Innehåll 2000

Download (0)

Full text

(1)

Innehåll 2000

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2000_reg

Fornvännen 2000

(2)

Innehåll

Aronsson, K.-Å. äf Ljungdahl, K, Nyupptäckta hällmålningar i Jämtland och Härjedalen - bevarande, dokumentation och tillgäng-lighet. - Summary. 8g

Hermodsson, L., En invandrad gud? Kring en märklig gotländsk bildsten. - Zusammen-fassung. 109

Hernfjcill, V, Via Regia - Kungsvägen - Eriks-gatan. - Summary. 23

Kilzkr, L., Odensymbolik i Birkas garnison. - Summary. 13

Ljungkvist, J., Den förhistoriska bebyggelsen i Gamla Uppsala. Preliminära tolkningar och omtolkningar av bebyggelseutveckling och organisation. - Summary. 145

Pitkänen, M., Gotiseringen av Gotlands kyrkor och de gotländska landsbygden - Sum-mary. 237

Rhodin, L., Gren L. äf Lindblom, V, Liljestenama och Sveriges krismande från Bysans. - Sum-mary. 165

Roslund, C., Kristiansen, Y. åf Hårdh, B., Portu-guese passage graves in the light of the Easter Moon. - Sammanfattning. 1

Selling, S., Gränsland. Symbolik och samhälls-struktur i bronsålderns Bohuslän. - Sum-mary. 101

Sten, S. m. fl., Barumkvinnan. Nya forsknings-rön. - Summary. 73

Tagesson, G., Var låg Linköpings franciskan-konvent? - Summary. 217

IN MEMORIAM

Ambrosiani, B., Gad Rausing. 30

KORTA MEDDELANDEN

Larsson, G., Vitalis på nätet. 33 Wåhlander, L., Naust på Björkö? 119

DEBATT

Baudou, E., Nationalismen i den svenska arkeo-login u n d e r 1900-talet. 35

Lerhom, /., H u r länge for de gotländska lär-männen? 42

Lindström,]., Pseudo-arkeologin vid högskolorna. 25.5

Werbart, B., Vad etnicitet inte dir. 183

— Svar till Evert Baudou angående nationalis-men i den svenska arkeologin u n d e r 1 9 0 0 talet 251

KONGRESSER O C H UTSTÄLLNINGAR

Bågenholm, G., Framgångsrikt liljestenssemina-rium - men liljestenarnas framtid är trots det osäker. 192

Häggström, L., Att gräva agrarhistoriska läm-ningar. Seminarium i Lund 1998. 189 Josephson, M., Castella Maris Baltici V. En

borg-forskningsresa till Danmark i september 1999- ' 2 i

Ringstedt, N., Vetenskapshistoriska tillbaka-blickar inom arkeologi, konstvetenskap och numismatik - Svenska Fornminnes-föreningens symposium i Stockholm. 47 Rundkvisl, M., European Association of

Ar-chaeologists. Sjätte årliga mötet, Lissabon 13—17 september 2000. 259

RECENSIONER

Andersen, Ii, Crumlin-Pedersen, ()., Vadstrup, S. äf Vinner, Af., Roar Ege. Skuldelev 3 skibet som arkaeologisk eksperiment. Anmälan av C. Westerdahl. 263

Andersson, K. & Herschend, E, G e r m a n e r n a och Rom. Anmälan av P. Ethelherg. 201

Bahn, P. G. (red.), Arkeologin berättar. 100 stora arkeologiska upptäckter. Anmälan av M. Strömberg. 1 23

- (red.), Försvunna städer. 50 stora a r k e o logiska upptäckter. Anmälan av /.. Redin. 265

Banck-Burgess, J., Die Textilfunde aus dem spät-hallstattzeitlichen Fiirstengrab von Eber-dingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg)und weitere Grabtextilien aus hallstatt- und laténe-zeitlichen Kulturgruppen. Anmälan av B. Stjernquist. 277

Bode, M.-J, Schmalstede. Ein Urnengräberfeld der iKaiser- u n d Völkerwanderungszeit An-mälan av E. Bergström. 64

Bradley, R , T h e Signifiance of Monuments. Anmälan av D. Widholm. 134

Bratt, P (red.), Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. Anmälan av E. Claes-son. 131

Calinescu, A. (red), Ancient jewelry and ar-chaeology. Anmälan av K. Andersson. 51 Conradi Mattsson, A., Riseberga kloster -

förut-sättningar och framväxt, Birger Brosa - d o natorn och Filipssönerna, sondottersöner-na. Anmälan av C. Loven. 132

(3)

Donié, S., Soziale Gliederung u n d Bevöl-kerungsentwicklung einer fruhmittelalter-lichen Siedlungsgemeinschaft Untersuch-ungen zum Gräberfeld bei Schretzheim. Anmälan av Af. Rundqvist. 273

Hagen, A., Gåten om kong Raknes grav. H o vedtrekk i norsk arkeologi. Anmälan av P. Bratt. 61

Herschend, E, The idea of the good in Late Iron Age society. Anmälan av M. Rundkvist. 138 Hines, J., A New Corpus of AngloSaxon Great

Square-headed Brooches. Anmälan av B. Magnus. 197

Hjermind, J., Iversen, M. äf Krongaard Kristian-sen, H. (redaktörer), Viborg Sonderso 1000-1300. Byarkaeologiske unders0gel-ser 1981 og 1984-85. Anmälan a v £ . Claes-son. 63

Janes, D., God and gold in late Antiquity. An-mälan av K. Andersson. 207

Janson, H., Templum nobilissimum. Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlin-j e r n a i Europa kring år 1075. Anmälan av

L. Gahrn. 128

Kihlström, B. I. (red.), Upplands kyrkor. Konst-historisk vägledning. Anmälan av Krister Malmström. 261

Larsson, M. G., Svitjod. Resor till Sveriges ur-sprung. Anmälan av F. Herschend. 271 Lund, A. A., Die ersten Germanen: Ethnizität

und Ethnogenese. Anmälan av P. S. Wells. 205

Maik, /., Sukiennictwo Elblaskie i S r e d n i o wiec/.u (Elbings yllevävning u n d e r medelti-d e n ) . Anmälan av G. Grenanmedelti-der Nyberg. 63 McGrail, S., Ancient Boats in North-West

Eu-ropé. Anmälan av .S'. Haasum. 216

Miller, U äf Clarke, H. (red), Environment and Vikings. Scientific Methods and Tech-niques. Anmälan av I). Damell. 56

Mortensen, M. H., Dansk arttilleri indtil 1600. Anmälan a v / Gkte. 280

Mårtensson, J. äf Turander, R , Residens, Svens-ka ambassader i EU-länder. Anmälan av K. Malmström. 1 26

Orrling, C. (red.), Communication in Bronze Age Europé. Transactions of the Bronze Age Symposium in Tanumstrand, Bohuslän,

Sweden. Anmälan av /.. Lundborg. 282 Parkins, H. äf Smith, C. (eds.). Trade, Traders

and the Ancient City. Anmälan av N. Ring-sleill. 268

Ramqvist, P H., Inte bara väggar. Analys av bränd lera från järnåldern. Anmälan av H Göthberg. 56 — Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och medeltid. Anmälan av H. Göthberg. 204 Rundkvist, M. (ed.), Grave Matters: Eight

Stu-dies of First Millennium AD Burials in Cri-mea, England and Southern Seandinavia. Anmälan av P. S. Wells. 278

Sahlquist, L., Det rituella landskapet. K o s m o grafiska uttrycksformer och territoriell struk-tur. Anmälan av Anders Kaliff. 284

Sarfätij, H., Verwers, WJ. H. äf Wollerring, P.J., In Discussion with the Past. Anmälan av B. Stjernquist. 275

Schnack, C., Mittelalterliche Lederfunde aus Schleswig - Futterale, Riemen, Taschen und andere Objekte. Anmälan av A. Malmius. 68 Segerberg, A., Bälinge mossar. Kustbor i

Upp-land u n d e r yngre stenålder. Anmälan av L. Holm. 140

Slcermose Nielsen, K.-H., Kirkes vaev. Opstad-vaevens historie og nutidige brug. Anmälan av G. Grenander Nyberg. 214

Stein, F. (utgivare), Bibliographie zur Vor u n d Fruhgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland u n d Berlin (West) in den Grenzen vor 1990. Das Schrifttum der Jahre 1986 und 1987 mit Nachträgen aus den Jahren 1980 bis 1985. Anmälan av J. P Lamm. 2 12

Steinskmd, G., Eros og dod i norröna myter. An-mälan av F. Herschend. 59

Stefrpuhn, P , Die Glasfunde von Haithabu. An-mälan av L. G. Henricson. 21 o

Ulriksen, J., Anl0bspladser. Besejling og bebyg-gelse i Danmark mellem 200 og 1100 e. Kr. En studie af sofartens pladser på baggrund af undersogelser i Roskilde Fjord. Anmälan av N. Ringstedt. 266

Varenius, B., Han ägde bo och skeppslid. O m rumslighet och relationer i vikingatid och medeltid. Anmälan av Af. G. Larsson. 69 Wedin, C. (red.), Quadra. Klenoder i Kungl.

Myntkabinettet. Anmälan a v / P. Lamm. 69 Wibeck, E. äf Lubeck, /., Weit der

Entdecker-scbiffe in beruhmten Nachbauten. Anmä-lan av C. Westerdahl. 261

Ådahl, K. (red.j, Den orientaliska mattan i Sve-rige. Anmälan a v / P Lamm. 213

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :