Lagd tröskel ligger

Download (0)

Full text

(1)

Arbetet med att verifiera be-kämpningströsklarna för raps-bagge i höst- och vårraps pågår sedan några år tillbaka. Under-sökningarna visar att trösklarna ligger rätt. Följer man dem så slipper man bekämpning i höst-oljeväxter och säkrar en god skörd i de känsliga våroljeväx-terna.

Av Christer Nilsson, Institutionen för växtvetenskap, SLU

Foto: Jens Blomquist

Vårarbete i oljeväxterna och raps-baggebekämpning hör ofta sam-man. Rapsbaggarna kommer till fälten när temperaturerna går upp

mot 12-15 grader. Det brukar inträffa någon gång under den första delen av stamsträckningen i höstoljeväx-terna.

Försök ger facit

För att veta om det verkligen är lön-samt att bekämpa så har vi ställt upp tröskelvärden som vill visa den rapsbaggeförekomst som ger bekämpningskostnaden tillbaka i form av utebliven fröförlust (kvali-tet och kvanti(kvali-tet). Den varierar med rapsens utvecklingsstadium, sort-egenskaper, hur länge rapsbaggarna finns på plantorna, plantans tillgång på vatten och näring m. fl. faktorer. Tröskelvärdena försöker fånga en medelsituation för odlingen och

be-höver därför revideras över tiden. Mer sofistikerade beslutsinstrument skulle kräva komplicerade datamo-deller.

Vi har nu under några år haft fält-försök för att revidera våra tröskel-värden i både höst- och våroljeväx-terna. I höstoljeväxterna har vi haft sex försök under vardera 2002 och 2003 i Skåne och ytterligare fyra i Östergötland under 2004. I vårolje-växterna har vi haft fyra försök i Ös-ter- och Västergötland under fjolåret och räknar med att fortsätta under 2006.

Ligg lågt i höstraps

I Skåneförsöken med höstraps finns ibland skördevinster, men

Lagd tröskel ligger

Dyrt kryp. Inte mindre än 350 kilo

råfett per rapsbagge kostar det att låta krypet sitta kvar och tugga i sig knop-parna i vårraps. Därför är bekämp-ningströskeln låg i tidiga stadier, nämli-gen 0,5-1 rapsbagge per planta.

21 Svensk Frötidning nr 2 mars 2006

(2)

rapsbaggeförekomsterna har inte varit särskilt stora, bara som mest 2-3 baggar per planta. Försöker man ställa rapsbaggeförekomst mot skördar i enskilda rutor så kan man emellertid inte se någon skördeeffekt (se figur). Nuvarande tröskelvärden säger att bekämp-ningen går ihop sig ekonomiskt om det finns åtminstone 2-3 rapsbag-gar i genomsnitt per planta under tidiga knoppstadier och 3-4 raps-baggar per planta under de sena-re knoppstadierna. Bekämpning under blomningen är mer skadlig än nyttig. När vi kommer till de se-nare knoppstadierna, när den för-sta blomman slår ut i rapsen, bör-jar skadedjurens naturliga fiender att flyga in i fälten. Bekämpar man då kan man få stora negativa effek-ter på förekomsten av rapsbaggar nästa år. Vi såg ju detta när vi var tvungna att höja doserna och spru-ta om senare de försspru-ta åren som pyretroidresistensen uppträdde. Det kunde bli enorma förekomster av rapsbaggar på sina håll i Öst-ergötland under de första åren på 2000-talet. Om lantbrukarna håller sig till dessa tröskelvärden så kom-mer det inte att bli många

bekämp-ningar som måste köras i höstolje-växter.

Olika känslighet

Våroljeväxterna är mycket känsli-gare och här är också situationen annorlunda. I våroljeväxterna är tröskelvärdena mycket lägre än i höstrapsen. Nuvarande trösklar sä-ger att det behövs 0,5-1 rapsbagge i genomsnitt per planta under tidiga knoppstadier och 1-2 rapsbaggar i senare knoppstadier. Tidiga knopp-stadier i höstraps är en stor robust planta, men i vårraps en liten plan-ta med knopparna samlade nere i bladrosettens botten. Det är inte så svårt att förstå att det är skillnad på känsligheten.

Kompensation är boven

När rapsbaggarna börjar äta på knop-parna så utlöser det en kompensa-tion hos rapsplantan. Tidiga skador leder till fler sidoskott och ju senare angreppen kommer desto mer be-rörs skidantalet också. Ofta får man dock samma skidantal vilket lett till den felaktiga slutsatsen att rapsplan-tan kan kompensera för rapsbag-geangreppen. Skörden bildas ju av skidantalet x antalet frön per skida

Tröskelvärden för rapsbaggar i höstraps

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Medeltal rapsbaggar per planta under knoppstadierna

2002 2003 2004 Rapsbaggar på vårraps 2005 600 700 800 900 1000 1100 1200 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Medelantal rapsbaggar/planta GS 50-60 Sättuna Lanna Vinköl

Tydlig skördeeffekt i vårraps… … men svagt samband i höstraps

I vårraps finns ett tydligt samband mellan antalet rapsbaggar och skörden av råfettt. Ju fler rapsbaggar per planta desto lägre blir skörden. Men i höstraps är sambandet inte alls lika tydligt.

Svensk Frötidning nr 2 mars 2006 22

Rapsbaggar på vårraps 2006 Tröskelvärden för rapsbaggar i höstraps

Medelantal rapsbaggar/planta GS 50-60 Medelantal rapsbaggar/planta under knoppstadierna

Rå fe tt sk ör d k g /h a Rå fe tt sk ör d k g /h a

(3)

Tröskelvärden för rapsbaggar i höstraps 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Medeltal rapsbaggar per planta under knoppstadierna

2002 2003 2004

x tusenkornvikten. Antalet frön per skida beror i grova drag på bladytan, eftersom skidorna när de är mycket små måste ha stöd från plantans assi-milatproduktion för att kunna utvecklas. Ett svagt stöd leder då till att färre frön utvecklas. Senare i skidans utveckling kan den själv bilda den nä-ring som skall lagras in i fröna, och därför leder ofta ett lägre fröantal till högre tusenkornvikt. Om bildningen av nya sidoskott och nya skidor kommer tidsmässigt senare i plantans utveck-ling så har en del av bladytan förlorats, eftersom det hela tiden sker ett avvissnade av blad under rapsplantans utveckling. Då kan sent utvecklade skidor inte få samma assimilatstöd och fröantalet sjunker i skidorna. Det är alltså kompensationen och inte de direkta knoppskadorna som är det som skapar de viktigaste skördeförlusterna när angreppen är relativt måttliga.

Tidig försvar viktigt

Det är också därför som de tidiga bekämpning-arna har den största ekonomiska betydelsen och därmed de lägsta bekämpningströsklar-na. En typisk rapsbaggeskada känns igen på många förlorade knoppar på huvudskottet, fl er sidoskott längre ner på stammen och högre tu-senkornvikt hos fröet. Ibland är huvudskottets längd också reducerad och skidantalet lägre.

För att titta på om nuvarande tröskelvärden i vårraps gäller, hade vi två försök i Västergöt-land och två försök i ÖstergötVästergöt-land under 2005. Försöken betalades av SLF och kunde genom-föras tack vare ett bra samarbete med respek-tive växtskyddscentral. Ett av försöken i Öster-götland kom att hamna på en mycket svagt gödslad gröda i en ganska speciell sort. Detta försök avviker från de övriga också i rapsens skördereaktion på angreppen och har därför uteslutits ur denna sammanställning. Stor peng per bagge

När vi i dessa försök ställer rapsbaggeföre-komst mot råfettskörd (se fi gur) så får vi ett bra samband som innebär en förlust på ca 350 kilo råfett per rapsbagge i genomsnitt under knopp-stadierna. Detta är en betydande summa peng-ar och vispeng-ar att vi i dagsläget absolut inte hpeng-ar några behov av att höja tröskelvärdena i vårol-jeväxter, snarare tvärtom.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att om lantbrukarna följer nuvarande tröskelvärden för bekämpning så kommer nästan inga bekämp-ningar att behöva göras i höstoljeväxter och en bra skörd tryggas i våroljeväxterna. v

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :