Brandskyddat trä – användning och kontrollsystem

Full text

(1)

SP – Kontenta

Brandskyddat trä –

Bruksklasser, kontrollsystem och

dokumenterade produkter

SP Sveriges T

(2)

Brandskyddat trä – Bruksklasser, kontrollsystem

och dokumenterade produkter

Brandskyddat trä

Träs brännbarhet kan påverkas på kemisk väg med s k brand-skyddsmedel. Dessa påverkar egenskaper som antändningstid, flamspridning samt värme- och rökutveckling. Brandskyddsmedel har betydelse främst för det tidiga brandförloppet, dvs för tiden fram till övertändning av t ex ett rum. Tiden till övertändning kan förlängas och i vissa fall kan övertändning helt förhindras. För den fullt utvecklade branden har brandskyddsmedel mindre betydelse. Trä kan inte göras obrännbart. Vid en tillräckligt kraftig brand brinner även brandskyddat trä.

Det är relativt lätt att uppnå hög brandklass för trämaterial med brandskyddsmedel. Svårigheten är att samtidigt bibehålla träets övriga goda egenskaper. Det behövs generellt sett stora till-satsmängder för att uppnå tillräckligt brandskydd, vilket bidrar till att övriga egenskaper kan påverkas. Viktigast är långtidsbestän-digheten.

Brandegenskapernas långtidsbeständighet

Det finns två fall som påverkar långtidsbeständigheten: • Risk för hög fuktkvot och utfällning av

brandskyddskemi-kalier på produktytan, även vid inomhusbruk.

• Risk för försämrade brandegenskaper på grund av att brand-skyddskemikalier lakas ur. Denna risk är störst vid utom-husanvändning och utgör den största utmaningen för att utveckla nya brandskyddade träprodukter för utomhusbruk. En ny europeisk teknisk specifikation CEN/TS 15912, med bruks-klasser för brandegenskapernas beständighet (DRF) har utvecklats för att ge potentiella användare vägledning för att hitta lämpliga brandskyddade träprodukter och uppmuntra tillverkare att leve-rera konkurrenskraftiga produkter, se tabell.

Brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper – Brandklass och Bruksklass

Det finns många olika typer av brandskyddat trä på marknaden. Egenskaperna kan variera starkt mellan olika fabrikat. De kan in-delas i två kategorier

• Industriellt tillverkade produkter, som kan vara impregnerade eller ytbehandlade

• Produkter som appliceras genom ytbehandling på byggarbets-platser.

Fyra typer av förbättrat brandskydd kan uppnås för träprodukter: • Högre ytskiktsklass, t ex klass B-s1,d0

• Beklädnad, t ex brandteknisk klass K210/B-s1,d0 • Flervåningsfasader efter provning enligt SP Fire 105.

• Ökat brandmotstånd, t ex REI 30 (främst genom ytbehandling med svällande färger)

Brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper pre-senteras på hemsidan www.brandskyddattra.info som uppdateras regelbundet. Där presenteras träprodukter med både brand- och bruksklass, se tabell. Våren 2013 finns endast tre produkter regist-rerade, varav en med fullständig dokumentation.

För utomhusanvändning (Bruksklass EXT) behövs normalt skyd-dande målning, som fungerar tillsammans med den brandskydds-behandlade träprodukten.

För att produkter ska kunna redovisas på hemsidan krävs provningsdokumentation för

• Brandklass (enligt EN, IMO och/eller SP Fire 105)

• Bruksklass (enligt CEN/TS 15912 eller NT Fire 054), som inkluderar provning av

- Fukttålighet

- Utomhusbeständighet

Därutöver är information om CE-märkning, miljö, användning mm önskvärd, se tabell.

Kontrollsystem för praktisk användning i byggnader

Kontrollsystemen för dessa produkter definieras i produktstan-darder i de fall CE-märkning är möjlig, alternativt i tillhörande handlingar för typgodkännande, t.ex. från Sitac, men ofta saknas sådana system. Branschföreningen NBT Nordiskt Brandskyddat Trä har därför utvecklat kontrollsystem för brandskyddade träpro-dukters brandegenskaper. NBT föreslår att:

• Industriellt tillverkade produkter ska ha ett kontrollsystem som visar att den använda produkten överensstämmer med den uppnådda brandklassen. Lämpligt kontrollsystem är CE-märkning, där brandskyddsbehandlade produkter ska uppfylla de högsta kraven på överensstämmelse, som inkluderar över-vakad tillverkningskontroll.

• Brandskydd som appliceras genom ytbehandling på bygg-arbetsplats ska uppfylla samma krav som industriellt tillver-kade produkter. Men kontrollsystemen blir annorlunda och underlaget för ytbehandlingen är mycket viktigt. Brandskydd genom ytbehandling används för närvarande främst inomhus. Kontrollsystemet ska säkerställa att rätt mängd brandskydds-behandling påförts så att avsedd brandklass uppnås. NBT föreslår följande kontroller:

• Brandskyddsfärger (filmbildande). Kontroll och mätning utförs på plats, brandskyddsfärgens tjocklek bestäms genom att borra ett litet hål i färgskiktet.

• Brandskyddsvätskor (icke-filmbildande). Kontrollen utförs genom provtagning på plats med efterföljande provning i laboratorium. Två alternativa metoder kan användas: - Brandprovning i liten skala, t ex enligt ISO 5660

(konkalo-rimetern).

- Mätning av aktiv substans. Prov av ett ytskikt analyseras kemiskt med avseende på aktiva substanser för brandskydd och förutsätter att producenten anger mängd aktiv substans för att uppnå angiven brandklass.

Lämpligt kontrollsystem är t ex enligt ETAG 028, när den pu-blicerats. För brandmotstånd kan t ex ETAG 018-2 tillämpas på byggelement av trä.

Brandskyddande behandling kan förbättra träprodukters brandegenskaper och de kan uppfylla europeisk ytskiktsklass B, som är den högsta möjliga brandklassen för brännbara byggprodukter. Synligt trä kan därmed användas i större utsträckning i byggna-der, både som ytskikt på innerväggar och innertak och som ytterbeklädnad, t ex i fasader. Men brandegenskapernas långtidsbe-ständighet måste verifieras, särskilt vid utomhusanvändning. Dessutom behövs kontrollsystem för att säkerställa den praktiska användningen på byggarbetsplatser.

(3)

Ny vägledning för brandprovning av träprodukters ytegenskaper

Träprodukter har förutsägbara och välkända brandegenskaper och produkter som är tjockare än ca 10 mm uppfyller normalt klass D, men densitet, skarvar, underlag, luftspalt bakom träprodukten och ytprofiler kan påverka klassificeringen. Klassificeringen som grupp enligt CWFT (Classification Without Further Testing) kan inte tillämpas för brandskyddade träprodukter.

Klassificering Certifiering Brandskyddade träprodukter Kontakt

Mer info

Brandklass

t ex europeisk Bruksklasst ex CEN/TS 15912

T ex

CE-märk-ning Produkttjocklekmm Produktnamn Brandskydd genom impregnering / ytbehandling * Målningssystem (för utomhus-bruk) Tillverkare Leverantör B-s1,d0 DRF INT CE min 12 mm xx Impregnering Se pdf pdf med

full-ständig info

Bruksklasser Brandklass Funktionskrav för olika slutanvändning av brandskyddat trä a) DRF klass Avsedd användning Brandklass, initiellt Fuktegenskaper b) Brandklass efter väderexponering

ST Kort tid Relevant brandklass - -INT 1 Inomhus, torrt -”- - Fuktkvot < 20 %

- Ingen vätskeutlakning - Min. synligt salt på ytan.

-INT 2 Inomhus, fuktigt -”- - Fuktkvot < 28 % - Ingen vätskeutlakning - Min. synligt salt på ytan.

-EXT Utomhus -”- -”- Bibehållen brandklass (c,d) efter: - Accelererad åldring

- Natural åldring

- Annan dokumenterad åldringsmetod

En europeisk vägledning har utarbetats för hur brandskyddade träprodukter kan grupperas och provas på ett strategiskt sätt för att inkludera så många produkter, t ex träslag, som möjligt. Vägled-ningen har publicerats som ett s k Position paper av de institut som är notifierade till EU-kommissionen för byggproduktdirektivet.. En huvudprincip är att en produkt provas fullständigt, övriga va-rianter, t ex träslag, provas genom enkelprov. Om dessa överens-stämmer kan fler träslag inkluderas i klassificeringen. I annat fall krävs fullständig brandprovning.

Dokumenterade egenskaper för industriellt tillverkade produkter enligt www.brandskyddattra.info. Exempel med en fiktiv produkt xx.

* Mängden aktiv substans är viktig i båda fallen

a) Ska uppfyllas av material producerat enligt samma tillverkningsprocess och med samma retention som för uppnådd brandklass. b) För INT 1 vid (70 ± 5) % RH och (25 ± 2)°C och för INT 2 vid ( 90 ± 5) % RH och (27 ± 2)°C.

c) Kriterier för brandegenskaper enligt konkalorimetern, ISO 5660, efter väderexponering:

Produkter med brandklass B: (Rate of Heat Release) RHR30s ave ≤ 150 kW/m2 under 600 s provning och (Total Heat Release) THR

600s ≤ 20 %

ökning jämfört med provning före väderexponering.

Produkter med brandklass C: (Rate of Heat Release) RHR30s ave ≤ 220 kW/m2 under 600 s provning och (Total Heat Release) THR

600s ≤ 20 %

ökning jämfört med provning före väderexponering.

d) DRF klass EXT är giltig endast för den typ av ytbehandling som provats.

e) DRF klass EXT som uppmätts utan ytbehandling (med vanlig färg) gäller även för samma produkt med ytbehandling (med vanlig färg), förutsatt att ytbehandlingen inte påverkar brandegenskaperna.

Bruksklasser för långtidsbeständighet hos brandskyddat trä enligt CEN/TS 15912 (mer detaljer i standarden).

Provning av väderbeständighet för utomhusbruk (Bruksklass EXT)Accelererad åldring Naturlig åldring

INT 2 INT 1

EXT

Princip för att mäta skikttjocklek hos brand- skyddat trä som applicerats på byggarbetsplats.

(4)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Adress Besöksadress Telefon Telefax

Box 857, 501 15 BORÅS Brinellgatan 4 010- 516 50 00 033-13 55 02 Box 5609, 114 86 STOCKHOLM Drottning Kristinas väg 67 (alla kontor) (alla kontor) Videum Science Park, 351 96 VÄXJÖ Lückligs plats 1

Skeria 2, 931 77 SKELLEFTEÅ Laboratorgränd 2

SP

INFO 2012:62 (ersätter SP

INFO 2012:59)

Mer att läsa:

1. www.brandskyddattra.info. Information om brandskyddade träprodukter från den ideella föreningen NBT Nordiskt Brandskyddat Trä, bl a produkter med dokumenterade egenskaper.

2. Ove Säberg: Coating drill – en generell metod för skikttjockleksmätning. Ytforum nr 5, 2001.

3. CEN/TS 15912. Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood-based products in interior and exterior end use applications. Europeisk teknisk specification, 2012. Kan beställas på www.sis.se. 4. Position paper. Reaction to fire testing and classification of untreated and fire retardant treated wood products. Group

of Notified Bodies for the Construction Products Directive. NB-CPD/12/530, 2012. http://ec.europa.eu/enterprise/ne-wapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.positionpapers. Dokumentet finns även på www.brandskyddattra.info. 5. ETAG 028. Fire retardant products. European Technical Approval Guideline. www.eota.be

6. ETAG 018-2. Fire protective products Part 2: Reactive coatings for fire protection of steel elements. www.eota.be 7. Brandsäkra trähus 3 – Nordisk-baltisk kunskapsöversikt och vägledning. SP Rapport 2012:18. Kan beställas på

www.sp.se/BST3.

Kontaktpersoner

Lazaros Tsantaridis, SP Trä, lazaros.tsantaridis@sp.se, tel 010-516 62 21. Sekr. i NBT.

Mikael Westin, Svenska Träskyddsföreningen, mikael@traskydd.com, tel 08-791 23 57. Ordf. i NBT. Birgit Östman, SP Trä, birgit.ostman@sp.se, tel 010-516 62 24. Sammankallande i NBTs teknikergrupp.

Föreningen Nordiskt Brandskyddat Trä

Den ideella föreningen NBT – Nordiskt Brandskyddat Trä bilda-des i mars 2011. Den ersätter intressentföreningen Brandskyddat trä som var verksam 2008 - 2010.

NBTs ändamål är bl a att

• Sprida information och kunskap om brandskyddat trä till marknadens aktörer och allmänheten i de nordiska länderna. • Verka för harmonisering av användning och information om

brandskyddat trä i de nordiska länderna.

• Tillhandahålla en neutral plattform för informations- och kunskapsutbyte.

• Verka för att produkter, processer, leverantörer och använd-ning av brandskyddat trä kvalitetssäkras.

Föreningens medlemmar är producenter, leverantörer och återför-säljare samt användare (arkitekter, byggare, brandkonsulter m fl).

Medlemskap kan erhållas av fysisk och juridisk person som stöd-jer föreningens ändamål och etiska regler. Föreningens sekretariat upprätthålls av SP Trä.

Föreningen ansvarar för hemsidan www.brandskyddattra.info. Där finns information om brandskyddat trä, egenskaper, använd-ningsområden, byggnadstekniska brandkrav samt godkända pro-dukter på marknaden.

Syftet är att öka kunskapen om brandskyddat trä så att bland annat arkitekter och konstruktörer kan hitta och välja produkter som uppfyller önskade krav.

Föreningen ansvarar också för att utveckla nya kvalitetssys-tem med både brandklasser och nya bruksklasser för brandskyd-dets beständighet, särskilt vid användning utomhus samt för kon-trollsystem på byggarbetsplatser.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :