Uppdrag att utvärdera Linköpings universitets arbete att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-05-02 S2019/02114/FST (delvis) I:9 1 bilaga

Socialdepartementet Myndigheten för vård- och

omsorganalys Box 6070 102 31 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att utvärdera Linköpings universitets arbete att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utvärdera Linköpings universitets arbete att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, se bilaga (S2012/00275/FST).

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska under uppdragets

genomförande samråda med Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Behovet av ett kunskapscentrum för frågor om våld mot har barn påtalats i flera offentliga utredningar och förslag med olika inriktningar har lämnats till regeringen. Därför beslutade regeringen 2014 att ge Socialstyrelsen

uppdraget att göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige och föreslå för regeringen vilket lärosäte som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn (S2012/00275/FST). Av regeringsbeslutet framgick de grundläggande utgångspunkterna för kunskapscentret samt mål och syfte med

verksamheten. Efter utlysning och bedömningsprocess föreslog

Socialstyrelsen för regeringen att Linköpings universitet skulle få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

(2)

2 (3) Regeringen gav därför Linköpings universitet år 2015 i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

(S2012/00275/FST). Av regeringsuppdraget framgick att målet för

verksamheten är att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn på ett strukturerat sätt till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga. Syftet ska vara att främja tvärprofessionell

kunskapsutveckling kring våld och andra övergrepp mot barn samt att stimulera och stödja samverkan över myndighetsgränser. Verksamheten ska bidra till att främja nätverk och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma praktiker, forskare och idéburna organisationer inom det civila samhället. Linköpings universitet har med anledning av uppdraget inrättat

centrumbildningen Barnafrid. Närmare om uppdraget

Av uppdraget till Linköpings universitet framgick att regeringen avser att utvärdera verksamheten vid Linköpings universitet tre år efter det att verksamheten har satts i gång.

Utvärderingen ska belysa verksamheten mot bakgrund av det behov av ett nationellt kunskapscenter och verksamhetsnära och tvärprofessionell

forskning som föranledde inrättandet av centrumet. Utvärderingen ska också belysa verksamheten mot bakgrund av behovet av en samordnande funktion som kan arbeta utifrån ett brett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv. Det är även angeläget att verksamheten når ut till professionerna som avsetts och att centrumet har kapacitet och trovärdighet att sprida kunskapen både regionalt och nationellt. Våld och andra övergrepp mot barn är en fråga som berör flera olika politikområden och många aktörer och som det

konstaterades i regeringsuppdraget är det samtidigt viktigt att i möjligaste mån undvika dubbelarbete och dubbla budskap. En nationell aktör ska således inte överta uppgifter och ansvar som andra aktörer redan ansvarar för utan bidra till ett mervärde i förhållande till vad som redan finns. På regeringens vägnar

Lena Hallengren

(3)

3 (3) Kopia till

Statsrådsberedningen

Finansdepartementet/BA, K, FSÖ Justitiedepartementet/ KRIM, PO, Å Utbildningsdepartementet/S, UH Socialdepartementet/JÄM FS Regeringskansliets förvaltningsavdelning Justitieutskottet Socialutskottet Barnombudsmannen Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Jämställdhetsmyndigheten Kriminalvården Länsstyrelserna Polismyndigheten Rättsmedicinalverket Socialstyrelsen Statens institutionsstyrelse Åklagarmyndigheten Linköpings universitet

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) Barnens rätt i samhället (BRIS)

Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ) Ecpat

Maskrosbarn Rädda Barnen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset Sveriges Kommuner och Landsting Trygga Barnen

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :