• No results found

Eldistrubition 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Eldistrubition 3"

Copied!
30
0
0

Full text

(1)

Elenergi distribution

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Given effekt –

effektförluster - ekonomi

P = I x U x 3 x cos

P = (451 x 103) 2 x 5,46 x 3

Exempel: 250 MW (250 000 000 W) med effektfaktorn 0,8 skall överföras

I = P / (U x 3 x cos) 400 V I = 250x106 / (400 x 3 x 0,8 ) I = 451 055 A 400 kV (400 000V) Effektförluster i ledningarna Ex: 10 mil, R=5,46 P = I2 x R x 3 P = 1,92 TW P = 1 920 000 000 000 W P = 1,92 MW P = 1 920 000 W

Spotpris Juli 2009 = 40 öre/kWh 769 milj.kr / timme 769 kr / timme

I = P / (U x 3 x cos)

I = 250x106 / (400 x103 x 3 x 0,8 )

I = 451 A

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Industrins elanvändning fördelad på industrigrupper

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 prel. Gruvor 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 Livsmedelsindustri 2,4 2,5 2,4 2,5 2,8 2,7 2,3 Textil- och beklädnadsindustri 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 Trävaruindustri 2,1 2,6 2,4 2,1 2,2 2,3 2,1

Massa- och pappersindustri,

grafisk industri 20,7 20,9 22,3 23,2 23,2 23,4 22,2

Kemisk industri 6,8 6,7 6,8 7,1 7,7 7,7 7,8

J ord- och stenvaruindustri 1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,8 1,1

J ärn-, stål- och metallverk 7,9 7,7 7,6 8,1 7,9 7,8 7,6

Verkstadsindustri 7,3 7,6 7,4 7,1 7,6 7,4 7,0

Småindustri, hantverk och

övrigt 2,3 2,5 2,5 2,8 1,2 1,0 2,8

SUMMA inkl

avkopplingsbara elpannor 53,5 54,7 55,3 57,0 57,2 56,4 55,8

(20)

I Sverige använder vi förhållandevis mycket el per person och år. Det beror på vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en elintensiv

basindustri. Vi använder cirka 15 000 kWh el per invånare och år, och ligger därmed högt internationell sett.

(21)

(22)

(23)

Effektbehovets variation över dygnet dels en normal 14 april, gult, och dels den 14 april efter Corona-krisen, rött

Vänstra skalan går från 20 GW till 40 GW.

(24)
(25)

Elgeneratorer Ringhals

  R1 R2 R3, R4

Fabrikat GEC ASEA ASEA

Antal 2 2 2

Klämeffekt, MW 2x430 2x430 2x430

Märkspänning, kV 19,5 19,5 21,5

Märkeffekt, MVA 470 506 577

Statorkylning Vatten Vatten Vatten

(26)

Huvudtransformatorer Ringhals

 

R1

R2

R3, R4

Antal

2

2

2

Märkspänning, kV

20,5/438

20,5/438 22,6/438,5

Märkeffekt, MVA

500

500

550

Stängdes i dec 2019

(27)
(28)

Harsprångets kraftstation

Sveriges största vattenkraftverk (Luleälven)

5 aggregat

Total effekt: 977 MW

(29)

Kraftverk i Hyltebruk

(ombyggd klar 2020)

Effekt 26 MW

Produktion 100 GWh/år

(30)

References

Related documents

Barnböcker är en viktig inspirationskälla för barns motivation att utforska shiftspråket. Biblioteket är en viktig samarbetspartner för förskolan när det gäller detta.

För att hålla god ordning och se till så att det inte blir för många besökare i lokalen samtidigt kan det behövas många fler personer vid större arrangemang/orter.. En person

• Underhållsstandarden (krav på vägnätet) för belagd väg används som referens för vilken standard vägnätet ska ha på lång sikt. • Olika strategier för att upprätthålla

Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan..

När barnen är ute och leker på eftermiddagen och föräldrarna kommer för att hämta, inte rusar de raka vägen fram till sin lilla telning för att ge en kram och fråga

Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till vissa anställda i Koncernen, eller till av dem helägda bolag, i enlighet med vad som framgår av förslaget

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.. Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:I, får överlåta

Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till vissa anställda i Koncernen, eller till av dem helägda bolag, i enlighet med vad som framgår av förslaget under

främsta uppgift är att säkerställa den bredare principen om konfidentialitet som ett komplement till de grundläggande reglerna om skydd för den personliga integriteten.. • Det

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att 500 000 kronor avsätts till Karlstads barn och elever för extra riktade insatser för att bidra till att..

Vi inför en begränsning som innebär att fonden inte riktar sig till investerare vars teckning eller innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller

Vi arbetar dock med några olika scenarion och skulle smittskydd öka andelen elever som kan vara på skolan efter den 2 maj kommer vi att ha inne åk 3 hela tiden och växla

Dalarnas län, 22

Ärenden som planerats att behandlas på sammanträde i april som är brådskande och inte kan avvakta nämndens beslut kommer att fattas med ordförandebeslut.. Arbetsutskottets

Är det inte så att livet oftast ter sig ganska likartat för den som tror på Jesus och hans uppståndelse och för den som inte kan eller vill tro på nån Gud. I dopet förenas

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.. Apropå andra kulturer så har vi haft en dag då

Målsättningen för bolagets utvecklingsarbete inom autoimmun diabetes är att i ett första steg kunna bevara den blodsockerkontrollerande förmågan hos patienter med

Om någon på jobbet är väldigt duktig på något, låt den personen göra det istället för sådant som den inte är lika bra på.. Om man utnytt- jar varandras styrkor blir man

riksantikvarieämbetet, tulldirektionen i västra regionen, don%nver!;et, Hallands lans landsSingskonmun, ilungsbacka komun, landsantikvarien, G6tebor.p ornitologiska förening,

Därefter jobbade vi i grupper som alla fick i uppgift att måla visionen för hur de önskar se den sociala välfärden; för regionen, för människor/brukarna, för sig själv..

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att motverka fusk och för

bruk och andaktsöfningar utom området för främmande trosförsainlings kyrka, bönehus eller kyrkogård endast för att förhindra proselytmakeri, och att man nu också vore så