• No results found

Nationell handlingsplan mot hemlöshet Motion 2020/21:908 av Eva Lindh och Johan Löfstrand (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nationell handlingsplan mot hemlöshet Motion 2020/21:908 av Eva Lindh och Johan Löfstrand (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1047

Motion till riksdagen

2020/21:908

av Eva Lindh och Johan Löfstrand (båda S)

Nationell handlingsplan mot hemlöshet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Socialstyrelsens kartläggning Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär

uppgavs drygt 33 250 personer leva i hemlöshet, trots att färre kommuner deltog i årets kartläggning. Män är fortfarande i majoritet bland de personer som är i hemlöshet, men antalet kvinnor har ökat och är nu 900 fler än hur många de var i Socialstyrelsens kartläggning 2011. Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet är föräldrar till barn under 18 år och något fler kvinnor än män är föräldrar. Antalet barnfamiljer som vräks har ökat de senaste åren.

Orsakerna till hemlöshet är många och kan handla om allt från sociala svårigheter, skilsmässa eller fattigdom till den svåra situationen på bostadsmarknaden. En fjärdedel av de hemlösa kvinnorna ansågs inte ha behov av andra insatser än boendet. För en tredjedel av kvinnorna i akut hemlöshet uppgavs våld i nära relationer vara en faktor som bidragit till att de hamnat i denna akuta hemlöshetssituation. Hushållens ökande skuldsättning har ökat problematiken. Oavsett orsak är det svårt att vara hemlös och ännu svårare att få ordning på sitt liv, att få arbete eller att studera.

Härbärgen och andra insatser kan vara en viktig tillfällig insats men är ingen lösning på längre sikt för någon. Tillgången till ett eget hem innebär inte bara trygghet och en möjlighet till ett bättre liv, det innebär också större möjligheter att komma till rätta med andra eventuella svårigheter.

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansva-ret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Idag har dock de flesta kommuner bostadsbrist och kan inte garantera möjligheten till bostad.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 25 miljoner kronor årligen under perioden 2018–2021 till de kommuner som har flest personer i akut hemlöshet. Regeringen har därutöver avsatt 120 miljoner kronor årligen för att stärka de ideella organisationernas insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Medlen ska användas till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande

(2)

orsak till hemlösheten. Socialstyrelsen gjorde 2017 en kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2017.

Den förra strategin mot hemlöshet har inte utvärderats eller följts upp. I Finland minskar nu hemlösheten på grund av en aktiv politik och utformandet av en nationell strategi för att stärka samverkan mellan stat, kommun och lokala aktörer. En samord-ning krävs för att komma till rätta med hemlösheten i Sverige också. En nationell hemlöshetsstrategi skulle kunna bistå kommunerna i deras arbete.

Eva Lindh (S) Johan Löfstrand (S)

References

Related documents

Utkastet till rådsslutsatser bygger på ett antal underlag, däribland kommissionens vitbok om artificiell intelligens En EU-strategi för spetskompetens och förtroende (COM [2020]

Utöver vad som sägs om samråd i tidigare direktiv ska en parlamentariskt sammansatt referensgrupp inrättas till stöd för utredarens

Det är bra att även enskilda arkiv som inte stat, kommun och region ansvarar för framhålls i lagen som viktiga delar av kulturarvet, samt att arkivens betydelse för historisk

Kulturrådets yttrande över utredningen ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”.. Kulturrådet har getts tillfälle att yttra sig

Genom tilläggsdirektiv den 12 september 2019 (dir. 2019:56) förlängdes utredningstiden vad avser uppdraget att inrätta en ny myndighet till den 31 december 2020, så att verksamheten

Om förslaget om inventering även inkluderar de enskilda arkiv som förvaras av myndigheterna framgår inte.. Musikverket föreslår att

Förslaget om att det i arkivlagen ska förtydligas att allmänna handlingar ska bevaras är enligt Statens servicecenter principiellt viktig för att säkra tillgången till

• anser att stora och små myndigheter, oavsett om de är statliga eller kommunala, har olika förutsättningar och att lagen bör anpassas så att den är tillämpbar för alla som