Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-06-04 Ku2020/01235/KO (delvis) Ku2020/01364/KO 7 Kulturdepartementet Myndigheten för kulturanalys Box 1001 405 21 Göteborg Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Framställning från Myndigheten för kulturanalys om förlängd tid för uppdraget att göra en översyn av den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten

Regeringens beslut

Regeringen beslutade den 28 november 2019 om uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten (Ku2019/01972/KO). Tiden för genomförande av uppdraget förlängs. Uppdraget ska istället redovisas till regeringen

(Kulturdepartementet) senast den 10 juni 2021.

Bakgrund

Myndigheten för kulturanalys fick i november 2019 i uppdrag av regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. I uppdraget ingår att analysera den statliga, regionala och lokala kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. På statlig nivå ska fokus för översynen ligga på bidragsgivningen, medan fokus på den regionala och lokala nivån ska vara på verksamhetsstyrningen. Utredningen ska, enligt regeringens uppdrag, särskilt belysa principen om armlängds avstånd. Uppdraget ska slutredovisas den 15 februari 2021. En delredovisning av uppdraget har lämnats den 15 maj 2020

(Ku2020/01235/KO). I delredovisningen framgår att myndigheten mot bakgrund av rådande coronapandemi behöver revidera tidsplanen för översynen. Myndigheten kan exempelvis inte genomföra de enkäter och intervjuer som behövs för att kunna genomföra uppdraget. Arbetet med utredningens olika delar är också beroende av dialog med i första hand bidragsgivande myndigheter och regionala och kommunala

(2)

2 (2)

kulturförvaltningar. Myndigheten har därför begärt att få skjuta fram slutredovisningen till den 10 juni 2021.

Skälen för regeringens beslut

För att Myndigheten för kulturanalys ska kunna genomföra uppdraget med god kvalitet bedömer regeringen att uppdraget bör förlängas och redovisas senast den 10 juni 2021.

På regeringens vägnar Amanda Lind Matilda Berggren Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/OFA K Riksdagen, kulturutskottet Konstnärsnämnden Statens kulturråd samtliga landsting

Figure

Updating...

References

Related subjects :