• No results found

Verksamhetsberättelse SFMG 2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verksamhetsberättelse SFMG 2005"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T

he

S

wedish

S

ociety of

M

edical

G

enetics

S

vensk

F

örening för

M

edicinsk

G

enetik

Lund 2005-11-14 Verksamhetsberättelse 2005

• Styrelsen har under året utgjorts av: Thoas Fioretos, Lund, ordförande

Elisabeth Blennow, Stockholm, vice ordförande

Samuel Gebre-Medhin, Lund, sekreterare facklig och vetenskaplig Kristina Karrman, Lund, kassör

Ulf Kristoffersson, Lund, redaktör

• Ämnesmötet för kliniska genetiker anordnades i Vejbystrand den 28-29/1. I anslutning till detta hölls också föreningens årsmöte.

• Antalet medlemmar i föreningen i november 2005 var 73.

• Föreningen anordnar i samband med årets riksstämma i Stockholm ett ”riksstämmosymposium”, samt är värd för en gästföreläsare.

• Utbildningsgruppen har fått i uppdrag att se över målbeskrivningen för ST-utbildningen i klinisk genetik.

• Föreningen har, representerade av Thoas Fioretos, Elisabeth Blennow och Ulf Kristoffersson, tillsammans med Jan Wahlström, träffat vård- och

äldreomsorgsminister Ylva Johansson, för att diskutera övergripande frågor om den kliniska genetikens betydelse inom hälso- och sjukvården.

• Under verksamhetsåret har ett medlemsbrev distribuerats till samtliga medlemmar.

Thoas Fioretos, ordförande Samuel Gebre-Medhin, sekreterare

____________________________________________________________________________________________________ Department of Clinical Genetics, University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

References

Related documents

Mina föreläsningar inför datatekniker och -ingenjörer handlar emellertid inte om såda- na empiriska samband, eller snarare brist på samband, mellan kvinnor och datorer, utan

Den konflikt som i praktiken finns mellan in- dividuell frigörelse och tillståndet för mäng- der av kvinnor blir inte löst och inte tycks den yrkesmässiga framgången hos kvinnor som

A t t reellt erkänna efterföljarvetenska- pens objektivism (förankrad i den privilegie- rade feministiska epistemologin) och samti- digt postmodernismens relativism (förank- rad i

Men trots dessa tecken på famil- jeorientering (eller är det en un- derordning?) var lönearbetet så centralt i kvinnornas liv att inte endast bortfallet av lönen upp- levdes

[r]

T h e Scandinavian welfare state, with its com- mitment to equal and optimal welfare for all members of the community, is a model for nu- merous governments and social

dock inte själv något försök att på djupet diskutera något eller några förment sjukliga geniers psyke, utan de exempel han åberopar sig på – Schopenhauer,

För att kunna minska miljöpåverkan från byggsektorn behöver aktörerna vara medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet ger upphov till, inte bara under driften utan även