Vad är utbildning på vetenskaplig grund?

Download (0)

Full text

(1)

5

Vad är utbildning på

vetenskaplig grund?

Malin Ideland och Claes Malmberg

I högskolelagen står det att högre utbildning (det vill säga på högskolor och universitet) ska vila på vetenskaplig grund och att det ska finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning (SFS 1992:1434). Detta samband kan man kalla forskningsanknuten eller forsknings-baserad utbildning, eller vetenskaplig grund. Men vad innebär detta egentligen, vad handlar den vetenskapliga grunden om? Vad betyder det att ha en forskningsanknuten utbildning? I den här skriften ger ett antal högskolelärare från utbildningsvetenskap olika perspektiv på vad detta kan innebära för utbildning i naturvetenskap för förskolan och grundskolans tidigare år.

De perspektiv som presenteras i den här skriften är inte de enda. Hög-skolelärare är inte överens om vad forskningsanknytning är. Vissa anser att det handlar om att läraren ska förmedla forskningsresultat, medan andra menar att studenterna ska utveckla forskarkompetenser såsom att göra systematiska undersökningar och skriva examensarbeten. Ytterli-gare andra menar att pedagogiken som används i undervisningen måste vara vetenskapligt prövad medan en fjärde åsikt är att utbildning på vetenskaplig grund handlar om att studenterna läser forskningsartiklar eller teoretisk litteratur. Och så vidare… Listan kan göras lång.

(2)

6

När det gäller utbildning i naturvetenskap för förskolan och grund-skolans tidigare år så finns det ytterligare problem att definiera vad forskningsanknytning är. Vilken typ av forskning är det som man ska anknyta till? Naturvetenskapliga forskningsresultat? Naturvetenska-pens forskningsmetoder? Utbildningsvetenskaplig forskning om barns lärande? Forskning om barns lärande i naturvetenskap? Samhällsve-tenskaplig forskning om barns sociala situation och hur denna får bety-delse i skolan? Utbildningsvetenskapliga forskningsmetoder? Och så vidare… Även den här listan kan göras lång och denna komplexitet är en av anledningarna till att den här skriften har kommit till. Den ett resultat av att ett kollegium av lärare inom naturvetenskap för förskolan och grundskolans tidigare år ville ta tag i frågorna och dels diskutera med varandra, dels skriva texter som vänder sig till dig som studerar på lärarutbildningen och kanske känner dig vilse i vad vetenskaplig grund och forskningsanknytning är och kan vara. Vi startade därför under våren 2011 en forskningscirkel där vi har förkovrat oss i såväl diskussioner om vad forskningsanknytning är och om vilken forskning som finns om naturvetenskap för förskola och grundskolans tidigare år. Det är inte ett stort forskningsfält, och mycket finns kvar att forska om. Texterna i denna skrift ger inte ett enstaka svar på vad det är som är forskningsanknytning av just de här utbildningarna, men däremot kommer olika sidor av den här komplexiteten att belysas. Exempel-vis kommer vi att diskutera hur forskningsresultat konstrueras i såväl naturvetenskap som utbildningsvetenskap, men också inom ramen för de examensarbeten som skrivs av studenter på institutionen inom ämnet skolans naturvetenskap. Det finns även texter som reflekterar över naturvetenskapens didaktik, det vill säga vad, hur, varför och för vem man undervisar naturvetenskap för små barn. Här finns både texter kring hur man kan arbeta med barns frågor och om hur man kan organisera kemiundervisning på en vetenskaplig grund. Ökade krav på forskningsanknytning och vetenskapliga grund gäller även i förskola och skola.

(3)

7 Vi hoppas att du som läser den här skriften kommer att inspireras till att fundera över vad vetenskap kan vara och vad det innebär att en utbild-ning vilar på vetenskaplig grund. Vi hoppas också att du uppskattar att det är en mångfald av perspektiv som kommer till uttryck istället för att vi har försökt få in ”vetenskapligheten” i en box. Och slutligen tycker vi det är bra om skriften kan ge dig idéer till ditt examensarbete och hur du själv kan vara med och bilda ny kunskap.

Vi som har skrivit arbetar alla på institutionen Natur – miljö – samhälle (NMS) på Malmö högskola. Vi har alla arbetat med lärarutbildning i naturvetenskapliga ämnen i många år, men vi har olika bakgrunder och olika anknytning till forskning och vetenskap och praktiken i skolan. Skriften är indelad i två delar. Gemensamt för texterna i den första delen är att de handlar om forskningsanknytning av naturvetenskapens didaktik ur ett praktiknära perspektiv. Här får vi veta mer om forskning om naturvetenskaplig utbildning i förskola och grundskolans tidigare år. I den andra delen blir vi mer vetenskapsteoretiska och resonerar kring hur naturvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig forskning producerar kunskap.

Referenser

SFS (1992) Högskolelagen. SFS 1992:1434. Stockholm: Utbildnings-departementet.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :