• No results found

Corrigendum to “A stable and conservative interface treatment of arbitrary spatial accuracy” [J.Comput.Phys.148(1999)341–365]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Corrigendum to “A stable and conservative interface treatment of arbitrary spatial accuracy” [J.Comput.Phys.148(1999)341–365]"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Corrigendum to “A stable and conservative

interface treatment of arbitrary spatial accuracy”

[J.Comput.Phys.148(1999)341–365]

Mark H Carpenter, Jan Nordström and David Gottlieb

The self-archived postprint version of this journal article is available at Linköping

University Institutional Repository (DiVA):

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-142113

N.B.: When citing this work, cite the original publication.

Carpenter, M. H, Nordström, J., Gottlieb, D., (2017), Corrigendum to “A stable and conservative interface treatment of arbitrary spatial accuracy” [J.Comput.Phys.148(1999)341–365], Journal of

Computational Physics, 351, 534. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.09.052

Original publication available at:

https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.09.052

Copyright: Elsevier

(2)

Corrigendrum to

”A Stable and Conservative Interface Treatment of

Arbitrary Spatial Accuracy”

1

[JCP, 148, 1999, 341-365]

Mark H. Carpenter

Computational Aerosciences Branch, NASA Langley Research Center, Hampton, VA 23681, USA

Jan Nordstr¨

om

2

Department of Mathematics, Computational Mathematics, Link¨oping University, SE-581 83 Link¨oping, Sweden

David Gottlieb

3

Division of Applied Mathematics, Brown University, Providence, Rhode Island, 02912

A few errors were recently discovered in the above mentioned publication.

The changes for the 6th order method in the paper read:

• The coefficient r3 should be -609.05813881563 instead of -609.5813881563.

• The denominator in p(1, 6) should be 108864000 instead of 188640000.

• The denominators in p(1, 2) and p(5, 6) should be 21772800 instead of

21722800.

The authors would like to apologise for any inconvenience caused.

Acknowledgement

The authors thank Dr Jos´

e Javier Otero P´

erez, Department of Mechanical

Engineering, University of Melbourne, Victoria 3010, Australia for spotting

and correcting the errors.

1DOI of original article: https://doi.org/10.1006/jcph.1998.6114 2Corresponding author email:jan.nordstrom@liu.se

3David Gottlieb passed away December 8 2008.

References

Related documents

The simulation employed a line width of 0.6 mT in weight function s (Gaussian shape) and a line width of 0.6 MHz in the ENDOR convolution function t (Lorentzian shape) using

Utbildningsplan för Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik antagna fr o m HT13... Utbildningens omfattning

Utbildningsplan för Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik antagna fr o m HT15.. Sida 1

The EU exports of waste abroad have negative environmental and public health consequences in the countries of destination, while resources for the circular economy.. domestically

The result exemplifies episodes through quotations from the inmates’ childhood, different experience concerning attachment, training in school, relations, offence, relapse etc.. The

Mixed Pickle has lower minimum temperatures, higher temperature range during overcast conditions and smaller spatial variability in cold and warm areas than Tafelberg.. Tafelberg

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Av tabellen framgår att det behövs utförlig information om de projekt som genomförs vid instituten. Då Tillväxtanalys ska föreslå en metod som kan visa hur institutens verksamhet

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än

Det finns många initiativ och aktiviteter för att främja och stärka internationellt samarbete bland forskare och studenter, de flesta på initiativ av och med budget från departementet

En bidragande orsak till detta är att dekanerna för de sex skolorna ingår i denna, vilket förväntas leda till en större integration mellan lärosätets olika delar.. Även

Complications due to trade policies and taxation aiming to protect domestic actors are also brought up in the theory (see chapter 2.4), but with a suggestion that these

The aim of this study was to describe and explore potential consequences for health-related quality of life, well-being and activity level, of having a certified service or

Even though much has been researched about this aspect of strategic management, and specifically during the merger and acquisitions, we still know relatively little

Här finns möjlighet till utveckling och inom ramen för detta tema kan kommunen beskriva vilka visioner, mål och strategier som definierats för att bidra till en hållbar

In the present work, we are interested in exploring whether the content constituted by students who engage in a learning practice that involves producing a phenomenon and creating

Fientlighet är en känsla som kan vara tung att bära och förtvinande att möta. I situationer där det gör ont ställs vi inför varandra, oss själva och våra handlingar på

I detta fall hade en rotation av mesenterialroten orsakat patienten diffusa och akuta

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på

Inom alla dessa delar upplevde patienterna som hade tillfrisknat helt från en episod bäst livskvalitet i jämförelse med patienterna som hade kvarstående maniska eller