• No results found

Dispenser och förenklade regler för uppstart av mindre företag Motion 2020/21:970 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dispenser och förenklade regler för uppstart av mindre företag Motion 2020/21:970 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1191

Motion till riksdagen

2020/21:970

av Sten Bergheden (M)

Dispenser och förenklade regler för uppstart

av mindre företag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge fler dispenser vid uppstart av företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det ska vara enkelt och motiverande att starta eget företag. Beroende på bransch möts en företagare av allehanda krav på avgifter, blanketter, tillstånd och regler som ska uppfyllas. På landsbygden är företagare inte sällan multiföretagare, dvs. de sysslar med flera olika verksamhetsgrenar och prövar nya ben att stå på, t.ex. med gårdsbutik, livsmedelsproduktion, guidad bäversafari eller kajakturer. I dessa fall är det en stor mängd myndigheter som ska bli nöjda innan företaget kan komma igång – det kan handla om över tjugotalet instanser som företagaren har någon form av daglig kontakt med i sitt arbete. Detta tar tid, pengar och kraft av företagaren. Och det riskerar att göra att många nya egenföretagare ger upp sina idéer redan innan det första året gått.

För att stimulera fler att våga och orka starta eget företag bör man därför se över vilka dispenser som kan ges vid uppstart av mindre företag. Dispenserna bör finnas till under de första 2–3 åren och t.ex. avse lägre avgifter, mindre nitiska tillstånd som ska uppfyllas eller vissa tillstånd som inte behöver uppfyllas direkt vid starten. Efter denna initiala dispenstid bör de tillstånd, avgifter och regler som ska tillgodoses kunna läggas på normal nivå. Detta skulle stimulera fler till att våga starta eget och pröva verksam-heten utan att dränkas i allehanda tillstånd, regler och avgifter som ska uppfyllas innan man ens hunnit starta upp sitt företag.

För att göra det enklare och mindre byråkratiskt att starta eget företag bör dispenser avseende t.ex. avgifter och tillstånd ses över. Möjligheten att ge fler tidsbegränsade dispenser vid uppstart av mindre företag bör därför ses över.

(2)

2 Sten Bergheden (M)

References

Related documents

Detta remissvar har beslutats av överdirektören Fredrik Rosengren och föredragits av rättsliga experten Anna

Det är dock växelkursen som fastställs i oktober 2020 som ska ligga till grund för bedömningen för en eventuell justering avseende den aktuella minimiskattenivån för 2021, varvid

Rapportering av Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen enligt förordning (EU)

En anledning till misslyckande för många som startar ett företag kan enligt Kullstedt och Melin (2005) vara att de anser sig ha fantastiska produkter eller tjänster att erbjuda

However, women’s position within the labor market and their political mobilization in the two countries were undergoing changes resulting in different approaches in Norway and Sweden

Detta skulle stimulera fler till att våga starta eget och pröva verksam- heten utan att dränkas i allehanda tillstånd, regler och avgifter som ska uppfyllas innan man ens hunnit

Detta skulle stimulera fler till att våga starta eget och pröva verksam- heten utan att dränkas i allehanda tillstånd, regler och avgifter som ska uppfyllas innan man ens hunnit

För att stimulera fler att våga och orka starta eget företag bör man därför se över vilka dispenser som kan ges vid uppstart av företag. Dispenserna bör finnas till under de