Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Full text

(1)

Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring

plan- och bygglagen

(2010:900)

(2)
(3)

Boverket

Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring

plan- och bygglagen

(2010:900)

(4)

Titel: Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och byggla-gen (2010:900) – Delrapport 2

Rapportnummer: 2016:1

Utgivare: Boverket, januari, 2016 Upplaga: 1

Tryck: Boverket internt

ISBN tryck: 978-91-7563-339-8 ISBN pdf: 978-91-7563-340-4

Sökord: PBL kompetens, tillämpning, plan- och bygglagen, delrapport, genomförande, nätverk, informationsinsatser, Stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning, PBL-nätverk

Diarienummer: 3.4.1 1242/2014 Rapporten kan beställas från Boverket. Webbplats: www.boverket.se/publikationer E-post: publikationsservice@boverket.se Telefon: 0455-35 30 00

Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats. Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

(5)

Förord

Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har bedrivits under 2015. Uppdraget genom-förs i samverkan med länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det består av tre delar; stöd till nationella utveckl-ingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. I rapporten beskrivs hur arbetet genomförts under 2015 inom uppdragets tre delar.

Rapporten är sammanställd av Madeleine Hjortsberg, Lina Magnusson, Carl-Magnus Oredsson, Maria Rundqvist och Anna-Karin Boulliant.

Karlskrona januari 2016 Janna Valik

(6)

Innehåll

Sammanfattning ... 5

Del 1 – Stöd till nationella utvecklingsprojekt ... 5

Del 2 – PBL-utbildning ... 6

Del 3 – PBL-nätverk ... 6

Inledning och läsanvisningar ... 7

Bakgrund ... 7

Extern samverkan ... 7

Samverkan med andra uppdrag ... 7

Information ... 8

Läsanvisningar ... 8

Del 1 – Stöd till nationella utvecklingsprojekt ... 9

Uppdraget ... 9

Underlag för genomförande av stöd till nationella utvecklingsprojekt .. 9

Genomförande 2014 ... 10 Genomförande 2015 ... 10 Del 2 – PBL-utbildning ... 13 Uppdraget ... 13 Webbaserade utbildningar ... 13 Genomförande 2014 ... 13 Genomförande 2015 ... 13 Del 3 – PBL-nätverk ... 18 Uppdraget ... 18 Genomförande 2014 ... 18 Genomförande 2015 ... 18

(7)

Sammanfattning

Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900).

Kompetens-insatsen ska pågå 2014–2016 och genomföras i samverkan med länssty-relsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sats-ningen är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredSats-ningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Målet med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (PBL). Regeringen har avsatt 10 miljoner 2014 samt 12 miljoner för 2015 respektive 2016.

Uppdraget består av tre delar:

• stöd till nationella utvecklingsprojekt

• PBL-utbildning

• PBL-nätverk.

Illustration: Boverket.

Del 1 – Stöd till nationella utvecklingsprojekt

Stöd för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effek-tiv tillämpning av PBL har lämnats till totalt 18 projekt. Projekten sker i samverkan mellan flera kommuner och i vissa fall medverkar också läns-styrelser. Efter utvärdering och analys ska resultat och erfarenheter spri-das till övriga kommuner och länsstyrelser.

(8)

Till stödet finns en förordning och föreskrift. Stöd har kunnat lämnas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun. Den to-tala stödsumman för 2014–2016 är 12 miljoner kronor. I september 2014 beviljade Boverket stöd till 13 projekt till en summa av 8 miljoner kro-nor. I mars 2015 fördelade Boverket ytterligare 4 miljoner kronor till 5 olika projekt. Totalt medverkar cirka 80 kommuner i de 18 projekten.

Del 2 – PBL-utbildning

Uppdraget omfattar PBL-utbildningar riktade till förtroendevalda politi-ker samt tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. Den ska inte ersätta andra utbildningar om plan- och bygglagen till exempel högskoleutbild-ningar.

Introduktion för förtroendevalda politiker

Enligt regeringsuppdraget ska en särskild PBL-introduktion riktad till för-troendevalda politiker tas fram i samverkan med SKL. En webbaserad in-troduktion om plan- och bygglagen påbörjades hösten 2014 och blev klar i april 2015.

PBL-utbildning för anställda på kommuner och länsstyrelser

PBL-utbildning för anställda på kommuner och länsstyrelser görs i form av webbaserade utbildningar. Under 2015 har sju webbutbildningar tagits fram. Det är en översikt om plan- och bygglagen ”Att arbeta med PBL” samt sex fördjupningar om buller, huvudmannaskap och planbestämmel-ser, ändring och ombyggnad, konstruktionsregler, utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt om handeln i planeringen. Boverket har ett ramavtal med en leverantör för produktionen.

Del 3 – PBL-nätverk

I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bilda-des under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram då har dock visat sig vara inaktuellt på grund av att perso-nerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Enligt önskemål från länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL har Boverket valt att utnyttja befint-liga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer. Under 2015 har Boverket deltagit på ett flertal seminarier och träffar arrange-rade av länsstyrelser runt om i Sverige.

(9)

Inledning och läsanvisningar

Bakgrund

Hösten 2013 fick Boverket ett regeringsuppdrag att utreda behovet av kompetensinsatser kring plan- och bygglagen som resulterade i rapporten Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan-och bygglagen (rapport 2014:3). Rapportens slutsatser från workshoppar, enkäter, djupintervjuer och referensgruppsmöten är ett underlag för PBL-utbildningarnas inne-håll och utformning. Gemensamt för samtliga grupper var att de önskade webbaserade PBL-utbildningar kombinerad med fysiska träffar.

Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under 2015 har Boverket fortsatt arbetet, som genomförs under projektnamnet PBL Kompetens, och som planerades och påbörjades under 2014 för en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regeringen har avsatt 10 miljoner 2014 samt 12 miljoner 2015 respektive 2016.

Extern samverkan

PBL Kompetens är omfattande och involverar många områden och in-tressenter. Boverket har bildat en extern grupp för myndighetssamverkan med SKL, Lantmäteriet och länsstyrelsen. Till den externa myndighets-gruppen för samverkan har även en grupp knutits med representanter från samverkansparterna.

Samverkan med andra uppdrag

PBL Kompetens har flera beröringspunkter med regeringsuppdraget Plattform för hållbar utveckling1. Målgrupperna för uppdragen är delvis desamma och möjligheterna till samverkan kring informationsinsatser och externa arrangemang har utnyttjats. Samarbete kring externa

arrangemang kan också stimulera till nya nätverk mellan yrkesaktiva som kanske inte annars skulle komma i kontakt med varandra.

Plattformsdagarna, den nationella konferensen och nätverksträffen som hölls i Stockholm i december 2015, är ett exempel på en gemensam aktivitet.

1

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-stadsutveckling/

(10)

Information

Kompetenssatsningen har en bred målgrupp som Boverket har valt att kommunicera med genom i första hand digitala informationskanaler. Ett digitalt nyhetsbrev med information om Boverkets samlade vägledning om tillämpningen av plan- och bygglagen ges ut regelbundet. Förutom information om regeringsuppdraget PBL Kompetens innehåller

nyhetsbrevet även information om webbseminarier och om uppdateringar och nyheter i den digitala handboken PBL kunskapsbanken. Boverket sprider också information om PBL Kompetens genom nätverk och på konferenser.

Läsanvisningar

Den här rapporten innehåller en redovisning av hur uppdraget fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts, med särskilt fokus på aktiviteterna under 2015. Boverket har lämnat motsvarande delrapportering för 2014 i rapporten Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) – Delrapport 1.

(11)

Del 1 – Stöd till nationella

utvecklingsprojekt

Uppdraget

Enligt regeringsuppdraget beskrivs del 1 – stöd till nationella utveckl-ingsprojekt enligt följande:

”En förutsättning för förenklingar och en enhetlig tillämpning är att det utvecklas metoder och arbetssätt som baseras på den praktiska tillämp-ningen i kommuner och på länsstyrelser. Boverket får i uppdrag att för-dela bidrag till kommuner för att skapa nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning från olika delar av landet. I Boverkets uppdrag ingår att ta emot förslag till projekt, utvärdera och fördela bidrag till kommuner. Länsstyrelsens kompetens bör tas till-vara i projekten och andra aktörer bör bjudas in till medverkan.

Boverket ska inom ramen för uppdraget även analysera resultatet, sam-manställa förbättringsförslag och idéer till effektiviseringar, dra slutsatser av projekten samt sprida erfarenheter och resultat genom vägledning och informationsinsatser.”

Stödet till nationella utvecklingsprojekt syftar till att få fram metoder och arbetssätt som bidrar till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (PBL). Kommuner kan söka stödet för att genomföra olika projekt och ska genomföras i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in för att medverka i projekten.

Underlag för genomförande av stöd till nationella

utvecklingsprojekt

Inför genomförandet av stödet till nationella utvecklingsprojekt togs före-skrifter, ansökningsblanketter, informationsmaterial med mera fram. Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckl-ing av tillämpnutveckl-ing av plan- och bygglagen (2010:900) är ett komplement till förordning (2014:835) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna re-glerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen.

Enligt förordningen betalas stödet ut när anmälan om projektstart in-kommit. 75 procent av stödsumman betalas ut i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren och resterande 25 procent betalas ut i sam-band med att projektet slutredovisas till Boverket. Stöd kan sökas för hela

(12)

den beräknade kostnaden. Stödet uppgår dock till maximalt 500 000 kro-nor per medverkande kommun. Enligt förordningen är 1 september 2016 sista datum för slutredovisning av projekt, om inte Boverket har angett ett tidigare datum i beslutet om beviljande av stöd.

I Boverkets uppdrag ingår att resultaten från projekten ska spridas till an-ställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillämpning av PBL. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under uppdragets genom-förandetid, till exempel på nätverksträffar, seminarium och på Boverkets webbplats.

Genomförande 2014

Under 2014 hade Boverket 8 miljoner kronor att fördela till nationella ut-vecklingsprojekt. Intresset för att söka stödet till nationella utvecklings-projekt var stort bland kommunerna. Totalt inkom 29 ansökningar under 2014 motsvarande 25 miljoner kronor. I september beslutade Boverket om att bevilja stöd till 13 av de inkomna projekten till en summa av 8 miljoner kronor. I de 13 projekten medverkar sammanlagt 41 kommuner.

Genomförande 2015

Den 17 mars 2015 fördelade Boverket ytterligare 4 miljoner kronor till 5 olika projekt. Totalt inkom 28 ansökningar om nästan 20 miljoner kronor. På Boverkets webbplats finns en beskrivning av de 18 projekt som fått beviljat stöd under 2014–20152. Under 2016 kommer Boverket att analy-sera och sprida projektens resultat på olika sätt.

2

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/stod-till-nationella-utvecklingsprojekt/hitta-projekt/

(13)

Totalt medverkar cirka 80 kommuner i 18 nationella utvecklingsprojekt. Illustrat-ion: Boverket.

(14)

Under 2015 har sju projekt skickat in en slutrapport:

• ”Identifiering och analys av de mest kritiska momenten i plan- och exploateringsprocessen” Jönköping med flera, dnr 3187/2014

• ”Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL” Trollhättan med flera, dnr 3184/2014

• ”Tillämpning av 9:4d PBL samt tillgänglighetsfrågor i samman-hangen” Danderyd med flera, dnr 3245/2014

• ”Processkartläggning inom PBL-området” Höganäs med flera, dnr 3121/2014

• ”5 Yes-kommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder” Lomma med flera, dnr 3206/2014

• ”God arkitektur inom ramen för PBL” Nacka med flera, dnr 3247/2014

• ”Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL” Ekerö med flera, dnr 3211/2014.

Uppföljning

Under sommaren 2015 kontaktades företrädare för samtliga projekt via besök eller telefon som en del i Boverkets uppföljning. För vissa projekt gjordes längre intervjuer som presenterades i Boverkets nyhetsbrev, öv-riga intervjuer publicerades på Boverkets webbplats. Reflektioner från uppföljningen var vikten av god projektledning, tydlig frågeställning och avgränsning för ett bra genomförande. Projekten efterfrågade också mer uppföljning och stöd från Boverket.

Nätverksträff för nationella utvecklingsprojekt

Boverket anordnade en träff för alla nationella utvecklingsprojekt i Stockholm den 9 december 2015. Mer detaljerad information om nät-verksträffen finns i del 3 – PBL-nätverk.

(15)

Del 2 – PBL-utbildning

Uppdraget

I regeringsuppdraget beskrivs del 2 – PBL-utbildning så här:

”Att handlägga plan- och byggärenden kräver, förutom grundläggande sakkunskaper och färdigheter, insikt och förståelse för roller och ansvars-fördelning inom PBL-systemet. Boverket får i uppdrag att tillhandahålla en samordnad och systematisk introduktionsutbildning för nyanställd per-sonal inom kommuner och länsstyrelser med ansvar för handläggning inom PBL-området. Utbildningsmaterial för kommunala politiker om PBL och PBL:s möjligheter för den kommunala planeringen ska tas fram i samråd med SKL.”

Webbaserade utbildningar

Webbaserade utbildningar möjliggör att samma information sprids i hela landet tack vare en flexibilitet för när, hur och var man kan ta del av ut-bildningen. En webbutbildning är även tillgänglig för konsulter som be-höver ha samma kunskaper om plan- och bygglagen som en kommunal tjänsteman i framtagandet av till exempel översiktsplaner och detaljpla-ner. Webbutbildningarna är ett komplement till Boverkets övriga inform-ationskanaler för PBL-tillämpning, i första hand PBL kunskapsbanken och webbseminarier.

Genomförande 2014

Under 2014 gjordes en förstudie för att få en djupare förståelse för hur en webbaserad PBL-utbildning skulle kunna genomföras. Dessutom gjordes ett antal intervjuer för att få en bild av redan genomförda och produce-rade utbildningar på olika myndigheter och organisationer. Resultatet av inventeringen och intervjuerna blev ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. Under hösten startade arbetet med att ta fram manusunderlag till introduktionen för förtroendevalda politiker.

Genomförande 2015

Introduktion för förtroendevalda politiker

En introduktion om plan- och bygglagen för förtroendevalda politiker lanserades i april 20153. Boverkets tog fram den webbaserade introdukt-ionen i samverkan med SKL. Den består av fem kortare

3

(16)

duler, där varje modul tar cirka 20 minuter att gå igenom. Introduktionen kan till exempel genomföras i grupp under ett nämndsammanträde eller individuellt. Som komplement finns även ett powerpointmaterial efter önskemål från samverkansparterna.

Ledamöterna i Ystads myndighetsnämnd använder den webbaserade introdukt-ionen i PBL. Foto: Peter Kroon.

Utvärdering av introduktionen

Under sommaren 2015 genomförde Boverket en utvärdering av PBL-introduktionen för politiker. Utvärderingen startade i form av korta tele-fonintervjuer där ett flertal av landets kommuner fick frågan om de kände till introduktionen, om de hade använt den eller om de planerade att an-vända den. Syftet var både att få ut information om introduktionen och att hitta frivilliga till mer djupgående telefonintervjuer.

Därefter gjordes djupintervjuer med ett 30-tal respondenter (nio förtroen-devalda och 24 chefer och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser) av ett externt undersökningsföretag.

Resultatet visade att många har svårt att hinna genomföra utbildningen i grupp, även om det är det mest eftersträvansvärda. De är överlag nöjda med distributionsform, innehållets relevans, avsnittsindelning och längd. Valet av tidpunkt för lanseringen av webbutbildningen anses av vissa som olämplig eftersom våren är en hektisk tid för målgruppen.

(17)

PBL-utbildning för anställda på kommuner och länsstyrelser

Under 2015 har sju webbutbildningar tagits fram4. Det är en översiktlig utbildning om plan- och bygglagen ”Att arbeta med PBL” samt sex för-djupningar om buller, huvudmannaskap och planbestämmelser, ändring och ombyggnad, konstruktionsregler, utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt om handeln i planeringen. Boverket har ett ramavtal med en leverantör för produktionen.

Att arbeta med PBL

”Att arbeta med PBL” ger en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Syftet med webbutbildningen är att alla som arbetar med plan- och bygglagen ska få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande.

Att arbeta med PBL har fyra delar: lagen PBL, PBL-systemet, roller och ansvar samt intressen och krav. Lagen PBL handlar om lagens innehåll, kopplingen till andra lagar samt det svenska regelsystemet och de juri-diska aspekterna av PBL. PBL-systemet fokuserar på de processer som finns runt PBL – planering, genomförande och förvaltning. Den här delen innehåller exempel som illustrerar hur de olika delarna påverkar varandra samt en kort introduktion till översiktsplan, detaljplanering, lov, bygg-processen och tillsyn. I delen roller och ansvar beskrivs de olika aktörer-na som arbetar med och deltar i de olika processeraktörer-na runt PBL. Den inne-håller även en del som tydliggör skillnaden mellan politik och myndig-hetsutövning. En fjärde del som heter intressen och krav ingår i Att arbeta med PBL och är nu under produktion. Den kommer att färdigställas under våren 2016 och handlar om PBL-systemets prövningar av mark- och vat-tenanvändning och krav på det som byggs. I den delen beskrivs hela ked-jan från avvägningar mellan olika intressen fram till krav som ställs på den färdiga byggnaden.

4

(18)

En film med exempel på planbestämmelser ingår i webbutbildningen ”Att arbeta med PBL”. Foto: Boverket.

Fördjupningar

De sex fördjupningarna är:

Buller – en översikt som ger grundläggande kunskap om ljud och

buller samt effekterna på vår hälsa och vårt välbefinnande

EKS – Boverkets konstruktionsregler som är en introduktion av de

så kallade eurokoderna som är föreskrifter och allmänna råd för di-mensionering av bärande konstruktioner i Sverige

Huvudmannaskap och planbestämmelser – fastighetsrättsliga frå-gor vid genomförande av detaljplan som ger förståelse för hur en

detaljplan kan komma att förverkligas i praktiken

Planera för handel som ger kunskap om hur kommunerna med stöd

av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel.

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav – lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet som förklarar vilka regler om lämplighet

för sitt ändamål och om tillgänglighet som är utformningskrav respek-tive tekniska egenskapskrav

Ändring och ombyggnad som ger en vägledning kring de olika

änd-ringssituationerna utifrån plan- och bygglagen, plan- och byggförord-ningen och Boverkets byggregler.

(19)

Utvärdering av webbutbildningarna

Webbutbildningarna utvärderas kontinuerligt och resultaten används som underlag för att förbättra och anpassa kommande utbildningar utifrån mottagarnas behov. I slutet av 2015 har en uppföljning av webbutbild-ningarna genomförts av ett konsultföretag som via en webbenkät samlat in omdömen om innehåll, relevans och utformning. Syftet var att få en temperaturmätare på hur utbildningarna tas emot och ett underlag för att förbättra och anpassa kommande utbildningar utifrån målgruppernas be-hov. Det genomsnittliga betyget för alla utbildningar blev 3,8 på en fem-gradig skala. Resultaten kommer att analyseras ytterligare.

(20)

Del 3 – PBL-nätverk

Uppdraget

Enligt regeringsuppdraget beskrivs del 3 – PBL-nätverk enligt följande: ”Ett nationellt nätverk av PBL-experter skapades av utredningen Ny PBL – på rätt sätt, som stöd i deras arbete med att föra ut den nya lagen. Rege-ringen anser att nätverket är en viktig resurs för fortsatt kvalitetssäkring av olika insatser för att främja en god tillämpning av PBL, för erfaren-hetsutbyte samt för att på ett enhetligt sätt föra ut utbildnings- och in-formationsinsatser i kommuner. Boverket får i uppdrag att upprätthålla och vidareutveckla nätverket och samt att arrangera en årlig samman-komst med nätverket Forum PBL.”

Genomförande 2014

I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bilda-des under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram då har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten 2014 arbetade Boverket med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk al-ternativt utveckla det nätverk som finns kvar från Ny PBL på rätt sätt. Ef-ter diskussioner med våra samverkansparEf-ter i uppdraget framkom det önskemål från länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer i stället för att skapa nya nätverk. Boverket medverkade på samverkansparternas nät-verksträffar.

Genomförande 2015

Boverket har medverkat på olika typer av konferenser/seminarier/träffar under 2015 som arrangerats av länsstyrelsen. Detta har varit mycket upp-skattat då de deltagande kommunerna inte behöver resa några längre sträckor för att delta. Boverket har på plats i regionala nätverk kunnat träffa kommunrepresentanter och representanter från länsstyrelserna. Bo-verket avser att delta på sådana arrangemang även under 2016.

Medverkan på regionala nätverksträffar 2015

Inom ramen för uppdraget har Boverket medverkat vid ett flertal tillfällen på de olika länsstyrelsernas konferenser samt på en konferens anordnad av SKL.

(21)

Boverkets deltagande på länsstyrelsens träffar, med inriktning på lov-, bygg- och tillsynsfrågor hittills i regeringsuppdraget.

(22)

Boverkets deltagande på länsstyrelsens träffar, med inriktning på detaljplanefrå-gor hittills i regeringsuppdraget.

Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder, 15 januari, Jönköping

Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings och Kronobergs län

Deltagare: Kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom OVK samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

(23)

Öppet hus för kommunerna på planenheten, 29 januari, Stockholm Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm

Deltagare: Detaljplanehandläggare på kommunerna i Stockholms län Medverkande: Boverket medverkade med sakkunniga inom detaljplan-processen från 1 januari 2015 och planbestämmelser/detaljplan samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

Jessica Ewald från Länsstyrelsen Skåne föreläste om förorenade områden i bygglovshanteringen på länsstyrelsens träff för kommunala bygghandläggare i Eslöv. Foto: Boverket.

Sydlov Tillsyn, 2 mars, Hässleholm Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Deltagare: Kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Skåne

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom förelägganden och andra tillsynsfrågor samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

PBL seminarium Tillsyn, 12 mars, Gävle

Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg och Dalarna

Deltagare: Kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Gäv-leborg och Dalarna

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

Bra planer och Bygglov, 10 april, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping

(24)

Jönkö-pings län

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom detaljplanpro-cessen från 1 januari samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

Detaljplanering, 22 april, Skåne Arrangör: Kommunförbundet Skåne

Deltagare: Detaljplanhandläggare på kommunerna i Skåne.

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom detaljplan (planbestämmelser samt planprocessen från 1 januari) samt med inform-ation om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

Länsplanmöte, 22 april, Kalmar Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar

Deltagare: Detaljplanhandläggare på kommunerna i Kalmar län Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom detaljplan (planbestämmelser samt planprocessen från 1 januari) samt med inform-ation om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

Samhällsplaneringsdagar, 2–3 september, Lycksele Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten

Deltagare: Handläggare på kommunerna i Västerbottens län som arbetar med plan- och byggfrågor

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunniga inom detaljplane-ring (dagvatten i detaljplan samt änddetaljplane-ring av detaljplan) och bygglov (rättsfall) samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Bygghandläggarträff, 28 september, Göteborg

Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland

Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare i Göteborgsregionen som arbetar med bygg- och tillsynsfrågor

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom lov- och till-synsfrågor (kontrollplan).

Länsträff Bygg, 2 oktober, Karlstad Arrangörer: Länsstyrelsen Värmland

Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare i Värmlands län som arbetar med bygg- och tillsynsfrågor

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom lov- och till-synsfrågor.

Länsstyrelsens PBL seminarium, 13 oktober, Linköping Arrangörer: Länsstyrelsen Östergötland

(25)

som arbetar med detaljplanefrågor.

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunnig inom detaljplan (planprocessen från 1 januari samt dagvatten i detaljplan).

Kontrollplan, 23 november, Stockholm

Arrangörer: Sveriges kommuner och landsting

Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare som arbetar med byggfrågor

Medverkande: Boverket medverkade med sakkunniga inom kontrollplan.

Nätverksträff nationella utvecklingsprojekt

Den 9 december 2015 anordnade Boverket en workshop i Stockholm där representanter för alla nationella utvecklingsprojekt var inbjudna. Syftet var inte att presentera resultat utan att diskutera mervärde och svårigheter med samverkan samt kunskapsspridningen från projekten. Cirka 45 per-soner deltog i nätverksträffen. Alla var engagerade i diskussionen om vad som är mervärdet av samverkan mellan flera kommuner och vad det har tillfört projektet.

Nätverksträffen med de nationella utvecklingsprojekten innehöll både inspirations-föreläsningar och grupparbeten. Foto: Boverket.

(26)

Erfarenhetsutbyte om samverkan och kunskapsspridning för de nationella ut-vecklingsprojekten. Foto: Boverket.

Nationell nätverksträff – Plattformsdagar 2015

Tillsammans med Boverkets uppdrag Plattform för hållbar stadsutveckl-ing anordnade PBL Kompetens den gemensamma konferensen Platt-formsdagar 2015 den 10–11 december. Ett 20 tal myndigheter hjälpte till att arrangera konferensen, med Boverket som huvudarrangör. Konferen-sen var välbesökt med cirka 600 deltagare och dag 2 var PBL Kompetens värd. Dagen bestod då av 27 olika seminarium/workshoppar om hållbar stadsutveckling, med plan- och bygglagen i fokus. Regeringsuppdragets målgrupper var väl representerade under de två dagarna och enligt den di-rekta utvärderingen upplevdes konferensen som bra, men att man framö-ver gärna ser ännu mer fokus på diskussion och nätframö-verkande.

(27)

Mingel och nätverkande på Folkets hus i Stockholm i samband med Plattforms-dagarna 2015. Foto: Hans Ekestang.

”Speeddejtning” i Folkets hus i Stockholm i samband med Plattformsdagarna 2015. Foto: Hans Ekestang.

(28)

Föreläsning i Norra Latin i Stockholm i samband med Plattformsdagarna 2015. Foto: Hans Ekestang.

(29)
(30)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :