• No results found

Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över beslutsordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över beslutsordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 6 2020-04-09 N2020/01009/JL

Näringsdepartementet Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över beslutsordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att i samråd med länsstyrelserna utreda om det finns behov av att se över i vilka fall ärenden om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ska prövas av länsstyrelserna respektive Jordbruksverket. I uppdraget ingår också att föreslå en ny beloppsgräns i 4 § jordförvärvsförordningen och analysera om nuvarande instansordning – som innebär att Jordbruksverket i vissa ärenden beslutar som första instans och i andra ärenden är överprövningsinstans för länsstyrelsernas beslut – fungerar väl eller bör ändras. En analys och en konsekvensbedömning av de förslag som lämnas ska göras, i synnerhet gällande resursbehov för berörda myndigheter.

Uppdraget ska skriftligen rapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2020. Uppdraget ska utföras inom ram.

Skäl för regeringens beslut

Vid förvärv av lantbruksfastighet krävs i vissa fall, enligt 4 §

jordförvärvslagen (1979:230), ett särskilt tillstånd, s.k. förvärvstillstånd. Ärenden om förvärvstillstånd prövas enligt 2 § jordförvärvsförordningen (2005:522) av den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen. Om lantbruksegendomens värde uppenbarligen överstiger tio miljoner kronor och förvärvaren är annan juridisk person än sambruksförenkling ska ärendena dock, enligt 4 § jordförvärvsförordningen, istället prövas av Jordbruksverket. Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till Jordbruksverket. Länsstyrelsernas beslut

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm

Fax: 08-411 36 16 Besöksadress: Herkulesgatan 17

(2)

överklagas till Jordbruksverket, vars beslut överprövas av allmän förvaltningsdomstol.

Beloppsgränsen i 4 § jordförvärvsförordningen har inte ändrats sedan 2005. Till följd av prisutvecklingen på fastighetsmarknaden prövas idag en större andel av ärendena om förvärvstillstånd av Jordbruksverket än vad som tidigare var fallet. En ny beloppsgräns för fördelning av ärenden mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna behövs därför. Det finns vidare anledning att analysera om nuvarande ordning där Jordbruksverket i vissa ärenden beslutar som första instans och i andra ärenden är

överprövningsinstans för länsstyrelsernas beslut fungerar väl eller bör ändras. På regeringens vägnar Jennie Nilsson Madelene Syrén Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/JU L1 Finansdepartementet/BA och SFÖ Miljödepartementet/NM Kulturdepartementet/KL länsstyrelserna 2 (2)

References

Related documents

Eftersom det enligt detta förslag fortfarande skulle krävas ackreditering för andra byggnader än småhus, skulle de aktörer som besiktigar dessa byggnader även i

Vid en analys av besiktningssvaren för förbindelse till taknock framkom att besiktningsmännen systematiskt inte hade fyllt i att byggnader med taklucka, takfönster, vägglucka

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Den förändring som behöver göras för att BKN ska kunna ställa ut garantier för lån under byggtiden, är att ta bort den bestämmelse i 5 § förordningen (2004:105) om

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå i proportion till skalan på verksamheten.. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig

Förflyttning används då man flyttar djur mellan bete och produktionsplats, inte vid export av djur. Därför bör ett annat

Ärendet har föredragits av