• No results found

Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:3023

av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet

för svavelförordningen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig del i det miljöarbete som sker till sjöss är tillsyn av svavelförordningen. Sedan svavelförordningen infördes har utsläppen av svaveldioxid minskat med över 70 procent, och partikelutsläppen med 50 procent i Göteborgs hamn. Fartyg har generellt sett både den tillåtna lågsvavliga oljan och den billigare högsvavliga oljan ombord. Idag används fasta mätstationer för att kontrollera svavelhalten i fartygens bränsle.

Mätstationerna används också för att hjälpa till med selektering av vilka fartyg som skall kontrolleras när de kommer in till hamn. Detta ger dock fartygen möjlighet att byta bränsle innan mätstationerna. Det kan därför i efterhand vara svårt att avgöra vilken svavelhalt bränslet håller vid en viss tidpunkt. Även vid bunkring av bränsle finns möjliga felkällor. Komplexiteten, kontamineringsrisken och risken för felaktig leverans vid bunkring bidrar till att det med dagens sanktionssystem är näst intill omöjligt att lämna överträdelser till åtal som leder till fällande dom. Ärenden som är inlämnade för åtal avskrivs med motiveringen att det inte går att bevisa uppsåt eller styrka brott. Det finns ett stark ekonomiskt incitament för ett rederi att inte följa svavelförordningen och

(2)

2

det är därför viktigt att göra en förflyttning av tillsynsansvaret för att möjliggöra att förordningen efterlevs i högre grad än idag. Detta ur både miljösynpunkt och för att konkurrens på lika villkor ska vara möjlig.

Det är viktigt att kunna utföra stickkontroller och mätningar ute till sjöss och vid hamn. Detta kan göras på många olika sätt men att kunna ta fartyget ”på bar gärning” är en av de vitala nycklarna för fällande dom. Kustbevakningen har både de kunskaper och befogenheter som behövs för provtagning och utredning. Båda dessa är viktiga komponenter för att möta uppgiften och att styrka brottet.

Detta är ett område där Kustbevakningen har bättre förutsättningar än nuvarande tillsynsmyndighet att kontrollera efterlevnaden av svavelförordningen.

Caroline Nordengrip (SD)

References

Related documents

Länsstyrelsen bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka

Länsstyrelsen bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka

Länsstyrelsen välkomnar även delegationens förslag om att länsstyrelserna får i uppdrag att arrangera regionala Agenda 2030-forum för olika sektorer och aktörer på lokal

Länsstyrelsen bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka

Landets kommuner har en avgörande roll för att få till stånd genomförandet på den lokala nivån, samt inom de många ansvarsområden centrala för flera av de globala

Vi menar alltså att den aktuella relevanta frågan inte är om delat ledarskap är något för chefer även i vår tid, utan under vilka förutsättningar, hur och varför, delat

För det andra är andelen offent- liganställda fortfarande hög i Sverige, till skillnad från i USA där de privata servicenäringarna sysselsätter en betydande del av löntagarna..

Remiss - Andrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning (Os 2019:29). Arbetsmiljöverkets synpunkter

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia

Om man haft till gång till historiska beslut och hur de motiverats hade man inte blivit förvånad över att det är kostnadsdrivande med mindre specialiserade enheter och att det

Utredningen föreslår att förutsättningarna för forskning och utbildning måste säkerställas i samband med större strukturförändringar och investeringar inom hälso-

Man måste då komma ihåg att lärosäten är autonoma enheter som bedriver utbildning och forskning inom alla tänkbara områden, varför hälso- och sjukvården inte kan ta för

De besvarade både frågan om hur nöjda de är med den vård de får för sin neurologiska diagnos eller sina neurologiska symtom, och svarade antingen ja eller nej på frågan om de

Regionernas uppfattning är att utredningen visar att det måste göras av ansvariga för hela regionens vårdsystem, så att olika ingående aktörers roller och uppdrag är

Sammantaget har Region Halland har inget att invända mot eller tillägga till de fyra rekommendationer som ges i utredningen utan är nöjd med att utredningen genomförts och därmed

Även kring denna rekommendation vill dock regionerna påpeka att myndighetsreglering eller annan detaljstyrning riskerar att försvåra arbetet istället för att underlätta

Regionernas uppfattning är att utredningen visar att det måste göras av ansvariga för hela regionens vårdsystem, så att olika ingående aktörers roller och uppdrag är

Bolagsverket kan i sammanhanget även nämna att verket tidigare framfört önskemål till Närings- och Justitiedepartementet om att få stöd för ett utökat brottsförebyggande arbete,

Med vänlig hälsning Ann-Kristin

Enligt region- en innebär förslagen positiva effekter för personer med utländsk härkomst som i framtiden kan få en större möjlighet till att använda digitala lösningar

Generellt och övergripande är förslaget om central kopplingstjänst inte nödvändigt, dels när det konstateras att det endast är för Skatteverket och Pensionsmyndigheten som