• No results found

Stress och dess r­elation till kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier och fysisk aktivitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stress och dess r­elation till kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier och fysisk aktivitet"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Akademin för hälsa, vård och välfärd Avdelningen för psykologi

Stress och dess relation till kön, akademisk

self-efficacy, copingstrategier och fysisk

aktivitet

Camilla Breberg och Isabella Ström

C-uppsats i psykologi, HT 2018 Kurskod: PSA122

Handledare: Eric Hansen Examinator: Per Lindström

(2)
(3)

1

Stress och dess relation till kön, akademisk self-efficacy,

copingstrategier och fysisk aktivitet

Camilla Breberg och Isabella Ström

Stressrelaterade besvär är ett stort samhällsproblem inte minst bland studenter. Tidigare forskning tyder på att stress är ett multifaktoriellt fenomen. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan stress och kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier samt fysisk aktivitet. Hundratjugosju högskolestudenter, varav 43 män besvarade en enkät innehållande frågor om kön, fysisk aktivitet, stress, copingstrategier och akademisk self-efficacy. De etablerade instrumenten var:

Perceived Stress Scale, Brief Cope och College Academic Self-Efficacy Scale. Resultaten visade att kvinnor upplevde högre grad av stress än

män. Resultatet visade positiv korrelation mellan stress och undvikande emotionella copingstrategier. En negativ korrelation visades mellan stress och akademisk self-efficacy, samt mellan stress och problemfokuserade copingstrategier. Vidare resultat visade att akademisk self-efficacy och copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella, undvikande emotionella) kunde förklara störst varians i högskolestudenternas upplevda stress. Framtida forskning bör var av kvalitativ karaktär och bedrivas med copingstrategier som utgångspunkt för att fånga individens subjektiva upplevelse av stresshantering.

Keywords: perceived stress, academic self-efficacy, coping strategies,

physical activity, gender differences

Inledning

En stor utmaning i det nutida samhället är den växande psykiska ohälsan. Enligt Karatekin (2018) finns denna utmaning inom högskolan där studenter tenderar att uppvisa höga nivåer av ångest, depression och självmordsbenägenhet. Högskolestuderande utsätts för en rad olika påfrestningar, som deadlines, tentamen samt förväntan på självständighet. Enligt Zubin och Spring (1977) kan en individ som utsätts för flera påfrestningar i kombination med en hög grad av sårbarhet utvecklapsykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan enligt Siegrist (1996) ses som en balansering mellan ansträngningar och belöningar där ohälsa uppstår när dessa är i obalans, det vill säga när ansträngningsgraden är högre än belöningen. Karasek och Theorells (1990) modell beskriver relationen mellan krav och kontroll i arbetslivet. Enligt modellen uppstår arbetsrelaterad stress när individen ställs inför yttre krav i kombination med att inte ha kontroll. Som tidigare nämnts enligt Karatekin ställs högskolestuderande inför en rad olika kravfyllda situationer vilket leder till att de upplever en hög grad av ohälsa. Detta kan bero på brist på kontroll i dessa kravfyllda situationer. Karasek och Theorells krav och kontrollmodell bör gå att applicera på högskolestudenter eftersom det kan vara en heltidssysselsättning och i det avseendet motsvarar det ett arbete.I och med att krav i kombination med brist på kontroll visats sig leda till arbetsrelaterad stress kan det möjligtvis även leda till studierelaterad stress.

(4)

2

Stress bland studenter och könsskillnader i stress

Selye (1950) utvecklade en modell för ett allmänt reaktionsmönster vid exponering för yttre påfrestningar som går under benämningen General Adaptation Syndrome (GAS). Reaktionsmönstret utvecklas i 3 faser: Alarmreaktionen, motståndsfasen och utmattningsfasen. I första fasen sker det fysiologiska reaktioner som kortisolutsöndring, pulsökning samt muskelspänningar, för att i andra fasen försöka återställa balansen och om detta inte sker kan det leda till ett utmattningstillstånd. Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som en process där utfallet av den stressiga situationen styrs av hur individen bedömer händelsen. Denna bedömning delas in i tre olika delar; skada, hot och utmaning. Den första delen syftar till psykisk skada som redan uppstått som till exempel en förlust. Den andra delen syftar till en eventuell rädsla för skada men där skadan ännu inte skett. Enligt Lazarus (1993) skapar detta hot ett obehagligt sinnestillstånd och försämrar den mentala funktionen. Lazarus och Folkman avslutar med att presentera utmaning som svåra krav som individen ställs inför men känner sig säker på att kunna hantera genom applicerandet av copingresurser som kan vara relevanta färdigheter och verktyg. Till skillnad från hot menar Lazarus att utmaning är associerat med en positiv anda och leder till bättre prestation. I en studie uppstod en psykologisk stressrespons under skrivning av en tentamen hos majoriteten av deltagarna (Gnam et al., 2018). Denna respons kan kopplas till Lazarus och Folkman som beskriver en individuell skillnad i hur stressfyllda situationer upplevs. Kopplat till studien skulle denna skillnad kunna bestå utav individens bedömning av tentamenstillfället som antingen hotfylld eller utmanande.

Enligt Goyen och Anshel (1998) upplevde män prestationsrelaterade stressorer som mer stressfyllda än kvinnor. Vidare resultat visade att kvinnor upplevde en högre stressintensitet gällande sociala stressorer än män. I studier om stress i dess relation till könsskillnader har det påvisats att kvinnor skattar högre grad av stress än män (Deatherage, Servaty-Seib, & Aksoz, 2014; Herrero, Saldaña, Rodriguez, & Ritzel, 2012).

Yttre påfrestningar i form av stressfyllda livshändelser skildras ofta bland högskolestuderande (Rice & Arsdale, 2010; Shaikh et al., 2004). Enligt Rice och Arsdale ställs högskolestudenter inför utmaningar under sin studietid och är därmed är sårbara för stressorer. Det går i enlighet med Garett, Liu och Young (2017) samt Watson och Watson (2016) som rapporterat att högskolestudenter upplever en hög grad av stress regelbundet. Enligt Shaikh et al. är detta kopplat till prestationskraven som finns på högskolan. En könsskillnad i upplevd stress bekräftas i forskning riktad mot studenter (Brougham, Zail, Mendoza, & Miller, 2009). Denna könsskillnad visades vara en möjlig prediktor för stress. Ytterligare en prediktor skulle kunna vara akademisk self-efficacy. Denna prediktor kan ses utifrån Lazarus och Folkmans (1984) beskrivning av stress som en utmaning där studenten upplever sig ha förmågan att hantera situationen.

Akademisk self-efficacy och upplevd stress

Begreppet self-efficacy utvecklades ursprungligen av Bandura (1977) och är individens tro på sin egna förmåga att lösa problem och utföra uppgifter i en specifik situation, vilket påverkar prestationsförmågan, uthålligheten och motivationen. Flera olika forskningsområden har berört self-efficacy, varav utbildning är en av dessa (Usher & Pajares, 2008). Akademisk self-efficacy definieras enligt Gore (2006) som studentens övertygelse om att klara av universitetsspecifika uppgifter. Exempel på sådana uppgifter kan vara att ta sig an akademisk litteratur eller att skriva en uppsats. Definitionen är inte kopplad till ett specifikt studieområde, utan kan generaliseras till olika studieområden inom universitetet. En studie riktad mot studenter påvisade att hög akademisk self-efficacy leder till en ökad akademisk prestation (Chemers, Hu, & Garcia, 2001;

(5)

3

Richardson, Abraham, & Bond, 2012). En hög akademisk self-efficacy har i forskning visat sig ha en påverkan på stress genom att studenter upplevde en lägre grad av stress i krävande situationer, samt bättre anpassade sig till nya inlärningssituationer (Chemers et al.). En stor andel högskolestuderande upplevde höga nivåer av stress och låga nivåer av akademisk self-efficacy (Saleh, Camart, & Romo, 2017). Denna forskning gällande akademisk self-self-efficacy visade att akademisk self-efficacy var en möjlig prediktor för stress. En annan möjlig prediktor för stress kan enligt Coiro, Bettis och Compas (2017) vara coping, där det visats sig att studenters mående påverkas av valet av copingstrategier.

Copingstrategier och upplevd stress

Enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras coping som individens konstanta ansträngningar att hantera specifika yttre och inre krav som är utom individens resurser, där Folkman (1984) även betonar att resultatet inte är i fokus. Det föreligger individuella skillnader i copingstrategiernas effektivitet utifrån en rad olika påverkande faktorer, vilket innebär att det inte går att värdera dessa (Folkman & Moskowitz, 2004; Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman klassificerade copingstrategier i huvudfunktionerna problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. I problemfokuserad coping handlar det om förändring, det vill säga ett aktivt agerande för att hantera situationen. Carver (1997) har utifrån denna klassifikation vidareutvecklat mätinstrumentet Cope Inventory till att problemfokuserad coping även innehåller instrumentellt stöd, planering och aktiv coping. Lazarus och Folkman huvudfunktionen emotionsfokuserad coping som handlar om acceptans finns enligt Carver även i Cope Inventory och innehåller copingstrategierna accepterande, emotionellt socialt stöd, humor, positiv omtolkning och religion. Enligt Folkman innebär denna form av coping att individen försöker handskas med stressens negativa känslomässiga följder. Dessa två indelningar av copingstrategier anses enligt Goral, Kesimci och Gencoz (2006) som positiva och kan underlätta vid motgångar och känslohantering.

Chwaszcz, Lelonek-Kuleta, Wiechetek, Niewiadomska och Palacz-Chrisidis (2018) visade att studenter i hög utsträckning använder aktiv coping, emotionellt socialt stöd och instrumentellt socialt stöd. Studenter använde i lägre grad copingstrategierna förnekelse, användning av alkohol eller droger samt uppgivenhet. En annan del av studien inriktad på studenters internetberoende visade att beroendet förvärrades vid användning av alkohol eller droger, självdistraktion, uppgivenhet, ventilering av känslor samt självanklagelse. Denna del visade även att aktiv coping och planering minskade risken för att utveckla beroendeproblematik. Coiro et al. (2017) fann att studenter som upplever hög stress i samspel med andra människor även upplever hög psykisk ohälsa. Dessa studenter använde mer copingstrategier i form av uppgivenhet och färre engagerade copingstrategier. Enligt Maykrantz och Houghton (2018) framgick det att första årets högskolestudenter som hanterade stress ohälsosamt tenderade att uppleva en hög grad av stress. Studien poängterade även att studenter som inte hade de copingstrategier som krävdes för den självständighet den akademiska världen fordrar, upplevde en hög grad av stress. Däremot visades att en hög användningsgrad av copingstrategier kunde leda till hög grad av stress.

Deatherage et al. (2014) genomförde en studie på studenter och klassificerade coping i huvudfunktionerna: problemfokuserad, aktiv emotionell och undvikande emotionell i enlighet med Schnider, Elhai och Gray (2007). Studien visade ingen korrelation mellan problemfokuserad coping och stress. Däremot visades en negativ korrelation mellan aktiv emotionell coping och stress, vilket innebar att ju mer studenterna använde sig utav aktiv emotionell coping desto mindre stress upplevde de. En positiv korrelation framkom mellan undvikande emotionell coping och stress, vilket innebar att ju mer studenterna använde sig utav

(6)

4

undvikande emotionell coping desto mer stress upplevde de. Maykrantz och Houghton (2018) betonade vikten av att skapa en förståelse för de olika typerna av copingstategier för att förstå relationen till stress.

Enligt Coiro et al. (2017) kan psykiska problem på högskolan minskas genom aktiv användning av interventioner med syfte att förbättra studenternas copingstrategier. Dessa interventioner kan enligt Demir, Demir, Bulut och Hisar (2014) bestå av information om föreläsningar och lektioner, hur ett studieschema struktureras, bibliotek-, dator- och internetanvändning, samt motivationssamtal om studietekniker. Interventionerna som användes i studiens mentorsprogram visade sig kunna leda till ökad användning av problemfokuserade copingstrategier som dels består utav planering samt minskad användning av emotionsfokuserad coping. En annan effekt av det mentorsprogram som studenterna genomgått var utvecklingen till en mer optimistisk syn på stress (Demir et al.). Forskning gällande copingstrategier har visat att copingstrategier kan vara en möjlig prediktor för stress. En ytterligare prediktor presenterad av Gnam et al. (2018) är fysisk aktivitet vilket visat sig påverka grad av upplevd av stress.

Fysisk aktivitet och upplevd stress

Fysisk aktivitet kan definieras som en kroppsrörelse där det sker kontraktioner av skelettmusklerna vilket leder till en avsevärd ökning av energiförbrukning, vilket inte bör förväxlas med fitness eller motion (United States Public Health Service, Office of the Surgeon General National Center for Chronic Disease Prevention, & Health Promotion President's Council on Physical Fitness and Sports, 1996) samt hälsa, eftersom de fyller olika funktioner och det finns en skillnad i mängd och kvalitet (Haskell, 1994. Fysisk aktivitet kan omfatta aktivitet i arbete, hemmet, fritiden samt aktiv förflyttning i form av promenader och cykling (Folkhälsomyndigheten, 2013; United States Public Health Service et al. 1996). Dessa former av fysisk aktivitet rekommenderas dagligen under 30 minuter med måttlig intensitet (Bauman, 2004).

Fysisk aktivitet är en viktig komponent i att förbättra eller upprätthålla den personliga och den allmänna folkhälsan (Haskell, 1994), där det rekommenderas måttlig fysisk aktivitet (Puterman et al., 2010). Regelbundenhet och intensitetsnivå av fysisk aktivitet kan ha en positiv påverkan på individens emotionella tillstånd (Norris, Carroll, & Cochrane, 1992). Vidare studie visar flera positiva fördelar i form av mentala och fysiska hälsoförmåner som förebyggandet av högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar (Bauman, 2004). Arbetsrelaterad stress visade sig tidigare vara kopplat till en låg grad av fysisk aktivitet (Fanavoll, Nilsen, Holtermann, & Mork, 2016). En annan studie (Norris et al., 1992) baserad på studenter visade att effekterna från engagemang i fysisk aktivitet kan bidra till reducering av stressnivåer. Austin, Shah och Muncer (2005) betonade att fysisk aktivitet är en av de främsta strategierna för att hantera stress. Enstaka motstridiga forskningsresultat har däremot framkommit. Enligt Gnam et al. (2018) verkar stressen öka vid fysisk aktivitet genom att det vid aktivitet frigörs aktiva ämnen i kroppen, vilket leder till högre nivåer av stress.

Stress och dess relation till fysisk aktivitet, akademisk self-efficacy och coping

Tidigare studier har betonat korrelationen mellan akademisk self-efficacy och stress (Chemers et al., 2001; Saleh et al., 2017) vilket visat sig påverka valet av copingstrategier (Chemers et al.). Stress, akademisk self-efficacy och copingstrategier framkommer tillsammans i tidigare forskning (Chemers et al.; Crego, Carrillo-Diaz, Armfield, & Romero, 2016; Watson &

(7)

5

Watson, 2016). Till exempel fann Crego et al. att stress och användning av copingstrategier kan ha en inverkan på studenters akademiska self-efficacy och deras studieresultat. En låg grad av stress genom användning av positiva copingstrategier kan öka studenternas akademiska self-efficacy.

Eftersom tidigare studier visat att kön (Goyen & Anshel, 1998; Herrero et al., 2012), fysisk aktivitet (Austin et al., 2005; Fanavoll et al., 2016; Gnam et al., 2018; Norris et al., 1992), copingstrategier (Coiro et al., 2017; Demir et al., 2014) och akademisk self-efficacy (Chemers et al., 2001; Saleh et al., 2017) har en relation till stress, är det av intresse att studera dessa variabler. Fysisk aktivitet och stress visade sig enligt Austin et al. ha en tydlig negativ korrelation, det vill säga att ju mer fysisk aktivitet desto mindre stress.Tidigare forskning har uppmärksammat en relation mellan stress, akademisk self-efficacy och copingstrategier, utan en gemensam relation till fysisk aktivitet. Forskningen har visat att dessa variabler är möjliga prediktorer för att förklara stress. Den aktuella studien inkluderar samtliga variabler för att genom detta komplettera denna rådande kunskapslucka.

Syfte, frågeställningar och hypoteser

Studenter har visats sig uppleva en hög grad av stress, vilket är en bidragande faktor till psykisk ohälsa. Uppkomsten av stress är multifaktoriell och därför behövs det mer forskning för att förebygga stressens negativa konsekvenser. Denna studie riktade in sig på att fånga denna rådande komplexitet genom att inkludera fler variabler som kan förklara stress. Syftet med studien var att studera relationen mellan stress och variablerna kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier samt fysisk aktivitet.

Studiens frågeställningar var:

1. Föreligger det en skillnad mellan könen gällande stress? H1: Kvinnor upplever en högre grad av stress än män.

2. Hur ser korrelationen ut mellan studenternas upplevda stress, akademiska self-efficacy, copingstrategier (Problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) och fysiska aktivitet?

H2: Det finns en negativ korrelation mellan upplevd stress och akademisk

self-efficacy.

H3: Det finns en negativ korrelation mellan upplevd stress och

problemfokuserade copingstrategier (aktiv coping, planering, instrumentellt socialt stöd och religion)

H4: Det finns en negativ korrelation mellan upplevd stress och aktiva

emotionella copingstrategier (ventilering av känslor, positiv omtolkning, humor, accepterande och emotionellt socialt stöd)

H5: Det finns en positiv korrelation mellan upplevd stress och undvikande

emotionella copingstrategier (självdistraktion, förnekande, uppgivenhet, självanklagelse och användning av alkohol eller droger)

H6: Det finns en negativ korrelation mellan upplevd stress och fysisk aktivitet.

3. I vilken utsträckning utöver kön kan studenternas fysiska aktivitet, akademiska self-efficacy och copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) förklara variationen i upplevd stress?

(8)

6

Metod

Deltagare

Totalt deltog 151 studenter från en högskola i Mellansverige, varav 24 deltagare (17.9%) exkluderades genom internt bortfall. Detta till följd av att deltagarna ej besvarade en mängd frågor och påståenden som var fördelade över enkätens samtliga delar. Till den slutgiltiga dataanalysen kvarstod 127 deltagare. De kvarstående deltagarna bestod av 43 män (33.9%) och 84 kvinnor (66.1%) med ett åldersspann mellan 18–41 år. Deras medelålder var 22.17 år (SD = 3.86). Deltagarna valdes utifrån en kombination av tillgänglighetsurval och målinriktat urval. Det fanns ett målinriktat urval då samtliga deltagare valdes utifrån att de var studenter på samma högskola, samt studerade första terminen i företagsekonomi. Det förekom inte något externt bortfall i studien.

Material

Undersökningen genomfördes med en enkät som bestod av 78 frågor och påståenden. Medelvärdesindex skapades för variablerna stress, akademisk self-efficacy och copingstrategier. Variabeln copingstrategier delades i sin tur in i 3 ytterligare index: problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella. Enkäten var uppdelad i fyra delar. Den första delen inkluderade bakgrundsinformation som ålder, kön och fysisk aktivitet. Variabeln kön bestod av svarsalternativen kvinna, man och annat. Variabeln fysisk aktivitet samlade in information om antalet gånger den senaste veckan deltagaren ägnat sig åt fysisk aktivitet minst 30 minuter och blivit lätt andfådd.

Den andra delen bestod av frågor angående upplevd stress och mättes utifrån Perceived

Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). Till studien användes en svensk

översättning av Eskin och Parr (1996). Instrumentet består av 14 frågor där samtliga frågor är indelade i en femgradig skala från 0 (aldrig) till 4 (mycket ofta). Av dessa 14 frågor förekom det 7 vända frågor. De 14 frågorna kombinerades för att skapa ett medelvärdesindex (Cronbachs alfa = .84).

Den tredje delen bestod av påståenden angående strategier för att hantera stress, det vill säga copingstrategier. Detta mättes med den svenska översättningen av Brief Cope (Muhonen & Torkelson, 2005), vilket är en förkortad version av Cope Inventory. Instrumentet består av 28 påståenden som är indelade i 14 Brief Cope subskalor. Det innebär att samtliga subskalor innehåller 2 påstående. Två exempel på dessa subskalor är emotionellt socialt stöd och planering. Svarsalternativen är indelade i en fyragradig skala från 1 (mycket sällan) till 4 (mycket ofta). Enligt Schnider et al. kan dessa 14 subskalor i sin tur delas in i 3 kategorier: problemfokuserade copingstrategier (till exempel aktiv planering; engagemang och initiativ för att handskas med problem), aktiva emotionella copingstrategier (till exempel ventilering av känslor; se problemet ur ett annat perspektiv) och undvikande emotionella copingstrategier (till exempel förnekelse; målmedvetet undvikande av problemet genom distraktion). Cronbachs alfavärden uppmättes för copingstrategierna: problemfokuserade (.63), aktiva emotionella (.61) samt undvikande emotionella (.73).

Den fjärde delen innehöll instrumentet College Academic Self-Efficacy Scale (CASES; Owen & Froman, 1988) vilket mäter deltagarnas akademiska self-efficacy. I studien användes en svensk översättning (Henriksson & Holst, 2015). Instrumentet består av 33 påståenden som är indelad i en femgradig skala från 1 (inte alls säker) till 5 (väldigt säker). Samtliga 33 påståenden kombinerades för att skapa ett medelvärdesindex (Cronbachs alfa = .91).

(9)

7

Procedur

Inledningsvis genomfördes en pilotstudie med syfte att kontrollera eventuella oklarheter. Föreläsaren till samtliga berörda studenter kontaktades via e-post. I samband med godkännande från föreläsare bokades två tider för utdelning av enkäterna. På plats i föreläsningssalen fick deltagarna inledningsvis en muntlig presentation av syftet med undersökningen det vill säga att studera stress och flera möjliga påverkande faktorer. Det framgick även att det var frivilligt, att resultatet inte kommer kunna härledas till den enskilda deltagaren, att inga obehöriga skulle få ta del av deras uppgifter samt att materialet endast används i forskningssyfte. Utöver den muntliga presentationen fick deltagarna även en skriftlig redogörelse med utförligare information gällande de olika delarna i enkäten samt individ och forskningskravet som går i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). En pappersenkät delades ut, vilken tog 10–20 minuter att fylla i. Under tiden hade deltagarna möjlighet att ställa frågor vid eventuella funderingar. Deltagarna tackades för deras deltagande och för upptagen tid. Deltagarna fick författarnas kontaktuppgifter för att vid intresse kunna följa studien vidare samt vid behov kunna ställa frågor. Ingen ersättning till deltagarna utgick.

Resultat

För att testa den första hypotesen genomfördes ett t-test med kön och stressindexet. Som förväntat upplevde kvinnor en signifikant högre grad av stress (M = 1.94, SD = 0.53) än män (M = 1.69, SD = 0.56), t(125) = 2.46, p = .015, Cohens d = 0.46. Hypotes 1 kunde därmed stödjas. En generell tendens som uppdagades var att båda könen skattade nära medelpoängen på stress.

Andra frågeställningen besvarades genom en serie Pearsons korrelationanalyser (se Tabell 1). Hypotes 2 fick stöd då det fanns en signifikant negativ korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av akademisk self-efficacy, r(N = 127) = -.51, p < .001. Hypotes 3 fick stöd då det fanns en signifikant negativ korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av problemfokuserade copingstrategier, r(N = 127) = -.22, p = .013. Hypotes 4 fick ej stöd eftersom det inte framkom en signifikant negativ korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av aktiva emotionella copingstrategier, r(N = 127) = .01, p = .926. Hypotes 5 fick stöd då det fanns en signifikant positiv korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av undvikande emotionella copingstrategier, r(N = 127) = .60, p < .001. Den positiva korrelationen visade att höga värden på stress kan leda till höga värden på undvikande emotionella copingstrategier. Hypotes 6 fick ej stöd eftersom det inte framkom en signifikant negativ korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av fysisk aktivitet, r(N = 127) = -.01, p = .924.

(10)

8 Tabell 1

Pearsons korrelationskoefficienter mellan indexerade oberoendevariabler och deskriptiv statistik Index 1 2 3 4 5 M SD 1. Stress - 1.86 0.55 2. Akademisk self-efficacy -.51** - 3.43 0.58 3. Problemfokuserade copingstrategier -.22* .32** - 2.51 0.41 4. Aktiva emotionella copingstrategier .01 .14 .32** - 2.65 0.41 5. Undvikande emotionella copingstrategier .60** -.32** -.11 .21* - 2.00 0.43 6. Fysisk aktivitet -.01 -.11 -.23** -.02 -.07 3.35 1.90 Not. N = 127. * p < .05, ** p < .01.

För att undersöka den tredje frågeställningen angående hur stor del av variationen i stress utöver kön som kan förklaras av fysisk aktivitet, akademiska self-efficacy och copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) genomfördes en hierarkisk multipel linjär regressionsanalys (se Tabell 2). Materialet kontrollerades genom toleransmått för multikollinearitet. Ett lägsta värde uppmättes till .77.

Regressionsanalysen påbörjades med könvariabeln i steg 1. Tillägget av fysisk aktivitet i steg 2 kunde inte förklara någon procentuell variation i stress trots att det var nära signifikantnivån så var modellen inte signifikant (p = .053). Ytterligare 25% av variansen i stress kunde förklaras efter tillägget av akademisk self-efficacy i steg 3 och modellen var signifikant (p < .001). Utöver vad som förklarats av de variabler som redan fanns i modellen förklarade copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) i steg 4 ytterligare 24.7% av variansen i stress och modellen var signifikant (p < .001).Totalt kunde 54.3% av variansen i den beroende variabeln stress förklaras av samtliga oberoende variabler tillsammans. Ju högre grad av stress desto lägre tendens till akademisk self-efficacy. Ju högre grad av stress desto högre tendens till undvikande emotionella copingstrategier.

(11)

9 Tabell 2

Hierarkisk multipel linjär regressionsanalys för stress

Uppskattad stress Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Variabel βa βa βa βa 95% CI Steg 1: Kontrollvariabel Könb -.22* -.22* -.22** -.20** [-.45, -.16] Steg 2: Fysisk aktivitet .01 .05 -.01 [-.04, .04] Steg 3:

Akademisk self- efficacy

-.50** -.30** [-.41, -.15] Steg 4: Problemfokuseradec Aktiva emotionellac Undvikande emotionellac -.06 -.06 .54** [-.27, .11] [-.27, .10] [.52, .87] Modell F 6.04* 3.01 17.24** 23.76** R2 .05 .05 .30 .54 Adj. R2 .04 .03 .28 .52 △R2 .00 .25 .25 △F .01 43.65** 21.61**

Not. N = 127. df (steg 1) = 1, 125; df (steg 2) = 2, 124; df (steg 3) = 3, 123; df (steg 4) = 6, 120 a Anger standardiserade regressionskoefficienter,b 1 = kvinna, 2 = man,c Copingstrategier

* p < .05. ** p < .01.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att studera relationen mellan stress och variablerna kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier samt fysisk aktivitet. Den första frågeställningen var utformad för att kartlägga om det finns en eventuell skillnad mellan könen gällande stress. Könsskillnader i stress har varit en central del i tidigare forskning (se till exempel Goyen & Anshel, 1998; Herrero et al., 2012). I den aktuella studien finns det en överrepresentation av kvinnor. Resultatet visar att första hypotesen får stöd då kvinnor upplever en högre grad av stress än män. Detta går i linje med Herrero et al. som bekräftade en existerande relation mellan stress och kön där kvinnor lider av stress i högre grad än män. Liknande könsskillnad har enligt

(12)

10

Brougham et al. (2009) påvisats i forskning riktad mot studenter. Ytterligare en studie (Goyen & Anshel, 1998) visar att kvinnor upplever en högre grad av stress gällande stressorer av social karaktär än män. Resultatet mynnar ut i varken låga eller höga värden av upplevd stress, det vill säga att studenterna visade tendens till att inte vara generellt stressade. Detta avviker från andra studier som pekat på att högskolestuderande upplever en hög grad av stress (Rice & Arsdale, 2010; Shaikh et al., 2004; Watson & Watson, 2016). Enligt Rice och Arsdale beskrivs stressen vara en följd av utmaningar och andra yttre påfrestningar under studietiden.

Den andra frågeställningen var utformad för att kartlägga om det finns en eventuell korrelation mellan studenternas stress, akademiska self-efficacy, copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) samt fysiska aktivitet. Denna frågeställning grundade sig på att tidigare forskning betonat en korrelation mellan akademisk self-efficacy och stress (Chemers et al., 2001; Saleh et al., 2017), coping och stress (Coiro et al., 2017; Maykrantz & Houghton, 2018) samt fysisk aktivitet och stress (Austin et al., 2005).

Resultatet visar att andra hypotesen får stöd då det föreligger en negativ korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av akademisk self-efficacy. Detta går i linje med forskning av Saleh et al. (2017) och Chemers et al. (2001). Saleh et al. studerade studenter och identifierade att höga stressnivåer leder till låg grad av akademisk self-efficacy. Chemers et al. betonade, baserat på studenter, att en ökad grad av akademisk self-efficacy leder till en lägre grad av stress. En förklaring till denna korrelation kan möjligtvis utifrån Karasek och Theorells (1990) krav och kontrollmodell hänvisas till att tron på förmågan i akademiska sammanhang kan ge en känsla av kontroll och därmed minskar studenternas stress som annars kunnat uppstå till följd av yttre krav.

Resultatet av tredje hypotesen ger hypotesen stöd då det finns en negativ korrelation mellan grad av upplevd stress och grad av problemfokuserade copingstrategier. Demir et al. (2014) genomförde en studie baserad på studenter som fick genomgå ett antal interventioner med avsikten att öka användningen av copingstrategier. Användning av problemfokuserade copingstrategier resulterade i en hög grad av optimistisk syn på stress. En möjlig koppling mellan Demirs studie och den aktuella studien kan fastställas, baserat på att hög grad av optimistisk syn på stress kan vara kopplat till en låg grad av negativ stress. Det vill säga ju mer problemfokuserade copingstrategier studenterna i studien använde desto mindre negativ stress upplevde de. Enligt Demir et al. kan en ökad användning av problemfokuserade copingstrategier uppnås genom interventioner som till exempel information om hur ett studieschema struktureras. Detta tyder på att den tredje hypotesens stöd kan vara av värde för framtida utformning av interventioner på högskolan för att öka användningen av denna form av copingstrategier.

Resultatet av fjärde hypotesen ger ej hypotesen stöd då det inte föreligger någon negativ korrelation mellan upplevd stress och aktiva emotionella copingstrategier. Även om denna studie inte finner en korrelation, har Deatherage et al. (2014) i tidigare studie funnit denna korrelation. De diskuterar att användning av aktiva emotionella copingstrategier är en bra strategi för att minska stress hos studenter. Eftersom detta inte visade sig i den aktuella studien kan det tyda på att studenterna inte ägnade sig åt att acceptera sin stressande situation eller söka socialt stöd hos andra för att minska sin stress. Studenterna verkar snarare agera aktivt och problemlösningsfokuserat och därmed upplever de en låg grad av stress.

Resultat från femte hypotesen ger hypotesen stöd då det finns en positiv korrelation mellan upplevd stress och undvikande emotionella copingstrategier. Resultatet är i enlighet med tidigare studier (Coiro et al., 2017; Maykrantz & Houghton, 2018) där Maykrantz och Houghton betonade att mer användning av copingstrategier kunde leda till högre stressnivåer samtidigt som Coiro et al. (2017) specifikt betonade studenters användning av undvikande emotionella copingstrategier som bidragande faktor till högre grad av stress. Den positiva

(13)

11

korrelation som framkommer i resultatet har även framkommit i en studie där Deatherage et al. (2014) förmedlat att undvikande emotionella copingstrategier är mindre bra copingstrategier. Enligt Coiro et al. kan studenters psykiska ohälsa minskas genom ett aktivt användande av copingstrategier. Detta kan gå emot den aktuella studiens resultat där en hög användning av specifikt undvikande emotionella copingstrategier inte är att rekommendera, då det tenderar att öka den upplevda stressen. Folkman och Moskowitz (2004) samt Lazarus och Folkman (1984) menar däremot att individuella skillnader föreligger i copingstrategiernas effektivitet vilket innebär att det inte bör förekomma någon värdering av dessa.

Resultat från sjätte hypotesen ger hypotesen ej stöd då det inte finns en negativ korrelation mellan upplevd stress och fysisk aktivitet. Däremot har det enligt (Austin et al., 2005; Fanavoll et al., 2016) visat sig finnas en negativ korrelation mellan dessa variabler. Att fysisk aktivitet inte hade en negativ korrelation med upplevd stress i den aktuella studien kan möjligtvis härledas till liknande begreppsförväxling som presenteras enligt United States Public Health Service, Office of the Surgeon General National Center for Chronic Disease Prevention och Health Promotion President's Council on Physical Fitness and Sports (1996). Studenterna kan möjligtvis ha uppfattat fysisk aktivitet synonymt med till exempel fitness och motion, vilket kan ha skapat ett splittrat svarsmaterial.

Tredje frågeställningen var utformad för att fastställa i vilken utsträckning utöver kön studenternas fysiska aktivitet, akademisk self-efficacy och copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) kan förklara variationen i upplevd stress. Resultatet visar att tillägget av fysisk aktivitet inte förklarade någon varians i upplevd stress. Detta är inte i enlighet med tidigare studier som visat att ökad fysisk aktivitet kan förklara högre nivåer av stress (Gnam et al. 2018) samt att ökad fysisk aktivitet kan förklara lägre nivåer av stress (Norris et al. 1992). Resultatet visar att tillägget av akademisk self-efficacy utöver kön och fysisk aktivitet kan förklara ytterligare 25% av variansen i upplevd stress. En liknande förklarad varians har visat sig i tidigare forskning (Chemers et al., 2001) där studenter med höga nivåer av akademisk self-efficacy upplever låga nivåer av stress i krävande situationer. Resultatet visar att tillägget av copingstrategier (problemfokuserade, aktiva emotionella och undvikande emotionella) tillsammans förklarar 24.7% mer av variansen i stress utöver tidigare steg och endast undvikande copingstrategier var signifikant. Detta bör studeras vidare eftersom Maykrantz och Houghton (2018) pekat på att copingstrategier är av vikt för att minska stress hos högskolestudenter. Sammanfattningsvis fick fyra av sex hypoteser stöd.

Metoddiskussion

En styrka i metoden är den exkludering av internt bortfall som genomfördes innan analys, vilket minimerar risken för felaktiga och missvisande resultat. Detta resonemang grundar sig i att deltagare vars enkät innehöll ett flertal obesvarade frågor vilket i sin tur innebar att information inte kunde erhållas. Enkäten bestod av ett stort antal frågor och påståenden. Detta kräver en viss tid till att besvara samt bibehålla uppmärksamheten vid vad som efterfrågas. Dessa indirekta krav kan vara en möjlig förklaring till att flera frågor och påståenden lämnades obesvarade i enkäten och därmed bidrog till det omfattande interna bortfallet. Den här förklaringen stärks då det vid muntliga kommentarer från deltagarna framkom att vissa frågor och påståenden var svårbegripliga samt tog lång tid att fylla i. Trots det faktum att ett visst antal svårbegripliga ord förtydligades innan utdelning av enkäterna kan flera ord såsom förtret och objektiva tester med fördel beskrivas för att underlätta ifyllandet. En annan åtgärd för att minska det interna bortfallet och därmed öka antalet deltagare kan vara att ersätta de befintliga instrumenten med kortare versioner. En styrka med den omfattande enkäten är att den samlar

(14)

12

information om studenternas upplevda stress, akademiska self-efficacy, copingstrategier samt hur många gånger i veckan de ägnar sig åt fysisk aktivitet. Detta leder till att innehållsrika analyser kan genomföras. En möjlig svaghet kan vara att mätinstrumentet för stress samlar information om generell upplevd stress och inte specifikt akademisk stress. Denna avvägning gjordes utifrån att mätinstrumentet för akademisk stress var betydligt mer omfattande än generell stress. Då studien redan bestod av ett omfattande mätinstrument gjordes avvägningen att istället mäta generell upplevd stress. Eftersom detta redan omfattande mätinstrumentet användes landade deltagarantalet på 127 och inte mer.

En styrka med studien är användandet av väletablerade instrument, vilket stärker reliabiliteten i mätningen. Den aktuella studiens höga Cronbachs alfavärden på instrumenten som mäter akademisk self-efficacy respektive stress kan enligt Tavakol och Dennick (2011) anses som väldigt bra respektive bra värden, vilket indikerar god reliabilitet. Enligt Tavakol och Dennick är värdet för undvikande emotionella copingstrategier acceptabelt, däremot kan värdet för problemfokuserade copingstrategier respektive aktiva emotionella copingstrategier ifrågasättas. Schnider et al. (2007) har tidigare rapporterat Cronbachs alfa koefficienter för copingstrategierna (problemfokuserade, aktiva emotionella samt undvikande emotionella). Dessa värden uppvisar ett liknande mönster som värdena för den aktuella studiens Cronbachs alfa. Problemfokuserade copingstrategier och aktiva emotionella copingstrategier tenderar att i båda fallen visa en lägre inre konsistens än undvikande emotionella copingstrategier. En möjlig förklaring till att problemfokuserade copingstrategier och aktiva emotionella copingstrategier får låga Cronbachs alfavärden kan bero på att dessa innehåller brief cope subskalor som enligt Muhonen och Torkelson (2005) visat ett lågt Cronbachs alfavärde (till exempel .42). Vidare menar forskarna att det låga Cronbachs alfavärdet på dessa subskalor kan förklaras av att de endast innehåller 2 items. Det låga Cronbachs alfavärdet för problemfokuserade copingstrategier och aktiva emotionella copingstrategier visar på låg reliabilitet.

En styrka med studien är att akademisk self-efficacy enligt Gore (2006) inte är kopplad till ett specifikt studieområde utan har ett brett användningsområde. En möjlig svaghet med denna studie kan vara att endast en högskola samt en ämneskurs ingick i studien. Vidare kan en svaghet vara tidsfaktorn då studenterna kan vara olika stressade under olika perioder under sin studietid. En annan möjlig svaghet gällande generaliserbarhet till samtliga högskolestudenter är överrepresentationen av kvinnliga deltagare. Möjliga förbättringsåtgärder kan vara att inkludera flera högskolor, universitet, ämnesprogram, kurser samt en mer heterogen urvalsgrupp. En annan förbättringsåtgärd kan vara att bedriva en longitudinell studie för att se om mönstren är samma även om stress varierar. En ytterligare åtgärd för förbättring av mätningen av fysisk aktivitet kan vara att använda ett bredare och mer nyanserat mätinstrument. Detta då mätningen endast innehöll ett enskilt item vilket begränsar tillförlitligheten i mätningen av deltagarnas fysiska aktivitet. Denna frågan kan med fördel förtydligas för en mer exakt precision och därmed minska missuppfattningar och eventuella bortfall. Fysisk aktivitet bör mätas med ett index innehållande flera items.

Slutsatser och vidare forskning

Kvinnliga högskolestudenter visar sig vara mer stressade än manliga högskolestudenter. Studenters stressupplevelse tenderar att ha ett samband med akademisk self-efficacy. Studenter som använder problemfokuserade copingstrategier visar sig vara mindre stressade än de studenter som inte använder denna form av copingstrategier. Undvikande emotionella copingstrategier visar sig däremot inte vara fördelaktigt för en låg grad av stress, utan leder snarare till hög upplevd stress. Det framkommer inte någon signifikant korrelation mellan

(15)

13

stress och aktiva emotionella copingstrategier. Skillnaden i hur stressade studenterna är kan till viss del förklaras av deras akademiska self-efficacy och användandet av copingstrategier där dessa variabler förklarar stress i liknande utsträckning. Resultatet tyder på att användandet av undvikande emotionella copingstrategier inte är en bra strategi för att minska stress. Studien tyder på att studenter istället bör stärka sin akademiska self-efficacy för att därigenom minska den upplevda stressen. För att stödja studenterna i denna process kan högskolor tillhandahålla interventionsprogram med fokus på akademisk self-efficacy. Fysisk aktivitet kunde inte stödjas statistiskt och kan därmed enligt denna studie inte förklara studenters upplevda stress. Denna studie visade olika resultat för respektive copingstrategi kopplat till stress vilket visar på copingstrategiernas mångfacitet. Med copingstrategier som utgångspunkt kan vidare forskning bedrivas utifrån kvalitativ metod, med avseende att fånga individens subjektiva upplevelse av stresshantering.

Referenser

Austin, V., Shah, S., & Muncer, S. (2005). Teacher stress and coping strategies used to reduce stress. Occupational Therapy International, 12, 63-80. doi:10.1002/oti.16

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.

Psychological Review, 84, 191–215. doi:10.1016/0146-6402(78)90002-4

Bauman, A. E. (2004). Updating the evidence that physical activity is good for health: An epidemiological review 2000–2003. Journal of Science and Medicine in Sport, 7, 6–19. doi:10.1016/S1440-2440(04)80273-1

Brougham, R. R., Zail, C. M., Mendoza, C. M., & Miller, J. R. (2009). Stress, sex differences, and coping strategies among college students. Current Psychology, 28, 85–97. doi: 10.1007/s12144–009–9047–0

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: Consider the Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4, 92–100. doi:10.1207/s15327558ijbm0401_6

Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93, 55–64. doi:10.1037/0022-0663.93

Chwaszcz, J., Lelonek-Kuleta, B., Wiechetek, M., Niewiadomska, I., & Palacz-Chrisidis, A. (2018). Personality traits, strategies for coping with stress and the level of internet addiction; a study of polish secondary-school students. International Journal of Environmental

Research and Public Health, 15. doi:10.3390/ijerph15050987

Cohen, S., Kamarck T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress.

Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396. doi:10.2307/2136404

Coiro, M. J., Bettis, A. H., & Compas, B. E. (2017). College students coping with interpersonal stress: Examining a control-based model of coping. Journal of American College Health,

65, 177–186. doi:10.1080/07448481.2016.1266641

Crego, A., Carrillo-Diaz, M., Armfield, J. M., & Romero, M. (2016). Stress and academic performance in dental students: The role of coping strategies and examination-related self-efficacy. Journal of Dental Education, 80, 165–172. doi:10.1348/978185409X402580 Deatherage, S., Servaty-Seib, H., & Aksoz, I. (2014). Stress, coping, and internet use of college

students. Journal of American College Health, 62, 40–46. doi:10.1080/07448481.2013.843536

(16)

14

Demir, S., Demir, S., Bulut, H., & Hisar, F. (2014). Effect of mentoring program on ways of coping with stress and locus of control for nursing students. Asian Nursing Research, 8, 254–260. doi:10.1016/j.anr.2014.10.004

Eskin, M., & Parr, D. (1996). Introducing a Swedish version of an instrument measuring mental

stress. Stockholm: University, Department of Psychology.

Fanavoll, R., Nilsen, T., Holtermann, A., & Mork, P. (2016). Psychosocial work stress, leisure time physical exercise and the risk of chronic pain in the neck/shoulders: Longitudinal data from the Norwegian HUNT Study. International Journal of Occupational Medicine and

Environmental Health, 29, 585–595. doi:10.13075/ijomeh.1896.00606

Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping processes: A theoretical analysis.

Journal of Personality and Social Psychology, 46, 839-852.

doi:10.1037/0022-3514.46.4.839

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of

Psychology, 55, 745–774. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.141456

Folkhälsomyndigheten. (2013). Rekommendationer. Hämtad 30 november, 2018, från https://www.folkhalsomyndigheten.se

Garett, R., Liu, S., & Young, S. (2017). A longitudinal analysis of stress among incoming college freshmen. Journal of American College Health, 65, 331–338. doi:10.1080/07448481.2017.1312413

Gnam, J. P., Loeffler, S. N., Haertel, S., Engel, F., Hey, S., Boes, K., ...Strahler, J. (2018). On the relationship between physical activity, physical fitness, and stress reactivity to a real-life mental stressor. International Journal of Stress Management. doi:10.1037/str0000113 Goral, F. S., Kesimci, A., & Gencoz, T. (2006). Roles of the controllability of the event and

coping strategies on stress-related growth in a Turkish sample. Stress and Health, 22, 297− 303. doi:10.1002/smi.1107

Gore, P. A. (2006). Academic self-efficacy as a predictor of college outcomes: Two incremental validity studies. Journal of Career Assessment, 14, 92–115. doi:10.1177/1069072705281367

Goyen, M. J., & Anshel, M. H. (1998). Sources of acute competitive stress and use of coping strategies as a function of age and gender. Journal of Applied Developmental Psychology,

19, 469–486. doi:10.1016/S0193-3973(99)80051-3

Haskell, W. L. (1994). Health consequences of physical activity: Understanding and challenges regarding dose-response. Medicine and Science in Sports and Exercise, 26, 649–660. doi:10.1249/00005768-199406000-00001

Henriksson, F., & Holst, F. (2015). Sambandet mellan akademisk efficacy,

self-handicapping och upplevd stress bland studenter på högskola. C-uppsats, Akademin för

hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås. Hämtad från http://www.diva-portal.org

Herrero, S., Saldaña, M., Rodriguez, J., & Ritzel, D. (2012). Influence of task demands on occupational stress: Gender differences. Journal of Safety Research, 43, 365–374. doi:10.1016/j.jsr.2012.10.005

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction

of working life. New York: Basic Books.

Karatekin, C. (2018). Adverse childhood experiences (ACEs), stress and mental health in college students. Stress and Health, 34, 36–45. doi:10.1002/smi.2761

Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing

outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1–21.

doi:10.1146/annurev.ps.44.020193.000245

(17)

15

Maykrantz, S., & Houghton, J. (2018). Self-leadership and stress among college students: Examining the moderating role of coping skills. Journal of American College Health, 1–8. doi: 10.1080/07448481.2018.1515759

Muhonen, T., & Torkelson, E. (2005). Short versions of inventories within work- and health psychology. Nordisk Psykologi, 57(3), 288-297. doi:10.1080/00291463.2005.10637375 Norris, R., Carroll, D., & Cochrane, R. (1992). The effects of physical activity and exercise

training on psychological stress and well-being in an adolescent population. Journal of

Psychosomatic Research, 36, 55–65. doi:10.1016/0022-3999(92)90114-H

Owen, S. V., & Froman, R. D. (1988). Development of a college academic self-efficacy scale. Paper presented at the 1988 Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education.

Puterman, E., Lin, J., Blackburn, E., O’Donovan, A., Adler, N., & Epel, E. (2010). The power of exercise: Buffering the effect of chronic stress on telomere length. PLOS ONE, 5, 1-6. doi:10.1371/journal.pone.0010837

Rice, K. G., & Van Arsdale, A. C. (2010). Perfectionism, perceived stress, drinking to cope, and alcohol-related problems among college students. Journal of Counseling Psychology,

57, 439–450. doi:10.1037/a0020221

Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students’ academic performance: A systematic review and meta-analysis. Psychological

Bulletin, 138, 353–387. doi:10.1037/a0026838

Saleh, D., Camart, N., & Romo, L. (2017). Predictors of stress in college students. Frontiers in

Psychology, 8, 8. doi:10.1037/t16058-000

Schnider, K., Elhai, J., & Gray, M. (2007). Coping style use predicts posttraumatic stress and complicated grief symptom severity among college students reporting a traumatic loss.

Journal of Counseling Psychology, 54, 344–350. doi:10.1037/0022-0167.54.3.344

Selye, H. (1950). Stress and the general adaptation syndrome. British Medical Journal, 1, 1383-1392. doi:10.1136/bmj.1.4667.1383

Shaikh, B., Kahloon, A., Kazmi, M., Khalid, H., Nawaz, K., Khan, N., & Khan, S. (2004). Students, stress and coping strategies: A case of pakistani medical school. Education for

Health : Change in Training & Practice, 17, 346–353. doi:10.1080/13576280400002585

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low- reward conditions. Journal of

Occupational Health Psychology, 1, 27–41. doi:10.1037/1076-8998.1.1.27

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of cronbach’s alpha. International Journal

of Medical Education, 2, 53–55. doi:10.5116/ijme.4dfb.8dfd

United States Public Health Service, Office of the Surgeon General National Center for Chronic Disease Prevention & Health Promotion President's Council on Physical Fitness and Sports. (1996). Physical activity and health: A report of the surgeon general. Boston, MS: Jones and Bartlett.

Usher, E. L., & Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the literature and future directions. Review of Educational Research, 78, 751–796. doi:10.3102/0034654308321456

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Författaren.

Watson, J., & Watson, A. (2016). Coping self-efficacy and academic stress among Hispanic first-year college students: the moderating role of emotional intelligence. Journal of College

Counseling, 19, 218–230. doi:10.1002/jocc.12045

Zubin, J., & Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. Journal of

References

Related documents

Furthermore, the authors will underline the reasoning for using a deductive quantitative approach as a research method and thereby be able to fulfill the purpose; To

Han menar vidare att det viktigaste ett varumärke ska förmedla till kunden är kvalitet vilket innebär att hotellets rykte är väldigt viktigt.. Vilken kvalitet man sedan ska

Framgångsfaktorerna för den goda samverkan kan vara att de grundläggande förutsättningar enligt Danermark (2000) verkar uppfyllda; förståelse för varandras

All of these accounts testify to the great extent of irrigation systems in Mesopotamia during the Sassanian times, but it should be kept in mind that these works mostly had passed

Armen ville undvika att engagera sig i en politisk utveckling, där stridskraf- terna skulle kunna utsättas för nederlag eller bli inblandade i ett krig utan

Förbundet betalar en summa till centralorganisationen för att denna i sin tur skall sköta förbundets, därmed också den enskilde medlemmens fackliga

det alltså, som inte bara roat sig med att upp- finna syntetiskt gummi och syntetisk bensin utan även åvägabragt hopslagning av kedje- formade molekyler till

Den verkligt allvarliga frågan är denna: Svenska kyrkans organisation på för- samlingsplanet är enligt en inte så långt ifrån tusenårig tradition uppbyggd på