• No results found

Minska skogsreservaten och producera i stället mer skog Motion 2019/20:2226 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minska skogsreservaten och producera i stället mer skog Motion 2019/20:2226 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1466

Motion till riksdagen

2019/20:2226

av Sten Bergheden (M)

Minska skogsreservaten och producera i

stället mer skog

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och utvärdera

naturreservaten i syfte att se över om hela eller delar av den skogsmark inom reservaten som inte uppfyller bevarandekriterierna för skyddsvärd mark i stället bör lyftas bort från reservaten och gå tillbaka till skogsproducerande mark igen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av de länder som har stora ytor som är naturreservat eller skyddade i olika former av biotopskydd. Självklart ska vi skydda och bevara värdefulla naturområden med höga bevarandevärden.

Men många reservat och skyddsvärda områden har förändrats över tid och därför bör man på nytt pröva om naturvärdena verkligen är så höga som man kunde förvänta sig. Är biotopvärdena inte tillräckligt höga måste man också ifrågasätta om man behöver be-hålla det höga skyddet för vissa skogsområden. Därmed skulle man kunna minska ner de skyddade områdena så att vi kunde öka skogsproduktionen ytterligare i Sverige och istället ha hög kvalité på de skyddade områdena.

Sverige och andra länder står inför en klimatförändring som innebär att vi måste kun-na använda mer biobränsle och skogsråvaror för att minska klimatpåverkan. Här är skog-en och skogsproduktionskog-en viktig för att lyckas med omställningskog-en. Skogskog-en är skog-en av våra absolut viktigaste näringsgrenar i Sverige som skapar jobb och tillväxt i hela landet.

Dessutom är skogen en viktig kolsänka som binder och därmed hjälper till att minska och reducera klimatpåverkan. Därför är det viktigt att vi har en stor skogsproduktion av skogsråvara både till byggnationer och till biobränsle m.m.

Reservaten med en dålig skogsproduktion och ved som inte används utan istället bryts ner och förmultnar hjälper inte till att minska koldioxidutsläppen på det sättet som riktig produktionsskog gör.

Att bevara biologisk mångfald är viktigt men de områden som kan återgå till ett aktivt skogsbruk igen bidrar mer till att rädda klimatproblemet än vad reservaten gör. Därför bör

(2)

vi gå igenom samtliga reservat och biotopskyddade områden och se om det finns reservat eller delar av reservat som faktiskt inte har de höga bevarande- eller skyddsvärden som man kunde förvänta sig. De borde då istället återgå till produktionsskogen igen och mins-ka klimatpåvermins-kan.

Vi behöver utvärdera alla naturreservat och biotopskyddade områden och se om hela eller delar av de skyddade områdena i stället ska producera mer skogsråvara och därmed bidra till en minskande klimatpåverkan.

Sten Bergheden (M)

References

Related documents

SAF ‘Good Jobs’ project Co-worker concept Lean production Downsizing Saltsjöbaden agreement Sociotechnical experimentation Co-determination Development programme

Arbets- och anställningsförhållanden är inte längre betraktade som tekniska detaljer, utan som centrala institutionella förhållanden som påverkar arbetskraftens produktivitet

Den digitala utvecklingen i samhället går mycket snabbt och välfärdsteknik kan vara ett stöd för den enskilde individen samt för olika aktörer inom sjukvård och omsorg..

- En översyn av definitionen av välfärdsteknik i Socialstyrelsens termbank är ett viktigt förslag då också definitionen, inte bara lagstiftningen, är en central utgångspunkt vad

Svårt att bedöma konsekvenserna av de specifika föreskrifterna Promemorian ger inte ett tillräckligt underlag för att bedöma konsekvenserna och den tänkta tillämpningen av de

Domstolsverket har bedömt att förslagen i denna del av processen inte påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför inte något att invända

analysarbetet sker med detta i åtanke och att tillgängliggörandet sker först efter att informationen har analyserats med avseende på denna risk. Beslut om detta yttrande har fattats

gropfrätningsfaktor på 20. Den innebär att den lokala korrosionshastigheten ökas i motsvarande omfattning i förhållande till fallet allmän korrosion, vilket SKB betraktar som

Med ändring av regeringens beslut den 26 april 2018 om uppdrag att inrätta ett innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter

Med ändring av regeringens beslut den 12 juli 2018 om uppdrag till Statens energimyndighet att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet (dnr N2018/04124/IFK)

Många museer bedriver forskning, så även i Sverige. Med forskning avses här systematiskt, kunskapsproducerande och undersökande verksamhet som leds och bedrivs av

För att Sverige ska fortsätta vara ett land med forskning och utbildning av hög klass måste tilldelning- en av basanslag ske utifrån kriterier som främjar hög kvalitet och

I promemorian föreslår regeringen en ny formulering av 17 § lagen om sprängämnesprekursorer som innebär att en kommuns beslut inom ramen för dess tillsyn ska få överklagas

Detta yttrande har beslutats av landshövding Anders Danielsson, efter föredragning av beredskapshandläggaren Lars-Ove Öhrn. I den slutliga handläggningen har även

På rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december 2019 har ordförandeskapet aviserat en diskussion om framtiden för EU:s asyl- och migrationspolitik. Ordförandeskapet

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Regeringens inställning till förslaget om omarbetad delgivningsförordning behandlades vid

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Regeringens inställning till förslaget om omarbetad bevisupptagningsförordning behandlades

Utöver de uppgifter som förs in i tidskriftens avdelning ”Nytt om historisk forskning” saknas övergri- pande uppgifter om aktuella disputationer och vilka avhandlingar som

Att recensenten gör mig till talesman för ett ”svenskt” perspektiv, därför att jag för in svenska exempel – för svenska studenters skull – i en generell ram som jag