• No results found

Rätten att avsluta sitt liv vid svåra lidanden i livets slutskede Motion 2020/21:611 av Kerstin Lundgren (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rätten att avsluta sitt liv vid svåra lidanden i livets slutskede Motion 2020/21:611 av Kerstin Lundgren (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:611

av Kerstin Lundgren (C)

Rätten att avsluta sitt liv vid svåra lidanden

i livets slutskede

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en parlamentarisk utredning om dödshjälp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människan vill bestämma över sitt liv så långt det går, hela livet. För många innebär det även att kunna välja hur man vill avsluta sitt liv, när ingen bot finns att få och lidandet upplevs outhärdligt. När den palliativa vården återstår och lidandet kan lindras endast genom t ex opiater. Vi har kunnat följa kampen som många människor fört för rätten att välja hur man vill avsluta sitt liv. En kamp som medfört att vissa valt att göra sin sista resa till Schweiz för att få tillgång till den rätten. De har alla synliggjort de svåra val vi alla kan stå inför. Och för mig är det självklart att vi väljer olika och bör ha den rätten under hela livsresan. Frågan blir då om även Sverige ska möjliggöra den rätten eller om vi som medborgare skall hänvisas till andra länder.

Svenska Läkaresällskapet har tagit fram etiska riktlinjer för läkare som innebär att en läkare får avstå från och avbryta livsuppehållande behandling om en beslutskapabel patient vill det och är välinformerad och införstådd med olika behandlingsalternativ. Läkaren ska samtidigt alltid erbjuda adekvat palliativ – lindrande – behandling inklusive tillfällig eller kontinuerlig sedering om outhärdliga symtom inte kan lindras på något annat sätt. Kort uttryckt: patienten får sova tills döden inträffar. Det är däremot i dag inte tillåtet att ge läkarassisterad dödshjälp eller eutanasi, oavsett en döende människas lidande och beslutskapacitet.

Den svenska debatten om dödshjälp har gått i vågor sedan 1970-talet. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) aktualiserade frågan om utredning och införande av dödshjälp i Sverige 1992, 2008 och 2017. Varje gång ledde det till en samhällsdebatt

(2)

2 som visade att det i denna fråga råder delade meningar, mycket beroende på olika värden och infallsvinklar.

Smers rapport Dödshjälp – en kunskapssammanställning (2017:2) syftade till att bidra till en mer faktabaserad debatt, i synnerhet som allt fler länder nu har infört dödshjälp och redovisat sina erfarenheter. Utifrån kunskapssammanställningen om forskning och statistik kring dödshjälp i andra länder värderade Smer stödet för vanligast förekommande faktaargument, men också för värdeargumenten. Värdeargu-ment inrymmer t.ex. frågan om människor har en rätt att besluta över sin egen död som ska respekteras eller om det alltid är fel att avsiktligt avsluta en människas liv. Fakta-argumenten inbegriper inte minst om den palliativa vården förmår, eller inte förmår, att ta hand om de svåraste symtomen i livets slutskede.

Jag anser att det nu måste tillsättas en statlig utredning som undersöker om någon av de olika modeller som tillämpas i andra länder även bör bli tillåten i Sverige. I länder som Belgien och Nederländerna är outhärdligt lidande villkoret för att en läkare kan ge patienten det dödande medlet. I Oregon och andra amerikanska stater kan i stället män-niskor med terminal sjukdom efter noggrant övervägande få ett läkemedel förskrivet som hen sedan tar själv. Det är oerhört svåra avväganden och viktigt att tilltron till vården upprätthålls.

Jag anser att en utredning om dödshjälp vore en klok och öppensinnad väg för varje människas rätt att äga och styra sitt eget liv, intill den sista dagen. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

References

Related documents

22 Utifrån vad vetenskapsrådet (www.codex.vr.se) ger för råd i etiska frågor finns det sammanfattningsvis fyra områden som är viktiga att förhålla sig till då

Sweden (2016) ingår som en del i OECD:s arbete med Action Plan for Youth. I rapporten beskrivs folkhögskolan som en andra chans, och som sådan mycket lämpad för ungdomar som varken

Förbundet avstyrker förslaget i första hand på den grunden att vi inte kan ställa sig bakom huvuddragen i det första reformsteget, men i andra hand också för att de principer

I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen

Det saknas därmed goda skäl för att genomföra något av förslagen i promemorian i sin nuvarande form och NSD avstyrker att de genomförs om de inte justeras så att de

Om valideringen leder till att det går snabbare att bli självförsörjande, är detta positivt både för den berörda och för arbetsgivares tillgång till arbetskraft.. Att inte

Svensk Sjöfart tolkar utredningens förslag som att ambitionen inte är att föreslå materiella ändringar vad avser momsreglerna för fartyg som används på öppna havet,

[r]

25 § femte punkten NML ange att en handling som likställs med en faktura enligt 19 § ska innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan för att

Därtill har jag även läst den efterföljande propositionen (Prop. 1992/93:159) och läst delar av slutbetänkandet från 1989 års handikapputredning Ett samhälle för alla

Det kan till exempel vara situationer där det blir bråk på skolgården, där någon blir (eller känner sig) utpekad i klassrummet, mobbingsituationer eller läxläsning i hemmet

Holm berg hänvisar ofta till Carl Fehrmans grundläggande m onografi och han för­ mår inte ge så mycket nytt till bilden av skalden.. Trots Holmbergs lätthet på

Deras förslag till Amár var: prata och förklara för din pappa, försök få pappan att förstå dig och ändra sig, prata med Amina och be om hennes hjälp att prata med

• Individen skall skyddas mot skada.. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och har inte bedömts behöva ansöka om tillstånd av den forskningsetiska

Självbestämmande innebär även att ta ansvar och stå upp för sina behov, samt kämpa för att självständigt kunna utföra sina dagliga aktiviteter, eftersom självbestämmande

Föreliggande studie har visat att pedagoger främst använder talet, sin egen sångröst samt kroppen för att stötta elevernas lärande sett till rösthälsa, vilket besvarar

Kvinnojourer går generellt sett i Sverige idag mot att bli utförare av socialtjänsten vilket får direkta konsekvenser för alla kvinnor som behöver skydd från våld men som inte

Resultatet av min enkätundersökning visar att merparten av de som svarat använder ordet självmord när de talar eller skriver om företeelsen att för egen hand avsluta sitt liv

I den senare berättelsen blir det tydligt hur Karolina under uppväxten antingen har mått väldigt bra (”en tia”) eller har mått väldigt dåligt (”en nolla”), där

Även om den psykiska smärtan i sig inte var tillräckligt för att de intervjuade deltagarna skulle vilja avsluta sitt liv i för tid, så var den tillräcklig för att de inte

Förra året blev det fem besök av varierande längd till fyra olika destinationer, varav Kuba två gånger.. Detta har givit upphov till en

I dag kan man erhålla stöd en kortare tid men för en komplicerad uppfinning så borde a-kassan eller andra offentliga ersättningar kunna ersättas av ett starta-eget-bidrag under en

Det är en stor tidsförlust för alla när tid som kan användas effektivt tillbringas i köer – oavsett om man kör själv, samåker eller åker kollektivt. Omräknat i pengar är