• No results found

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-03-12 S2020/01591/SOF (delvis) I:5 2 bilagor Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen ska även tillhandahålla och kvalitetssäkra kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd. Sammantaget uppgår kostnaderna för uppdragets genomförande till 127 500 000 kronor för 2020. Medlen ska fördelas enligt följande.

Utvecklingsmedel

Socialstyrelsen ska under 2020 fördela 75 000 000 kronor till kommuner och 31 500 000 kronor till regioner efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som inte rekvirerats får fördelas till de kommuner och regioner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Därutöver ska 8 000 000 kronor efter ansökan fördelas till ideella föreningar och stiftelser som bedriver verk-samhet på lokal nivå. Regeringens anvisningar för fördelning av medlen framgår av bilaga 1och 2.

Av medlen ska 71 000 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 8 Motverka våld mot kvinnor och barn, och 43 500 000 kronor ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända

(2)

invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS.

Nationellt och regionalt kompetensstöd

Socialstyrelsen får i uppdrag att tillhandahålla och kvalitetssäkra nationellt kompetensstöd för socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Myndigheten ska i samverkan med Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) tillhandhålla nationellt kompetensstöd. Socialstyrelsen ska vidare samverka med de medverkande myndigheterna för att stödja spridningen av kompetensstödet och underlätta mottagandet av nationellt stöd.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att bistå Socialstyrelsen att sprida nationellt stöd till den regionala nivån. Jämställdhetsmyndigheten ska, i samverkan med länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK), Linköpings universitet (Barnafrid) och regionerna stödja spridningen och utveckla formerna för att underlätta mottagandet av det nationella stödet.

Jämställdhetsmyndigheten ska vidare främja enhetlighet och synergier mellan länen och särskilt stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt

samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Länsstyrelserna får i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen ge

regionalt kompetensstöd till kommuner i syfte att underlätta genomförandet av nationell kunskap och stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete. Även ideella föreningar och stiftelser ska erbjudas stöd. Avseende frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska arbetet ske i samverkan med det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland län.

Uppsala universitet (NCK) får i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen vidareutveckla och erbjuda kompetensstöd avseende våldsutsatta vuxna med fokus på webbaserat stöd för berörda yrkesverksamma. Arbetet ska

underlätta genomförandet av kunskap och stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Linköpings universitet (Barnafrid) får i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna utveckla och erbjuda kompetensstöd till kommuner och regioner avseende våldsutsatta barn och barn som har

(3)

3 (8)

bevittnat våld. Arbetet ska underlätta genomförandet av kunskap och stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna samråda med Nationella nätverket för samordningsförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen får förfoga över 12 500 000 kronor för genomförande av denna del av uppdraget. Av medlen är 4 000 000 kronor för myndighetens kostnader och 7 000 000 kronor för särskilda stimulansmedel som fördelas till länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) efter ansökan hos Socialstyrelsen. Medlen avser att användas för informations- och utbildningsinsatser, riktade insatser för vissa grupper eller för utvecklingsarbeten. Ansökningarna ska bedömas och beslutas av

Socialstyrelsen efter inhämtande av synpunkter från Jämställdhetsmyndig-heten. Därtill får Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) förfoga över 500 000 kronor vardera för uppdragets genomförande. Länsstyrelserna har fördelats medel för

uppdraget genom regeringsbeslut (A2019/02322/JÄM). Medlen fördelas av Socialstyrelsen i samband med uppdragets igångsättande. Regeringens anvisningar för uppdraget framgår av bilaga 2. Dessa 12 500 000 kronor ska

belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 8 Motverka våld mot kvinnor och barn.

Uppföljning och redovisning

Socialstyrelsen ska ha det övergripande ansvaret för att på nationell nivå samordna, kvalitetssäkra, följa upp och redovisa uppdraget om utvecklings-medel och kompetensstöd. Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2020 i samverkan med medverkande myndigheter lämna en redogörelse till

Regeringskansliet (Socialdepartementet) för hur uppdraget om nationellt och regionalt kompetensstöd ska genomföras.

En slutredovisning av uppdraget i dess helhet ska lämnas till

Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2023. Redovisningen ska innehålla en sammanfattande beskrivning av utvecklingen som bygger på medverkande myndigheter och övriga aktörers rapporter om hur medlen använts samt en ekonomisk redovisning som inkluderar samtliga administrativa kostnader. En delredovisning ska lämnas senast den

(4)

30 oktober 2021. Planen och redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera och bedöma hur uppdraget i dess helhet har bidragit till att uppfylla de övergrip-ande målen för uppdraget och för det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Myndigheten för vård- och omsorgs-analys ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet

(Socialdepartementet) senast den 30 november 2023. Myndigheten får för denna del av uppdraget under 2020 förfoga över 500 000 kronor. Dessa kostnader ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 8 Motverka våld mot kvinnor och barn.

För 2020 är kostnaderna för uppdraget 127 500 000 kronor. Regeringen beräknar att kostnaderna för uppdragets genomförande under 2021 och 2022 uppgår till 109 000 000 kronor årligen.

Ärendet

Våld mot kvinnor, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga problem för samhället och individen. En rad internationella konventioner slår fast individens rätt till skydd mot alla former av våld. Regeringen beslutade 2016 om en sektorsövergripande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndig-heten har i uppdrag att samordna och stödja andra myndigheter i arbetet med att genomföra strategin och länsstyrelserna utgör navet i genomförandet av strategin på regional nivå.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården är centrala aktörer för att upptäcka våldet och ge stöd, skydd och hjälp till utsatta barn och vuxna oavsett livssituation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relationer ger kommuner och vårdgivare stöd för tillämpningen av lagstiftningen inom detta område.

Sedan 2012 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att fördela utveck-lingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna ge kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer för att kvalitetsutveckla arbetet mot

(5)

5 (8)

våld i nära relationer. Uppdraget utvidgades under perioden 2016–2018 till att även omfatta hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Av Socialstyrelsens redovisning av uppdraget 2016–2018 framgår att utvecklingsmedlen och kompetensstödet har medfört att betydligt fler kommuner arbetar med kvalitetsutveckling, att kommuner har anställt samordnare för att

systematisera arbetet och att åtgärder vidtagits för att driva på kompetens-försörjningen. Exempelvis har medlen underlättat för personal i olika verksamheter att delta i utbildningar.

Fördelningen av medel mellan kommuner har blivit mer likvärdig sedan 2012 och idag rekvirerar de flesta av kommunerna medel. Samtliga regioner har tagit del av medlen sedan starten 2016. Allt fler kommuner och regioner har nu etablerat arbetssätt och rutiner. Utvecklingen är dock ojämn över landet. Rapporter vittnar om kvarvarande utvecklingsbehov, exempelvis när det gäller att aktivt identifiera våldsutsatta personer och upprätthålla

kompetens när personal försvinner. I utvärderingen av hur Sverige efterlever konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) 2017–2018 efterlyser Europarådet bättre myndighetssamverkan i enskilda ärenden, fortbildning för vård- och omsorgspersonal och åtgärder för att säkra stöd även till våldsutsatta kvinnor i särskilt sårbara situationer.

Det finns också enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i socialnämndens arbete med våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld. FN:s Barnrättskommitté har i sina senaste slutsatser och rekommendationer rekommenderat Sverige att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få till stånd ett sammanhängande och samordnat system som skyddar barn från våld, övergrepp och vanvård.

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att uppdraget om utvecklings-medel och kompetensstöd mot våld i nära relationer m.m. ska förnyas.

Närmare om uppdraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Personer som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. Målsättningen är också att kommuner och

(6)

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan mellan

kommuner, regioner och berörda verksamheter är av stor vikt. Kunskap om behov och brister som har identifierats på lokal nivå bör vara utgångspunkt för arbetet.

Utvecklingsmedel och kompetensstöd avser att utveckla och stärka − socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens,

långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt stöd till våldsutsatta vuxna och barn, inklusive barn som har

bevittnat våld,

− alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva och tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relationer m.m. och gällande regelverk i övrigt,

− verksamma metoder för våldsutsatta med särskilda behov på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, nationell minoritetstillhörighet, utländsk bakgrundhedersrelaterat våld och förtryck eller drogrelaterade problem. samt personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål,

(7)

7 (8)

− alla berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja våldsutsatta barn och vuxna, inklusive flickor och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning och barn som uppges vara gifta och

− insatser för att nå våldsutövare och förebygga återfall i våldsbrott. På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Karin Nilsson Kelly

Likalydande

Jämställdhetsmyndigheten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Länsstyrelserna

Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Linköpings universitet, Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

(8)

Kopia till Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM Finansdepartementet/BA, OFA K, Justitiedepartementet/KRIM Socialutskottet Kammarkollegiet

Sveriges Kommuner och Regioner

(9)

Bilaga 1 till regeringsbeslut 2020-03-12 nr I:5

Fördelning till kommuner

Kommuner Befolkning per den 1/11 2019 Kommungrupp Belopp att fördelar per kommun

Stockholm 974 145 1 4 528 687 Göteborg 578 913 1 2 714 450 Malmö 343 821 1 1 625 883 Uppsala 230 416 3 1 098 821 Linköping 162 984 3 783 765 Örebro 155 592 3 754 440 Västerås 153 935 3 752 561 Helsingborg 147 445 3 726 729 Norrköping 142 921 3 710 147 Jönköping 140 946 3 705 970 Umeå 128 807 3 650 319 Lund 124 878 3 635 476 Borås 113 022 3 583 114 Huddinge 112 815 2 579 664 Eskilstuna 106 733 3 555 945 Nacka 105 185 2 552 089 Halmstad 102 636 3 545 421 Gävle 102 355 3 542 814 Sundsvall 99 391 3 534 753 Södertälje 98 869 3 533 602 Botkyrka 94 247 2 518 446 Växjö 93 991 3 515 887 Karlstad 93 774 3 513 523 Haninge 91 500 2 509 533 Kristianstad 85 640 6 480 325 Kungsbacka 84 157 2 475 373 Solna 82 482 2 469 210 Järfälla 79 907 2 457 757 Luleå 78 120 3 450 644 Sollentuna 73 685 2 428 007 Skellefteå 72 563 6 424 392 Täby 71 993 2 423 937 Kalmar 69 401 6 413 186 Mölndal 69 227 2 411 449 Karlskrona 66 750 6 401 071 Varberg 64 464 6 389 914 Östersund 63 744 3 388 108 Norrtälje 62 430 6 382 604 Gotland 59 636 6 368 699 Falun 59 382 6 368 674 Trollhättan 59 006 3 367 866 Uddevalla 56 712 5 358 912 Nyköping 56 566 6 357 977

(10)

Skövde 56 181 6 357 787 Örnsköldsvik 56 006 6 356 633 Borlänge 52 505 3 340 118 Hässleholm 52 171 6 338 576 Sundbyberg 52 098 2 338 509 Sigtuna 48 780 2 320 408 Tyresö 48 240 2 319 941 Lidingö 48 123 2 318 790 Upplands Väsby 46 510 2 313 073 Kungälv 46 151 2 312 253 Landskrona 46 005 4 311 870 Österåker 45 424 2 311 379 Trelleborg 45 386 2 311 077 Falkenberg 45 275 6 310 819 Enköping 45 069 5 310 522 Värmdö 44 928 2 309 263 Motala 43 680 5 306 123 Lerum 42 508 2 301 498 Ängelholm 42 458 4 300 955 Piteå 42 296 6 299 609 Alingsås 41 371 2 296 559 Lidköping 40 106 6 289 095 Vänersborg 39 599 4 287 414 Sandviken 39 257 5 287 024 Partille 39 220 2 286 115 Härryda 37 969 2 279 764 Hudiksvall 37 548 6 278 164 Västervik 36 721 6 274 485 Vellinge 36 637 2 274 345 Strängnäs 36 461 4 273 506 Mark 34 790 4 264 443 Katrineholm 34 737 6 264 285 Värnamo 34 576 6 263 297 Vallentuna 34 040 2 261 705 Eslöv 33 789 4 261 126 Falköping 33 237 6 258 190 Danderyd 32 885 2 256 770 Karlshamn 32 443 6 254 616 Kävlinge 31 764 2 250 558 Nässjö 31 527 5 249 949 Ale 31 274 2 249 194 Ystad 30 512 6 244 342 Karlskoga 30 384 6 243 317 Gislaved 29 962 8 240 431

(11)

Ekerö 28 594 2 233 700 Nynäshamn 28 576 2 233 611 Ljungby 28 492 6 233 198 Boden 28 080 5 231 170 Mjölby 27 723 4 229 414 Vetlanda 27 467 8 228 154 Oskarshamn 27 079 6 226 245 Ludvika 26 921 8 225 467 Bollnäs 26 889 8 225 310 Höganäs 26 869 4 225 212 Stenungsund 26 749 2 224 621 Köping 26 226 5 222 048 Arvika 26 101 8 221 433 Laholm 25 849 4 220 193 Söderhamn 25 686 8 219 391 Staffanstorp 25 296 2 217 472 Härnösand 25 165 6 216 827 Lomma 24 846 2 215 257 Ulricehamn 24 640 5 214 244 Mariestad 24 543 6 213 766 Kristinehamn 24 244 5 212 295 Lindesberg 23 611 5 209 180 Avesta 23 185 6 207 084 Sala 22 881 5 205 588 Kiruna 22 877 6 205 569 Östhammar 22 202 5 202 247 Svedala 22 113 2 201 809 Finspång 21 884 5 200 682 Håbo 21 881 2 200 668 Kumla 21 685 4 199 703 Tierp 21 128 4 196 962 Mora 20 414 8 193 449 Nybro 20 317 7 192 972 Alvesta 20 179 4 192 293 Simrishamn 19 218 7 187 564 Sjöbo 19 207 4 187 510 Sollefteå 19 207 8 187 510 Burlöv 18 993 2 186 457 Tranås 18 976 5 186 373 Ljusdal 18 936 8 186 176 Knivsta 18 847 4 185 739 Skara 18 835 7 185 680 Kramfors 18 317 8 183 131 Timrå 17 958 4 181 364 Klippan 17 808 4 180 626 Eksjö 17 736 7 180 272

(12)

Älmhult 17 643 7 179 814 Gällivare 17 540 8 179 307 Sölvesborg 17 448 7 178 855 Salem 16 765 2 175 494 Höör 16 733 4 175 336 Hammarö 16 571 4 174 539 Flen 16 555 5 174 461 Hallstahammar 16 301 4 173 211 Vara 16 040 7 171 926 Tjörn 16 023 7 171 843 Åstorp 15 961 4 171 538 Hallsberg 15 950 4 171 484 Kalix 15 915 8 171 311 Skurup 15 892 2 171 198 Leksand 15 818 9 170 834 Bjuv 15 690 4 170 204 Hörby 15 660 4 170 057 Vimmerby 15 655 8 170 032 Hedemora 15 469 7 169 117 Säffle 15 435 5 168 949 Mörbylånga 15 225 7 167 916 Orust 15 187 7 167 729 Båstad 15 077 9 167 188 Östra Göinge 15 009 7 166 853 Krokom 14 951 4 166 568 Söderköping 14 637 4 165 023 Lysekil 14 594 5 164 811 Svalöv 14 267 4 163 202 Hultsfred 14 245 7 163 094 Vaggeryd 14 226 5 163 000 Arboga 14 115 7 162 454 Lilla Edet 14 077 2 162 267 Heby 14 054 4 162 154 Trosa 13 684 4 160 333 Tomelilla 13 602 7 159 930 Mönsterås 13 455 7 159 207 Olofström 13 444 7 159 153 Fagersta 13 386 7 158 867 Sunne 13 285 8 158 370 Osby 13 245 7 158 173 Strömstad 13 228 9 158 090 Götene 13 198 7 157 942 Öckerö 12 905 2 156 500 Bromölla 12 879 7 156 372

(13)

Åmål 12 619 8 155 093 Habo 12 418 4 154 104 Tingsryd 12 384 5 153 937 Lycksele 12 260 8 153 327 Kil 12 068 4 152 382 Vaxholm 11 988 2 151 988 Oxelösund 11 953 7 151 816 Tranemo 11 910 5 151 604 Vårgårda 11 797 7 151 048 Ovanåker 11 672 8 150 433 Sävsjö 11 661 7 150 379 Strömsund 11 643 8 150 291 Torsby 11 626 8 150 207 Åre 11 626 9 150 207 Hagfors 11 613 8 150 143 Forshaga 11 502 4 149 597 Åtvidaberg 11 496 4 149 567 Askersund 11 361 5 148 903 Gnesta 11 356 4 148 878 Tibro 11 249 7 148 352 Säter 11 112 4 147 678 Nykvarn 11 010 4 147 176 Rättvik 10 964 9 146 949 Smedjebacken 10 886 7 146 566 Borgholm 10 845 9 146 364 Hylte 10 821 5 146 246 Svenljunga 10 772 4 146 005 Nora 10 725 4 145 773 Filipstad 10 671 8 145 508 Munkedal 10 541 7 144 868 Gagnef 10 311 4 143 736 Markaryd 10 301 7 143 687 Örkelljunga 10 287 4 143 618 Härjedalen 10 089 9 142 644 Malung-Sälen 10 087 9 142 634 Årjäng 10 081 8 142 605 Surahammar 10 065 4 142 526 Kinda 9 952 5 141 970 Bengtsfors 9 782 8 141 133 Gnosjö 9 713 7 140 794 Haparanda 9 678 8 140 622 Degerfors 9 663 7 140 548 Uppvidinge 9 594 5 140 208 Hofors 9 593 5 140 203 Herrljunga 9 494 5 139 716 Bollebygd 9 481 2 139 652

(14)

Nordanstig 9 476 7 139 628 Emmaboda 9 450 7 139 500 Älvkarleby 9 447 4 139 485 Ånge 9 336 8 138 939 Mellerud 9 292 7 138 722 Töreboda 9 292 7 138 722 Hjo 9 208 7 138 309 Vingåker 9 124 7 137 896 Sotenäs 9 044 9 137 502 Grums 9 036 4 137 463 Vännäs 8 819 4 136 395 Lessebo 8 706 4 135 839 Kungsör 8 637 7 135 499 Eda 8 569 9 135 165 Lekeberg 8 235 4 133 521 Älvsbyn 8 070 5 132 709 Valdemarsvik 7 886 5 131 804 Perstorp 7 501 4 129 910 Vadstena 7 452 7 129 668 Mullsjö 7 309 4 128 965 Nordmaling 7 150 4 128 182 Torsås 7 104 7 127 956 Berg 7 040 5 127 641 Älvdalen 7 029 9 127 587 Hällefors 6 995 8 127 420 Karlsborg 6 967 7 127 282 Orsa 6 920 9 127 051 Aneby 6 834 4 126 627 Vansbro 6 792 8 126 421 Robertsfors 6 754 5 126 234 Vilhelmina 6 670 8 125 821 Färgelanda 6 636 4 125 653 Bräcke 6 319 5 124 093 Arvidsjaur 6 244 8 123 724 Pajala 6 066 8 122 848 Ockelbo 5 921 5 122 135 Högsby 5 918 7 122 120 Storuman 5 863 9 121 850 Norberg 5 717 7 121 131 Laxå 5 685 5 120 974 Grästorp 5 681 4 120 954 Essunga 5 651 7 120 806 Boxholm 5 475 7 119 940 Vindeln 5 416 5 119 650

(15)

Gullspång 5 284 7 119 001 Jokkmokk 4 926 8 117 239 Dals-Ed 4 824 8 116 737 Ljusnarsberg 4 748 7 116 363 Skinnskatteberg 4 371 7 114 508 Övertorneå 4 308 8 114 198 Storfors 4 006 7 112 712 Norsjö 3 995 8 112 658 Ydre 3 776 7 111 580 Munkfors 3 760 5 111 502 Överkalix 3 311 8 109 292 Malå 3 078 8 108 146 Arjeplog 2 799 9 106 773 Åsele 2 787 8 106 714 Dorotea 2 549 8 105 543 Sorsele 2 495 8 105 277 Bjurholm 2 415 4 104 883

(16)

Fördelning till regioner

Region Befolkning per den 1/11 2019 Belopp att fördelar per region

Stockholm 2 374 550 3 416 090 Uppsala 383 044 1 389 745 Södermanland 297 169 1 302 368 Östergötland 465 214 1 473 352 Jönköping 363 351 1 369 707 Kronoberg 201 290 1 204 811 Kalmar 245 415 1 249 708 Gotland 59 636 1 060 679 Blekinge 159 748 1 162 543 Skåne 1 376 659 2 400 742 Halland 333 202 1 339 031 Västra Götaland 1 724 529 2 754 698 Värmland 282 342 1 287 281 Örebro 304 634 1 309 963 Västmanland 275 634 1 280 456 Dalarna 287 795 1 292 830 Gävleborg 287 333 1 292 360 Västernorrland 245 380 1 249 673 Jämtland 130 697 1 132 983 Västerbotten 271 621 1 276 373 Norrbotten 250 230 1 254 607

(17)

Bilaga 2 till regeringsbeslut 2020-03-12 nr I:5

1 (3) Anvisningar för utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel till kommunerna

Medlen fördelas utifrån kommunens invånarantal. Kommuner med upp till 30 000 invånare får dock minst 100 000 kronor samt en befolkningsrelaterad summa. Det totala beloppet framgår av fördelningsnyckeln i bilaga 1.

Medlen får även användas för att stärka samverkan mellan kommuner som på egen hand möter svårigheter att utveckla ett framgångsrikt arbete. Det kan exempelvis handla om samarbete för att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn som vistas i skyddat boende, utveckling av kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller kartläggningar av antalet barn och unga som saknas i skolan och som misstänks ha utsatts för hedersrelaterade brott utomlands. Det kan också handla om samarbete för att stärka samverkan mellan socialtjänstens arbete och hälso- och sjukvårdens på lokal nivå.

Utvecklingsmedel till regionerna

Medlen till regionerna fördelas med ett garanterat belopp på 1 000 000 kronor för varje region. Resterande medel fördelas enligt andel i befolkningen. Det totala beloppet framgår av fördelningsnyckeln i bilaga 1.

Medlen får även användas för att stärka samverkan mellan regioner, mellan verksamheter som på egen hand möter svårigheter att utveckla ett framgångsrikt arbete och mellan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete på lokal nivå.

Utvecklingsmedel till ideella föreningar och stiftelser

Ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna ansöka om medel hos Socialstyrelsen för att utveckla sitt arbete i enlighet med uppdragets syfte och målsättning. Medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar det direkta stödet till den enskilda individen. I detta syfte får medlen också användas till

kompetensutveckling.

Utvecklingsmedel till kvinno- och tjejjourer kan endast lämnas för sådan verksamhet som inte omfattas av förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Medel kan inte sökas för att täcka personalkostnader eller lokalhyra för skyddat boende.

(18)

Myndigheternas ansvar

Socialstyrelsen:

Utvecklingsmedel

− Ta fram anvisningar till kommuner och regioner om möjligheten att rekvirera

utvecklingsmedel, inklusive information om möjligheter för kommuner att använda dessa medel för att genomföra insatser i samverkan,

− ta fram närmare anvisningar om under vilka förutsättningar som ideella föreningar och stiftelser kan ansöka om medel. Arbetet ska ske i dialog med länsstyrelserna,

− meddela villkor för återrapportering och återbetalning utöver vad som framgår av regeringsbeslutet,

− prioritera bland inkomna ansökningar utifrån uppdragets målsättningar och på nationell nivå följa upp och rapportera hur medlen har fördelats och använts med utgångspunkt i de övergripande målen för uppdraget och

− ta fram anvisningar för länsstyrelsen, Uppsala universitet (NCK), Linköpings universitet (Barnafrid) och Jämställdhetsmyndigheten för hur återrapportering till Socialstyrelsen ska göras inför delredovisning och slutredovisning.

Kompetensstöd

− I samverkan med länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) ta fram en övergripande plan för

kompetensstödets utformning. Planen ska tydliggöra myndigheternas respektive ansvarsområde i enlighet med dessa anvisningar och innehålla en beskrivning av hur arbetet med kompetensöverföring och erfarenhetsspridning ska organiseras. För att göra ett fortlöpande utvecklingsarbete möjligt och ta tillvara ny kunskap bör planen kunna revideras efter hand. Gemensamma och mätbara mål för arbetets genomförande, inom ett eller flera områden, kan ingå i planen,

− fördela särskilda stimulansmedel efter inhämtande av synpunkter från Jämställdhetsmyndigheten, prioritera mellan inkomna ansökningar och

− löpande inhämta synpunkter och erfarenheter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Länsstyrelserna:

− I samverkan med Socialstyrelsen, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) ta fram en övergripande plan för kompetensstödets utformning. Främja samverkan mellan kommuner och vid behov verka för gemensamma utbildningsinsatser och insatser vad gäller särskilt riskutsatta grupper som enskilda kommuner har svårt att ordna på egen hand och

− följa utvecklingen av arbetet i länet och inför delredovisning och slutrapport redovisa sina erfarenheter till Socialstyrelsen.

(19)

3 (3)

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK):

− I samverkan med Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Linköpings universitet (Barnafrid) ta fram en övergripande plan för kompetensstödets utformning och

− inför delredovisning och slutrapport redovisa sina erfarenheter till Socialstyrelsen. Linköpings universitet (Barnafrid):

− I samverkan med Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Uppsala universitet (NCK) ta fram en övergripande plan för kompetensstödets utformning och − inför delredoisning och slutrapport redovisa sina erfarenheter till Socialstyrelsen. Jämställdhetsmyndigheten:

− I samverkan med Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) ta fram en övergripande plan för kompetensstödets utformning och

− löpande och inför delredovisning och slutrapport redovisa sina erfarenheter till Socialstyrelsen.

References

Related documents

Tillförsel av syrgas under aktivitet leder till ökad fysisk förmåga hos patienter med KOL.. Karotisreceptorerna i aorta uppfattar snabbt den ökade syrgasnivån i blodet

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Tillgång till bostadsnära natur och en god grönstruktur skapar att- raktivitet och kan vara ett konkurrensmedel för staden och många kommuner använder sig aktivt av det gröna

Urvalet innebär en uppmaning till den svenska branschen att lära av andra, inte för att kopiera, utan för att inspireras till en svensk modell av miljömedveten, energieffektiv och