• No results found

Höjd ersättning till följd av expropriation Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Höjd ersättning till följd av expropriation Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1917

Motion till riksdagen

2020/21:3704

av Magdalena Schröder (M)

Höjd ersättning till följd av expropriation

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra 4 kap. i

expropriationslagen och därmed höja ersättningen till mark- och fastighetsägare vid expropriation från dagens 1,25 av marknadsvärdet till 2.0 av marknadsvärdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är skyddad av svensk grundlag, men äganderätten är inte oinskränkbar. I regeringsformen 2 kap 15§ står det att inskränkning i äganderätten tillåts om det krävs för att tillgodose angelägna och allmänna intressen. Det kan exempelvis handla om att bygga ny väg eller järnväg.

Att förlora mark eller fastighet till följd av exportnation, alltså till följd av tvång, är ett stort ingrepp i äganderätten. De flesta som drabbas är mark- och fastighetsägare på landsbygden och affektionsvärdet på en gård som varit i familjen i generationer, eller på ett hus som man själv byggt, kan vara ovärderligt.

Hur stor ersättning mark- eller fastighetsägare får bestäms utifrån förhållandena den dag när myndighet tar marken i anspråk, den så kallade värdetidpunkten. Ersättningarna regleras i väglagen samt lagen om byggande av järnväg. Båda hänvisar till 4 kap i expropriationslagen vilken säger att ersättningen ska motsvara marknadsvärdet plus 25 procent. Ersättningen måste anses mycket låg givet att ingen hänsyn tas till

affektionsvärde samt de obehagliga omständigheterna att behöva lämna ifrån sig mark och fastighet till följd av tvång.

(2)

Ersättningen till följd av expropriation bör höjas för att ge en mer skälig ersättning till det intrång som görs i äganderätten samt för att ta höjd för ovärderliga

affektionsvärden. Om en mark- eller fastighetsägare frivilligt väljer att sälja sin mark eller fastighet på marknaden ersätts denna därmed enligt marknadsvärdet. En rimlig princip bör vara att den mark- eller fastighetsägare som till följd av statlig expropriation ger en ersättning motsvarande dubbla marknadsvärdet givet att omständigheterna är under tvång. Expropriationslagen 4 kap bör därmed förändras så att ersättningen höjs från dagens 1.25 av marknadsvärdet till 2.0 av marknadsvärdet.

Magdalena Schröder (M)

References

Related documents

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.. -

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.. (Vårt

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk