• No results found

Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafik- och gatudagar

30/9-1/10 2013

VÄLKOMNA TILL SKL:s

Årets stora mötesplats för tjänstemän, politiker, konsulter och

organisationer som arbetar med kommunala trafik- och

gatufrågor.

I samarbete med:

(2)

09:00-10:00 Registrering

10:00-10:15 Inledning. Patrik Wirsenius, SKL

10:15-11:00 Samtal med politiker: Lenita Ericson (s), Luleå kommun, Ewa Lofvar Konradsson (mp), Södertälje kommun, Henrik

Lander (c), Karlstad kommun

11:00-12:00 Per Lange bjuder på en föreläsning som är full av både humor och konkreta tips som inte liknar något annat ni har sett.

Ni fylls med nya insikter och bättre förutsättningar att lyckas med er kommunikation framöver.

12:00-13:00 Lunch

Trafikplanering Trafikreglering Hållbara transporter Godstransporter i tätort

Moderator Anders Bylund Lars Ahlman Helena Werre Cecilia Mårtensson

13:00-14:30 Trender i handeln och dess konsekvenser

Lars Backemar, Backemar Consulting AB

Externa köpcentra –

Karoline Kristo och Mats Lundgren, WSP

E-handel – möjligheter och förutsättningar

Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic

Aktuellt från Transport-styrelsen

Per Öhgren och Dainis Ciparsons, Transport-styrelsen

Aktuellt från Näringsde-partementet

Susanna Broms, Närings-departementet

Värderingar kring färd-vägsmiljön, kopplat till cyklande och gående

professor Peter Schantz på Gymnastik- och idrottshög-skolan (GIH).

Gåendes förutsättningar

Charlotta Johansson, Luleå Tekniska Universitet

Ny handbok om planering för gående

Lars Nilsson, Ramböll

Ystad – samordnad varu-distribution 2.0

Kerstin Wulff, Ystad kom-mun

Samordnad varudistribu-tion på Södertörn

Jan Hultgren, Huddinge kommun

Nyckelfaktorer för fram-gångsrik samordning

Ulf Troeng, Sweco

14:30-15:10 Fika och utställarbesök

15:10-17:00 ”Tåg i tid” – en åtgärds-valsstudie med treparts-samarbete

Ulf Johansson, Karlstad kommun

Att bygga i bullerutsatta områden – hur är det möj-ligt?

Kerstin Blom Bokliden, SKL och Kjell Strömmer, Trafikverket

Tillämpning av trafikal-stringsverktyget,

Karin Hassner, WSP och Ellen Rube, Växjö kommun

Ny handbok ”Arbete på väg”

Ulf Kroon, Malmö stad

ATK på kommunala gator

Eva Lundberg Trafikverket och Annika Feychting, Hud-dinge kommun

”Från vänstertrafik till biltullar - 45 år som trafik-planerare”

Hans Magnusson, Trafik-kontoret Göteborg

Planering för fotgängare i Malmö

Lukas Lindgren , Malmö stad

Varför skjutsar föräldrar barnen till skolan?

Anna Anund, VTI

Barnens väg till skolan, hur kan kommuner sam-verka kring att få in trafik i skolan?

Ann Gustafsson Eskilstuna kommun, Lotta Cederfeldt Malmö stad, m fl

Hållbara besöksresor till köpcentra – är det möjligt?

Caroline Ljungberg, Trivector Traffic

Vägval Citylogistik eller samlastning?

Jannica Schelin Norrkö-pings kommun

Stadsplanering, förtätning och gods

Sabina Andersson Halmstad kommun

Gods som eget transport-slag

Anders Nilsson Malmö kommun

Paneldiskussion om godstransporter

Föredragshållarna

17:00-18:30 Slut för dagen

18:30- Middag och underhållning på Scandic Star Sollentuna

(3)

Tisdag 1 oktober

Drift och underhåll Kollektivtrafik Trafikplanering Trafiksäkerhet

Moderator Ulrika Appelberg Anna Grönlund Kristina Hörnqvist Erik Norrgård

08:30-10:00 Grushandboken

Karin Edvardsson, VTI

Vitt på svart –

Om kommunal vinterväg-hållning

Claes-Anders Malmberg/ Peter Sandberg, ACAMA

Kollektivtrafik i samhälls-planeringen

Karolina Isaksson och Karin Thoresson, VTI

Verktyg för stärkt kollektivtrafik i stads-planeringen

Ida Paunonen, Sweco

Framkomlighetsåtgärder i kollektivtrafiken

Andreas Asp, VAP

Bussprioriterade trafik-signaler

Peter Kronborg, Movea Trafikkonsult AB

Parkering i ett stadsplane-ringssammanhang

Roger Johansson, Sweco

Flexibla parkeringstal: hur fungerar det och vad är fördelarna?

Pelle Envall, TUB Trafikut-redningsbyrån AB Parkeringsköpets juridik Germund Persson, SKL SKL:s nya handbok för trafiksäkerhetsprogram Patrik Wirsenius, SKL Revidering av SKL:s kom-munala trafiksäkerhetsre-vision

Malin Gibrand, Trivector

Kommunal tillämpning av ISO39001

Kristina Mattsson, Sweco

10:00-10:40 Fika och utställarbesök

10:40-12:30 Grävsamordning med hjälp av Ledningskollen – möjligheter och erfaren-heter

Per Henningsson, SKL och Jörgen Nordman, Combi-tech AB

Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort

Anna Niska, VTI

Ökat fokus på drift och underhåll för säkrare cykling

Johan Lindberg, Trafikver-ket

Stadsbussarna i Gävle – tre starka parter som i samverkan lyfter kollek-tivtrafiken

Helena Werre, Gävle kom-mun och Jurgen Lorenz, Nettbuss AB

Skånes superbussar, Sve-riges första satsning på BRT, Bus Rapid Transit System

Joakim Agartson, Skånetrafiken och Per Wisenborn, Malmö stad

Trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik i Västra Götaland

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen

Parkeringsstrategier vid stadsutveckling i Lund

Christian Rydén, Lunds kommun

Pilotprojekt Fullriggaren - erfarenheter av flexibla parkeringstal

Anna Stjärnkvist, Malmö stad

Gröna parkeringsköp i Umeå

Sara Wård, Umeå kommun

Paneldiskussion om parkering

Föredragshållarna

Tillämpning av nya hand-boken för kommunala trafiksäkerhetsprogram – exempel från Huddinge och Mjölby

Annika Löfmark, Huddinge kommun och Sara Hesse, Mjölby kommun

Indikatorer för uppföljning av trafiksäkerhetsmålen

Ylva Berg, Trafikverket

Åtgärdsstrategi säkrare cykling

Lars Darin, Trafikverket

Motorcyklister en oskyd-dad trafikant

Jörgen Persson, Trafikverket och Maria Nordqvist, Sveri-ges MotorCyklister

12:30-13:30 Lunch och utställarbesök

13:30-13:40 Information från SKL

13:40-15.00 Framtidens fordon, Bengt Dahlström, Toyota

Sov inte under revolutionen - om peak car use och vad detta kan betyda för planeringen, Christer Ljungberg,

Trivector

Samtal med yngre trafikplanerare, Andreas Ahlstam, Nynäshamns kommun, Caroline Jansson, Lidingö stad och

Emilie Lindberg, Nacka kommun 15.00-15.30 Avslutning och fika

(4)

Allmän information

Tid och plats:

Kostnad:

Anmälan:

Hotell:

Utställning:

Information:

Konferensen äger rum den 30 september – 1 oktober 2013 på Scandic Star Sollentuna, Aniaraplatsen

8, Sollentuna, tfn 08 517 264 00.

Vägbeskrivning

Hotellet ligger precis vid pendeltågsstationen Sollentuna. Om du kommer från Stockholms central ska

du ta den bakre utgången på perrongen och sen ta vänster.

Deltagaravgiften är 4500 kr ex moms för medlemmar (anställda i kommuner och landsting).

Deltagar-avgift för icke-medlemmar är 5500 kr ex moms. I priset ingår fika, luncher och middagen.

Anmälan görs på

www.skl.se/kalender

eller

klicka här

senast den 30 augusti. Anmälan är bindande

men kan överlåtas.

Vi har förbokat ett antal rum på Scandic Star Sollentuna. Du bokar och betalar direkt till hotellet

genom att maila till hotellet

starsollentuna@scandichotels.com

Pris 1590 kr inkl moms och frukost.

Efter 15 augusti kan vi inte garantera tillgång eller pris. Var ute i god tid med din hotellbokning!

Uppge bokningsnummer: 5071111.

I samband med konferensen arrangeras en utställning för branschföretag att presentera sin verksamhet.

Vid intresse att delta som utställare, kontakta Karina Lööw e-post:

karina.loow@konstella.se

Frågor om anmälan och andra praktiska ting besvaras av Konstella, 08-452 72 86 eller e-post:

konferens@konstella.se

Övriga frågor besvaras av Patrik Wirsenius, 08-452 76 06, e-post:

patrik.wirsenius@skl.se

References

Related documents

Att kontorsbyggnader görs om till bostäder i nära anslutning till resecentrum är för Mjölby kommun positivt, men för ASM Foods blir det mer komplicerat.. Vi är

Den ekologiska nätverksanalysen i denna pollineringsplan är dock inte en exakt prediktion över var pollinerare finns idag eller var pollineringstjänsten är som störts, utan

Kommunens resultat för 2019 uppgår till +193 mnkr, vilket är högre än det budgeterade resultatet för året som var +161 mnkr och högre än fjolårets resultat som uppgick till +184

privatpersoner som vill lämna större mängder avfall än vad, som ingår i grundavgiften för sophämtning och företag som enbart vill lämna avfall vid ett enstaka tillfälle betalar

För soprum belägna precis i anslutning till sopbilens uppställningsplats med kärlen placerade i anslutning till dörren, debiteras inte dragväg.. Hämtning varje vecka och kärl

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) m² Finns installerad eleffekt >10 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion.

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter utreda förutsättningarna för att med tillfälliga