• No results found

Att underlätta för fritidspolitiker att verka inom rikspolitiken Motion 2020/21:3630 av Hans Rothenberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att underlätta för fritidspolitiker att verka inom rikspolitiken Motion 2020/21:3630 av Hans Rothenberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1578

Motion till riksdagen

2020/21:3630

av Hans Rothenberg (M)

Att underlätta för fritidspolitiker att verka

inom rikspolitiken

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att tillvarata medborgares engagemang att som fritidspolitiker kunna verka inom rikspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människors ideella engagemang är politikens grund i Sverige. Samtidigt som det konstateras visar det sig att förtroendevalda i kommuner och landsting blir allt äldre och att antalet förtroendevalda fortsätter att minska. Detta enligt en undersökning gjord av SCB (Demokratistatistisk rapport 22; Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015). Rapporten fastslår att kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland politikerna jämfört med befolkningen. Detta mönster blir än tydligare för tyngre

förtroendeuppdrag. Antalet politiker fortsätter kontinuerligt att minska och är idag drygt 35 000 personer.

Denna trend bekräftar en snedvridning vad gäller representativiteten bland de folkvalda. Att det relativt sett blir allt fler äldre politiker på bekostnad av färre förtroendevalda vilka befinner sig mitt i livet, har till stor del sin orsak i att många lokala och regionala uppdrag över tid blivit allt mer omfattande och tidskrävande. Som fritidspolitiker har man sitt ordinarie arbete att förhålla sig till. Även om man har rätt till ledighet för politiska förtroendeuppdrag finns det en gräns för hur mycket tid man i praktiken kan ta från sitt ordinarie arbete till priset av en avstannande karriärutveckling. Att fritidspolitiska uppdrag på kommunal och regionalnivå blivit alltmer tids-och

(2)

arbetskrävande är således i sig ett hot mot den representativa demokratin varför det är angeläget att se över förutsättningarna för denna sorts engagemang.

Möjligheten till praktiskt politiskt deltagande på riksnivå är i princip obefintlig. Riksdagsuppdraget är mer än ett heltidsuppdrag, detta trots att Sveriges riksdag till antalet ledamöter är ett av världens största parlament sett till befolkningsunderlaget. De rikspolitiska uppdrag som är av mindre tidskrävande karaktär, såsom offentliga

utredningar och medverkan i insynsråd, är vanligtvis kopplade till ett befintligt eller tidigare ledamotskap. I få fall rekryteras personer till rikspolitiska uppdrag på ett sätt som gör att människor kan engagera sig på den nivån motsvarande vad som annars är möjligt med kommunala eller regionala åtaganden. Sett ur demokratiskt och

representativt perspektiv skulle det vara av godo om medborgares fritidspolitiska engagemang även skulle kunna kanaliseras i rikspolitiken. En ordning som med fördel kan förändras till förmån för ett ökat folkligt politiskt engagemang.

Hans Rothenberg (M)

References

Related documents

Det är även kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som, av kommunfullmäktige, delegerats till annan

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Lagförslaget om att en fast omsorgskontakt ska erbjudas till äldre med hemtjänst föreslås att träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska

Att flytta jaktstarten för älg och kronhjort (hjort) från den andra måndagen i oktober som av tradition är förknippat med älgjaktens premiär och är väl förankrat i

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad universitetsdirektör efter föredragning av ledningssekreterare Anita Braun..

Yttrande över Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds

Den nya regleringen avses träda i kraft den 1 januari 2025 med vissa övergångsregler fram till den 1 januari 2030 för vissa yrkesutövare med äldre utbildning m.m.. I

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-11-04 ERT DATUM 2020-10-26 DIARIENR 2020/196-4 ER BETECKNING Fi2020/04277 Regeringskansliet Finansdepartementet

Vår tolkning av dessa regler är att Sverige inte kan kräva att fartyg i internationell sjöfart skall ha svenska tillstånd för avfallstransporter, om fartyget enligt flaggstatens

Rapportering om hushållsavfall görs idag av merparten av landets kommuner, men det sker på frivillig basis. Kommunerna ansvarar för att samla in och behandla hus- hållens

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson ENHET Enheten för kansliledning DATUM 2020-04-22 HANDLÄGGARE Annika Nilsson DIARIENUMMER 20200124 Regeringskansliet

Vi arbetar kontinuerligt med frågeställningar kring arbetsförhållanden för våra assistenter, deras arbets- uppgifter och kompetens för dessa, ställt i relation till respekt till den

När det nya fondtorget är etablerat och det redan finns upphandlade fonder i en viss kategori och en ny upphandling genomförs, anser FI däremot att det är rimligt att den

upphandlingsförfarandet föreslås ändras från ett anslutningsförfarande, där fondförvaltare som uppfyller vissa formella krav fritt kan ansluta sig till fondtorget, till

En uppräkning av kompensationsnivån för förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resurserna både i kommuner med ökande och i kommuner med minskande

Den demografiska ökningen och konsekvens för efterfrågad välfärd kommer att ställa stora krav på modellen för kostnadsutjämningen framöver.. Med bakgrund av detta är

Kharkiv is the second largest city in Ukraine with population of about 1,35 million (200 I), Urban water supply is done mostly from surface water sources (85%of total

Lubricating oil is one of the most important products from petrol industry, by its value, several uses, technical requirements, and developments in its