Způsob trávení volného času a užívání médií

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 53-0)

3.1 Výsledky dotazníkového šetření na Staré škole

3.1.3 Způsob trávení volného času a užívání médií

Poslední část v dotazníku zjišťuje, jakým způsobem školní děti tráví volný čas, a jak často využívají média. Dětská populace má dnes mnoho možností, jak trávit volný čas. Někteří se věnují pohybovým aktivitám nebo různým uměleckým a hudebním kroužkům. V posledních letech se rozvíjela oblast hlavně technologická. Vznikla řada technologií, které se postupem času staly cenově dostupné, a jsou dnes součástí každé domácnosti. Jedná se například o počítače, tablety, televize, různé přehrávače apod.

Řada žáků využívá zmíněné technologie nejenom k učení a vzdělávání, ale také k odpočinku a relaxaci. Protože do oblasti zdravého životního stylu žáků základních škol se zařazují i způsoby trávení volného času, byla část dotazníku zaměřena i na tuto oblast. Níže představuji a komentuji zjištěné výsledky.

0%

Graf 11: Žáci, kteří uvedli, kolik

Komentář ke grafu 11 a 12:

Nejenom dospělí volného času vyhledávají i d 1. ZŠ vyplynulo, že televizi denn

Graf 12: Žáci, kteří uvedli, kolik

53

-6 hodin 3-4 hodiny 1-2 hodiny Nekoukám na televizi

Kolik času denně strávíš u televize?

Kolik času denně strávíš u počítače/notebooku/tabletu?

ří uvedli, kolik času denně stráví u televize

ke grafu 11 a 12:

í lidé tráví volný čas u televize, ale často tento zp asu vyhledávají i děti. Z odpovědí žáků (n = 120, 100 % vyplynulo, že televizi denně sleduje od jedné do dvou hodin 52

ří uvedli, kolik času denně stráví na počítači, notebooku nebo tabletu Nekoukám na

54

a 47,3 % dívek. Podle odpovědí každý den věnuje tři až čtyři hodiny svého volného čau 24,6 % chlapců a 30,9 % dívek televizi. Údajně na televizi nekouká 12,3 % žáků a 10,9 % žákyň, protože buď televizi nemají, nebo tráví čas jiným způsobem. Žáci uvedli, že více jak třetinu dne sleduje televizi 12,3 % chlapců a 10,9 % dívek.

Genderové rozdíly se objevily ve výsledcích zjištujících, kolik času denně věnují počítači nebo tabletu. Dívky (n = 56) potvrzují kratší dobu strávenou s uvedenými technologiemi než chlapci (n = 65). Přibližně 39,1 % chlapců vypovědělo, že používají počítač nebo tablet tři až čtyři hodiny denně. Necelých 39,8 % chlapců uvedlo, že stráví na těchto zařízeních pět hodin a více. Tři čtvrtiny dívek uvedly, že jim čas strávený na počítači nebo tabletu denně zabere od jedné do čtyř hodin. Údajně nemá počítač ani tablet 5 % dotázaných žáků a žákyň z celého druhého stupně ze Staré základní školy.

S výše položenou otázkou souvisí i otázka č. 22. a č. 23 v dotazníku, kde jsem se ptala žáků, jestli sledují televizi sami nebo s rodiči, a zda mají televizi ve svém pokoji.

S rodiči údajně sleduje televizi jen 19 % dotázaných dětí. Polovina dívek a chlapců se shodli, že sledují televizi s rodiči jen výjimečně. Spíše uvedli, že sledují televizi sami.

Polovina žákyň uvedla, že televizi mají ve svém pokoji, zbylá polovina ji nemá. Téměř 75 % chlapců uvedlo, že mají televizi, zbylá třetina ji nevlastní. Bohužel z dotazníku nezjistím, jestli mají televizi jako kulisu při jiné činnosti nebo sleduji televizní programy. Možnost televize na pokoji může vysvětlovat, proč děti nesledují televizi se svými rodiči. V porovnání mezi jednotlivými ročníky druhého stupně zkoumané základní školy se míra stráveného času u televize pohybuje na stejné úrovni.

Dětská populace věnuje technologiím mnoho času ze svého volna, zajímalo mě, kolik času věnují svým rodičům. Polovina všech dotázaných dívek (n = 54, 100 %) uvedla, že stráví s rodinou od jedné do čtyř hodin, další polovina uvedla pět až osm hodin. Naopak chlapci (n = 62, 100 %) vypovídali, že věnují méně času svým rodičům.

Jen 32,2 % chlapců uvedlo, že je s rodinou více jak pět hodin denně. 67,7 % chlapců vypovědělo, že stráví se svými blízkými jednu, nejvíce však čtyři hodiny.

Žákům (n = 62 chlapců, n = 56 dívek) s přibývajícím věkem roste počet školních a volnočasových aktivit. Čas, který věnují těmto aktivitám, se projeví na čase, kdy chodí spát. S rostoucím věkem se posouvá čas spánku na pozdější hodinu. Otázka č. 25 v dotazníku zjišťovala čas, kdy žáci chodí ve všední den spát. V odpovědích se shodovali žáci i žákyně. 46,7 % chlapců a 44,6 % dívek uvedlo, že chodí spát mezi

0%

5-Kolik času strávíš komunikací s kamarády přes sociální sítě Facebook, Twitter, apod.?

22. a 23. hodinou. Okolo osmé nebo devá chlapců a 30,3 % dívek. Mezi 23. a 24. hodinou žákyň. Jen dva žáci uvedli, že

odpovědělo, že chodí spát v

spát v dřívějších hodinách než žáci vyšších ro chodí spát žáci šestých a sedmých t

Graf 13: Žáci, kteří uvedli, kolik

Komentář ke grafu 13:

Sociální sítě využívá starší i mladší generace. Je to rychlý zp kontakt s kamarády nebo možnost sdílet okamžit

žáků (n = 65) a žákyň (n = 56) sítě. Žáci z nižších tříd (6.

jako žáci z vyšších tříd (8.

některé sociální síti 41

55

-6 hodin 3-4 hodiny 1-2 hodiny Sociální sítě nepoužívám

Kolik času strávíš komunikací s kamarády přes sociální sítě Facebook, Twitter, apod.?

23. hodinou. Okolo osmé nebo deváté se ukládá ke spánku dle odpov

% dívek. Mezi 23. a 24. hodinou údajně chodí spát 20,9 uvedli, že chodí spát po půlnoci. 8,5 % všech žáků chodí spát v osm hodin večer. Žáci nižších ročníků

dinách než žáci vyšších ročníků (8. a 9. tříd) Mezi osmou a devátou chodí spát žáci šestých a sedmých tříd. Z dotazníku opět nezjistíme, jestli starší d

ůli vyššímu množství aktivit a studiu po večerech nebo kv

asu strávenému u televize či počítače, nebo na sociálních sítích. Poslední roky se velmi ace přes sociální sítě jako je Facebook, Twitter, apod., kde d

komunikovat se svými přáteli, mohou jim zde sdělovat dojmy ze života, nebo hrát r hry. Dotazníkem jsem se snažila dozvědět, jestli volný čas tráví i na sociálních sítí

ří uvedli, kolik času stráví komunikací s kamarády př

ke grafu 13:

využívá starší i mladší generace. Je to rychlý způ

kamarády nebo možnost sdílet okamžitě informace, fotky nebo videa.

ň (n = 56) zkoumané základní školy uvedla, že

Kolik času strávíš komunikací s kamarády přes sociální sítě Facebook, Twitter, apod.?

e, nebo na sociálních sítích. Poslední roky se velmi witter, apod., kde děti mohou lovat dojmy ze života, nebo hrát různé

sociálních sítích.

kamarády přes sociální sítě

využívá starší i mladší generace. Je to rychlý způsob, jak navázat informace, fotky nebo videa. Většina uvedla, že využívá sociální uvedené sítě stejně často hodin údajně stráví na Tento styl komunikace dle

56

odpovědí používá okolo tří až čtyř hodin 20 % chlapců a 25 % děvčat. Zbylí žáci (16,9 % chlapců a 16,1 % dívek) odpověděli, že stráví např. na Facebooku nebo Twitteru pět hodin a více. Výsledky poukazují na minimální genderové rozdíly. Jediný rozdíl mezi dívkami a chlapci je, že více dívek používá uvedené sítě kolem tří až čtyř hodin. Podle předchozích grafů jsem očekávala, že počet hodin strávených na sociálních sítích bude vysoký, protože k této komunikaci je zapotřebí právě počítač nebo tablet.

Dnes je možné komunikovat na sociální síti i za pomoci telefonu, neboť novější typy mobilních telefonů tyto aplikace podporují. Mobilní telefon se stal nedílnou součástí života téměř každého jedince. Výjimkou nejsou ani žáci prvního stupně základních škol. Ovládat mobilní telefon umí skoro každý prvňáček. Věk, kdy děti dostanou svůj první mobilní telefon, se za poslední roky velmi snížil. Zajímalo mě, v kolika letech dostali svůj první mobilní telefon žáci ze Staré školy. Dívky vypověděly, že obdržely svůj první mobilní telefon nejčastěji v 8 letech. Chlapci uvedli, že začali používat mobilní telefon již v 7 letech. Dle výsledků starší žáci obdrželi svůj první mobilní telefon v pozdějším věku než jejich spolužáci z nižších ročníků. Mobilní telefon z celého druhého stupně 1. základní školy nevlastní dle odpovědí dva žáci z šesté třídy.

„Mobil“ údajně využívá 99 % všech dotázaných žáků druhého stupně.

Pomocí otázky č. 28 v dotazníku jsem zjišťovala i kolik SMS (short message service) pošlou denně svým kamarádům. Z odpovědí plyne, že méně než tři SMS pošle svým známým 70,8 % chlapců a 66,1 % dívek. Kolem 4 až 6 SMS dle výsledků pošle během dne 9,2 % chlapců a 23,2 % dívek. Více jak 12 SMS údajně pošle 9,2 % chlapců a 3,6 % dívek. Z výsledků vyplývá, že SMS zprávy současná mládež tolik nepoužívá, protože mohou komunikovat s přáteli přes sociální sítě. Podle zjištěných odpovědí tři čtvrtiny žáků a polovina žákyň neví, kolik měsíčně protelefonuje ze svého telefonu.

Rodiče jim informaci nesdělují.

Stručné shrnutí trávení volného časů žáků ze Staré školy

Ze svého volného času většina žáků věnuje několik hodin televizi, počítači a sociálním sítím. Na těchto technologiích stráví i poměrnou část volného dne. Sociální sítě používá tři čtvrtiny všech dotázaných žáků. Žáci šestých a sedmých tříd uvedli, že

57

chodí spát v dřívějších hodinách než žáci z osmých a devátých tříd. V současné době se mobily staly součásti každého člověka, nejinak je tomu u dětí. Žáci vypověděli, že obdrželi svůj první mobilní telefon v sedmi letech, žákyně o rok později. SMS dnes nehrají takovou roli, jak tomu bylo před několika lety, kdy byl tzv. boom v posílání SMS. Dnešní žáci nejčastěji pošlou do tří SMS denně, spíše místo posílání drahé SMS využijí sociální sítě, které jsou v rámci internetové tarifu zdarma.

3.1.4 Shrnutí

Po vyhodnocení odpovědí žáků ze Staré školy jsem dospěla k následujícímu zjištění: stravování dotazovaných žáků je ve větší míře optimální, neboť tři čtvrtiny žáků uvedlo, že se stravuje více než třikrát denně. Porovnám-li dívky a chlapce mezi sebou, tak dívky podle odpovědí jedí víckrát za den než chlapci. Srovnám-li mezi sebou třídy, tak během dne sní údajně více jídel dívky ze šestých tříd oproti děvčatům z deváté třídy. U chlapců není rozdíl tak zřetelný. Pravidelnost snídaně je ovšem nízká. Podle výsledků dotazníkového šetření pouze necelá polovina žáků pravidelně snídá. Zbylá polovina snídá občas, většinou nepravidelně nebo nesnídá vůbec. Jak uvedla zástupkyně ředitele, oběd je první jídlo mnoha žáků. Na staré škole si všímají, že děti si často nenosí svačiny, protože si ji nestihnou koupit a pak celý den hladový. To není správné nejenom pro organizmus, ale hlavně se pak dítě nemůže na dopoledním vyučování plně koncentrovat, když tělo nemá z čeho brát energii. Naopak jsou žáci, kteří mají připravenou svačinu z domova, nejčastěji tito žáci uvedli, že svačí chléb s máslem.

Polovina žáků v dotaznících uvedla, že jí zeleninu a ovoce denně. To je pozitivní zjištění, neboť uvedené jídlo má mnoho vitamínů a prospěšných látek příznivých pro organizmus. Zeleninu a ovoce údajně nejí jenom 3,4 % dotázaných žáků z druhého stupně. Třetina žáků vypověděla, že ví od rodičů, jaké potraviny jsou zdravé. Polovina žáků slýchává občas od rodičů, které potraviny se řadí mezi zdravé. A 13,2 % žáků uvedlo, že nemá od rodičů informace o těchto potravinách. O vhodných potravinách žáci mohou slyšet i ve škole, neboť pro ně každý rok zajišťuje přednášky o zdravém životním stylu. Dále má škola ve školním vzdělávacím programu zařazen předmět Výchova ke zdraví, kde se také zaměřují na zdravý životní styl. Stará škola jinak není zapojena do žádného z programu podporující zdravý životní styl.

58

Dále byl zkoumán i pitný režim žáků. Nejčastější odpověď byla sladké limonády. Uvedla ji polovina žáků. Dalším častým nápojem byla voda. Někteří žáci uvedli jako svůj častý nápoj energetické nápoje. Ochucené nápoje jsou pro žáky větším lákadlem. Žáci mají ve škole k dispozici automat na nápoje. Zástupkyně ředitele sleduje, jaké nápoje si žáci volí na automatu. Často to bývá perlivá nebo neperlivá voda.

Na sladkosti škola automat nevlastní a ani nemá zájem ho pořizovat. Dříve byl ve škole i školní bufet, ale i ten byl před několika lety zrušen. Podle zástupkyně ředitele je složité obstarávat hygienická opatření a vyčlenit někoho ze „školního týmu“, kdo by v něm prodával.

Polovina žáků uvedla, že chodí do školní jídelny každý den. Oproti tomu vůbec školní jídelnu nenavštěvuje 12 % z dotazovaných žáků. Návštěvnost školní jídelny může souviset i s tím, zda obědy žákům chutnají. Jenom 11,5 % žáků uvedlo, že jim oběd chutná. Kolem necelých tří čtvrtin žáků odpovědělo, že jim chutná oběd jak kdy.

Obědy dle odpovědí nechutnají 17,2 % chlapců a 14,8 % dívek. Podle zástupkyně ředitele se řeší stravování ve školní jídelně na každé pedagogické radě. Žáci mají na výběr ze dvou jídel. Jídelna nezařazuje do školního stravování žádná umělá jídla. Pokud vaří z polotovaru, musí být viditelně označeno, aby se žáci mohli rozhodnout, zda takové jídlo chtějí nebo ne. Žáci se mohou ke školnímu stravování vyjadřovat na školním parlamentě, který se koná jednou za měsíc. Zástupkyně ředitele se zmínila, že v poslední době řeší se žáky stravování ve školní jídelně, neboť si někteří žáci stěžovali.

Také uvedla, že v poslední době určitě došlo ke zlepšení stravování v jejich jídelně a dodala, že školní jídelna je oblíbeným stravovacím zařízením „jak pro koho“.

Domnívá se, že děti nejsou na tento tip stravování zvyklé z domova. Sami rodiče některých žáků na třídních schůzkách upozorňují třídní učitelé, aby jim nenutili jídlo, hlavně polévky, neboť jejich děti na takovou stravu nejsou zvyklé. Školní jídelna k obědům přidává navíc jogurty nebo ovoce, bohužel řada žáků ovoce cestou ze školy zahodí. Někteří žáci si neváží jídla, neboť okolo nich je mnoho supermarketů, obchodů s jídlem, kde je k dostání téměř vše, na co si vzpomenou, proto pro ně ovoce není tak lákavé, jako tomu bylo u starších generací, které si jakéhokoliv jídla navíc vážily.

Nemohou za to děti, taková je doba a není v podstatě nic, co by si nemohly obstarat.

V dotazníku byla uvedena i otázka, zda žáci drželi někdy dietu. Z odpovědí žáků vyplývá, že dietu opakovaně drželo 13,8 % chlapců a 23,2 % dívek. Dietu si alespoň jednou vyzkoušelo 16,9 % chlapců a 17,9 % dívek.

59

Další část dotazníku zjišťovala, jak jsou na tom žáci s pohybovými aktivitami.

Z výsledků vyplývá, že pravidelně při hodinách tělesné výchovy cvičí 93,8 % chlapců a 94,6 % dívek. Tělocvik považuje za svůj oblíbený předmět 66,2 % chlapců, ale jenom 21,4 % dívek. Údajně tedy tělesnou výchovu nemá nebo spíše nemá v oblibě 7,7 % chlapců a 32,1 % dívek. Tělocvik se těší větší oblibě u chlapců než u děvčat. Domnívám se, že toto zjištění je pozoruhodné, neboť zástupkyně ředitele uvedla, že tělesná výchova je oblíbeným předmětem u jejich žáků. Jak jsem uvedla již v kapitolách výše, příčin pro větší neoblibu tělocviku může být několik. Tyto důvody nebyly předmětem zkoumání diplomové práce. Stará škola se snaží účastnit různých sportovních závodů.

Zástupkyně ředitele uvedla, že občas musí žáky nutit a přemlouvat, aby na některé závody jeli, což dle mého souvisí s celkovým přístupem žáků ke školním aktivitám.

Podle ní dříve žáci chtěli pořád cvičit, nevynechali žádné sportovní akce a závody. Ve škole fungovaly dokonce takzvané „sportovní přípravky“. Ty jsou dnes zrušeny hlavně z finančních důvodů, což potvrzuje, že i peníze mohou stát za nižší účastí dětí na sportovních hrách. Zástupkyně ředitele podotkla, že si nedovede v dnešní době představit žáky, kteří by chtěli pátky po vyučování trávit na hřišti, jako tomu bylo dříve.

Otázkou je, zda s tím může něco udělat škola sama. Bez pomoci rodin žáků to je velmi obtížné. Vliv rodiny je pořád značně vysoký, a pokud nejsou rodiče zaměřeni na sport, nemůžeme to očekávat ani od jejich dětí. Ne nadarmo se říká: rodiče jsou vzorem pro své děti.

Pomocí dotazníku jsem se dále dozvěděla, že pravidelně bere lék 16,9 % chlapců a 28,6 % dívek. Mezi nejčastější užité léky žáky patří antialergika a antihistaminika. Na Staré škole ve výchově ke zdraví učitelé probírají se žáky možné negativní a pozitivní účinky léků.

Z výzkumu dále vyplývá, že víc jak polovina chlapců navštěvuje kroužky či sportovní tréninky. 41,7 % chlapců uvedlo, že nechodí do žádného kroužku. Dívky mají o zájmové činnosti větší zájem. Na žádný kroužek nedochází pouhá třetina dívek. Mezi nejnavštěvovanější kroužky patří hudební a dramatická výchova, florbal, hasiči, basketbal nebo fotbal. Za vyšším počtem žáků nedocházejících do žádného kroužku nestojí neinformovanost. Žáci na Staré škole jsou každoročně informováni o možných kroužcích ve svém okolí. Mají možnost i prohlídky Domu dětí a mládeže, kde se mnoho kroužků koná. Podle zástupkyně ředitele je největší zájem o tyto kroužky spíše na prvním stupni. Pomocí dotazníku jsem se snažila zjistit, kde žáci tráví nejčastěji

60

víkendy. Z několika nabídnutých odpovědí nejčastěji uvedli, že ho tráví doma s rodiči nebo s kamarády.

Poslední část dotazníku se zabývala způsobem trávení volného času a užíváním médií žáky ze Staré školy. K televizi podle výsledků denně zasedne polovina dotázaných žáků. Jedna třetina žáků uvedla, že si televizi zapne na tři až čtyři hodiny.

12,3 % chlapců a 10,9 % dívek odpovědělo, že nesleduje televizi. Více času než u televize stráví u počítače či tabletu. Kolem tří až čtyř hodin se údajně věnuje činnostem na počítači 39,1 % chlapců a necelých 39,8 % chlapců zasedne k uvedeným technologiím na více než pět hodin. Dívky stráví na počítači nebo tabletu méně hodin než chlapci. Nejčastěji uvedly, že tráví na počítači od jedné do čtyř hodin. Tyto technologie nemá údajně 5 % všech dotazovaných žáků ze Staré školy. Zjišťovala jsem i kolik času věnují z každého dne žáci své rodině. Výsledky byly následovné. Jedna polovina dívek uvedla, že stráví denně s rodiči od jedné do čtyř hodin. Druhá polovina děvčat uvedla čas od pěti do osmi hodin. Chlapci rodičům podle výsledků věnují méně času než děvčata. Třetina chlapců vypověděla, že je s rodinou více jak pět hodin denně.

Se svými blízkými údajně stráví 67,7 % chlapců od jedné do čtyř hodin. Nejčastěji chodí spát polovina žáků mezi 22. a 23. hodinou. Kolem osmé nebo deváté jde spát 20,9 % chlapců a 30,3 % dívek Po třiadvacáté podle dotazníku ulehá 20,9 % chlapců a 16,1 % dívek. Žáci z nižších tříd (6., 7.) chodí spát dříve než žáci v ročnících nad nimi. Dnešní populace využívá hojně sociální sítě. Není tomu jinak ani u dětí. Mezi jednou až dvěma hodinami stráví evidentně na sociální síti 41,6 % chlapců a 41,4 dívek.

Kolem třetiny používá síť denně tři až čtyři hodiny. S Facebookem nebo Twitterem tedy denně pracuje víc než pět hodin 16,9 % chlapců a 16,1 % dívek. Žáci ze šestých a sedmých tříd používají uvedené sociální sítě stejně často jako žáci z osmých a devátých tříd. Mobilní telefon dnes vlastní téměř každý jedinec. Z výsledků jsem zjistila, že školní děti dostávají nejčastěji telefon v 7 nebo 8 letech. SMS zprávy v současné době mládež tolik nevyužívá, oproti množství informací sdělených prostřednictvím sociálních sítí. Denně údajně pošle do tří SMS 70,8 % chlapců a 66,1 % dívek.

Zájem o technologie je určitě čím dál vyšší v souvislosti s neomezeným přístupem dětí k internetu. Zástupkyně ředitele uvedla, že v době vyučování museli dát zákaz připojovat se k sociálním sítím. Dříve se žáci připojovali i během vyučování, což

61

je odvádělo od pozornosti a narušovali tím výuku. Podle zástupkyně ředitele užívají žáci tato média, hlavně tedy sociální sítě, ve velkém. Mnoho žáků si nosí do školy tablety i počítače. O přestávkách je využívají k hraní her, což může mít za následek, že se někteří žáci straní kolektivu a nenavazují společenské kontakty tváří v tvář.

Pokusila jsem se výše shrnout poznatky získané po vyhodnocení dotazníků a rozhovoru se zástupkyní ředitele. Pomocí těchto informací jsem se snažila zjistit přístup ke zdravému životnímu stylu u žáků základních škol, respektive dvou základních škol. V následující kapitole uvádím výsledky dotazníkového šetření z druhé zkoumané základní školy.

3.2 Výsledky dotazníkového šetření na Nové škole

Tato kapitola představuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zdravý životní styl žáků z druhého stupně Nové školy sídlící v malém městě na severu Čech.

Uvedená škola byla postavena v létech devadesátých. Škola je moderně zařízena. Má několik odborných učeben, školní družinu, jídelnu, tělocvičnu a v roce 2001 byl vybudován nový sportovní areál. Navštěvuje ji celkem 190 žáků. Výuku zde zajišťuje 18 pedagogických pracovníků. Od roku 2009 se vyučuje ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu E.K.O.

Tabulka 10: Počty dotázaných chlapců a dívek na druhém stupni 2. ZŠ

Tabulka 10: Počty dotázaných chlapců a dívek na druhém stupni 2. ZŠ

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 53-0)