• No results found

Möjligheten att fritt välja vård i Norden Motion 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjligheten att fritt välja vård i Norden Motion 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1385

Motion till riksdagen

2019/20:2601

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda

M)

Möjligheten att fritt välja vård i Norden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över patienters möjligheter att själva få välja vård i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rapporten Tillväxt från norr togs fram av en expertgrupp utsedd av Norges, Finlands och Sveriges dåvarande statsministrar. Gruppens arbete leddes av dåvarande landshöv-ding Magdalena Andersson. Rapporten omfattar bland annat intressanta förslag om framtidens hälso- och sjukvård i norra delarna av Norden.

För att det ska vara attraktivt och upplevas som säkert att bo, leva och verka i dessa regioner i Norden är tillgång till god medicinsk vård en viktig och i vissa fall avgörande faktor.

I områden som är glest befolkade och där avstånden är långa är det därför viktigt att med ny teknik utveckla hälso- och sjukvård på distans. Det behövs både som ett medel och som ett redskap för att människor i glesbygd och på landsbygden ska kunna känna sig trygga så att det går att bo och verka i hela Sverige. Det senaste årets problematik med bristande tillgång till barnbördshus i Sollefteå är ett exempel på hur stora avstånd uppställer problem som måste lösas för invånarnas skull.

I rapporten föreslås bland annat nya lösningar baserade på telemedicin och e-hälsa, en arbetsfördelning mellan centralsjukhusen i norr och frihet för patienter att välja närmaste sjukhus, oavsett eventuella nationsgränser. Det är ett intressant komplement till lagen om valfrihet och patientlagen.

Regeringen bör därför stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård i Norden, oavsett

(2)

nationsgränser. Därtill bör regeringen agera för att stimulera och förstärka det nordiska samarbetet kring vården.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Ann-Britt Åsebol (M)

References

Related documents

Detta leder till en diskussion om huruvida den här grundade teorin är en pedagogisk modell, om den är lätt att förstå för lärare och om den kan vara frigörande.. Samtidigt

Det faktum att eleverna inte omförhandlar alla de språk och etniska identi- teter som finns representerade på skolan utan snarare upplöser etniska och språkliga gränser mellan

I den slutliga handläggningen har även stf generaldirektör Håkan Olsson och enhetschef Solfrid Nilsen deltagit.. Föredragande har varit

Detta kan få mycket stora konsekvenser för BEF´s medlemsföretag, särskilt de mindre, som då inte kan bedriva sin verksamhet under den tid som man är misstänkt för exempelvis

Socialstyrelsen delar utredningens bedömning att det i försvarsbeslutet år 2020 bör anges en målsättning för den civila hälso- och sjukvården vid kris och krig, samt instämmer

Rapporten pekar på ett överraskande angrepp och mycket tyder på att civila samhället kommer behöva klara sig autonomt under perioder då intensiteten är som störst vilket

Coronakrisen riskerar att leda till mer protektionism, och flera organisationer understryker vikten av att EU förblir öppet för investeringar och handel, att medlemsstater följer

Remissinstanser Alingsås tingsrätt Arbetsdomstolen Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Ekobrottsmyndigheten Datainspektionen Domstolsverket Förvaltningsrätten

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget men vill erinra om vikten av en djupare integritets- och säkerhetsanalys ju längre arbetet kommer

när det gäller digital stämnings- ansökan i tvistemål, och därmed ha tekniska lösningar på plats redan när författningsändringarna träder i kraft, instämmer Domstolsverket

Däremot ställer sig domstolen tveksam till att de kostnader som torde uppstå i form av utveckling och utbildning kan hanteras inom befintliga ekonomiska ra- mar.. Detta

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Även om det inte har legat inom promemorians ramar att föreslå hur informationssäkerheten vid en sådan digitalisering ska upprätthållas, vill PTS ta detta tillfälle i akt för

I de fall den digitala kommunikationen sker inom tillämpningsområdet för eIDAS- förordningen och avancerade elektroniska underskrifter får användas i offentliga nättjänster

Sveriges Domareförbund välkomnar förslagen i promemorian, som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocessen.. Förbundet instämmer

I detta sammanhang vill tingsrätten framhålla vikten av att Domstolsverket och dom- stolarna tillförs de resurser som krävs för att materialisera sådana

Enligt tingsrätten finns en otydlighet när det gäller hur rättens kontroll av fullmakten ska gå till framförallt tekniskt men även sak.. Detta bör förtydligas i det

1 Överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut om förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten Älvkarleö Bruk 4:55, Älvkarleby

Detta skulle innebära att om barnet tillkommit genom en insemination eller befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska behandlingen, för att svenska socialnämnder