• No results found

Akuta insatser för att skapa lugn i våra skolor Motion 2019/20:703 av Mats Nordberg (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Akuta insatser för att skapa lugn i våra skolor Motion 2019/20:703 av Mats Nordberg (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:703

av Mats Nordberg (SD)

Akuta insatser för att skapa lugn i våra

skolor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utföra akuta åtgärder för att skapa arbetsro och god arbetsmiljö i våra skolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots att mängden personal i skolorna ökat snabbare än antalet elever under lång tid, verkar problemen snarast fortsätta att öka. Att studieresultaten har sjunkit i förhållande till jämförbara länder är oroande i sig, men värre är att ungas psykosociala välbefin-nande har försämrats under lång tid, liksom att lärarutbildningarna inte attraherar tillräckligt många sökande med nödvändiga kvalifikationer.

Bristen på ordning, på lärarauktoritet och på verkliga konsekvenser vid mobbing och andra brott begångna mot skolelever skapar en otrygg situation för barn och unga, som kan leda till självskadebeteenden och i värsta fall till och med självmordsförsök.

Elever som inte ges chansen att lära sig lösa uppgifter i lugn och ro får det mycket svårt i arbetslivet. Skolan kan vara ett verktyg för att hjälpa barn med svag social bakgrund att få ordning i livet. Vår skola brister ofta i detta avseende.

Mobbing, hot och rån har blivit vanligt i en del av våra skolor, vilket vi politiker är skyldiga att bidra till att sätta stopp för. Det leder till skadad självkänsla för de

drabbade, som kan sitta i mycket länge, kanske hela livet. Förövarna å sin sida riskerar, om deras beteende inte bryts i tid, att driva sitt felaktiga beteende vidare mot ännu grövre kriminalitet. Det borde inte behöva understrykas att vad som är brottsligt mellan vuxna även är brottsligt mellan unga. Att även yngre ska kunna dömas för brott är nödvändigt, delvis för att många brott ökar i lägre åldrar, men också mer specifikt för att skapa mer ordning och trygghet i skolorna. Naturligtvis bör straffen anpassas efter unga förövares ålder, men ett brottsligt beteende måste alltid få snabba och tydliga

konsekvenser. Skolan ska hjälpa stökiga barn att bli fungerande medborgare. Det är mycket troligt att det är just den dåliga arbetsmiljön i våra skolor som är huvudorsaken till att vi har så få tillräckligt kvalificerade sökande till våra

(2)

kärnproblemen i skolvärlden. Inget nytt betygssystem eller annan reform kan lyckas om vi inte så snart som möjligt ser till att det finns trygghet och arbetsro i skolorna.

För att alla skolor ska kunna ha rimliga arbetsmiljöer och nå rimliga studieresultat bör regeringen införa nationella riktlinjer som innebär att

 lärare ska ha rätt att omedelbart ur klassrummet utvisa elev som stör andra  tillräckliga resurser tillskapas för att ge utvisade elever undervisning  vuxna ska närvara vid måltider och på raster

 inte offret utan den/de skyldiga ska utredas och vid behov omplaceras vid fall av mobbing, hot, rån och misshandel

 brott i skolan alltid ska polisanmälas och utredas

 skola efter konstaterat brott ska utfärda varning till elev och vid upprepning att skolan ska kunna stänga av elev från skolan.

Mats Nordberg (SD)

References

Related documents

Sveriges Allmännytta tillstyrker det föreslagna undantaget från nätkoncession om att ett internt lågspänningsnät för delning av energi får byggas eller användas utan

[r]

Landsförbundet Svenska Samer Landsorganisationen i Sverige (LO) Luleå kommun Lycksele kommun Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt yttrande över remissen om samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk.. Sammanfattning

En utökning av språkcentrums verksamhet kommer vara till gagn för revitaliseringen av språken för oss i Lycksele och för hela Sápmi på svensk sida.. Lycksele kommun anser att

Kulturdepa1tementet har anmodat Umeå universitet att yttra sig över Remiss av Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska

UHR instämmer vidare i utredningens förslag till uppdrag, men ser att samiska språkcentrums verksamhet tydligare bör kopplas till och samverka med det lärosäte som har

SKL instämmer inte i utredningens resonemang att en så omfattande valideringsinsats som blir resultatet av utredningens förslag faller inom ramarna för kommuners och