• No results found

Kommunal polis Motion 2019/20:1452 av Michael Anefur (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kommunal polis Motion 2019/20:1452 av Michael Anefur (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2019/20:1452

av Michael Anefur (KD)

Kommunal polis

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa kommunal polis med ettårig utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler personer upplever otrygghet i sitt närområde. Ofta anges bristen på synlig och närvarande polis som grund för otryggheten. Att otryggheten breder ut sig är ett hot mot den öppenhet och frihet som länge kännetecknat det svenska samhället.

I många länder är polisverksamheten uppdelad i flera typer av verksamheter. Det kan vara trafikpoliser, närpoliser, patrullerande, särskilda insatsstyrkor, kriminalpoliser etc.

Även Sverige ska dela upp den polisiära verksamheten på ett nytt sätt; den nationella polisen behöver kompletteras med en kommunal polis som dock ska ingå i den statliga polisorganisationen. Det statliga ansvaret kvarstår således.

Den kommunala polisens uppgifter ska vara synlighet, närvaro och koncentration på så kallade vardagsbrott samt förebyggande arbete. Den kommunala polisen ska upprätt-hålla den allmänna ordningen, utöva trafiköversyn och vara proaktiv genom hög närvaro i närsamhället.

Rent organisatoriskt ska den kommunala polisen lyda under samma ledning som den nationella men endast i undantagsfall kunna kommenderas utanför sitt normala verk-samhetsområde.

Den kommunala polisen ska finansieras av både staten och kommunen. Idag lägger kommunerna stora summor på vakt- och väktarbolag för att säkerställa trygghet, ordning och reda inom kommunerna. Dessa pengar kan delvis användas för att finansiera den kommunala polisen. En stor skillnad mellan vakt/väktare och den kommunala polisen är den polisiära befogenheten att ingripa fullt ut i alla situationer.

(2)

2

Utbildningen till kommunal polis ska finansieras av staten och vara kortare än dagens polisutbildning, förslagsvis ettårig med möjlighet till kompletterande utbildning vid ett senare tillfälle om den enskilde så önskar.

References

Related documents

Därmed fattar kommunstyrelsens ordförande (med grund i kommunstyrelsens delegationsordning 1.6.1 brådskande ärende) beslut om att kommunstyrelsen antar yttrande från arbete-

TCO tillstyrker likaså utredningens förslag att det till skillnad mot i dag inte heller bör krävas att det finns ett särskilt individuellt behov av utbildning för att det ska

Umeå universitet avstår från att lämna synpunkter på förslag som rör ny deltidsnivå respektive bedömningen att det ej är lämpligt med ytterligare åtgärder för att

Förslaget kan även innebära en viss ökning av antalet telefon- och mejlkontakter med frågor till Contact center och handläggare om behörighet, meritvärdering och urval

”[…] grundläggande behov ska vara högst basala behov […] Det är därför endast basala hygienåtgärder som främst syftar till att bli ren som omfattas av begreppet

Ett av de riktigt stora problemen med lagförslaget är att integritetskänslighetskravet härigenom utvidgas till att omfatta alla grundläggande behov, alltså även

Mot ovan angiven bakgrund kan dock övervägas om det även är lämpligt att införa krav på an- mälningsskyldighet för berörda bidragsgivande myndigheter till Polismyndig- heten

Region Västernorrland ställer sig bakom att statliga bidrag enbart ska förmedlas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar och de förslag som