• No results found

Julita gård som världsarv Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Julita gård som världsarv Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1344

Motion till riksdagen

2019/20:2136

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Julita gård som världsarv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Julita gård får världsarvsklassning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, världsarvskonven-tionen, antogs 1972. År 1985 anslöt sig Sverige. Omkring 180 länder har undertecknat konventionen, som bland annat innehåller artiklar om vilka skyldigheter undertecknande länder har när det gäller att ta ansvar för sitt natur- och kulturarv. Förutom skyldigheten att skydda, bevara och till kommande generationer överlämna de utvalda kultur- och naturarven ska varje land sträva efter att på olika sätt stärka medborgarnas uppskattning av och respekt för kultur- och naturarvet.

Ett av syftena med konventionen är att i varje land skapa förutsättningar för beva-rande av kultur- och naturarv och att fästa uppmärksamheten på de mest framträdande objekten. Världens kultur- och naturarv ska skyddas och i gott skick överlämnas till kommande generationer. Anslutningen innebär också en skyldighet att respektera världsarvsobjekt på andra staters territorium och att ekonomiskt bidra till vården av objekt i länder som saknar egna medel för ändamålet.

Ett område utses till världsarv för att det anses vara så ovärderligt för mänskligheten att det ska skyddas och bevaras för all framtid. Världsarvslistan innebär att särpräglade naturområden och kulturobjekt har samlats i ett globalt nätverk. Det ger jordens

naturvetenskapliga och estetiska skyddsvärden större tyngd och uppmärksamhet. Det är inte många platser i Sverige som kvalificerar sig som kandidater för att inkluderas på världsarvslistan. Men en sådan plats finns i Södermanland.

Julita gård ligger vackert beläget vid sjön Öljarens strand i Katrineholms kommun. Den sörmländska gården drivs av Nordiska museet och är ett populärt utflyktsmål med sin vidsträckta park, sina trädgårdar, sin örtagård och sina vackra och välbevarade byggnader med tillhörande interiörer. Miljön från förra sekelskiftet är en unik arena för möten över generationsgränser och lockar såväl barn och unga som äldre besökare.

Julita gård och bygden har en intressant historia. De tidigaste spåren efter människor i området sträcker sig 5 000 år bakåt i tiden. Redan på 1200-talet startade

(2)

tegeltillverk-ningen på Julita gård. Vid den tiden stod det ett cistercienskloster på platsen. Tillverk-ningen av tegel upphörde först 1931.

År 1877 köptes Julita gård av Johan Bäckström. Hans son, löjtnant Arthur

Bäckström, ärvde gården 1902. Dock hade Arthur arrenderat gården ända sedan 1890-talet.

Löjtnanten genomförde flera stora förändringar. Två nya flyglar uppfördes, det stora huset byggdes till och förändrades både interiört och exteriört, parken utvidgades, lusthus, växthus och orangeri uppfördes. Ett stort ålderdomshem byggdes också för gårdens anställda.

Löjtnant Bäckström var mycket intresserad av kulturhistoria. Han påverkades starkt av det sena 1800-talets nationalromantiska idéer. Den framväxande svenska musei-rörelsen fångade hans intresse genom hans mors nära vänskap med Artur Hazelius, grundare av Nordiska museet och Skansen i Stockholm. Bäckströms samlingar växte vilket krävde mer utrymme till förvaring. Därför flyttades en mängd byggnader från trakten till Julita skans. Skansenmuseet på Julita stod klart 1930.

Två år senare byggdes museet till med en kyrka. Kyrkan och museet byggdes ihop med en klostergård.

Här finns byggnader av sällan eller aldrig skådat slag. Brandstationen med anor från 1700-talet, gårdsmejeriet i schweizerstil, livstallet, tegelbruket och växthuset, för att nämna några.

Efter Bäckströms död doneras gods och ägor 1944. I ett utdrag ur testamentet står att läsa: ”Hufvudbyggnaden med flyglar och ekonomibyggnader jemte angränsande

område såsom trädgård och park böra så vidt möjligt bibehållas i oförändrat skick för att kommande slägten gifva en trogen bild, hur en gammal sörmländsk herrgård af betyd-ligare omfång tedde sig under slutet af förra och början af innevarande århundrade.”

Det kulturhistoriska värde Julita gård har är unikt och saknar motstycke. Få platser förtjänar bättre att klassas som världsarv.

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S) Caroline Helmersson Olsson (S)

References

Related documents

has been designed to satisfy the comprehensive specifications of a general-purpose OTA while limiting the power consumption to 785 nW. c) Design and implementation of a

De tidigaste mänskliga lämningarna i Laponia är från tiden då inlandsisen drog sig tillbaka för över 7 000 år sedan.. Rester efter boplatser har hittats vid de stora sjöarna,

Marknadsöppningen skulle kunna innebära att ägare till oupprustade bostäder i Gamla Havanna (fortfarande de flesta i stadsdelen) skulle kunna tjäna pengar på samhällets

Kostnaderna för vägvisningen till världsarven bestrids, eftersom det är fråga om vägvisning av allmänt intresse, av Vägverket för de vägar där staten svarar för

Rape as loss of honor in the discourse of Moroccan rape trials.

Förutom att det hållits seminarier och symposier där gränserna för det akademiska skrivandet diskuteras och tänjs, finns det också en hel del publikationer som diskuterar

After permission from environmental authority the fine material is used as construction material in the covering the old landfill.. Linnaeus ECO-TECH ´14, Kalmar, Sweden,

This paper proposes an ideal/utopian normative vision on sustainable resource management with its twofold aim to highlight; the need to explicate and address the

I början av enkäten ställdes allmänna frågor om bakgrundsvariabler; respondenternas kön, ålder samt utbildning. Respondenterna fick fritt beskriva sin yrkesroll.

Denna studie har som syfte att undersöka hur Svenska världsarv utvecklas som besöksmål genom att identifiera och kartlägga strategier inom attraktivitet, marknadsföring och service

Arbetsförmedlingen instämmer därför med studiens rekommendation att beslutsfattare bör överväga åtgärder som i större utsträckning villkorar rutavdraget för att

Avfall Sverige anser att det är viktigt med stöd till andrahandsaktörer men ett rutavdrag för borttransport av bohag kan ge oönskade sidoeffekter i form av missbruk av bidraget

De arbetsuppgifter som Statens servicecenter kan ta över vid en anslutning är endast en mindre del av hela processen och till stor del sådana arbetsuppgifter som vi

Regeringen anför i promemorian att det är viktigt att omlokalisera statliga jobb från Stockholm och övriga storstadsområden till andra regioner och att vissa myndigheter som har

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

För att investeraravdraget ska uppfylla villkoren i den allmänna grupp- undantagsförordningen bör en regel införas enligt vilken investeraravdrag inte får göras om andelarna

Bifogat yttrande har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Rogier Blokland, professor i finsk-ugriska språk, Björn Melander, professor i svenska, Torbjörn