• No results found

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Motion 2020/21:813 av Magnus Manhammar (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Motion 2020/21:813 av Magnus Manhammar (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1575

Motion till riksdagen

2020/21:813

av Magnus Manhammar (S)

En fast förbindelse mellan Helsingborg och

Helsingör

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för möjligheten till en snabb process för den fortsatta utredningen av en tunnelförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är i behov av investeringar, såväl kort- som långsiktiga investeringar vilka i en orolig tid kan vara avgörande för att Sverige kommer ut starkare på andra sidan

coronakrisen. Det finns ett tydligt samband mellan investeringsnivån och

arbets-lösheten. Under föregående mandatperiod steg investeringarna och sjönk arbetsarbets-lösheten. Sambandet är särskilt starkt för investeringar i infrastruktur och bostäder. Med rätt investeringar kan vi motverka effekterna som coronakrisen har haft på arbetsmarknaden och arbetslösheten, och samtidigt bygga Sverige starkt för framtiden.

Just nu utreder svenska staten genom Trafikverket och danska staten genom Vejdirektoratet förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, i form av en tunnellösning. Förbindelsen har potential att stärka den

regionala tillväxtmotor som södra Sverige behöver för att motverka ökande arbetslöshet, särskilt bland unga. Tunnelprojektet utvidgar arbetsmarknaden för hundratusentals människor i södra Sverige. Beräkningar visar att projektet är samhällsekonomiskt mycket lönsamt. Investeringen bedöms kunna betala av sig själv på mindre än 25 år.

Min hemregion Blekinge har både en geografisk närhet till, och ett väletablerat utbyte med, Öresundsregionen. De effekter som uppstår av investeringar i Öresunds-regionen kommer i hög grad även Blekinge till del. Med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, i kombination med den utbyggnad av viktiga järnvägs-sträckor i Skåne och Blekinge som redan är planerad, kan Blekinge starkare knytas ihop med Öresundsregionen och en större arbetsmarknad tillgängliggöras för våra invånare och företag.

(2)

Rätt investeringar tar Sverige ut ur krisen och bygger oss starkare för framtiden. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är samhällsekonomiskt mycket lönsam. Beräkningar som danska Incentive gjort visar att projektet skulle generera en nettovinst om 69 miljarder kronor. Den årliga avkastningen på investeringen skulle på den svenska sidan uppgå till 9,3 procent. Det är en mycket hög avkastning på en investering, med vinster som på sikt kan användas till att finansiera ytterligare investeringar i infrastruktur.

Hundratusentals människors chanser till riktiga jobb ökar när arbetsmarknaden i södra Sverige utvidgas mot Danmark. Samtidigt stärks företagens chanser till att hitta den kompetens de söker. Att en fast Öresundsförbindelse stärker matchningen på arbetsmarknaden, inte minst för unga, finns det god evidens för, efter 20 år med Öresundsbron. Bron har bidragit till ökade jobbmöjligheter för unga. Matchningen stärks ytterligare när en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör kortar restiderna och utvidgar arbetsmarknaden.

Målet bör vara att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör färdigställs så snart som möjligt. Vi har inte råd att dra saker i långbänk. Regeringen bör därför undersöka möjligheten för att säkerställa en snabb process för den fortsatta utredningen av en tunnelförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Magnus Manhammar (S)

References

Related documents

En del av den nya vägtrafiken på en ren vägförbindelse kommer att vara tidigare kollektivtrafikresenärer som hänvisas till buss eller fär- jor för persontrafik, dessa uppgår

Jämförelsen med Öresundsbron görs när det gäller vissa kostnader och intäkter, då detta projekt faktiskt realiserats och utgör en bra grund för att se vilka tänkbara effekter

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta