• No results found

Undersköterskor inom äldreomsorgen Motion 2019/20:938 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Undersköterskor inom äldreomsorgen Motion 2019/20:938 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1622

Motion till riksdagen

2019/20:938

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Undersköterskor inom äldreomsorgen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för att förbättra förutsättningarna för dem som arbetar inom äldreomsorgen att utvecklas i sitt yrke och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som idag bor på landets äldreboenden är samma personer som lagt grunden för det unika välfärdsland som Sverige idag är. Dessa hjältar, som genom hårt arbete och strävan, byggt vårt land förtjänar en vård och omsorg av världsklass på ålderns höst.

Det är dels en fråga om rena resurser, och på den punkten är det utmärkt att den socialdemokratisk ledda regeringen genom Januariavtalet har sett till att säkra stora, nödvändiga tillskott till landets kommuner och landsting. Det är också bra att regeringen under förra mandatperioden sjösatte en utredning som ser över hur undersköterskor kan ges högre yrkesstatus – genom att göra yrket till ett legitimationsyrke.

Men bortom frågan om välfärdens finansiering och yrkeslegitimation finns även andra viktiga parametrar att ha i åtanke när det kommer till att förbättra dagens äldreomsorg. Den som jobbar inom svensk omsorg måste ges goda

utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke, inte minst i takt med att arbetet blir alltmer komplext av de facto att många äldre med omsorgsbehov idag också är multisjuka. Bättre arbetsmiljö, fler kollegor och tid för introduktion och kompetensutveckling.

(2)

2

Vi behöver enkelt sammanfattat få till en översyn kring hur vi ger dem som jobbar inom svensk äldreomsorg bättre möjligheter att utvecklas i sitt yrke – detta både för personalens och brukarnas bästa.

Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

En situation där kommunerna måste förhålla sig till både Boverket och den nya Byggkravsnämnden riskerar att skapa nya problem och det finns en risk att byggprocessen

Inom politiken för Gestaltad livsmiljö framgår att kulturvärden spelar en roll för en hållbar utveckling och bidrar till attraktiva miljöer i både städer och på landsbygden. De

Region Örebro län tillstyrker förslaget att hälso- och sjukvård samt tandvård ska vara ett särskilt prioriterat samhällsområde för genomförandet av funktionshinderpolitiken

Region Östergötland ser positivt på att kultur ska vara ett särskilt prioriterat samhällsområde och formuleringen av det övergripande målet; att personer med

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

För att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och för att klara omställningen till nära vård behövs fler satsningar på. tvärvetenskaplig och

Den mycket uppskattade funktionen ”ungdomspoliser” prioriteras heller inte i alla regioner och kommuner, en funktion som många gånger stärkt känslan av närhet och trygghet till

KPU för forskarutbildade bra och behöver om möjligt byggas ut, men mer behöver göras, inte minst mer resurser inom statsbidraget för karriärtjänster.. Huvudmännen måste också

a) säkerställa att en karriär utanför akademin ger meriter till en anställning på våra lärosäten. Regeringen behöver uppmuntra universiteten och högskolorna att ta vara

• Regeringen riktar specifika forskningsmedel mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa* för att generera kunskap, säkra en hög kvalitet inom kvinnovården samt

Det måste vara möjligt för personer att återvända till högskolan senare i karriären för att forska eller undervisa.. Samverkan och rörlighet är viktigt både för att ställa

Behovet av att stärka samiska institutioners kapacitet för att kunna vara delaktig i arbetet bör också lyftas fram (jfr 11.3), liksom förslag om att stärka kunskapen om samiska

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

serna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen Jonas Grönkvist.. Katrin