• No results found

Tullen och stöldgods Motion 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tullen och stöldgods Motion 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1766

Motion till riksdagen

2020/21:3537

av Margareta Cederfelt (M)

Tullen och stöldgods

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tullens möjligheter att mer effektivt bekämpa brottsligheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en globaliserad värld. Inom Schengen råder fri rörlighet. EU-medborgare har rätt att studera och arbeta i andra EU-länder vilket också r en fördel liksom rörligheten av varor och produkter. Tyvärr är det inte bara den legala rörligheten som ökat utan också den kriminella.

Den svenska lagstiftningen för tullen behöver därför anpassas efter dagens rörlighet av personer och gods.

Det finns i dag i Sverige kriminella ligor som begår brott i Sverige och tar

stöldgodset utomlands. Många gånger är de kriminella ligorna inte geografiskt bundna till vare sig ett land eller ett geografiskt område i ett land. Ligorna arbetar systematiskt bland annat utifrån kunskap om var det för dem är enklast och säkrast att begå stölder. Stöldgodset i sin tur tar de vidare till länder där det är säkert och ekonomiskt

fördelaktigt att avyttra detsamma. Det är därför mer än rimligt att ge tullen de juridiska verktygen som möjliggör att gripa och beslagta stöldgods i väntan på att polisen anländer till platsen.

Exempelvis finns det uppskattningar som visar på att uppemot 70 procent av alla stulna båtmotorer i Sverige försvinner utomlands. Det handlar dock inte enbart om

(2)

båtmotorer, utan även borrmaskiner, motorsågar och entreprenadmaskiner. Årligen transporteras det stöldgods ut ur landet av mycket stora värden.

Tullverket har en viktig uppgift när det gäller samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för

medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.

Tullen tvingas släppa igenom misstänkt stöldgods på väg utomlands i de fall polisen inte hade resurser att komma. Detta beror på att tullen saknar de juridiska

befogenheterna att beslagta gods eller frihetsberöva den misstänkta personen i väntan på polisens ankomst. Det ingår inte heller i tullens uppgift att förhindra utförsel av

stöldgods från Sverige.

Sverige behöver en effektiv brottsbekämpning som försvårar för brottslingar att agera. Ytterst handlar det om att medborgarna skall kunna känna sig trygga. Ett led i en effektiv brottsbekämpning är att inkludera tullen i denna. Det är inte rimligt att

tullpersonalen i vanmakt endast har möjlighet att se på när stöldgods transporteras ut ur landet. Det är därför nödvändigt att ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods som är på väg ut ur landet.

Vi måste förändra lagstiftning så att tullen har möjligheter att effektivt delta i brottsbekämpningen och stoppa stöldgods vid Sveriges gränser. Utförsel av stöldgods eller försök till utförsel av stöldgods ur Sverige bör klassificeras som ett eget brott med egen brottsrubrik. Ändringen av lagstiftningen bör ske skyndsamt.

Margareta Cederfelt (M)

References

Related documents

Luleå tekniska universitet anser att resursen fosfor också måste ses i det större sammanhanget, vilket belyses i utredningen på sid 694: “För fosfor kan en teknisk återvinning

ensamstående kvinnor eller hushåll där föräldrarna är nyanlända löper hög risk för låg ekonomisk standard, ibland flera år i rad.. Att förbättra situationen för familjer

Kvinnor tar ut föräldraledighet i högre utsträckning än män och detta mönster återspeglas även bland asylsökande och nyanlända Det är därmed angeläget för kvinnors

Länsstyrelsen avstyrker att sanktioner införs då Länsstyrelsen anser att detta förslag kommer få stor påverkan både på Länsstyrelsens arbete och Länsstyrelsens uppdrag

Undertecknad beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Halmstads kommun avstår från att yttra sig gällande Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering -

Förslaget inkluderar inte Migrationsverket bland de myndigheter som initialt föreslås anslutas till de transaktionskonton som den föreslagna nya myndigheten, Myndigheten

Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Säkerhets- och försvarsföretagen. Säkerhetspolisen

Då den lägre nivån för sanktionsavgifter är så pass låg bör denna kunna tas ut även om skadan kan anses vara ringa och/eller om ingen oaktsamhet kan påvisas. Detta medför