• No results found

Uppdrag att stödja regionernas arbete med att låna in hälso- och sjukvårdspersonal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att stödja regionernas arbete med att låna in hälso- och sjukvårdspersonal"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-10-14 S2020/07614 (delvis) I:8 Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att stödja regionernas arbete med att låna in hälso- och sjukvårdspersonal

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa och stötta regionernas arbete med att etablera arbetssätt för att låna in personal från varandra. I uppdraget ingår även att analysera om det finns behov av att utveckla en ändamålsenlig och kostnadseffektiv nationell personell förstärkningsresurs som med kort varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region vars hälso- och sjukvård riskerar att överbelastas.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Socialstyrelsen ska även föra dialog med Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2021. Den del av uppdraget som handlar om att analysera om det finns behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs ska redovisas senast den 1 december 2020. Redo-visningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Ett händelseförlopp med ojämn och snabbt eskalerande spridning av covid-19, andra potentiellt allvarliga smittsamma sjukdomar eller större olyckor eller naturkatastrofer kan resultera i att hälso- och sjukvården i vissa regioner belastas mer än andra.

Socialstyrelsen har en viktig roll att stötta hälso- och sjukvården i arbetet med covid-19. Socialstyrelsen fick bl.a. den 19 mars 2020 i uppdrag att

(2)

2 (4)

inrätta en tillfällig samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Social-styrelsen har vidare haft regeringens uppdrag att under sommaren 2020 stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser med anledning av covid-19. Under pågående hantering av covid-19 har Socialstyrelsen även, genom samverkan med Försvarsmakten, inrättat ett beredskaps- och aktiveringssystem för nationella förstärkningsresurser i syfte att möta de mer eller mindre akuta eventuella behov som kan uppstå inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Den 1 september 2020 redovisade Socialstyrelsen sitt uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19 (S2020/05825). Socialstyrelsens plan utgår från de scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas som Folkhälsomyndigheten presenterade den 20 juli 2020. I redovisningen bedömer Socialstyrelsen, utifrån erfarenheter från vårens arbete att förflyttningar av patienter med hjälp av en förstärkt transportkapacitet inte alltid är tillräckligt när ett ökat antal patienter är i behov av sjukvård samtidigt. Sammantaget konstaterar myndigheten att såväl förstärka transportresurser som materialresurser inte kommer att få avsedd effekt om det saknas personal med adekvat utbildning, träning och kompetens för att utföra de förstärkta insatserna.

Den 20 augusti 2020 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Utred-ningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (dir. 2020:84). Tilläggs-direktivet innebär att utredningen ska beakta erfarenheter av utbrottet av sjukdomen covid-19 under det fortsatta utredningsarbetet. Av tilläggs-direktivet framgår att utbrottet av covid-19 har medfört ett ökat behov av vårdinsatser och således även av personal. Utredningen har därför i uppdrag att analysera hur hälso- och sjukvårdens behov av personal med adekvat kompetens kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, t.ex. genom regelbunden utbildning och övning av hälso- och sjukvårdspersonal som till vardags arbetar i en annan verksam-het. Det kan också handla om snabbutbildning av personal för att kunna delta i vård av patienter med smittsamma sjukdomar eller med trauman. I utredningens uppdrag ingår vidare att analysera förutsättningarna kommuner och regioner att ta i anspråk hälso- och sjukvårdspersonal som till vardags inte är anställd i kommunen och regionen.

Som arbetsgivare och huvudmän för hälso- och sjukvården ansvarar regio-nerna för att säkerställa bemanning för verksamheten, även vid extraordinära

(3)

3 (4)

händelser och pandemier. Att lokala planer och avtal finns på plats för att möjliggöra kapacitetsökningar bedöms vara grunden för god katastrof-medicinsk beredskap. I dagsläget bedriver regionerna ett arbete för att etablera ett arbetssätt kopplat till krislägesavtalet för att låna in personal från andra regioner i de situationer alla andra åtgärder är uttömda. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa och stötta regionernas arbete med att eta-blera arbetssätt för att låna in personal från varandra. Det handlar bl.a. om att följa arbetet och i samverkan med såväl enskilda regioner som SKR identifiera områden där myndigheten kan stötta med kompetens och kun-skap om var de aktuella resursbehoven är som störst. I uppdraget ingår även att, i samverkan med regionerna och SKR, analysera om det finns behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs med adekvat utbild-ning, träning och kompetens kopplat till konceptet med förstärknings-resurser som med kort varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region vars hälso- och sjukvård riskerar att överbelastas. Om Social-styrelsen kommer fram till att det finns behov av en sådan förstärknings-resurs ska myndigheten lämna förslag på hur den kan utformas, t.ex. vad gäller organisering och finansiering. Socialstyrelsen ska även genomföra en konsekvensanalys. Konsekvensanalysen ska bl.a. innehålla de särskilda av-vägningar som föranlett myndighetens förslag i de fall förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen (se 14 kap. 3 § Regeringsformen).

På regeringens vägnar

Lena Hallengren

(4)

4 (4)

Kopia till

Finansdepartementet BA, K Justitiedepartementet SSK, KH

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) samtliga regioner

References

Related documents

 under vredet finns ventilens spindel (4k-7 eller 4k-9mm) - på toppen finns det ett spår som visar kulans läge; spåret längs är ventilen öppen, spåret tvärs är

Tillgängligheten eller nåbarheten till skolorna påverkas av flera faktorer som kan styras med kommunal planering: Invånartätheten och andelen skolbarn, skolornas

För att ställa inkomsterna i relation till hy- rorna på andrahandsmarknaden har vi beräknat exempel över boendeeko- nomi för de som huvudsakligen bor i andra hand.. Det vill säga

För att kunna minska miljöpåverkan från byggsektorn behöver aktörerna vara medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet ger upphov till, inte bara under driften utan även

Det är bland annat svårt att ur andra länders statistik konstruera data över något som motsvarar det svenska begreppet småhus Vi har dock lyckats kon- struera

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

• Genom att utveckla en idrottsrörelse som möjliggör för äldre att fortsätta vara aktiva idrottsutövare men också att engagera fl er äldre som ledare innebär att vi kan

• Ju större massa ett föremål har, desto större är trögheten och desto större kraft behövs för att öka eller minska föremålets fart.. • Trögheten gör också att

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Finns inte kobalamin så fungerar inte enzymet ordentligt och det leder till att N-metyltetrahydrofolat ansamlas och att THF (aktiva formen av folsyra) och metionin inte kan

• Föreningen anordnar i samband med årets riksstämma i Stockholm ett ”riksstämmosymposium”, samt är värd för en gästföreläsare. • Utbildningsgruppen har fått i

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Förslag till nyckeltal Ett komplement till de befintliga nyckeltalen för samhällsbuller skulle kunna vara hur många människor som är störda av buller som alstras inom byggnaden,

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

Figur 8 visade att utsläppen av koldioxid har från sektorerna bo- städer och service tillsammans minskat med ca 20 % under åren 1995 till 2000 utan hänsyn tagen till inverkan av

På 1980-talet sammanställde planförfattare efter ett antal år eller månader en omfattande planhandling som sedan gick till samråd... En mindre krets deltog i det direkta utarbetandet

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

 Åre kommun välkomnar möjligheten att ta betalt för insatser kopplade

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå i proportion till skalan på verksamheten.. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig

Tack för remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Riksrevisionen avstår från

Även om det finns en klar risk att aktörer som vid enstaka tillfällen säljer små mängder textil till Sverige inte kommer att ta sitt producentansvar står dessa för en så liten