• No results found

Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Motion 2018/19:1163 av Ingela Nylund Watz (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Motion 2018/19:1163 av Ingela Nylund Watz (S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S2093

Motion till riksdagen

2018/19:1163

av Ingela Nylund Watz (S)

Religiösa och etniska minoriteter i Irak och

Syrien

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom exempelvis assyriers, syrianers och kaldéers, religions- och övertygelsefrihet säkras och att en religionsdialog förs mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak och Syrien, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för religiösa och etniska minoriteter i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak och Syrien där de som tillhör religiösa och etniska minoriteter, såsom assyrier, syrianer och kaldéer, länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot dem har förstärkts efter radikala islamistiska gruppers tillkomst och deras terror i Irak och Syrien. De som tillhör religiösa och etniska minoriteter i Irak behöver skydd och respekt måste tas till de religiösa gruppernas och etniska minoriteternas olika språk och

kulturer. Det är av yttersta vikt att den religiösa och etniska mosaiken bevaras inte minst för folkens identitet och att fokus ligger på dialog mellan företrädare för olika religioner och etniciteter.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

An earlier White Paper (Forskning 2000) had suggested that the Council should be divided into four different scientific councils, each promoting and supporting one research

Men, teorin utgör inte bara en grogrund för att empiriskt fånga in förekommande »motståndsfickor», utan genom att lyfta data av detta slag från enskilda skolor som

Jan-Eric Gustafsson & Monica Rosén: Kommentar till Skolverkets svar på artikeln »Makt och etik i Skolverkets utvärdering av den svenska skolan: Erfarenheter

Poliser vittnar om att just detta arbetssätt ökar deras möjligheter att förhindra brottslighet mot äldre och utreda och lagföra dem som begår brott mot äldre. Det är angeläget