Dissertatio, de camphora cum oleo expresso juncta, quam consens. experient. facult. medica in reg. academia Upsaliensi, præside Samuele Aurivillio, ... pro gradu doctoris medicinæ publico examini subjicit Matth. Theoph. Schultz, ... In audit. Carol. maj.

Full text

(1)

Q. F. F. Q. S.

D I S S E R T A T I O ,

DE

CAMPHORA CUM

O LEO EXPRESSO

JUNCTA,

QUAM C O N S E N S . E X P E R I E N T . F A C U L T . M ED ICA I N R E G . A C A D E M IA U PSA L IEN SI,

PRÆSIDE

S A M U E L E

AURIVILLIO,

M i. D. M E D . KEG. A N A T . e t m e d . p r a c t . PRO F. R E G . E T ORD. S. R. S. M EMBR.

P R O GRADU DOCTORIS MEDICINÆ

PUBLICO E X A M IN I SUBJICIT

MATTH.THEOPH. SCHULTZ,

P h i l . Ma g. e t L e c t o r Vic. a d G y m n . A r o s . IN AUDIT. CAROL. MAJ. D. VIII. APRIL.

ANNJ MDCCLVIII. H.

fl.

y P. M.

s.

(2)

f« ï*

nter præftantiora, quibus Medi­ cina haud vane utitur , rem e ­ dia, jure m eritoqne num eratur

Camphor a ; cujus indoles pror-

fus (Insularis, quo exculta m e­ lius Chemia e ft, eo magis ad- tentionem excitavit Çhemico- . ^ ____ _ rum, pariter ac M edicorum Si­ ve enim Iingnæ & narium judicio, five ignis & men- ftruôrum cuneis fubjicerent, tantam mox animadver­ terunt partium mobilitatem penetrandique vim , tan­ tam fubcilitatem flmplicitaremque, ut mirificos non potuerint non ex ejus in medicina ufu fibi promittere ifïcctus. Mec kfellifle illos fpem abunde teffatur ex­ cellentis hujus medicamenti, ubicunque florere h o ­ die Medicinam accepimus, jam diu receptus & fre­ quens admodum ufus. Longo tamen tempore, fere non nifi externis camphora adhibita noxis eft. Q u a m ­ quam enim frigidam cenfuerunt antiqui, eamque oh

(3)

caus-Q*2>

) l (

crauflam æftuanti falutarcm corpori

a),

îflvaîuic tam ett

f e n f i m contraria p rorfus o p in io , u t , calidam nimis e lfte , p u ta r e tu r , nec fumi in tus, nifi m ulta cum cau-

t i ( o n e , pofle. Ab hujusm odi autem fufpicione poft-

q iu a m vindicare cam phoram recentiori tem pore ftudue- r in n t F r . H o f f m a n n u s b )potiflîmum & B a l t h . L u d . T " r a l l e s f), vi réfrigérante ipfi aflerra , vix alia datu r m e d i c i n a , quæ frequentius ægrotis exhibeatur,conflan- tiio r iq u e cum fucceflu; etfi intempeffive d a t a m , ut o* p i t i m a quaevis, m alum in pejus vertere pofle, nem o imticias ibit.

§. n .

D iu vero inter Chemicos difceptatnm de eo efi, atd q u am reru m claflem fit referenda camphora. U t m an ifefios taceam erro res, alii refinis d) adnumera- ruunt, alii oleis volatilibus coagulatis e)\alii vero pecu- li'.are camphoram g en u s, a nominatis & cognitis qui­ b u s q u e prorfus difiingvendum, conflituere portula- r iu n t / ) . Q uem quidem diflenfum luculenter oflen- dtere crediderim , quam inaniter nonnunquam magni ettiam homines difputent. Quid enim , fi pervulgatae rteg ulæ , cui competit definitio, ei competit definitum, ftua confiée fimplex veritas, quid , inquam, facilius,

A s quam

<7) V id .S E R A P IO N E M de fïmplicibus,in Opp.ed it.V enet. I f f o . p . 177. C.. Sc JO . M E SU Æ oper. c. annotat. J.C O STÆ I p. 1 20. Edit. V e n e f.d e an. ï '^ S P . /O D i fr. de Camphor æ ufu inc. A: Obferv. Phyf. Chym. L ib r .I. obf. X î i n * c ) E x e ic . de virt.cam ph, refr. r/) I.E M E R Y Cour* de ChytniePi

in. e l l . 3a. DOER H A V E Chém. T , I. p. 3 37. T J I . p. 2 4 7 . GEOFFROY M la t, M ed. T . II. p . f a o , M A C O U E R Eiern, de Ch. Prat, T . II. p. 2 0 4 . & cllii lo n g e plurim i, c ) HOFFM. 1. c. cum difcip uF s, ut T R A L L E S 1. c. P ÎN 'E U M A N N U S in L e ft. Chem. p- 6 f I. JU N C K E R . C on fp, C h e».

(4)

)4 c ms>

qnnm d eterm inare, ucrum ex allatis fupra n o m in ib u s genericis camphoræ trib u e n d u m ,an neutrum . I m m a v ero etiam, fi corpus quodcunque e vegetabilibus o r ­ t u m , quavis tem peftate lolidum, igne liquofcens,con­ cipiens flam m am , in aqua n o n , in vini autem fpiri- tu & öleis berte diflolvi le patiens,fi ejusmodi, in q u a m corpus refinam appellare liceat, ut appellat C h e m ic o - ru m maxima pars, q u id , qu æ lo , planius, quam i d e m m ereri nomen cam phoram , nec pofie infigniri a l i o , nifi term inorum artis, contra quam fieri decet, fixuis tollatur fignificatus. Si p lu ra vero ad notionem relil- næ requifiverit quispiam,demus Iubentes,nec ccecam ineamus de verbis pugnam. Faciles cum illo & c u m laboriofiflîmo fuæque artis peritiflimo N e u m a n n o diftin&um camphoræ genus agnolcamus in plures d i ­ videndum fpecies. Satis enim notum eft, vulgareim quidem cam phoram unice fere e Lauri Specie J a p o - nenfi deprom i, quæ Laurus eft fo liis lanceolato-ovatv.s,

trinerviis, nervis jupra baßn unitis h ): at fimillimaim

quoque ex aliis apud Indos educi arboribus & herbiis, ut Lauro cinnamomo, Sp.PI. 369. Zedoaria rotunda, S,p. nL 3. Ocymo Mentboide, Sp. pl. 598. ceteris. Q u in a T h y m o vulgari veram fe obtinuifle cam phoram tefta- turNEUMANNUs / ) :

8

z varia olea deftillata, longo a<d~

fervata t e m p o r e , camphoræ fimilia concreta deponie­ r e , haud recens obfervatio eft. Quas omnes fpecies* q v u r n

g ) I. c . b) T .N obililT , D în iA r c h . & E q u . C A R . L IN N Æ I M at, M. 102, St S p . P l a n t . 3Ö0. 0 1» c- P ^ 3 f . Praeterea herbas quoqüe o d o r a m rtm p h o r » referentes habemus e. g . Dracocephalum c a n a r i e n / e S p . JPl. f P 4 . A chilleant nobilem 800. Artem ifiam m a r i t i m a m 8 4 ^ . F orte et iam e* his chmphora nofîræ que com mun? lîm ilior produci portet, Saporeem quoque cam phor» habet R a d i x S e r p e n t . V i r g i n , fnprlmis ejus decofturm .

(5)

cqjvum dfverfum fpargant odorem illi planeæ atiafa- g ^ u m , ex qua func enatæ, virtute, aliqua falcem ra- rnione, d ifferre, veri admodum fîmile eft. U niverfum t«anien hoc camphoræ genus, etiam intima m ixtione w^el compofitione, a reftnis nonnifi fubtilitate differre, CUhemicorum forte induftriam aliquando fore proba­ t u r a m H e l l o t i k) nosfperare jubent e x p e r im e n ta .

$. IIL

Sed diutius hifce immorari, aut cetera, quæ ad c :a m p h o ræ hiftoriam fpe&ant, recenlere , non per- mnittit præfens inftitutum. V erbo tantum in memo* rr iam reducere liceat, cam phoram , aut in lubftantia, qjjuod dicitur , aegrotis adminiftrari, adje&is variis, tqjuæ aufterum faporem odoremque , non omnibus ccerte g ratum , aliquantum o b tu n d a n t, fæpifïïme q]|uoque nitri p u lv e re , etiam illorum e confîlio, qui rrefrig crare cam phoram maximopere contendunt, ne mnagis & alio, quam cam phoræ p r o p rio , fine compo. fiiitas formulas attingam > aut varia ratione folutam, n u d i o r i quidem particularum disjun&ione in emul- fiiis amygdalinis , vel aliis mixturis aquofis , qui- fc)>us nunc o v o ru m adduntur vitelli, nunc facchari mnagna fatis p o rtio , nunc Arabicum gum m i /) ; per- fce&iori autem folutione in vini fpiritu, unde reme* dliia ufitatiflima, vel in oleiscuiuscunque generis. Ex huis omnibus exhibendi m odis, illum in præfentîcon- fiiiderarc lu b e t, qui oleo cuidam expreflocam phoram

jungit.

* ) M A C Ç U E r Elent. de c b y m . p r a f ■ T . IL p. 4 0 4 . 7) A d m eth o- ditum D . D .F O T H E R G IL in A f t i s , quar Londini a fo c ie ta te quadam M e- tiïitca evulgari cœ p eru n t, fub titu lo ‘.M e d i c a l O b f e r v a t i o n s a n d I n q u irie s bjyv a S o c i e t y o f P b j f i c i a n : , L ond. I7f

(6)

7-jungit. Conjun&ionem ejusmodi non nim iam qui­ dem probavit ille errorum vitiorumque pharmaceu« ticorum intelligens omnino re prehenfor Da n. Ludovi- ci//j);placuifle tamen notum elf Georg. Wo l ff g. We-

d e l i o,etiam magni, ut promeruit,nominis Medico,cu­

jus Oleum Bezoardicum in ol. am ygd.dulc. uncia cam- phoræ drachmam vei plures (olutas tenet, grato co­ lore ex Alkannæ radice addico, correfctoque fimul per ol. de Cedro fapore n). Interno hoc ului deifinatum , multo,etiam poll fata A u r o r is , in Germania celebratis- fimum fuit, immo nonnullis in Difpenfatoris locum ob­ tinuit o)\ vereor ta m e n , ut titulum fam am que fua in patria ad noftra usque tempora fatis tuitum fit. Vi­ detur autem in Anglia hodieque non parvi duci, licet ad externos præcipue uftis. N am q u e non folum Pbar.

macopœa Nojocom. Edinb. a celebri iftius loci Medico

Jo . Cl e r k. A. 1752. editæ, hujus olei formula fimpli- cior lub Olei camphorati titulo inferta efl, atque una cum fele&is pluribus ex hac Pharmacopœa aliisque a D. Lewis in Navo ejus Difpenfar.recufa ; fed in novifi.

fimam quoque editionem Pharmacopœa Coll. Reg. Me-

dic* Edinbur gen fi s de A:o 1756. recepta deprehenditur.

Q uos ego fibros me-dicnrum fo,rmularum optima c o n ­ tinere exempla, q v u in b e n e fim edo& us, non dubita­ v i, occalione oblata, remedii illius, ad normam di- £læ modo Pbarmacopœæ Nofocom. Edinb. ex olei lem. Lini p. ij. & camphoræ p. j. vel canta, quantam

folvit

w ) D iff. lie r e m e d i o r u m frte ft. fcc.vid .O p p . P .I I7. « ) V id .eju s P h n r ~ w a c . a c r o o m . ut & R O T H E N S A n leit, zur chym . p. 173* T E IC H M E J, Inft. Çliem .p. a 6 o . o ) VJt D ifp. R a i i i b M W i i r t é h b . pro U n g v en tîj tantui» "caaficiendiB recepit V r a g e n fe , .

(7)

<W2> > 7 ( S Ä #

fiblvit o le u m , compofiti, periculum facere; ac poft- q u a m feliciter multoties ceflit, diftin&iorem ejusdem confiderationem dignam fpecimine Academico mate- rriem judicavi. Favente igitur B. L. prim u m quido- Ilea exprefla, quidque cam phora, feorfîm in ægroto c o r p o r e efficere, dein quid unita valeant, quam po- tcero diligenter, utque finit hujus Icriptianis ra tio , ex­ p e n d e r e conabor.

5

. IV.

Olea per expreßtonem parata, qvum fibras corporis

e m e llie n d o la x e n t, ad difeutiendos, quiininflamma­ t o loco ftagnarunt, hum ores, non m inus, quam cete­ r a emollientia, allatura utilitatis, refte, ut puto, coU Uigitur. Et vere quidem adferre fatis crediderim ex­ p e r i e n t ia confirmatum , præcipue Anglorum , qui o l e o olivarum vel fimplici vel rofaceo, paullulum c a l e f a & o , adjeffa portione alterius m edicam enti, q u o d oleum acuat, tenfam dolentemque a fubiefta iinflammatione cutem irrorare vel in ungere, & un- grventopofteaoleofo teg.ere,fine diferiminis m etu cce- p c r u n t ^ J : Scilicet oleofæ particulae,quemadmodum sal i us cujuscunque emollientis m ed icam en ti, inha- Ilantibus poris intromiflæ, præterquam quod ftagnan- ttes lubricare potfint, ut facilius m oveantur, etiam fnbras ipfas tam valo ru m , quam præcipue cutis, fle- ixflliores reddant necefie e f l , ut minus tenfæ minus tdoleant, minus irritentur <7), hinc plus hum aris ad

aegram

p ) V id. S A M , S H A R P on the O p e r a t , o f S u r g e r y , the In trod , p. g* ((;) G A L E N U S hoc ipfe expertus eft, cum enim acrom ion inter ludoj a cla­ v i c u l a divulfum palseftrx ejus Magifter funnna vi diftraheret, ut ille c o n v u l- ffictnes fibi inftare fe n tir e t, juffic hum erum per totum nychthcenseron o le »

(8)

« g r a m ’parcem non alliciant, alîe&umque jam exitu amplius non intercludant, eoque congeftos h u m a ­ res per reducentia vai'a in circulum refluere fînant. Sed poros unfruofa quaevis obflruere vulgaris fert lententia, atque ut alios quam plurim os taceam , multis contendit Cei. Freind r ) , q v u m Ae t i i m erita recenfens de difcutientibus ample fatis diflerit* U s­ qu e eo autem obflruere, u t exhalanti rori via pror- fus , vel m a g is , quam per alia emollientia , oc­ clu d atu r, vix demonftrabitur. A n enim & peripi- rationem impediunt ungventa, q u o ru m ope m e rc u ­ rius in corpus immitti lolet? liberrime fane intrant & liberrime exire vapores finunt, D em us vero poros obturare olea;num ne officiet congefti hum oris per a r­ teriarum venarumque confinia effluxui,fi tenuis iffius & qui ipiffiora diluet, vaporis parum vel nihil avola­ v e rit? Q uin fi repulfus vicinas occupaverit partes , an m ultum nocebit? N u m q u a m , ne quod maximo quidem repellens habetur, eo nocebit, opinor, quod repellat , i. e. difeutiat , fed qu o d h u m o re m difeutiat e fanguinis mafla reje& um , nunq uam in circulum fine corporis noxa refluiturum , vei quod violenter nimis difeutiat tum orem nobili p a r­ ti vicinum. Itaque nulla ratione emollientibus al­ liis poftponcnda olea v id e n tu r , fed potius præferert- da cæteris, quæ, q v u m plurimum habeant aquofî, citius necefle eft difflari, Quodfi internas occupave­

rit

ca lid o p e r tu n d i, quo a u x ilio fanitati reflituebatur, qvum primum v e ro o lei affufio vel m om entum tem porii n e g lig e r etu r , convulfione* appro­ pinquare fentiit« V id, G a l . Comm, I . in H ip p .d e A r tic , T .X I I , Edit« C h a r t e r , p, 3 2 3 . r ) Hift M ed ie.p , i f o , E dit,Par.

(9)

r î t partes inflammatio, illis pariter leniens proderit olei e x p re tfi virtus. Plurimum certe valebit , quoties ctorporis humoribus minus adhuc diluto oleo, adfe* fflam partem mox attingere, hujus fltus permifer-it , qiuod fèntiunt optim e, qui colicis vel nephriticis d o ­ l o r i b u s vexati largam latis oleofi liquoris copiam v d o r e aflum im t, vel injici perclysmata finunt. M inus qiuidem efficit, qvu m non nili languini a d m ix tu m , h u iu s flumine ad ægrum deferri locum poteA: fed taimen & (ic acrimoniam quamcunque obtundit c^T invoU

vnt ut iners fiat / ) , hinc minus irritetur dolens p a rs;

q iuem egregium efleti:um in pexioris inflammationi* b*us præftarç oleofa rem edia, veruflare non corm - p ita, latis fnperque com pertum efl. Efl vero genus tuim o ru m , nunc luperficiei corporis vicinorum, nunc p r o f u n d iu s latentium, q u o s, quia caloris ihflamma- ttorii nulla fècum ferunt indicia, frigidos nonnulli a p ­ p e lla n t. H orum quidem neque eadem, neque fatis atdhuc explorata omnium indoles efl, ut difltrflor fo­ rmet

8

z fimul obfcurior de illorum medicina tra&ado.

J n re rim & nonnullis horum olea conducere, infantum &: puero rum tenfa ex glandularum vitio abdomina i r i o n f l r a n t , quae oleo Sz aceto nonnunquam feliciter ermolliuntur r). A t noflra praecipue refert illos com fuderare cafus , in quibus pars quæcunque, licet n ul­ la e x tu s appareat noxa,doleat; vel a fibrarum ficcita** te: rig e n s difficulter moveri potefl. In his enim aut

B

offendun-0 V A N S W 1 E T E N . in C o m . ad $. 3 0 9 * 0 Clavi pedum fingu- larrem rumoris fpeciem fa e iu n c , h.os v . e t u m o ieo Higker io u n ö o j fenfim eirraraeiîare dicunt.

(10)

offenduntur ferfiles partes; autdéficitoleolum iJlud & lubricans, quod follicite adeo partibus quibuscun* que m otui dedinatis circumpofuit inimitabilis m achi- næ animalis opifex. Cuivis patet in priori c a f u , relaxando optima præftare un&uofa pofle olea, in poderiori, conandum omnino ede redituere illu d , quod deficere cernimus. Quia vero nullibi fatis ef­ fet, fibrarum diminuide tendonem vel rigiditatem , oleis rem om nem ablolvi haud affirmaverim, fuffi- ciat, non m inim um eadem fuo pingui agere & tali­ bus fi ju n g a n tu r, quæ ipfa coercita fuaque mora len- tefcentia liquida penetrare valent atque atten u are, votis, fi locus modo votis fuerit, refponfurum e- ventum.

V.

Multiplici Campboram ratione lalutem ægroto c o r ­ pori a d te r re , minime ambiguis obfervationibus du- dum comprobatum ed. P rim um quidem volatiles fum m e h.e. mobilifiimas, particulas, mutari nefeias* undiquaque per circulantes hum ores quam ocifiime diffundens, fi q u o s , fubtilioribus in canalibus, offen­ derit vel langvide nimis m o t o s , vel prorfu9 fub^ fidentes , hinc fpiffiores re d d ito s , penetrat eos­ d e m , moleculas cohæfioni proximas disjungit, h. e.

refolvit, ut quæ antea coaflæ vafculorum alveos ob­

turabant, fejunftæ jam, una pod alteram , in venulas meare q u e a n t, & totius ficrivuli, cui pofucrunt obi­ c e m , pridinum redituere fiumen. Fladem fimul o- pera,p erv aforum porosatque ultima ofculaeffugiens, ad corporis citifiime pertingit fuperficiem, e jusque

(11)

aperie fpiracuîa, ica ut infenfîbiii vapori, quocunqùe p ro m tiu s diaphoretico, viam expediat. Bina vero ifta efficiens, qvum dolorum febriumque frequentiflimas, u t jure creditur, caufîas removeat; hac, necefle eft, f o r te etiam inexplicabili quadam , anodynis propria, i n nervos a&ione, moleftos dolorum fenfus obtundat, m in u a tq u e , febrim compefcat ejusque perpetuum c o m ite m , calorem, refrigeret. Denique tendentem i n univerlæ deftruötionem fabricæ, humorum putre­ d i n e m fortiffime avertit, impedit, fiftit «). His, quos* i n tu s a d f u m ta univerfo in corpore præ(ht,effe£èibus, p a r e s extrinfecus adhibita, in parte, cui admovetur, e x h ib e t. T a n tis vero pollentem virtutibus medici­ n a m multis, non mirum, quotidie opponi cafibus. Fe-

1res

inflammat orias omnes, & in his reformidandae ma­

x i m e pleuritis y peripneumonia, phrenitis, camphoram p o ffu la n t, quæ fangvinis promte refolvat ftafes.

Exanthematicas pariter , & malignas omnes, partim

diiaphoretica camphoræ v i , partim antifeptica debel- l a r i , exploratum bene eft. Praeterea ubicunque fe- d a n d o s intelligimus fpafm os, camphoræ minime p offrem æ partes funt : quamobrcm contra bypocbon- '

driacorum

8

z hyflericarum præcipueflatus, inteftinorum

torm ina spasmodic a , menfmm ab uterinis lpasmis obftru- B io n e m , quin & non raro in b&mcrrbagiis, in vefu morbis, Dyjuria

8

z Stranguria , camphoræ cum a-

Bis antifpafmodicis connubium merito commendatur. E e relolvendi doloresque mitigandi vim Gonorrhoea n o n vetufta laborantibus prodeffe facile crediderim,

B 2 licet

(12)

f c c t c o n tra eu n d em m o rb u m in v e te ra tu m jptfzmquç

hum venereamm u ltu m ,q u o d co n ten d it Ho f f m a n n u s,

va lere x ) , aliorum n o n confirmafie experjenfciam v i­ d e atu r. In fup er externis noxis u sq ue e o frlufatriç cam- p h o r a e f l , ut nihil fere frequentiu s adhibeatuir, five

d iscu tien d a inflammatio , five a v ertend a fiflemdaque

g an g raen a, five fedandi vagi d olores, etfi ommi in ca

- i u ab u ti illa facile poflunt incautiores.

$. VI.

E recenfitis Jrphofuperioricam phoræ v irtu tib u s praeiens inflitutum maxime tangit illa, quam fum m o g ra d u pofïïdet, refolvendi difeutiendique vi?. J a m v erb o indicavi (§. IV. ad fin.) , externas parces oleis emollire fi jufierint circumflantiæ, altero o p u s fore m edicam ento, quod humores penetret, a tte n u a t, & fluidiores reddat. Quid huic vero fini C3 m phora aptius ? nullum certe ad hoc usque tempus demon- ffratum efl medicamen, in quo parem ,atque in cam- p h o ra , refolvendi vim inefle conflans & re p etitu s ufus comprobavit. Aceto, vino & Spiritu V in i m ul­ to illa prom tius, fortius , tutius agit. Tam tæ vero efficacias refina quo vehiculo in fubjeclas curti partes introduci melius p o te rit, quam pingvi o le o , quod volatiles maxime particulas aliquantum retin e at, ne citiüs maximam partem a vo len t, quam cut is poros aliqua portio intraverit y )? Quapropter Viini Spiri­ tu cam phorato, quoties difeutereanimus efit, longep r a f e

-X ) Cit. loc. £. -X V II, y ) Hanc oleorum in Camphorann vim etiam: a n n o t |t FK* H O F F M A NN U S cit. loc.

(13)

p r æ f e n e n d u m *fle putaverim oleum camphora imbu* t o r n : jpræterquam enim quöd fibras corporis, eo i« e a if u , iminus quidem ftimulare opus fit, quam laxio­ r e s redldere; volatile remedium volatili iunftum, eo l i b e r i u î s , qvum extus admovetur, in auras abit. Eas- d œ m v ero obcaufias, oh quas oleo campboram mi- f c e r i c o n d u c it, exprefio & pingvi oleo volatilem S a l . Aimmon. Spiritum in Linimento volatili junxifie v iidennur Pharmac. Lond. au&ores, atque C. C. Spi- rilttumGEORGA oung,Medicum Edinb. in linimento 2), q u o d faucibus angina vexatis felici cum lucceflu ap- p H cari tertatur Jo. P r in g le a). Sunt qui deftillatis olleis cam phoræ vires augere volunt, fed neque cal­ c a r i illa indiget , neque calorem remedii diu ferrç p o t e r it cutis non nimium ar&a & dura»

5

. VII.

Vterum quidquid de medicamentorum viribus a p rio ri ftatuat velcautiffimaratiocinatio, experientiae tairoen folius decifio Medicum fua confidentem arte r e d d e t. Quare olei camphorati virtutem ex iis po- t iiŒ m tm deducam, quæ & alii fide digni obfervata tr a d id e iru n t, & ipfe mihi videor evidenter efle exper­ tum .

rz') Huiic medicamini convenit euporifton quoddamex oleofo & vola­ tile itidem corftans. lum brici fcil, a terra depurati in vitrum ingeruntur,& iU if o l .o liv .. pauxillum adfunditur. Vitrum dein bene obturatum per m en- fenri in arcervn formicarum fervatur , ut lenta fiat folu tio, Fluidum jpojffiea decamtatum ufui fervatur. D ucs liaudinfima; fortis homines n o v i, quii poflquam per m ultos annos atrociflimis daloribu: i f c b ia dicis affli&i & fruilra

vrriis ufi remediis eflent , omnibus fuis malis euporifto h oc e x t e r n e im u n fo brevi funt liberati , qui quidem multos fe deinde hac' m e d ic in a ciuralTe retulerunt, a ) Obf> o n ib e D ife a je so f I b e Ä rm jv*

(14)

tum. Com m endant externum ejus ufum laudat i fu-pra Jo. C l e r k . & L e v i s in rheumatifmo, lumbagine, i-

Jchiade & ambuflis b). \n faucium inflammatione laudat &

Fr.HoFFMANN.F),& pofteumCHR.GoTTL.F

REGE d). Ipfi mihi contra Dolorem lateris rheumaticum ciciffimam atculifie opem bene memini. Ante annum com pu

n- ftionfbus, quæ totum latus finiftrum cum lum bis oc­ cupaverant, ita moleftabar, ut non nifi incurvus &

maxima cum difficultate loco movere m

e pofiem , ad infpirationem praeterea qnamcunque ittu m & dolo- rem perfencirem graviffimum.Unice vero oleo hoc lau­ dato vefpera unius diei & altero die, tam mane, quam

vefperi, lateri dolenti optime inun& o, pril

l i na; reffl- tuebar fànitati. H uius effe&us plura habui in aliis exempla, fed quæ anguftæ limites opellæ v

etant ad­ ducere. Iftis vero caftbus timilespnto

<\o\ovcsifcbia-dicoszUosque rheumaticos fine Febre a f f l ig e n t e s , ^ / ^ . rum artuumque rigiditates,quales feliciter hoc oleo mul­

to des profligare licuit. Quam circa rem, ne

cui temera­ riis aufibus Medicinam facere cœpifîe videar, obler-

vatum cupio dolores illos, quibus nominatoru m fnpra virorum experientia nixus, externis obviam ivi remediis, diftingveodos bene a fixis illis , Ar­

thritidem & podagram referentibus , qu

os exter­ nis fruftra , fi non ægrotorum in p e rn iciem , ten-

tari & Sy .d e n h a m u s e) docuit, & poll

illum pru- •dentior quivis Medicus. Contra dolores ver

o, de * quibus

l ) V îd. F h o r w , No fo c , Tfl. & TSJera

D ifp en s. c ) Med. R. SyÆ. T .I V . I’. I. Cap. de A n p in a. r /) A . N . C. VoJ.

V III. p, a p p . 0 T raft,

(15)

-qu ibus eg o lo q u o r , fimilem noftræ medicinam com m endat Cel. Pr in g l e , qvum dolentem partem Linimento volat, vel Sapcnaceo Lond. inungendum

fvadet / ) . Ceterum quin efficax (it antispasmodi-

cum oleum noltrum non dubito , poftquam rela­

tu m mihi eft Laudat. Cantabr. C hirurgum Hop­

k i n s in tribus aegrotis , quorum unus fexagefies

cathartico ufus eftet, fenis chordam > quæ poft cu­ ratam gonorrhœam remanferat v hujus olei inun- Gione teliciffime (anafîe g ) : & incarc er at am her-

ni a m , quæ v o m itu , ut fo le t, & colieis doloribus

graviter affligebat , eodem inunGo oleo femel p rom te fatis laxavit

§. VIIL

Olei fui Bezoardici pauculas guttulas ad inter­ nos ufus præfcripfït We d e l iu s& eosdem contra mor­ bos, in quibus camphoratis hodie cum fucceffii uti­ m u r. Ejus in Germania exemplum fecuti funt mul­ ti, quos in terfu it qui oleo Cajeput noftris temporibus fatis celebraric œ p to , Bezoardicumi\\ud praeferendum poftulavit h). Oleum quoque camphoratum intus commode fumi pofte judicat Lew is. Vereor tamen,ne ceteris camphoratis, fi bene faturarum camphora 0- leum fuerit, multo fit ingratius; fî camphoræ paucu­ lu m , fingulis præfertim dofibus, continuerit, m ul­ to

n L i t r . c it. p. i2f . Obferv. hanc Fratri meo D« D . D A V ; S C H U L T Z d eb eo , cui iterum a D . D . D A R W I N Med. L en d , «jfi eom m unicata,. b ) V id. M O EH R IN G II Hift, Med. p. 04.1«

(16)

&S> ) 16 c 3»

tö efficacia inferius*. Quoties vero & cam phoram & oleola re q u iiïv e ritm orbi ratio , ut pleuritidis, p eri­ pneumoniae,aliorusn, ffngula feorfim exhiberi, quid Vetar, quum vix unquam non commode fatispotfic?

Itaque in clafle internorum rem ediorum facile ca* rere nos pofie arbitror, tecpius jam nominato oleo

cam phorato; nihilo tamen m inus, quia extrin- fecus adhibitf îa m praeclaros edit effe&us, - . utfrequentiorem in ulum recipiatur,

merito optamus.

SOLI DEO GLORIA.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :