Förändrat strandskydd Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

Download (0)

Full text

(1)

Enskild motion M1914

Motion till riksdagen

2020/21:3702

av Magdalena Schröder (M)

Förändrat strandskydd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet har funnits sedan 1950 och har funnits i miljöbalken sedan 1999. Strandskyddet innebär att det är byggnadsförbud 100 meter intill alla vattendrag. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om utvidgat strandskydd som gäller 300 meter intill alla vattendrag. Syftet med strandskyddet är dels att skydda miljö- och

naturintressen men framförallt att skydda den allemansrättsliga tillgången till marken. Strandskyddet må ha haft goda intentioner, men regleringen innebär en mycket stor inskränkning i äganderätten och motverkar många gånger sitt eget syfte, att säkerställa tillgång för allmänheten. När marken inte tas om hand om växer den ofta igen med effekten att det blir svårare för allmänheten att få tillträde än om den som äger marken fick bruka den och bygga exempelvis en bastu intill vattnet.

Äganderätten ska bara kunna inskränkas av tungt vägande allmänintressen. Det kan ifrågasättas om det generella strandskydd som gäller idag verkligen kan anses vara ett sådant tungt vägande allmänintresse att det är proportionerligt att inskränka

äganderätten. Det hade varit en mycket rimligare ordning att kommunerna fick peka ut särskilda områden kring vattendrag som man vill ska omfattas av strandskydd.

Idag är ordningen för att få dispens från strandskyddsreglerna mycket krångliga. Kommunen kan besluta om dispens, dispensen måste sedan godkännas av länsstyrelsen

(2)

vilka oftast nekar dispens från strandskyddet. Slutligen är det domstol som avgör om dispens får ges eller inte. Det finns exempel när fastighetsägare fått vänta i flera år på att få besked om huruvida de får bygga en bastu på sin egen mark eller ej. Det är inte rimligt.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över och förändra reglerna kring strandskydd. Regeringsföreträdare har dock inte kunnat svara på frågan om avsikten med förändringarna i strandskyddet kommer vara att det ska bli lättare att bygga nytt och förädla vattennära fastigheter.

Dagens allmänna strandskydd är inte en proportionerlig inskränkning av

äganderätten och lagstiftningen behöver förändras så att möjligheten att bygga nytt intill vattendrag stärks och att de enskilda markägarnas rätt och möjlighet att förvalta och förädla sina vattennära fastigheter stärks.

Magdalena Schröder (M)

Figure

Updating...

References

Related subjects :