• No results found

Tillsätta ett sjöfartsråd Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillsätta ett sjöfartsråd Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M2106

Motion till riksdagen

2019/20:2885

av Boriana Åberg (M)

Tillsätta ett sjöfartsråd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfarten är inte bara ett transportslag utan också en viktig näring. Det sägs att ett jobb på sjön ger fyra jobb på land – bland annat i den marintekniska industrin. Sveriges utrikeshandel är beroende av sjöfarten; cirka 90 procent av Sveriges export sker via vattenvägar. För att upprätthålla Sveriges maritima kompetens behövs en svensk handelsflotta av en viss storlek. Det är positivt att det under den senaste tiden har skett såväl nybyggnad som inflaggning av fartyg till Sverige. Det är angeläget att nu

säkerställa att denna positiva utveckling fortsätter. Med syftet att långsiktigt stärka den maritima näringens konkurrenskraft bör därför en samverkansplattform i form av ett sjöfartsråd inrättas.

Danmark, som är en framstående sjöfartsnation, har ett samverkansråd som fram-gångsrikt bidrar till utvecklingen av sektorn genom samarbete mellan staten och industrin. Bland annat har detta resulterat i förenklade processer för både näringen och Sjöfartsinspektionen, stärkt sjöfart och ökad internationell konkurrenskraft.

Ett svenskt sjöfartsråd bör ges mandat att arbeta långsiktigt för en gemensam strategi i syfte att stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft. Ambitionen är att skapa en samverkansplattform där industri, fackliga parter, universitet och utbildnings-institutioner samt myndigheter inom sjöfarten gemensamt ska ta fram förslag på

åtgärder som kan bidra till tillväxt av svensk sjöfart och den maritima industrin. Förslag som samverkansplattformen tar fram kan sedan utgöra underlag för beslut på politisk nivå då förslagen redan är förankrade, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Detta är nödvändigt för utvecklingen av den maritima näringens konkurrens-kraft och bidrag till politisk måluppfyllelse. En sådan process skulle också kunna utgöra ett underlag till den fortsatta utvecklingen av sjöfartsdelen av den svenska maritima strategin, och om modellen faller väl ut skulle den kunna användas också för andra delar kopplade till den maritima strategin.

(2)

Fokus för sjöfartsrådets engagemang bör vara att svensk sjöfart ska ha samma villkor och förutsättningar som de konkurrerande sjöfartsnationerna. Uppdraget bör vara att identifiera tillväxthämmande faktorer inom sjöfartsområdet. Sjöfartsrådet ska årligen rapportera till regeringen och bör ha en allsidig sammansättning med företrädare för berörda myndigheter, maritim forskning och utbildning samt såväl nationellt som internationellt verksamma organisationer och företag inom näringen.

Boriana Åberg (M)

References

Related documents

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag Luleå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att Institutet för språk och

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, chefsjuristen Rikard Janson samt enhetschefen Paula Hallonsten. Föredragande har

John Andersson har varit föredragande I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Olof Johansson, Anna Blomqvist och Pär Åkesson deltagit..

Remissvaret har beslutats av biträdande chefsjuristen Annica Runsten.. Verksjuristen Fredrik Sjöberg har

Regeringen beslutade den 26 april 2018 kommittédirektiv om hur ämnes- betyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och om andra justeringar i betygssystemet, bl.a.. om,

Region Jämtland Härjedalen Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Sörmland Region Uppsala

Självklart måste hälso- och sjukvårdens huvudsyfte vara att träffa patienter men det måste också finnas utrymme och resurser för att samverka så väl inom det egna teamet som

Utredningen lägger mycket fokus på läkare och sjuksköterskor och här vill Apotekarsocieteten lyfta vikten av andra viktiga professioner i vårdkedjan för en patientcentrerad

utredningens fortsatta arbete, är det viktigt att konsekvenserna för arbetsmiljön synliggörs och bedöms så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas.. De

Arjeplogs kommun tillstyrker att begreppet hemsjukvård kan ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet för att tydliggöra att den vård som utförs i hemmet inte är

Barnombudsmannen ställer sig positiv till att patientcentreringen och patienters rätt till en individuell plan stärks inom hälso- och sjukvården då det kan bidra till

Regeringen avser verka för tullättnader och undanröjande av handelshinder generellt, och för medicinska produkter i synnerhet, bland annat genom förslaget Trade for

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Enligt utredaren föreslås nedkortad karenstid vid avställning från 15 dagar till 4 för personbil klass II som blev skattepliktiga den 1 juli 2018 eller senare och med denna

Konstfack ifrågasätter inte rimligheten att införa en preskriptionstid för återkallande av antagning, men den bör inte sammanlänkas med utfärdandet av examen.. Konstfack har

Konsthögskolan har inga synpunkter på remissen Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen.

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. Kommunen är fundersam gällande nyttan med att

Förslaget kommer inte att på- verka kommunens upphandlingsarbete nämnvärt, eftersom kommunen i hög utsträck- ning redan i nuläget tillämpar ett arbetssätt att lämna så

En litteratursökning visar att delaktighet är en grund- förutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan, och att vuxna för att tolka barns perspektiv måste ha generell

Et psykolo- gisk børneperspektiv må således specifikt beskæftige sig med en enkelt eller flere sider af subjektets oplevelsesverden, også som denne (fortolket af den voksne)