šťastné dětství. Velký důraz se klade na kamarádství a vzájemnou pomoc a také stejné šance pro všechny. Mnoho našich činností je spojeno s pozorováním ročních období, se seznamováním se s přírodou a získáváním kladného vztahu ke zvířatům i rostlinám.

Vzdělávání je uskutečňováno cílevědomě a důsledně na základě třídních plánů, které jsou v souladu se ŠVP, a to ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Snahou pedagogů v MŠ Čínská je, aby příprava budoucího školáka probíhala pozvolna, ale efektivně a aby spočívala v rovnoměrném a harmonickém rozvoji takových schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Kroužky mateřské školy

Angličtina

Zpívánky

Tanečky

Logopedie „Říkejme spolu“

Sportovně pohybová přípravka

45

Kreativní školička „Tvořílek“

(MŠ Čínská)

8.3. Průběh a výsledky výzkumného šetření

In document Volnočasové aktivity a nároky na trávení volného času dětí předškolního a mladšího školního věku. (Page 39-45)